Działanie 4 Nr konkursuPobieranie 42,16 Kb.
Data15.03.2018
Rozmiar42,16 Kb.
DZIAŁANIE 9.4
Nr konkursu

1/9.4/09

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.
II kw.

X

III kw.
IV kw.
Typ konkursu

Otwarty
Planowana alokacja:

2 270 042 zł

Zamknięty

X

Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu

 1. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)

 2. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

 3. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia

 4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej

 5. Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)Szczegółowe kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu

 1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby pracujące na terenie województwa zachodniopomorskiego lub osoby mieszkające na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uzasadnienie:

Kryterium spowoduje rozwój zasobów ludzkich, który ma przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

 1. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie:

Okres ten pozwoli na weryfikację zaplanowanych działań i umożliwi realizację wszystkich typów projektów. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

 1. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł

Uzasadnienie:

Kryterium to pozwoli na ograniczenie rozdrobnienia środków i przyczyni się do przygotowywania przez wnioskodawców projektów kompleksowych, zawierających cały wachlarz usług niezbędnych do udzielenia wsparcia uczestnikom projektu. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

4. Projektodawca będący jednostką samorządu terytorialnego musi wnieść wkład własny wysokości 15% wartości projektu.

Uzasadnienie:

Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wpłynie na zaangażowanie tych podmiotów w realizacji projektów, co przyczyni się do ich wysokiej jakości. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

Kryteria strategiczne

 1. Grupę docelową projektu stanowią: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących, pracujący na terenach wiejskich, w tym co najmniej 80 % nauczycieli.

WAGA

6

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zagwarantowanie, że działania podejmowane przez projektodawcę przyczyniać się będą do wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich, ze względu na zróżnicowanie w województwie zachodniopomorskim, w dostępie do edukacji miedzy obszarami wiejskimi i miejskimi, przyczyni się to również do rozwoju szkół wiejskich, co zwiększy poziom nauczania na obszarach defaworyzowanych. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

 1. Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania.

WAGA

3

Uzasadnienie:

Kształcenie nauczycieli w nowych formach i metodach nauczania, przyczyni się do rozwijania wśród uczniów umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy oraz przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i skuteczności kształcenia. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

 1. Projekt zakłada kształcenie nauczycieli i pracowników merytorycznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie terapii dzieci i młodzieży.

WAGA

3

Uzasadnienie:

Kryterium to pozwoli na wsparcie kadr placówek edukacyjnych w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5

 1. Grupę docelową projektu w co najmniej 20% stanowią osoby powyżej 45. roku życia.

WAGA

3

Uzasadnienie:

Nauczyciele po 45. roku życia niejednokrotnie dysponują nieaktualnymi kwalifikacjami, nieodpowiadającymi potrzebom współczesnej edukacji, zatem kryterium to pozwoli dostosować kwalifikacje i umiejętności do potrzeb edukacji co wpłynie na jakość kształcenia w województwie zachodniopomorskim. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5
5. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

WAGA

5
Uzasadnienie:

Kryterium zapewni komplementarność działań w obszarze edukacji. Weryfikacja na podstawie treści wniosku

Stosuje się do typu/typów operacji (nr)

1,2,3,4,5
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna