Dz. Urz. Nbp. 03. 18. 31 Uchwała nr 42/2003 zarządu narodowego banku polskiegoPobieranie 100,05 Kb.
Data13.12.2017
Rozmiar100,05 Kb.

Dz.Urz.NBP.03.18.31

UCHWAŁA Nr 42/2003

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 3 października 2003 r.w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski".

(Dz. Urz. NBP z dnia 6 października 2003 r.)

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt, zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 3, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

§ 3. Traci moc uchwała nr 12/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 8, z 2001 r. Nr 15, poz. 30 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 21).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1) warunki udzielania bankom kredytu lombardowego oraz warunki jego wykorzystania i spłaty,

2) zasady i tryb zabezpieczania spłaty kredytu lombardowego poprzez zastaw na prawach z papierów wartościowych.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) DOK - Departament Operacji Krajowych Centrali Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP",

2) RPW - Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony w DOK,

3) DSP - Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP,

4) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

5) karta wzorów podpisów - złożony przez bank dokument zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

6) deklaracja - deklarację wykorzystania i spłaty kredytu lombardowego,

7) papiery wartościowe - bony skarbowe oraz obligacje skarbowe,

8) informacja dodatkowa - informację zawartą w dokumencie ewidencyjnym składanym przez bank w KDPW, na podstawie którego następuje przeniesienie obligacji skarbowych na konto papierów zastawionych lub z tego konta,

9) zlecenie płatnicze - zlecenie płatnicze wystawione przez bank na spłatę kredytu lombardowego, w korespondencji z jego rachunkiem bieżącym,

10) umowa - umowę o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt,

11) umowa z KDPW - umowę dotyczącą zasad i trybu ustanawiania zastawu na obligacjach, przechowywanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zawartą w dniu 27 listopada 1995 r. pomiędzy NBP a KDPW.§ 3. 1. Kwota wykorzystanego kredytu lombardowego nie może przekroczyć 0,8 wartości nominalnej papierów wartościowych obciążonych zastawem.

2. Kredyt lombardowy może być wykorzystany pod zastaw każdego rodzaju papierów wartościowych, tylko jeden raz w danym dniu operacyjnym.§ 4. Do ustanawiania zastawu na prawach z papierów wartościowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zastawie na prawach.

§ 5. 1. Kredyt lombardowy może być udzielony bankowi, który:

1) posiada rachunek bieżący w DSP,

2) jest uczestnikiem RPW bądź uczestnikiem bezpośrednim KDPW,

3) zawrze z NBP umowę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu,

4) udzieli NBP pełnomocnictw, sporządzonych według wzorów stanowiących załączniki nr 4, 5 i 6 do umowy,

5) złoży w DOK, nie później niż w dniu zawarcia umowy, kartę wzorów podpisów, sporządzoną według wzoru i zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy,

6) będzie składał, łącznie z każdą deklaracją, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

2. W razie zaistnienia, według oceny NBP, zagrożenia dla realizacji celów przyjętych w Założeniach polityki pieniężnej, NBP może wstrzymać udzielanie bankom kredytu lombardowego lub ograniczyć jego wysokość.

3. O wstrzymaniu udzielania kredytu lombardowego lub ograniczeniu jego wysokości w sytuacji, o której mowa w ust. 2, jak również o przywróceniu udzielania kredytu lombardowego lub odstąpieniu od ograniczenia jego wysokości NBP zawiadomi banki za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

§ 6. Termin, na który został ustanowiony zastaw, powinien upływać najpóźniej piątego dnia roboczego:

1) w przypadku bonów skarbowych - przed terminem wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych,

2) w przypadku obligacji skarbowych - przed dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu przez emitenta zastawionych obligacji.

§ 7. 1. Kredyt lombardowy, z zastrzeżeniem ust. 2, bank spłaca w następnym dniu operacyjnym po dniu, w którym został udzielony.

2. NBP może ustalić inny, niż wynikający z ust. 1, okres wykorzystania kredytu lombardowego.

3. Warunkiem udzielenia kredytu lombardowego w danym dniu operacyjnym jest spłata uprzednio wykorzystanego kredytu.

§ 8. Kredyt lombardowy jest oprocentowany według stopy zmiennej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP.

§ 9. Kwota kredytu lombardowego nie spłaconego w terminie, o którym mowa w § 16, jest oprocentowana według stopy stanowiącej dwukrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

§ 10. 1. Odsetki od kredytu lombardowego są obliczane za dni jego wykorzystania.

2. DSP pobiera odsetki z rachunku bieżącego banku w ostatnim dniu operacyjnym miesiąca, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2.

3. NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku z tytułu należnych odsetek.

4. Odsetki od kredytu niespłaconego w terminie, o którym mowa w § 16, są pobierane zgodnie z ust. 2.§ 11. Bank może wykorzystywać kredyt lombardowy w danym dniu operacyjnym po złożeniu w NBP deklaracji, sporządzonej według wzorów stanowiących załączniki nr 3a lub nr 3b do umowy, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

§ 12. 1. Deklarację, o której mowa w § 11, przekazywaną telefaksem, bank opatruje stemplem dziennym metalowym jako potwierdzenie daty pewnej ustanowienia zastawu.

2. Bank składa deklarację w godzinach od 8.00 do 17.30.§ 13. Termin spłaty kredytu lombardowego upływa w ostatnim dniu jego wykorzystania, określonym w deklaracji.

§ 14. 1. Spłaty kredytu lombardowego bank dokonuje - w kwocie i terminie określonym w deklaracji - składając zlecenie płatnicze w DSP.

2. W zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 1, w polu "Informacja dodatkowa" bank określa datę deklaracji, z której wynika termin spłaty kredytu.§ 15. Bank składa w DSP zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 14 ust. 1, w godzinach od 7.30 do 17.30.

§ 16. Kwota kredytu lombardowego niespłaconego w terminie staje się zadłużeniem przeterminowanym w następnym dniu operacyjnym po:

1) upływie terminu spłaty określonego w deklaracji, lub

2) dniu, w którym bank naruszył warunki określone w § 7 pkt 2 umowy, lub

3) dniu określonym jako wymagalny termin spłaty kredytu lombardowego, który postawiony został w stan natychmiastowej wymagalności stosownie do § 15 umowy.§ 17. Osoby upoważnione przez bank w karcie wzorów podpisów podpisują następujące dokumenty:

1) umowę,

2) pełnomocnictwa, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

4) deklaracje.

§ 18. 1. Dokumenty, o których mowa w § 17 pkt 3 i 4, bank sporządza i składa w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w "Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

2. Dokumenty nadsyłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie z wzorem odpowiedniego załącznika do umowy i podpisane przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów.

3. Dokumenty złożone w sposób określony w ust. 1 i 2 traktowane są jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

4. Dokumenty nieodpowiadające warunkom określonym w ust. 1 zostaną odrzucone przez NBP.Rozdział 2

Wykorzystanie i splata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z bonów skarbowych

§ 19. Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po ustanowieniu zastawu i złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do umowy, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

§ 20. Okres wykorzystania kredytu lombardowego jest równy okresowi, na jaki zastaw został ustanowiony.

§ 21. Po spłacie kredytu lombardowego NBP - zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 19 - dokonuje zwolnienia zastawionych bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie spłaty tego kredytu.

Rozdział 3

Wykorzystanie i spłata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z obligacji skarbowych

§ 22. 1. Zasady i tryb ustanawiania zastawu na prawach z obligacji skarbowych, rejestrowanych na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych w KDPW, określa umowa zawarta pomiędzy NBP a KDPW.

2. NBP przekazuje bankowi kserokopię umowy z KDPW.

3. Zlecenia dotyczące ustanawiania i zwalniania w KDPW zastawu na obligacjach skarbowych bank składa na zasadach określonych przez KDPW.

4. W każdym zleceniu składanym w KDPW dotyczącym przeniesienia obligacji skarbowych na konto papierów zastawionych lub z konta papierów zastawionych, bank umieszcza informację dodatkową, zawierającą dane określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do umowy.

5. Potwierdzeniem dokonania operacji na koncie papierów zastawionych banku w KDPW jest wyciąg z tego konta, stanowiący udokumentowanie zastawu. KDPW przekazuje NBP wyciąg na zasadach, w formie i terminach określonych w umowie z KDPW.

§ 23. Okres wykorzystania kredytu lombardowego nie może być dłuższy niż okres zastawu ustanowionego na obligacjach skarbowych. Bank może utrzymywać zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności przyszłej.

§ 24. 1. Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do umowy, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

2. Niezbędnym warunkiem wykorzystania kredytu lombardowego jest również udokumentowanie zastawu, o którym mowa w § 22 ust. 5.§ 25. Brak udokumentowania zastawu w wysokości umożliwiającej wykorzystanie deklarowanej kwoty kredytu lombardowego, jak też niezłożenie bądź błędne wypełnienie przez bank informacji dodatkowej, o której mowa w § 22 ust. 4, stanowią podstawę do odmowy udzielenia kredytu.

§ 26. 1. Zwolnienie obligacji skarbowych zastawionych w KDPW następuje na zasadach określonych w umowie z KDPW.

2. Niezbędnym warunkiem zwolnienia zastawionych obligacji skarbowych jest spłata kredytu lombardowego, zabezpieczonego tymi obligacjami skarbowymi.Rozdział 4

Zaspokajanie roszczeń NBP

§ 27. 1. Jeśli bank nie spłaci w terminie zadłużenia z tytułu kredytu lombardowego lub należnych odsetek, to NBP, na podstawie pełnomocnictw, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, przystępuje do spełnienia świadczenia obciążonego zastawem.

W tym celu NBP:

1) sprzedaje niezwłocznie zastawione papiery wartościowe po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w dniu sprzedaży bądź

2) przedstawia je do wykupu przez emitenta.

2. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży bądź wykupu przez emitenta zastawionych papierów wartościowych NBP przeznacza na spłatę zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami.

3. Jeżeli środki pieniężne, o których mowa w ust. 2:

1) nie zaspokoją w całości roszczenia, NBP postępuje zgodnie z zasadami określonymi w § 28 ust. 2,

2) przewyższają wymagane roszczenia, NBP zwraca nadwyżkę tych środków na rachunek bieżący banku w DSP.§ 28. 1. W razie naruszenia przez bank warunków określonych w § 7 pkt 2 umowy i braku możliwości zaspokojenia roszczeń NBP zgodnie z § 27, NBP wzywa bank do zapłaty zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2. Jeżeli zadłużenie przeterminowane nie zostanie spłacone w terminie określonym w ust. 1, to zaspokojenie roszczeń NBP następuje w drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 96 i 97 ustawy - Prawo bankowe oraz złożonego przez bank oświadczenia o poddaniu się egzekucji.


Załącznik do Regulaminu

UMOWA

o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt

W dniu ...................................... została zawarta

umowa, której stronami są:

Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", z siedzibą w

Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, w imieniu

którego działają:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

i Bank .......................................................

(pełna nazwa Banku)

z siedzibą w .................................................

(dokładny adres)

zwany dalej "Bankiem - kredytobiorcą", w imieniu którego

działają:

1) ...........................................................

2) ..........................................................,

o następującej treści:

§ 1. NBP będzie udzielał Bankowi - kredytobiorcy kredytu refinansowego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej "kredytem lombardowym", na warunkach określonych w niniejszej umowie i w "Regulaminie refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski", stanowiącym załącznik do uchwały nr 42/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 31), zwanym dalej "Regulaminem" oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 2. Bank - kredytobiorca oświadcza, że:

1) zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych,

2) będzie przestrzegał postanowień umowy zawartej pomiędzy NBP a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zwanym dalej "KDPW S.A.", o której mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu.

§ 3. 1. Bank - kredytobiorca zobowiązuje się do złożenia:

1) karty wzorów podpisów, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

2) pełnomocnictw, o których mowa w § 5 umowy.

2. NBP udziela kredytu lombardowego po złożeniu przez Bank - kredytobiorcę:

1) deklaracji określającej kwotę i termin wykorzystania kredytu lombardowego, sporządzonej według wzoru stanowiącego załączniki nr 3a lub nr 3b do umowy,

2) oświadczenia o poddaniu się egzekucji, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.§ 4. 1. W celu zabezpieczenia wierzytelności NBP z tytułu udzielanego kredytu lombardowego, w kwocie i w terminach określonych każdorazowo w deklaracji, Bank - kredytobiorca jako Zastawca ustanawia zastaw na rzecz NBP jako Zastawnika.

2. Bank - kredytobiorca ustanawia na rzecz NBP a NBP przyjmuje zastaw na prawach z:

1) bonów skarbowych, zdeponowanych na rachunku w Rejestrze Papierów Wartościowych, prowadzonym w Departamencie Operacji Krajowych Centrali NBP, zwanym dalej "RPW", w liczbie, o wartości nominalnej, o terminach wykupu oraz kodach ISIN określonych każdorazowo w deklaracji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do umowy,

2) obligacji skarbowych, zdeponowanych na kontach depozytowych w KDPW S.A., w liczbie, o wartości nominalnej, o terminach wykupu oraz kodach ISIN określonych każdorazowo w deklaracji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do umowy.§ 5. 1. Bank - kredytobiorca udziela NBP pełnomocnictwa do:

1) sprzedaży w jego imieniu zastawionych:

a) bonów skarbowych,

b) obligacji skarbowych,

z przeznaczeniem uzyskanych środków pieniężnych na spłatę zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami,

2) przeznaczania środków pieniężnych uzyskanych z wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych i obligacji skarbowych, na spłatę zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami,

a ponadto w odniesieniu do obligacji skarbowych:

3) wystawiania w imieniu Banku - kredytobiorcy dokumentu ewidencyjnego dotyczącego przeniesienia obligacji skarbowych w związku z dokonaniem sprzedaży tych obligacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b,

4) otrzymywania wyciągów z konta depozytowego zastawionych obligacji skarbowych w KDPW S.A.,

5) żądania potwierdzania operacji dokonywanych na koncie papierów zastawionych.

2. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1, Bank - kredytobiorca sporządza, z zastrzeżeniem ust. 3, w 2 egzemplarzach według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 6 do umowy oraz w 3 egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy (w tym jeden egzemplarz dla KDPW S.A.).

3. Bank - kredytobiorca nie będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW S.A. nie składa pełnomocnictw sporządzonych według wzorów, stanowiących załączniki nr 5 i 6 do umowy.

4. NBP - na podstawie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 - nabywa prawo do zaspokojenia się z papierów wartościowych obciążonych zastawem z dniem, w którym wykorzystany kredyt lombardowy staje się zadłużeniem przeterminowanym stosownie do § 16 Regulaminu.

§ 6. Bank - kredytobiorca w dokumencie ewidencyjnym dotyczącym przeniesienia obligacji skarbowych na konto papierów zastawionych lub z konta papierów zastawionych, zobowiązany jest, zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu, do umieszczenia informacji dodatkowej, której wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy.

§ 7. Bank - kredytobiorca oświadcza, że:

1) zastawione papiery wartościowe, wskazane każdorazowo w dokumentach określonych w § 4 ust. 2 i wynikające z nich prawa, przysługują wyłącznie jemu, pozostają w jego wyłącznej dyspozycji i nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, jak również, że obrót tymi papierami nie podlega żadnym ograniczeniom,

2) nie dokona zbycia, zwolnienia zastawu lub obciążenia praw z tych papierów przed spłatą wykorzystanego kredytu lombardowego.

§ 8. Wszelkie pożytki z zastawionych papierów wartościowych w okresie trwania zastawu przysługują Bankowi - kredytobiorcy.

§ 9. Strony ustalają, że koszty związane:

1) z ustanowieniem zastawu,

2) ze sprzedażą papierów wartościowych przez NBP na rynku wtórnym,

3) z postępowaniem egzekucyjnym, o którym mowa w § 28 ust. 2 Regulaminu, ponosi Bank - kredytobiorca.§ 10. NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu lombardowego.

§ 11. Bank - kredytobiorca oświadcza, że na żądanie NBP będzie składał:

1) dodatkowe informacje dotyczące jego sytuacji finansowej,

2) informacje o przewidywanych kwotach i terminach wykorzystania kredytu lombardowego.

§ 12. 1. Bank - kredytobiorca sporządza, składa i podpisuje dokumenty, o których mowa w § 17 pkt 3 i 4 Regulaminu, w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w "Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

2. Strony zobowiązują się do uznawania podpisania, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem dokumentów przekazywanych drogą telefaksową, jako równoważnego odręcznym podpisom osób upoważnionych przez Bank - kredytobiorcę i wymienionych w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.§ 13. 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z siedmiodniowym jej wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem § 14 i § 15.

2. NBP może, w okresie wypowiedzenia, odmówić udzielania kredytu lombardowego, jeśli Bank - kredytobiorca wykorzystuje ten kredyt w celach innych niż uzupełnienie zasobów pieniężnych.§ 14. Wymóg zachowania przez NBP siedmiodniowego okresu wypowiedzenia nie ma zastosowania, jeżeli:

1) rachunek bieżący Banku - kredytobiorcy w Departamencie Systemu Płatniczego Centrali NBP, zwanym dalej "DSP", uległ likwidacji,

2) działalność Banku - kredytobiorcy została zawieszona bądź został on postawiony w stan likwidacji.

§ 15. Naruszenie przez Bank - kredytobiorcę któregokolwiek warunku umowy może stanowić podstawę do bezzwłocznego jej wypowiedzenia i postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

§ 16. Zmiana postanowień umowy wymaga - pod rygorem nieważności - formy pisemnej.

§ 17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 18. Umowa wchodzi w życie z dniem .......... .

Za Bank - kredytobiorcę Za NBP

............................. ...........................

............................. ...........................

............................. ...........................

(stempel firmowy/majątkowy/ (stempel firmowy/majątkowy/

i podpisy) i podpisy)

Załącznik nr 1 do umowy

........................

(miejscowość, data)

.......................................

(wzór stempla firmowego/majątkowego/)

Karta wzorów podpisów

osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i

obowiązków majątkowych Banku w celu zawarcia umów o udzielanie

kredytu lombardowego i podpisywania dokumentów wymienionych w

§ 17 pkt 2-4 Regulaminu.


Lp.


Imię i nazwisko


Stanowisko służbowe


Wzór podpisuWyżej wymienione osoby uprawnione są do działania w sposób

następujący:

1) jednoosobowo ..............................................

2) dwuosobowo ................................................

...............................

stempel firmowy /majątkowy/

i podpis/y Prezesa Zarządu

Banku lub członków Zarządu

Przyjęto dnia .................

(wypełnia NBP)

WARUNKI SKŁADANIA KARTY WZORÓW PODPISÓW I SPOSÓB JEJ WYPEŁNIANIA

1. Bank - kredytobiorca składa kartę wzorów podpisów przy:

1) zawieraniu umowy,

2) zmianie nazwy,

3) zmianie osób uprawnionych do podpisywania umów o kredyt lombardowy.

2. Podpisy prezesa lub członków zarządu Banku, uwierzytelniające podpisy pozostałych osób uprawnionych, znajdujących się w karcie wzorów podpisów, o ile nie są potwierdzone przez notariusza, powinny być - przed jej złożeniem - potwierdzone przez DSP.

3. Do karty wzorów należy załączyć i bieżąco aktualizować:

1) kserokopię aktualnego, uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru handlowego przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, bądź innego dokumentu, stwierdzającego utworzenie Banku zgodnie z przepisami prawa, oraz wskazującego osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku,

2) kserokopie pełnomocnictw dla osób upoważnionych do czynności związanych z zawarciem umowy o kredyt lombardowy.

4. Podpisy w karcie wzorów powinny być składane atramentem lub długopisem.

5. Niewypełnioną część karty wzorów podpisów należy przekreślić.

6. Przed zmianą karty dopuszczalne jest wykreślenie osoby/osób z uprzednio złożonej karty - na okres przejściowy - do czasu złożenia nowej karty wzorów - w drodze pisemnego zawiadomienia, w którym wskazano osoby przewidziane do wykreślenia i przyczyny zmiany w karcie. Zawiadomienie powinno być podpisane przez prezesa lub dwóch członków zarządu Banku.
Załącznik nr 2 do umowy(1)

.....................

(nazwa i adres Banku)

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.

zm.) oświadczamy, że poddajemy się egzekucji prowadzonej według

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i wyrażamy zgodę na

wystawienie przez Narodowy Bank Polski bankowego tytułu

egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu umowy o

udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten

kredyt do kwoty zadłużenia wynoszącej ........................

złotych (słownie: ............................ złotych) wraz z

należnymi odsetkami, a także kwotami opłat i prowizji.

Narodowy Bank Polski może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 60 dni od upływu

terminu spłaty kredytu lombardowego określonego w deklaracji z

dnia .....................

......................................

(data i miejsce złożenia oświadczenia)

..............................................

(stempel firmowy/majątkowy/ i podpisy za Bank)

..................................................

(podpis pracownika NBP przyjmującego oświadczenie)

Załącznik nr 4 do umowy

.......................

(miejscowość, data)

..............................

(stempel firmowy Banku)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym .................................................

(nazwa Banku)

udziela Narodowemu Bankowi Polskiemu pełnomocnictwa do:

1) sprzedaży - w imieniu naszego Banku - zastawionych przez

nas bonów skarbowych na zabezpieczenie spłaty kredytu

lombardowego, po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w

dniu ich sprzedaży.

Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tych papierów

Narodowy Bank Polski przeznaczy na spłatę zadłużenia

przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami;

2) przeznaczania środków pieniężnych uzyskanych z wykupu przez

emitenta zastawionych bonów skarbowych na spłatę zadłużenia

przeterminowanego wraz z odsetkami należnymi do dnia wykupu

bonów skarbowych przez emitenta.

Pełnomocnictwa udziela się z dniem ......................... .

................................

(stempel firmowy /majątkowy/ i

podpisy za Bank)

Załącznik nr 5 do umowy

........................ .....................

(stempel firmowy Banku) (miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z zawartą umową o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt niniejszym ..............

.............................................................

(nazwa Banku)

udziela Narodowemu Bankowi Polskiemu pełnomocnictwa do

dokonywania następujących czynności wobec Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych S.A. w stosunku do naszych obligacji

skarbowych, przechowywanych w Krajowym Depozycie Papierów

Wartościowych S.A. na koncie papierów zastawionych, jako

zabezpieczenie spłaty wykorzystanego kredytu lombardowego.

1. Żądania potwierdzenia przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. operacji w stosunku do naszych obligacji

skarbowych, przechowywanych na koncie papierów zastawionych

na rzecz NBP.

2. Otrzymywania wyciągów z konta papierów zastawionych na

rzecz NBP, potwierdzających dokonanie operacji na tych

obligacjach skarbowych.

3. Wystawienia w imieniu Banku dokumentu ewidencyjnego

dotyczącego przeniesienia obligacji skarbowych w związku z

dokonaniem sprzedaży tych obligacji.

4. Odbioru - z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia

przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami - środków

pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży bądź wykupu przez

emitenta zastawionych obligacji skarbowych; odbiór tych

środków pieniężnych będzie następował w drodze wystawienia

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zlecenia

płatniczego, na żądanie zgłoszone przez NBP.

5. Pełnomocnictwa udziela się z dniem ...................... .

...............................

(stempel firmowy /majątkowy/ i

podpisy za Bank)

Załącznik nr 6 do umowy

.....................

(miejscowość, data)

........................

(stempel firmowy Banku)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym ................................................

(nazwa Banku)

udziela Narodowemu Bankowi Polskiemu pełnomocnictwa do

sprzedaży - w imieniu naszego Banku - zastawionych przez nas

obligacji skarbowych na zabezpieczenie spłaty kredytu

lombardowego, tj. do dokonywania następujących operacji w

stosunku do obligacji skarbowych przechowywanych w Krajowym

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na koncie papierów

zastawionych:

1. Złożenia w naszym imieniu zlecenia sprzedaży zastawionych

obligacji skarbowych w razie niespłacenia kredytu w

terminie.

2. Otrzymywania zawiadomienia o transakcji, o której mowa w

pkt 1.

3. Przeznaczania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedażyzastawionych obligacji skarbowych na spłatę zadłużenia

przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami.

4. Pełnomocnictwa udziela się z dniem ...................... .

...............................

(stempel firmowy /majątkowy/ i

podpisy za Bank)Załącznik nr 7 do umowy

Informacja dodatkowa

zamieszczana na zleceniach: przeniesienia zastawionych obligacji skarbowych na konto papierów zastawionych i przeniesienia obligacji skarbowych z konta papierów zastawionych na konto zwykłe w KDPW1):

"od - - do - - - ................... - ..............."

dd mm rr dd mm rr wartość nominalna nazwisko(max. 37 znaków) (max. 13 znaków) (max. 30 znaków)

1) wpisywana w tzw. polu "Komentarz" (do 80 znaków) – treść podana w cudzysłowie oznacza: daty początku i końca okresu na jaki zastaw jest ustanowiony, wartość nominalną oraz nazwisko osoby sporządzającej informację.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna