Dz. Urz. Nbp. 03. 16. 26 Uchwała nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoPobieranie 46,53 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar46,53 Kb.

Dz.Urz.NBP.03.16.26

UCHWAŁA NR 23/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 lipca 2003 r.w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

(Dz. Urz. NBP z dnia 29 września 2003 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959), zwane dalej "bankami", przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

§ 2. 1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane według stanu na koniec:

1) każdego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, P0307, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku, oraz danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 "Raport - Rachunek zysków i strat banku",

c) załączniku nr 6 do uchwały,

d) załączniku nr 20 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,

e) załączniku nr 21 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, R0026, R0027 i R0028,

b) w załączniku nr 3 do uchwały,

c) w załączniku nr 10 do uchwały,

d) w załączniku nr 20 do uchwały,

e) w załączniku nr 21 do uchwały,

4) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały.

2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015 w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy kwartalne w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 3. Banki krajowe posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziału za granicą według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: P0307, U0101, U0102, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 - "Raport - Rachunek zysków i strat banku",

c) załączniku nr 20 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,

d) załączniku nr 21 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015,

b) w załączniku nr 3 do uchwały,

c) w załączniku nr 20 do uchwały,

d) w załączniku nr 21 do uchwały.

§ 4. Banki, będące jednostkami dominującymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535), przekazują dane według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca kończącego I półrocze oraz ostatniego dnia miesiąca kończącego rok w zakresie określonym w załącznikach nr 15 i 16 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 5. Banki, które wykonują czynności obrotu dewizowego i związane z nim rozliczenia, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6. Banki, wymienione w pkt 1-11 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7. Banki, wymienione w pkt 1-10 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Banki, wymienione w pkt 1, 3-18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 9. Banki, wymienione w pkt 1-16 i 19-21 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 10. Banki, wymienione w pkt 1-11 oraz 22-24 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały.

§ 11. Banki, wymienione w pkt 1-11, 13-16 oraz 18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia kwartału w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały.

§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20 i 21 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.

§ 13. 1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 12, w następujący sposób:

1) dane jednostkowe - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i d oraz pkt 3 lit. a,

2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia - zgodnie z § 2 i § 5.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują również dane w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.§ 14.  Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-7 oraz 9, 12, 13, 19, 20 i 21 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

1) w załączniku nr 6 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

2) w załącznikach nr 2-4 do uchwały - do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

3) w załączniku nr 10 do uchwały - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

2. Banki, wskazane w § 5, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

3. Banki, wskazane w § 6, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 8 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

4. Banki, wskazane w § 7, przekazują do Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP dane, o których mowa w załączniku nr 9 do uchwały, do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

5. Banki, wskazane w § 8, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, określone w załączniku nr 13 do uchwały w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 18.

6. Banki, wskazane w § 9, przekazują do Departamentu Statystyki dane, o których mowa w załączniku nr 14 do uchwały - do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

7. Banki, wskazane w § 10, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 18 do uchwały - do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Dane, o których mowa w załączniku nr 18 do uchwały za miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. przekazywane są - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

9. Banki, wskazane w § 11, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 19 do uchwały - do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

10. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują dane, o których mowa w załączniku nr 5 do uchwały, do Departamentu Operacji Krajowych NBP w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

11. Banki, o których mowa w § 12, przekazują dane określone w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca piątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

12. Banki, o których mowa w § 12, przekazują dane określone w załączniku nr 12 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

13. Banki, zrzeszające banki spółdzielcze, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały, do końca trzeciego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

14. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 12 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 18.

15. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Systemu Płatniczego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 11 do uchwały - do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

16. Banki, o których mowa w § 3 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

a) w załącznikach nr 2-3 do uchwały - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą,

b) w załączniku nr 20 do uchwały - do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą.

17. Banki, o których mowa w § 4, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa:

1) w załącznikach nr 15 i 17 do uchwały - do końca 60 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą,

2) w załączniku nr 16 do uchwały - do końca 120 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.

18. NBP może, w przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych, żądać od banków wskazanych w § 8 oraz banków, o których mowa w ust. 14, przekazywania:

1) do Departamentu Systemu Finansowego NBP danych określonych w załączniku nr 13 do uchwały,

2) do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP danych, o których mowa w załączniku nr 12 do uchwały,

w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.

19. Banki, o których mowa w § 12 przekazują dane określone w załącznikach nr 20 i 21 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

20. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały, do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

21. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 20 do uchwały - do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

22. Banki, o których mowa w § 1 i 3, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały - do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§ 17. 1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym bądź optycznym,

2) załącznikach nr 3, 4 i 21 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6-8, 10 i 15-20 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załącznikach nr 9, 11 i 14 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym bądź w formie papierowej,

6) załączniku nr 12 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym jako zestawienie obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 15 ust. 14,

7) załączniku nr 13 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy wyznaczone w § 15 ust. 5.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.

§ 18. 1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób je sporządzających oraz zatwierdzone podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Dane przekazywane na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6-14, 18 i 19 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

3. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 19. 1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z rejestru:

1) określić odmienny niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale,

2) ograniczyć zakres danych przekazywanych do NBP, określonych w uchwale.

2. (19) Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem 1 października 2003 r.:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w lit. a,

4) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. i później:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a,

5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków, tzn. do dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby banku przejmującego, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.§ 20. Przepisy uchwały stosuje się również do banków, których działalność została zawieszona lub którym zostało uchylone zezwolenie na utworzenie banku.

§ 21. Traci moc uchwała nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9, Nr 8, poz. 25, Nr 13, poz. 34, z 2003 r. Nr 9, poz. 11 i Nr 13, poz. 20).

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

ZAŁĄCZNIK

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9, 13, 14, 18 i 19 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. Bank Millennium S.A.

4. ING Bank Śląski S.A.

5. Bank BPH S.A.

6. Bank Zachodni WBK S.A.

7. Kredyt Bank S.A.

8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10. BRE Bank S.A.

11. Raiffeisen Bank Polska S.A.

12. WestLB Bank Polska S.A.

13. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

14. Bank Ochrony Środowiska S.A.

15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

16. Deutsche Bank Polska S.A.

17. PTF Bank S.A.

18. BNP Paribas Bank Polska S.A.

19. AIG Bank Polska S.A.

20. Rabobank Polska S.A.

21. Bank Gospodarstwa Krajowego

22. RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny S.A.

23. Krakowski Bank Spółdzielczy24. Bank Spółdzielczy w Brodnicy©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna