DziałanośĆPobieranie 75,49 Kb.
Data18.01.2018
Rozmiar75,49 Kb.

DZIAŁALNOŚĆ


 • Posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa

 • Planowane terminy posiedzeń rady

 • Projekt porządku obrad

 • Podjęte uchwały, stanowiska, opinie

 • w bieżącym roku

 • chronologicznie • Informacje dotyczące działalności Rady:

 • w zakresie kontaktów międzynarodowych

 • Sprawozdanie z uczestnictwa w pierwszej Europejskiej Konferencji sędziów oraz z prac Konsultacyjnej Rady Sędziów Europejskich – Strasbourg 24-28 listopada 2003 r.

Informacja Członka Krajowej Rady Sądownictwa Ireny Piotrowskiej – Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

 • Komunikat prasowy Komitetu Zarządzającego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ - organizacji zrzeszającej niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej, do których głównych kompetencji należy strzeżenie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów - dotyczący narastającego zjawiska podważania tych fundamentalnych zasad państwa prawa – 17 luty 2006 r.

    • Rezolucja Europejskiego Oddziału Światowej Unii Sędziów z dnia 23 września 2007 r. dotycząca ostatnich – niepokojących zmian w ustawodawstwie związanych z pozycją sądownictwa w Polce.

    • List sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Prawników ICJ z Genewy Nicholasa Howena z dnia 25 października 2007 r. skierowany do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w przedmiocie blokowania nominacji sędziowskich.

    • Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Steering Committee, Londyn 14-16 lutego 2008 r.

    • Komunikat Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 maja 2008 r. dotyczący VI Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które odbyło się w dniach 21-23 maja 2008 r. w Budapeszcie.

    • Komunikat Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 lipca 2008 r.
     o wyborze członków Rady Wykonawczej ENCJ.

    • Deklaracja Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE przyjęta na 9. Posiedzeniu Plenarnym w Strasburgu w dniu 13 listopada 2008 r. dotycząca praktyki powołań
     sędziowskich w Polsce.


 • w zakresie zgodności ustaw z Konstytucją RP


Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 marca 1998 r.

w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 1998 r. do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.* Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 3/98

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r.
  1. Uchwała Nr 135/99 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 września 1999 r. w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 782 § 1 i § 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 152 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118).

     • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 1/98

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r.


  1. Uchwała Nr 25/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją:

 1. art. 25a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 484);

 2. art. 5 i 6 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 484).

    • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 25/07

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2007 r.


  1. Uchwała Nr 25a/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego sprawie zgodności z Konstytucją:

 • art. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 484);

 • art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 484);

 • art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 484);

 • art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 73, poz. 484).

 • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 40/07

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r.   1. Uchwała Nr 139/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 lipca 2007 r. w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
   1. Uchwała Nr 142/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2007 r. w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego sprawie zgodności z Konstytucją:

 1. art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 2. art. 22 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 3. art. 37 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 4. art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 5. art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 6. art. 77 § 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 7 a i 7 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 7. art. 80 § 2 g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 8. art. 80 § 2 h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 9. art. 80 a § 1, 2, 3, 4, 5, art. 80 b § 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 80 c, art. 80 d § 1, 2 i art. 110 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 10. art. 80 a § 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 11. art. 80 § 2 f i art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 12. art. 130 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
  powszechnych;Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego

o częściowe umorzenie postępowania w sprawie K 45/07.
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 i art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 102, poz. 643 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa
wnosi o umorzenie postępowania w części domagającej się stwierdzenia, że:

 1. art. 80 § 2 g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. art. 80 a § 1, 2, 3, 4, 5, art. 80 b § 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 80 c, art. 80 d § 1, 2
  i art. 110 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z uwagi na brak zachowania trybu konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa są niezgodne z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;


 3. art. 80 a § 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
  powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje natychmiastową wykonalność uchwały sądu dyscyplinarnego w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziowskiego, są niezgodne z art. 31 ust. 3
  i art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;


 4. art. 80 § 2 f i art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
  sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w którym pozwala na odmowę sędziemu prawa wglądu do akt postępowania; a także art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
  powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza udział sędziego w posiedzeniu sądu, którego przedmiotem jest rozpoznanie wniosku o zezwolenie na zatrzymanie sędziego są niezgodne z art. 42
  ust. 2 Konstytucji i z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

  • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 45/07   1. Uchwała Nr 153/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2007 r. w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.Uchwała Nr 185/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie upoważnienia członków Krajowej Rady Sądownictwa do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 153/07 z dnia 12 września 2007 r.


Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego sprawie zgodności z Konstytucją: art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.).


     • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 62/07   1. Uchwała Nr 224/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2007 r.
    w sprawie sporu kompetencyjnego.


Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 lutego 2008 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jaki zaistniał pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Radą
Sądownictwa w zakresie dotyczącym kompetencji do opiniowania kandydatów na stanowisko sędziego.     • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt Kpt 1/08

postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r.

   1. Wyciąg z uchwały nr 219/2008 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 lipca
    2008 r.
    w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego sprawie zgodności z Konstytucją:

     • art. 91 § 1, § 1a oraz § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz.U. Nr 83, poz. 761 ze zm.) w zakresie, w jakim stanowią podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich, którego funkcjonowanie prowadzi do systematycznego zmniejszania tych wynagrodzeń.

     • Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 25/08 • wystąpienia w Sejmie, Senacie, Zgromadzeniach Ogólnych Sędziów oraz Uchwały i wystąpienia okolicznościowe
 • Informacja Krajowej Rady Sądownictwa dotycząca problematyki polskiego sądownictwa przekazana w dniu 26 marca 2003 r. Marszałkowi Sejmu RP w związku z debatą nad Informacją Ministra Sprawiedliwości o aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 28 marca 2003 r.
 • Autoryzowane teksty wystąpień Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniach: • Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 października 2003 r.

 • Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 listopada 2003 r.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Stanisława
  Dąbrowskiego na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 sierpnia 2006 r.
  dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 • Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Stanisława
  Dąbrowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  w dniu 3 kwietnia 2007 r.


 • Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Ryszarda Pęka na Zgromadzeniu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 23 kwietnia
  2007 r.


 • Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Stanisława
  Dąbrowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego w dniu
  17 maja 2007 r.


 • Uchwała uczestników konferencji „90 lat odrodzonego sądownictwa w Polsce” – Łódź 17-19 czerwca 2007 r.
 • Kontakt z mediami

od 12 września 2007 r. rzecznikiem prasowym KRS jest

sędzia Barbara GODLEWSKA-MICHALAK


 • komunikaty

 • Spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2003 r. Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z 16 października 2003 r.

 • Wybór Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 marca 2004 r.
  Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Wybór Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 marca 2004 r.
  -
  Komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

 • Komunikat ze spotkania Krajowej Rady Sądownictwa i Zarządu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 września 2004 r.

 • Spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa z Prezesem Rady Ministrów w dniu 4 października 2004 r.
  Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 października
  2004 r.


 • Komunikat prasowy Komitetu Zarządzającego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ - organizacji zrzeszającej niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej, do których głównych kompetencji należy strzeżenie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów - dotyczący narastającego zjawiska podważania tych fundamentalnych zasad państwa prawa – 17 luty
  2006 r.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący spotkania członków KRS z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” - października 2007 r.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z dyskusji w sprawie modelu postępowania przygotowawczego na spotkaniu z udziałem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Józefa
  Musioła w dniu 6 listopada 2007 r.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
  z dnia 10 stycznia 2008 r. z debaty na temat wynagrodzeń sędziów.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
  z dnia 30 stycznia 2008 r. ze spotkania członków Krajowej Rady Sądownictwa z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa o przebiegu Zebrań Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Sądów Okręgowych
  i Sędziów Sądów Apelacyjnych w dniach 5-6 marca 2008 r.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
  z dnia 21 kwietnia 2008 r. - po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny
  w przedmiocie kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
  z dnia 12 maja 2008 r. ze spotkania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Sądownictwa z Prezesem Rady Ministrów w dniu 8 maja 2008 r.

 • Komunikat prasowy Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 30 maja 2008 r. po rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym
  (sygn. SK 57/06) dotyczącej postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa
  w przedmiocie oceny kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
  i przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o jego
  powołanie.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
  z dnia 3 czerwca 2008 r. w przedmiocie powołania sześcioosobowego Zespołu składającego się z przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa (3 osoby) oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (3 osoby), w celu opracowania nowych zasad
  wynagradzania sędziów.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
  w przedmiocie przyjętego przez Radę na posiedzeniu z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiska w sprawie dodatku orzeczniczego.

 • Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z 18 sierpnia 2008 r. informujący o zmianie adresu siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, numerach telefonów i faksów do Rady i Biura KRS. • Konferencje organizowane przez Krajową Radę Sądownictwa


Program spotkania Krajowej Rady Sądownictwa z Prezesami Sądów Apelacyjnych i Sądów Okręgowych w dniach 21-22 stycznia 2009 r.


Warszawa, 22-23 października 2008 roku; Hotel Inter Continental, Warszawa, ul. Emilii Plater 49.

 • Program II Kongresu Sędziów Polskich • "Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa" - 13 czerwca 2008 r. Warszawa; ul. Rakowiecka 30 (dawna siedziba SGGW).

 • Informacja prasowa dotycząca konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa w dniu 13 czerwca 2008 r. na temat: "Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa" - Warszawa; ul. Rakowiecka 30 (dawna siedziba SGGW).


 • Program Konferencji
  zorganizowanej przez Krajową Radę
  Sądownictwa w dniu 13 czerwca 2008 r. na temat: "Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa".

 • "Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa" - materiały pokonferencyjne.
 • "Urząd sędziego koroną zawodów prawniczych"
  Warszawa, 22 kwietnia 2008 r.

 • Informacja prasowa z konferencji zorganizowanej z inicjatywy Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 22 kwietnia 2008 r. na temat "Urząd sędziego koroną zawodów prawniczych".

 • "Urząd Sędziego Koroną Zawodów Prawniczych"
  Warszawa, 22 kwietnia 2008 r. - materiały pokonferencyjne.
     • Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem” – Warszawa 14 grudnia 2007 r.

 • Informacja prasowa dotycząca konferencji organizowanej z inicjatywy Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w dniu 14 grudnia 2007 r. w Warszawie „Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem”.

 • Program Konferencji

Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem” – Warszawa 14 grudnia 2007 r.


 • "Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem" - materiały po konferencji. • Opinie, stanowiska, komentarze dotyczące wymiaru sprawiedliwości

 • Przewodniczącego KRS; Pierwszego Prezesa SN

 • Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczące braku podwyżek uposażeń sędziów sądów powszechnych. • środowiska sędziowskiego

 • Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 października 2008 r.
 • środowiska naukowego

 • Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 21 lutego 2006 r. w sprawie wypowiedzi i działań niektórych polityków podważających autorytet Trybunału Konstytucyjnego i sądów.
 • innych korporacji prawniczych
 • Uchwała nr 51/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie zaniepokojenia rządowym projektem nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa.
 • Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 kwietnia 2007 r. wobec projektu zmian do ustawy o ustroju sądów powszechnych.
 • Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie dyskusji na temat wysokości wynagrodzeń sędziów sądów polskich. • wystąpienia, oświadczenia, sprostowania rzecznika prasowego KRS

 • Wystąpienie rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 października 2005 r. do Prezesa Izby Wydawców Prasy Wiesława Podkańskiego w sprawie nie zamieszczania sprostowań przez wydawców „Super Expressu” i „Faktu”.
 • Oświadczenie rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie publicznego postawienia przez Ministra Sprawiedliwości zarzutów rzecznikowi dyscyplinarnemu bez jakiejkolwiek próby ich wyjaśnienia chociażby ze strony samego sędziego oraz o konieczności utrzymania w Polsce immunitetu sędziowskiego – luty 2006 r.
 • artykuły
 • "Czwarta władzo, gdzie są twoje zasady ? "Sędzia Marek Celej rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

 • "W odpowiedzi dziennikarzom".

Artykuł Sędziego Piotra Góreckiego członka Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany p.t. "Sądy nie prześladują prasy" w dniu 4 grudnia 2003 r. w "Rzeczpospolitej" w dziale Reakcje.

    • Kadencyjność czyli ślepa uliczka”

Sędzia Marek Celej rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa – artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej w dniu 20 września 2004 r.

    • Uwagi na temat immunitetu sędziowskiego

Artykuł Sędziego Piotra Góreckiego wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej z 29 września 2004 r.
p.t. „Komu zależy na osłabieniu wymiaru sprawiedliwości”.

    • Jaki był mijający rok dla polskiego sądownictwa?

Artykuł sędziego Marka Celeja – rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w „Rzeczpospolitej” 27 grudnia 2004 r. p.t. „Barwy nadmiernie przyciemniane” w dziale Wymiar Sprawiedliwości.

     • Za co ma odpowiadać Krajowa Rada Sądownictwa” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 075 z dnia 29 marca 2007 r.

     • Ekspresowe sądy dla sędziów” ” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 082 z dnia 6 kwietnia 2007 r.

     • Licencje na usługi prawnicze: intencje słuszne, ale do rozwiązania problemu daleko” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 118 z dnia 22 maja 2007 r.

     • Kary to za mało, by walczyć z przestępczością nieletnich” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 166 z dnia 18 lipca 2007 r.

     • Dlaczego Prezydent nie powołuje sędziów” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 216 z dnia 15 września 2007 r.

     • Kto zamiast asesora sądowego” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 16 października 2007 r.

     • Jaki powinien być nadzór nad sądami i kto ma go sprawować” – artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 270 z dnia 19 listopada 2007 r.

     • Tylko o wynagrodzeniach sędziów jest mowa w konstytucji” - artykuł
      sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej Nr 292 z dnia 14 grudnia
      2007 r.

     • Cudze chwalicie swego nie znacie” - artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany
      w Rzeczpospolitej z dnia 14 lutego 2008 r.

     • Wytyk narusza prawa sędziów do obrony” - artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 12 lutego 2008 r. – Prawnik.

     • Podział w dyskusji o wynagrodzeniach” artykuł sędziego Barbary Godlewskiej-Michalak rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 4 marca 2008 r. - Prawnik

     • Społeczeństwo negatywnie ocenia pracę sędziów” - artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 11 marca 2008 r. – Prawnik.

     • " KRS zaskarży przepisy o wynagrodzeniach" - artykuł sędziego Marka
      Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 8 kwietnia 2008 r. – Prawnik.

     • "Sędzia grodzki zamiast asesora" -- artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany
      w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia 2008 r.

     • "Zamiast asesorów będą sędziowie grodzcy"- artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 22 kwietnia 2008 r. – Prawnik.

     • "Sędziowie walczą o wynagrodzenia z konstytucją w rękach" - artykuł
      sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej z 13 maja 2008 r.

     • "Polsce grozi zapaść w sądownictwie" - artykuł sędziego Marka Celeja –
      Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 20 maja 2008 r. – Prawnik.

     • "Konieczność odpolitycznienia prokuratury"- artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w miesięczniku "Prawo Europejskie w praktyce" Nr 5(46) maj 2008.

     • "Prawnicza korona: duża operacja legislacyjna" - artykuł sędziego Marka
      Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 11 lipca 2008 r.

     • "Sędziowie czekają na dodatek orzeczniczy" - artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 15 lipca 2008 r. – Prawnik.

     • Artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa omawiający stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa
      w kwestii nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego przewidującej wprowadzenie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej".

     • Przed II Kongresem Sędziów Polskich - artykuł sędziego Marka Celeja –
      Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa z 3 października 2008 r.

     • Ryzykowna forma protestu” - artykuł asystenta członka Krajowej Rady
      Sądownictwa Marcina Palusiaka opublikowany w miesięczniku Prawo
      Europejskie w praktyce Nr 10 październik 2008 r.


     • "Procedura powołania na urząd sędziego musi być przejrzysta" - artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 16 października 2008 r.

     • Na kongresie sędziowie będą walczyli o nowy system kształtowania ich
      wynagrodzeń” ” -
      artykuł sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej
      z dnia 21 października 2008 r.

     • System wynagradzania sędziów powinni opracować eksperci” - artykuł
      sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 28 października 2008 r.

     • Dni bez wokand – za i przeciw, a przede wszystkim po co? – artykuł egzaminowanego aplikanta sądowego, obecnie asystenta Członka KRS Natali Zientary – opublikowany w miesięczniku Prawo Europejskie w praktyce Nr 11
      listopad 2008 r.


     • Artykuł asystenta członka Krajowej Rady Sądownictwa Przemysława Głębickiego z 18 dnia listopada 2008 r. przygotowany dla Rzeczpospolitej na temat: Wynagrodzenia sędziowskie na tle zaleceń Komisji Rady Europy.

     • Niezawisłość sędziowska wymaga niezależności finansowej” - artykuł
      sędziego Marka Celeja – Dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa opublikowany w Rzeczpospolitej w dniu 19 grudnia 2008 r.


     • Sędziowie grodzcy zamiast asesorów” - artykuł asystenta członka Krajowej Rady Sądownictwa Patrycji Mączyńskiej-Burczyńskiej opublikowany w Gazecie Prawnej z dnia 23 grudnia 2008 r.

 • Publikacje

 • BIULETYNY

 • Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Sądownictwa Nr 13 - 2006 r.

 • Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Sądownictwa Nr 14 – 2007 r.
 • INNE

 • "Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem" - materiały
  po konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniu 14 grudnia 2007 r.

 • "Urząd Sędziego Koroną Zawodów Prawniczych".

Warszawa, 22 kwietnia 2008 r. - materiały pokonferencyjne


 • "Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa" - materiały pokonferencyjne.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna