Działanie prow: Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw lpPobieranie 20,23 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar20,23 Kb.

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów

Działanie PROW:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LP

Lokalne kryteria oceny operacji

Opis

Punktacja

Przyznane punkty

Waga

Przyznana ocena

1

Aktywność społeczna wnioskodawcy

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje dotyczące wzmocnienie kapitału społecznego, stąd preferuje się operacje składane przez członków LGD lub członków innych organizacji o charakterze społecznym

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 2 pkt.

Wnioskodawca jest członkiem innej organizacji o charakterze społecznym – 1 pkt.

Wnioskodawca nie jest członkiem żadnej organizacji – 0 pkt.

2
2

Charakter operacji

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje zakładające wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru: przyrody Roztocza, bazy turystycznej, rekreacyjno- wypoczynkowej i uzdrowiskowej, zabytków architektury np. związanych z Ordynacja Zamoyską, zasobów naturalnych: drzewnych, wodnych, skalnych, mikroklimat oraz lokalnego dziedzictwa turystycznego/kulturowego/historycznego/przyrodniczego


Operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub lokalne dziedzictwo – 2 pkt.

Operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów ani lokalnego dziedzictwa – 1 pkt.


2
3

Staż w prowadzonej działalności gospodarczej

Preferuje się wnioskodawców rozpoczynających działalność gospodarczą

Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą – 3 pkt.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok – 2 pkt.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą powyżej 1 roku – 1 pkt.

1
4

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje dotyczące różnicowania źródeł dochodu na obszarach wiejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem

Operacja przewiduje utworzenie 2 i więcej miejsc pracy – 2 pkt.

Operacja przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy – 1 pkt.


3
SUMA PUNKTÓW
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów

17 pkt.

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania

6 pkt.

…………. ……………………………..

Data czytelny podpis członka RadyInstrukcja wypełniania karty:

- kartę wypełnia każdy z członków Rady biorących udział w procedurze oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;

- kartę należy wypełnić czytelnie, piórem lub długopisem;

- wypełnienie karty polega na przyznaniu odpowiedniej ilości punktów w ramach każdego z lokalnych kryteriów wyboru a następnie przemnożeniu ich przez odpowiednią dla danego kryterium wagę i wpisanie otrzymanego wyniku w polu „Przyznana ocena” przy każdym z kryteriów;

- następnie „Przyznane oceny” należy dodać a ich sumę wpisać w polu „Suma punktów”;- kartę należy podpisać i wstawić datę przeprowadzanej oceny.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna