Dz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoPobieranie 89,24 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar89,24 Kb.

Dz.Urz.NBP.05.5.11
UCHWAŁA NR 25/2005

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 13 kwietnia 2005 r.w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim"

(Dz. Urz. NBP z dnia 15 kwietnia 2005 r.)

Na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim", zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 7/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim" (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


ZAŁĄCZNIK

Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. (1) Regulamin określa zasady realizacji przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", poleceń wypłaty za granicę w walutach obcych lub w walucie krajowej, zwanej dalej "PLN", poleceń wypłaty z zagranicy i operacji czekowych w walutach obcych oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadacza rachunku bankowego w NBP, zwanego dalej "posiadaczem rachunku", z wyłączeniem banków krajowych.

2. Rozliczenie operacji bankowych, o których mowa w ust. 1, następuje tylko w formie bezgotówkowej, to jest przez uznanie lub obciążenie rachunku bankowego prowadzonego w NBP.

3. Polecenia wypłaty realizowane są w następujących walutach: USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, SEK i PLN.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) bank beneficjenta - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty;

2) bank zleceniodawcy - bank prowadzący rachunek bankowy zleceniodawcy;

3) Bankowość Elektroniczna - oprogramowanie umożliwiające posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej, składające się z systemu centralnego oraz modułów VideoTEL, CL@nd, VideoTEL BIS;

4) B2B - międzysystemowy interfejs B2B, łączący Zintegrowany System Księgowy (ZSK) NBP z systemem informatycznym posiadacza rachunku, umożliwiający posiadaczowi rachunku bezpośrednie przekazywanie do ZSK NBP poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów, związanych z prowadzeniem rachunku, w postaci elektronicznej;

5) beneficjent - podmiot na rzecz którego wystawione jest polecenie wypłaty;

6) BIC - Kod Identyfikujący Bank (Bank Identifier Code) w standardzie SWIFT;

7) czek - dokument płatniczy zawierający:

a) wyraz "czek" w tekście dokumentu w języku wystawienia,

b) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,

c) nazwę i siedzibę trasata,

d) oznaczenie miejsca płatności; w przypadku braku odrębnego oznaczenia przyjmuje się miejsce wymienione obok nazwy trasata,

e) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku; w przypadku braku odrębnego oznaczenia za miejsce wystawienia przyjmuje się miejscowość podaną obok nazwy wystawcy,

f) podpis wystawcy;

8) czek z wystawienia niebankowego - czek wystawiony przez osoby prawne, niebędące bankami lub osoby fizyczne;

9) data realizacji - dzień obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy z tytułu realizacji dyspozycji lub zlecenia;

10) data waluty - data, w której następuje obciążenie lub uznanie rachunku nostro NBP zmieniające jego saldo;

11) data waluty spot - obciążenie rachunku nostro NBP zmieniające jego saldo na drugi dzień roboczy licząc od daty realizacji;

12) data waluty today - obciążenie rachunku nostro NBP zmieniające jego saldo w dacie realizacji;

13) dyspozycja - dokument składany przez zleceniodawcę w formie papierowej lub przesyłany w formie elektronicznej, tj. z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B, upoważniający NBP do obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy w celu wystawienia polecenia wypłaty za granicę;

14) dzień dokonania rozliczenia - dzień, w którym NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji od banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej, zawierającej dane pozwalające na dokonanie rozliczenia;

15) EuroELIXIR - system rozliczeniowy eksploatowany przez KIR S.A. umożliwiający wymianę zleceń płatniczych w euro między bankami i rejestrację wzajemnych wierzytelności z tego tytułu oraz wymianę innych komunikatów elektronicznych między uczestnikami systemu;

16) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) - numer rachunku bankowego stosowany w rozliczeniach transgranicznych, o którym mowa w zarządzeniu nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 26 i z 2003 r. Nr 10, poz. 15);

17) indos - przeniesienie praw do otrzymania kwoty czeku na inny podmiot przez umieszczenie na czeku, jego odwrotnej stronie lub na załączonej z nim karcie dodatkowej (przedłużku), odpowiedniego oświadczenia i podpisu indosanta; indos in blanco - zamieszczany jest tylko na odwrotnej stronie czeku lub na przedłużku i zawiera jedynie podpis indosanta;

18) indosant - osoba, która przenosi prawa z czeku na inną osobę w drodze indosu;

19) inkaso - operacja bankowa polegająca na przeniesieniu przez indos praw wynikających z czeku na bank przyjmujący czek do opłacenia w celu przedstawienia go do zapłaty, która następuje po opłaceniu czeku przez trasata;

20) (2) koszty realizacji polecenia wypłaty - określenie oznaczające zasady pokrywania kosztów pobieranych przez NBP, bank krajowy lub bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej:

a) OUR - oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa zleceniodawca,

b) BEN - oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent,

c) SHA - oznacza, że koszty realizacji polecenia wypłaty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a koszty powstałe po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent;

21) kursy walut obcych - kursy średnie oraz kupna i sprzedaży walut obcych ogłaszane w tabeli kursów NBP;

22) lista inkasowa - dokument składany wraz z czekiem przedstawianym do opłacenia;

23) oddział - Oddział Okręgowy w Warszawie i pozostałe oddziały okręgowe NBP - prowadzące rachunek bankowy posiadacza rachunku;

24) podawca czeku - podmiot przedstawiający czek do realizacji;

25) polecenie wypłaty - otrzymany lub skierowany przez NBP dokument płatniczy w formie:

a) telekomunikacyjnej - z wykorzystaniem kluczowanych komunikatów w standardzie SWIFT: MT 103, MT 199, MT 202, MT 299, MT 400 lub MT 499, bądź kluczowanej depeszy telegraficznej,

b) czeku;

26) rachunek nostro NBP - rachunek bieżący NBP w danej walucie obcej prowadzony w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej;

27) remitent - wymieniona w treści czeku osoba, na którą lub na polecenie której czek został wystawiony;

27a) (3) krajowy system RTGS - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, który jest częścią systemu TARGET, prowadzony w państwie obszaru euro bądź innym Państwie Członkowskim UE na podstawie umowy TARGET Agreement, w którym prowadzone są rachunki uczestników bezpośrednich;

28) SORBNET - EURO - system obsługi rachunków bankowych prowadzonych w Centrali NBP, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w euro;

29) SWIFT - komputerowy system telekomunikacyjny o zasięgu globalnym do przesyłania międzybankowych informacji w formacie wystandaryzowanych komunikatów SWIFT;

29a) (4) TARGET - Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) dla płatności w euro;

30) trasat - płatnik czeku, bank, na który czek jest ciągniony i który ma czek wykupić;

30a) (5) uczestnik bezpośredni - podmiot, który ma bezpośredni dostęp do krajowego systemu RTGS i posiada rachunek w danym krajowym banku centralnym;

30b) (6) uczestnik pośredni - podmiot nieposiadający swojego własnego rachunku w systemie RTGS, który jest rozpoznawalny przez krajowy system RTGS i podlega jego zasadom oraz który może być bezpośrednim adresatem w systemie TARGET;

31) (7) ustawa - Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538).

32) ustawa Prawo czekowe - ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554);

33) ustawa Prawo dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808);

34) waluta dyspozycji - waluta obca lub PLN wskazane przez zleceniodawcę w dyspozycji w celu wypłacenia beneficjentowi;

35) zlecenie - dokument składany w celu sprzedaży lub wypłaty bądź skupu lub wpłaty zagranicznych środków płatniczych z tytułów zgodnych z przepisami dewizowymi;

36) zleceniodawca - podmiot, z polecenia którego wystawiane jest polecenie wypłaty;§ 3. (8)1. Zmiany w postanowieniach regulaminu przekazywane są posiadaczowi rachunku na piśmie. Zmiany te przesyłane są posiadaczowi rachunku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczane za pokwitowaniem.

2. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zmian, o których mowa w ust. 1, może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego, zwaną dalej "umową". Brak wypowiedzenia umowy oznacza, że posiadacz rachunku wyraził zgodę na powyższe zmiany.§ 4. Postanowienia Regulaminu w zakresie Bankowości Elektronicznej lub B2B będą miały zastosowanie po wejściu w życie umów rachunku bankowego regulujących otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B.

§ 5. Za realizację poleceń wypłaty, operacji czekowych oraz skupu i sprzedaży walut obcych NBP pobiera prowizje i opłaty, których wysokość określa taryfa prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski.

§ 6. 1. Przy sprzedaży lub wypłacie zagranicznych środków płatniczych na kwotę przekraczającą równowartość 10.000 euro i wywożonych z kraju, oddział na życzenie posiadacza rachunku wystawia zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do regulaminu, potwierdzające źródło pochodzenia zagranicznych środków płatniczych podpisane przez upoważnioną osobę.

2. Oddział prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, w której zamieszcza następujące dane:

1) datę wydania;

2) numer;

3) symbol i kwotę waluty obcej;

4) nazwę instytucji lub imię i nazwisko osoby odbierającej zaświadczenie;

5) imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie;

3. Posiadacz rachunku odbierając zaświadczenie kwituje jego odbiór w ewidencji, o której mowa w ust. 2.

4. Kopia zaświadczenia pozostaje w aktach sprawy oddziału.

Rozdział 2

Polecenia wypłaty z zagranicy

§ 7. 1. Polecenie wypłaty z zagranicy rozliczane jest z beneficjentem poprzez uznanie, zgodnie ze wskazaniem banku zleceniodawcy, rachunku bankowego beneficjenta w NBP prowadzonego w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty waluty polecenia wypłaty przeliczonej według kursu kupna walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu daty waluty polecenia wypłaty;

2) walucie obcej - kwotą waluty polecenia wypłaty. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.

2. Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania polecenia wypłaty z zagranicy, jednak nie wcześniej niż w dacie waluty, z zastrzeżeniem § 8.

3. Na dowód rozliczenia posiadacz rachunku w Oddziale Okręgowym w Warszawie otrzymuje kopię dokumentu rozliczeniowego wraz z wyciągiem bankowym, zaś posiadacz rachunku w innym oddziale okręgowym wyciąg bankowy. Wyciąg bankowy zawiera następujące dane: sygnaturę Oddziału Okręgowego w Warszawie, kwotę polecenia wypłaty, nazwę zleceniodawcy, tytuł płatności i koszty realizacji polecenia wypłaty. Dokument rozliczeniowy zawiera dodatkowo informacje o dacie waluty i zastosowanym kursie walut obcych.

4. W przypadku polecenia wypłaty z zagranicy zawierającego informację, że koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent, rachunek bankowy beneficjenta uznaje się kwotą pomniejszoną o ewentualne koszty banku zleceniodawcy.§ 8. Termin, o którym mowa w § 7 ust. 2 może ulec przedłużeniu z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowej korespondencji wyjaśniającej ze zleceniodawcą polecenia wypłaty z zagranicy, w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie płatności tj. niekompletność danych w otrzymanym poleceniu wypłaty, niepoprawność danych, brak wskazania rachunku bankowego beneficjenta.

§ 9. W przypadku braku wskazania tytułu płatności w poleceniu wypłaty z zagranicy, na prośbę oddziału, beneficjent jest zobowiązany do podania informacji o tytule płatności drogą telefoniczną, faxem lub pocztą elektroniczną.

§ 10. 1. Beneficjent może złożyć pisemną reklamację w oddziale prowadzącym jego rachunek bankowy, w szczególności dotyczącą szczegółów otrzymanego polecenia wypłaty z zagranicy lub podania przyczyn nieterminowego rozliczenia polecenia wypłaty z zagranicy.

2. Beneficjent informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

3. W przypadku opóźnienia w uznaniu rachunku bankowego beneficjenta z tytułu realizacji przelewu transgranicznego w terminie określonym w § 7 ust. 2 NBP wypłaci beneficjentowi odsetki ustawowe z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.

§ 11. Wykonanie zwrotu polecenia wypłaty z zagranicy na prośbę banku wystawcy rozliczonego na rachunek bankowy beneficjenta, może być zrealizowane za pisemną zgodą beneficjenta. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje obciążenia rachunku bankowego beneficjenta kwotą, którą był uznany rachunek bankowy posiadacza rachunku.

Rozdział 3

Polecenia wypłaty za granicę

§ 12. (9)1. Polecenie wypłaty za granicę realizowane jest na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, przekazanej w formie papierowej bądź przesłanej z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B, w celu dokonania przekazu stanowiącego obrót dewizowy z zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, którego dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego bądź na podstawie indywidualnego zezwolenia dewizowego.

2. Warunkiem wykonania dyspozycji na podstawie indywidualnego zezwolenia dewizowego jest przedstawienie oryginału tego dokumentu lub jego odpisu.

3. Dyspozycje wymagające indywidualnego zezwolenia dewizowego nie mogą być przesyłane z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B.

4. Jeżeli kwota dyspozycji:

1) przekracza równowartość 10.000 euro - zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić w oddziale dokumentację potwierdzającą wskazany tytuł płatności, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Prawo dewizowe;

2) jest równa lub mniejsza niż równowartość 10.000 euro - zleceniodawca przesyłając dyspozycję w formie elektronicznej wybiera opcję "nie dotyczy".

5. Równowartość kwoty dyspozycji w walucie obcej innej niż euro przelicza się na euro według kursu średniego wskazanej waluty obcej w PLN i kursu średniego euro w PLN z dnia poprzedzającego złożenie dyspozycji w formie papierowej w oddziale lub przesłanie dyspozycji w formie elektronicznej do NBP.

6. Równowartość kwoty dyspozycji w PLN przelicza się na euro według kursu średniego euro z dnia poprzedzającego złożenie dyspozycji w formie papierowej w oddziale lub przesłanie dyspozycji w formie elektronicznej do NBP.

7. Zleceniodawca jest zobowiązany do przedstawienia w oddziale dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1. W przypadku dyspozycji:

1) składanej w formie papierowej zleceniodawca składa ją wraz z dokumentami, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 1;

2) przesyłanej w formie elektronicznej zleceniodawca wybiera opcję "dokumenty" i równocześnie przesyła dokumenty faxem, a następnie dostarcza oryginały dokumentów lub przesyła je listem poleconym priorytetowym do oddziału, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 8 pkt 2.

8. Jeżeli zleceniodawca nie posiada dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zobowiązany jest niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania płatności, do ich przedstawienia w oddziale. W przypadku braku dokumentów w momencie:

1) składania dyspozycji w formie papierowej zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia na dyspozycji pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo dewizowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;

2) przesyłania dyspozycji w formie elektronicznej zleceniodawca jest zobowiązany do wybrania opcji "oświadczenie" oraz do równoczesnego przesłania faxem, a następnie dostarczenia oryginału oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, lub przesłania go listem poleconym priorytetowym do oddziału.

9. W oddziale przyjmującym dyspozycję pozostawia się wyłącznie fotokopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, opatrzone pieczęcią "Za zgodność" i podpisem osoby upoważnionej. W przypadku otrzymania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2, listem poleconym priorytetowym należy wykonać ich kopie, opatrzyć je powyższą pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej, a następnie oryginały odesłać listem poleconym priorytetowym do zleceniodawcy.

10. Oddział przyjmujący dyspozycję zobowiązany jest do kontroli kompletności dokumentów oraz terminowości ich dostarczenia. W przypadku niedostarczenia przez zleceniodawcę dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 8, oddział dokonuje powiadomienia zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego.

11. Na dokumentach, o których mowa w ust. 10, oddział przyjmujący dyspozycję zamieszcza stempel z nazwą oddziału i datą wpływu.

§ 13. 1. W przypadku poleceń wypłaty za granicę zleceniodawca zobowiązany jest podać tytuł płatności, z zastrzeżeniem ust. 2, w sposób umożliwiający dokonanie dekretacji statystycznej i sprawdzenie czy dana płatność nie wymaga indywidualnego zezwolenia dewizowego.

2. Dyspozycja wystawiona w walucie obcej z polecenia nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe na rzecz nierezydenta nie musi zawierać tytułu płatności.§ 14. (10)1. Polecenie wypłaty w walucie innej niż euro realizowane jest poprzez rachunki nostro NBP, natomiast w przypadku waluty euro poprzez SORBNET-EURO, EuroELIXIR lub rachunki nostro NBP, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Polecenie wypłaty w walucie euro realizowane jest poprzez rachunki nostro w przypadku, gdy kraj banku beneficjenta lub banku pośredniczącego nie jest uczestnikiem TARGET, z zastrzeżeniem ust. 3, bądź w przypadku awarii SORBNET-EURO lub EuroELIXIR.

3. W przypadku, gdy kraj banku beneficjenta lub kraj banku pośredniczącego nie jest uczestnikiem TARGET, a dyspozycja została:

1) przesłana w formie elektronicznej - w dniu daty waluty nastąpi zwrot środków na rachunek zleceniodawcy z tytułu płatności oraz prowizji, jeżeli została pobrana, wraz z podaniem przyczyny zwrotu z SORBNET-EURO lub EuroELIXIR. W przypadku, gdy kraj banku beneficjenta nie jest uczestnikiem TARGET, zleceniodawca składa dyspozycję w oddziale do realizacji poprzez rachunki nostro NBP, natomiast, gdy bank pośredniczący nie jest uczestnikiem TARGET, zleceniodawca może skontaktować się z oddziałem w celu ustalenia drogi realizacji, a następnie przesłać ponownie dyspozycję do NBP lub złożyć dyspozycję w oddziale do realizacji poprzez rachunki nostro NBP;

2) złożona w formie papierowej - oddział proponuje inną drogę realizacji. W przypadku jednak, gdy płatność zostanie zwrócona z SORBNET-EURO lub EuroELIXIR w dniu daty waluty nastąpi automatyczne księgowanie środków na rachunek przejściowy uznań w walutach obcych do wyjaśnienia prowadzony w Oddziale Okręgowym w Warszawie. Oddział Okręgowy w Warszawie, po przeanalizowaniu operacji zaewidencjonowanych na tym rachunku, dokona zwrotu środków na rachunek zleceniodawcy z tytułu płatności wraz z podaniem przyczyny zwrotu z SORBNET-EURO lub EuroELIXIR oraz niezwłocznie informuje telefonicznie o tym fakcie oddział okręgowy inny niż Odział Okręgowy w Warszawie realizujący dyspozycję, a następnie przesyła do tego oddziału fax potwierdzający wykonanie zwrotu środków. Oddział kontaktuje się ze zleceniodawcą w celu ustalenia drogi realizacji bądź zwrotu dokumentów i pobranej prowizji.

§ 15. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta inna niż euro, to polecenie wypłaty realizowane jest z datą waluty spot.

2. (11) Jeżeli walutą dyspozycji jest euro to polecenie wypłaty, za wyjątkiem czeku, realizowane jest w SORBNET-EURO lub EuroELIXIR, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2:

1) ze wskazaną datą waluty today - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 11.30 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 12.30 w dniu daty realizacji, lub

2) ze wskazaną datą waluty spot licząc od daty realizacji - jeżeli dyspozycja złożona jest w formie papierowej w oddziale do godz. 13.00 lub przesłana w formie elektronicznej do godz. 15.00.§ 16. (12)1. W przypadku, gdy kwota dyspozycji jest większa niż 50.000 euro polecenie wypłaty realizowane jest w SORBNET-EURO, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.

2. W przypadku, gdy kwota dyspozycji jest równa lub mniejsza niż 50.000 euro polecenie wypłaty realizowane jest w EuroELIXIR, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.§ 17. Dyspozycja realizowana w trybie określonym w § 15 ust. 2 pkt 1 rozliczana jest w SORBNET-EURO w tym samym dniu roboczym.

§ 18. Dyspozycja realizowana w trybie określonym w § 15 ust. 2 pkt 1 rozliczana jest w EuroELIXIR:

1) w tym samym dniu roboczym - w przypadku operacji krajowych;

2) następnego dnia roboczego - w przypadku operacji transgranicznych.

§ 19. 1. Polecenie wypłaty za granicę opatrzone uwagą, iż koszty realizacji polecenia wypłaty ponosi zleceniodawca oznacza, iż rachunek nostro NBP zostanie obciążony w terminie późniejszym.

2. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje rozliczenia kosztów na podstawie zawartego przez zleceniodawcę w treści dyspozycji upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego.

3. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje rozliczenia kosztów realizacji polecenia wypłaty na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego. W przypadku rozliczenia dokonywanego w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w:

1) złotych - kwotę kosztów przelicza się według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia;

2) walucie obcej - rachunek bankowy obciąża się kwotą kosztów w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.

§ 20. 1. Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację w oddziale dotyczącą nieprawidłowej realizacji dyspozycji wystawienia polecenia wypłaty za granicę, w szczególności dotyczącą nieotrzymania środków przez beneficjenta lub niedotrzymania terminu wykonania polecenia wypłaty za granicę.

2. Zleceniodawca informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przelewu transgranicznego w terminie określonym w § 15 ust. 2 zleceniodawcy zostaną wypłacone odsetki ustawowe z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.

4. (13) W przypadku niewykonania zlecenia wystawienia przelewu transgranicznego, na wniosek zleceniodawcy, Oddział Okręgowy w Warszawie obowiązany jest uznać rachunek zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji w terminie 14 dni roboczych następujących po złożeniu wniosku kwotę zlecenia nie większą jednak niż do równowartości w złotych kwoty 50.000 euro z zachowaniem art. 63g ustawy Prawo bankowe.§ 21. Jeżeli polecenie wypłaty wykonywane jest w innej formie niż telekomunikacyjna, to odpowiedzialność NBP jest ograniczona do zachowania należytej staranności w wyborze podmiotu, za którego pośrednictwem wykona płatność.

§ 22. Na prośbę posiadacza rachunku, Oddział Okręgowy w Warszawie podejmuje reklamację w banku beneficjenta w celu zwrotu wysłanego za granicę polecenia wypłaty. Oddział Okręgowy w Warszawie uznaje rachunek bankowy posiadacza rachunku prowadzony w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zwrotu przeliczonej według kursu kupna walut obcych z dnia daty waluty otrzymanego zwrotu;

2) walucie obcej - kwotą zwrotu w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.

§ 23. Polecenie wypłaty za granicę wystawia się w Oddziale Okręgowym w Warszawie na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, o której mowa w § 24, przyjmowanej w oddziale prowadzącym rachunek bankowy zleceniodawcy.

§ 24. Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty za granicę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, zawiera następujące dane:

1) kraj beneficjenta;

2) formę realizacji: SWIFT, SORBNET-EURO, EuroELIXIR lub czekiem;

3) datę waluty: today, spot;

4) symbol i kwotę waluty dyspozycji - cyfrowo i słownie;

5) nazwę i adres zleceniodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON;

6) nazwę i adres beneficjenta;

7) tytuł płatności, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2;

8) (14) określenie, kto ponosi koszty realizacji polecenia wypłaty; w przypadku realizacji poleceń wypłaty w euro w EuroELIXIR do kwoty 50.000 euro możliwa jest tylko opcja SHA;

9) nazwę oddziału prowadzącego rachunek bankowy zleceniodawcy wraz z pełnym numerem tego rachunku;

10) stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentu płatniczego w imieniu zleceniodawcy;

11) nazwę i siedzibę lub BIC banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta lub IBAN - w przypadku realizacji polecenia wypłaty w formie telekomunikacyjnej; dla waluty dyspozycji euro - BIC banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN;

12) status beneficjenta: rezydent, nierezydent;

13) godzinę wpływu do oddziału przyjmującego dyspozycję;

14) informację o załączonych dokumentach lub oświadczeniu.

§ 25. 1. W oddziale przyjmującym dyspozycję przeprowadza się kontrolę formalną i merytoryczną dyspozycji i składanych dokumentów zgodnie z § 12 polegającą na sprawdzeniu:

1) (15) zgodności podpisów na dyspozycji ze wzorami podpisów;

2) prawidłowości wypełnienia dyspozycji;

3) poprawności IBAN, jeżeli został wskazany;

4) zgodności otrzymanej dyspozycji z warunkami określonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewizowym;

5) (16) dokumentów będących załącznikami do dyspozycji.

2. Dyspozycji nie przyjmuje się od zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności dyspozycji oraz dokumentów, będących załącznikami do dyspozycji, z warunkami określonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewizowym, a także w przypadku, gdy wskazany IBAN nie spełnia wymogów identyfikacji określonych standardem IBAN.

§ 26. 1. Dyspozycja składana przez zleceniodawcę dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowana jest na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia dla oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

1) płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty dyspozycji przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej, obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, oraz

2) prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Dyspozycja składana przez zleceniodawcę dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowana jest na podstawie zawartego przez zleceniodawcę w treści dyspozycji upoważnienia dla oddziału przyjmującego dyspozycję do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

1) płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą waluty obcej w dniu złożenia dyspozycji. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych, oraz

2) prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej.§ 27. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest PLN, to polecenie wypłaty za granicę realizowane jest przez Oddział Okręgowy w Warszawie poprzez uznanie prowadzonych przez bank krajowy rachunków nostro banku beneficjenta lub banku pośredniczącego i jednoczesne wysłanie do banku beneficjenta komunikatu MT 103.

2. W przypadku poleceń wypłaty za granicę w PLN zleceniodawca powinien wskazać bank korespondenta, w którym bank beneficjenta prowadzi rachunek nostro w PLN; w celu uniknięcia ewentualnego przedłużenia terminów, o których mowa w § 15 ust. 1.§ 28. Oddział realizuje dyspozycję w euro przesłaną z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej lub B2B w przypadku, gdy umowa tak stanowi.

§ 29. (17) Dyspozycja w euro przesłana przez zleceniodawcę w formie elektronicznej realizowana jest w SORBNET-EURO lub EuroELIXIR, z zastrzeżeniem § 16.

Rozdział 3

Inkaso czeków

§ 30. 1. Czeki przyjmowane są przez oddziały wyłącznie w trybie inkasa.

2. Do inkasa przyjmowane są następujące rodzaje czeków:

1) czeki bankierskie wystawione na NBP przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;

2) czeki bankierskie wystawione przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej na bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej;

3) czeki z wystawienia niebankowego;

4) czeki podróżnicze;

5) inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie zagranicznym rolę czeku, np. Money Order, World Money Order.

§ 31. Podawca czeku wypełnia i składa listę inkasową:

1) w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w oddziale okręgowym innym niż Oddział Okręgowy w Warszawie. Jednocześnie umieszcza na liście inkasowej upoważnienie dla tego oddziału okręgowego do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i upoważnienie dla Oddziału Okręgowego w Warszawie do obciążenia rachunku bankowego z tytułu kosztów banku zagranicznego oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej;

2) w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w Oddziale Okręgowym w Warszawie. Jednocześnie umieszcza na liście inkasowej upoważnienie dla tego Oddziału do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

§ 32. Czeki przyjmowane do inkasa muszą zawierać indos złożony przez remitenta.

§ 33. 1. Uznanie rachunku bankowego remitenta za przyjęte do inkasa czeki następuje po otrzymaniu uznania na rachunku nostro NBP, najpóźniej w 16 tygodniu licząc od dnia ich złożenia.

2. Rozliczenie następuje według kursu walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty uznania rachunku nostro NBP.

3. Rozliczenia dokonuje się uznając rachunek bankowy remitenta prowadzony w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty waluty obcej, przeliczonej według kursu kupna walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej;

2) walucie obcej - kwotą walut obcych. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.

4. W przypadku otrzymania uznania na rachunku nostro NBP pomniejszonego o koszty banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej rachunek bankowy remitenta uznaje się równowartością tej kwoty.

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od NBP, w szczególności w przypadku zaginięcia przesyłki z czekami w drodze między Oddziałem Okręgowym w Warszawie a bankiem zagranicznym, oddziałem banku zagranicznego, instytucją kredytową lub oddziałem instytucji kredytowej.

6. Podawca czeku może złożyć w oddziale, który przyjął zlecenie, pisemną reklamację po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

7. Podawca czeku informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.

§ 34. W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej za opłacony czek, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 31, obciąża się rachunek bankowy remitenta prowadzony w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty kosztów przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia;

2) walucie obcej - kwotą kosztów w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.

§ 35. Czek przyjęty do inkasa i nieopłacony przez trasata zwracany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nieopłacenia.

Rozdział 4

Sprzedaż czeków

§ 36. 1. Sprzedaży czeków bankierskich banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub oddziałów instytucji kredytowych dokonuje wyłącznie Oddział Okręgowy w Warszawie.

2. Sprzedaż czeków dokonywana jest z tytułów zgodnych z przepisami dewizowymi oraz z zachowaniem §12 ust. 1 -2, ust. 4-6 i § 13.§ 37. Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje sprzedaży czeków w dniu otrzymania zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

§ 38. 1. Zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

1) płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zlecenia przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz

2) prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla oddziału przyjmującego zlecenie do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

1) płatności - rachunek bankowy obciąża się kwotą waluty obcej w dniu złożenia zlecenia. Jeżeli realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą to przewalutowanie dokonywane jest według kursu kupna i sprzedaży walut obcych, oraz

2) prowizji NBP - rachunek bankowy obciąża się kwotą prowizji NBP przeliczoną według kursu średniego walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku, gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą wówczas stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych.§ 39. 1. Odbiór czeków w oddziale okręgowym innym niż Oddział Okręgowy w Warszawie, który przyjął zlecenie, następuje w czwartym dniu roboczym licząc od dnia złożenia zlecenia.

2. W przypadku jednoczesnego zakupu wartości dewizowych w postaci czeków i gotówki na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37, kwoty w walutach obcych do wypłaty w gotówce wypłacane są w oddziale, który to zlecenie przyjął i w którym następuje odbiór czeków.§ 40. 1. Czek bankierski banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej przedstawia się do zapłaty w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej:

1) w odniesieniu do czeków płatnych w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, gdzie obowiązują terminy przyjęte zwyczajowo przez banki tych państw, w terminie:

a) trzech miesięcy od daty wystawienia - dla czeków płatnych w Wielkiej Brytanii,

b) sześciu miesięcy od daty wystawienia - dla czeków płatnych w USA i Kanadzie;

2) w odniesieniu do czeków płatnych w innych krajach niż wymienione w pkt 1 obowiązują określone ustawą Prawo czekowe następujące terminy:

a) do 20 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuropejskim położonym w basenie Morza Śródziemnego,

b) do 70 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w innym kraju niż wymieniony w lit. a.

2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, zostaną przekroczone, banki zagraniczne realizują czeki bankierskie wystawione przez NBP w trybie inkasa.

3. (18) Na prośbę oddziału, zleceniodawca jest zobowiązany do podania daty przedstawienia czeku do zapłaty w banku zagranicznym, oddziale banku zagranicznego, instytucji finansowej lub oddziale instytucji finansowej drogą telefoniczną, faxem lub pocztą elektroniczną.

§ 41. 1. Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w oddziale, który przyjął zlecenie, w zakresie sprzedaży czeków, w szczególności dotyczącą nieprawidłowo wystawionego czeku przez Oddział Okręgowy w Warszawie.

2. Posiadacz rachunku informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.§ 42. 1. Czeki sprzedane przez NBP, niewykorzystane za granicą czeki przedstawia się do skupu w oddziale, w którym zostały nabyte wraz ze zleceniem, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

2. Rozliczenie z podawcą czeku następuje w drodze uznania jego rachunku bankowego prowadzonego w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty czeku, przeliczonej według kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu dokonania operacji sprzedaży czeku, chyba że umowa stanowi inaczej;

2) walucie obcej - kwotą waluty obcej w dniu przedstawienia czeku do skupu.§ 43. 1. W przypadku zaginięcia lub kradzieży czeku wystawionego przez NBP składa się w oddziale informację o zaginięciu lub kradzieży czeku, będącą podstawą do sporządzenia przez NBP zastrzeżenia czeku.

2. Informacja zawiera następujące dane:

1) nazwę wystawcy czeku;

2) numer czeku;

3) symbol i kwotę waluty obcej czeku;

4) nazwę remitenta;

5) nazwę trasata;

6) datę wystawienia czeku.

3. Zastrzeżenia skupu czeku dokonuje się w dniu otrzymania informacji, a jeżeli informacja wpłynęła do Departamentu Operacji Zagranicznych Centrali NBP po godzinie 15.00 w następnym dniu roboczym.

4. Potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia czeku przez bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej jest podstawą do rozliczenia operacji z posiadaczem rachunku.§ 44. 1. Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w oddziale, który przyjął informację, o której mowa w § 43, w zakresie zastrzeżenia czeków, w szczególności dotyczącą nieterminowego wykonania zastrzeżenia.

2. Posiadacz rachunku informowany jest przez oddział na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji.Rozdział 5

Waluty obce

§ 45. 1. Przedmiotem skupu i sprzedaży są waluty obce ogłaszane w tabeli kursów kupna i sprzedaży NBP, z zastrzeżeniem, że:

1) są one prawnym środkiem płatniczym w kraju emitenta;

2) nie są nadmiernie uszkodzone lub zużyte, a w odniesieniu do banknotów odpowiadają "Zalecanym kryteriom oceny banknotów walut obcych";

3) autentyczność ich nie budzi wątpliwości.

2. "Zalecane kryteria oceny banknotów walut obcych", o których mowa w ust. 1 pkt 2 udostępniane są w oddziale na życzenie posiadacza rachunku.

§ 46. Oddziały dokonują skupu i sprzedaży walut obcych, o których mowa § 45, wyłącznie z uwzględnieniem przepisów dewizowych.

§ 47. 1. Sprzedaży lub wypłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37, z tym że:

1) zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla oddziału do obciążenia rachunku bankowego na kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty sprzedanych walut obcych przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych, chyba że umowa stanowi inaczej. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia;

2) zlecenie składane przez posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla oddziału do obciążenia rachunku bankowego na kwotę wypłacanych walut obcych. Rachunek bankowy obciąża się w dniu dokonania rozliczenia.

2. W przypadku braku w kasie niskich nominałów banknotów lub monet - kwotę sprzedawanej waluty obcej zaokrągla się w górę do pełnej jednostki danej waluty.§ 48. Skupu lub wpłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 42 ust. 1.

Rachunek bankowy prowadzony w:1) złotych - uznaje się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty skupionych walut obcych przeliczonej według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje się obciążenia rachunku bankowego równowartością kwoty prowizji NBP na podstawie upoważnienia zawartego w treści zlecenia;

2) walucie obcej - uznaje się kwotą skupionych walut obcych. W przypadku przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje się obciążenia rachunku bankowego kwotą prowizji NBP na podstawie upoważnienia zawartego w treści zlecenia.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna