Dz. Urz. Nbp. 03. 15. 23 Uchwała nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoPobieranie 0,78 Mb.
Strona1/7
Data25.11.2017
Rozmiar0,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Dz.Urz.NBP.03.15.23

UCHWAŁA Nr 29/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 12 września 2003 r.w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów".

(Dz. Urz. NBP z dnia 25 września 2003 r.)

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) zarządzenie nr A/3/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami" (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 28),

2) uchwała nr 28/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 28 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 18, Nr 13, poz. 33 i Nr 20, poz. 50),

3) uchwała nr 29/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 29 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 19),

4) uchwała nr 6/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym" (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 20).

§ 3. 1. Umowy o prowadzenie przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 2 pkt 2, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego uczestnika Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych umowy z Narodowym Bankiem Polskim o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, na warunkach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 1, posiadane przez niego bony skarbowe pozostają na odpowiednim rachunku lub koncie tych bonów do terminu ich wykupu przez emitenta.

3. Do transakcji na skarbowych papierach wartościowych zawartych przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio postanowienia uchwał, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe określenia oznaczają:

1) NBP - Narodowy Bank Polski,

2) DOK - Departament Operacji Krajowych NBP,

3) RPW - Rejestr Papierów Wartościowych - prowadzony przez NBP w DOK system rejestracji papierów wartościowych, w ramach którego prowadzone są rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywane są operacje na papierach wartościowych,

4) DSP - Departament Systemu Płatniczego NBP,

5) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

6) BFG - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

7) emitent - Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów,

8) skarbowe papiery wartościowe - bony skarbowe i obligacje skarbowe,

9) bony - bony skarbowe i bony pieniężne NBP,

10) (1) bank - bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego posiadający rachunek bieżący w DSP,

11) (2) (uchylony),

12) rachunek - rachunek bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością uczestnika RPW; stanowią one jego portfel własny; na rachunku KDPW zarejestrowane są także bony skarbowe będące aktywami funduszy zarządzanych przez KDPW,

13) konto - konto depozytowe bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością klientów uczestnika RPW; bony te stanowią - zbiorczo - portfel klientów,

14) pula pożyczek - wyodrębniona pula bonów skarbowych mogących stanowić przedmiot pożyczek tych bonów, dokonywanych pomiędzy uczestnikami RPW,

15) konto pomocnicze - konto bonów skarbowych, na którym rejestrowane są bony skarbowe przekazane przez uczestników RPW:

a) do KDPW - na cele określone w regulacjach KDPW,

b) do puli pożyczek,

16) uczestnik RPW - podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto bonów w RPW,

17) zarejestrowanie - dokonanie zapisów na rachunkach i kontach, wynikających z przeprowadzenia operacji na bonach,

18) oferta - sporządzona w określony przez NBP sposób deklaracja zakupu, sprzedaży (zbycia) bądź zamiany bonów lub obligacji skarbowych - z daną datą zapadalności i z daną ceną (stopą repo) - na przetargu papierów wartościowych, zwanym dalej "przetargiem",

19) zlecenie - zlecenie zarejestrowania operacji na rynku wtórnym bonów polegającej na zakupie, sprzedaży, przemieszczeniu, przewłaszczeniu, zablokowaniu i odblokowaniu bonów,

20) uczestnik przetargu - podmiot uprawniony do składania ofert na przetargu,

21) data realizacji - dzień, w którym ma być dokonane rozliczenie operacji przeprowadzonej na papierach wartościowych danego rodzaju i jej rejestracja,

22) (3) rachunek bankowy - rachunek bieżący banku i rachunek pomocniczy KDPW w DSP oraz rachunek bieżący BFG w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, zwanym dalej "Oddziałem",

23) regulacje KDPW - "Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych", "Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych", "Procedury Ewidencyjne Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych",

24) umowa repo - umowa, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "kupującym", do przeniesienia, w dniu nabycia, własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia, w dniu odkupu, własności takich samych papierów wartościowych. Powyższa definicja odnosi się do umów zawartych zarówno pomiędzy uczestnikami RPW, jak i pomiędzy NBP a bankami,

25) transakcja repo - transakcja wynikająca z zawartej umowy repo,

26) transakcja outright - transakcja polegająca na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, pochodzących z portfela własnego NBP bądź banku - po cenie ustalonej na przetargu bądź wynikającej z umowy zawartej między NBP a bankiem,

27) transakcja sell-buy-back - transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży oraz kupna bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów,

28) dzień nabycia - dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym sprzedający przenosi na kupującego własność zbywanych skarbowych papierów wartościowych, a kupujący dokonuje na rzecz sprzedającego płatności kwoty nabycia,

29) dzień odkupu - dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym kupujący przenosi na rzecz sprzedającego własność takich samych skarbowych papierów wartościowych, jakie zakupił w dniu nabycia, a sprzedający dokonuje na rzecz kupującego płatności kwoty odkupu,

30) kwota nabycia - wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką kupujący płaci sprzedającemu skarbowe papiery wartościowe w dniu nabycia,

31) kwota odkupu - wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką sprzedający płaci kupującemu skarbowe papiery wartościowe w dniu odkupu,

32) stopa repo - stopa procentowa, określona w skali rocznej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w celu obliczenia przyrostu kwoty nabycia i ustalenia kwoty odkupu,

33) termin odkupu - wynikający z zawartej umowy repo okres, wyrażony w dniach, pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, liczony łącznie z dniem nabycia, a pominięciem dnia odkupu,

34) dzień operacyjny - dzień, z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy oraz soboty, w którym realizuje się operacje dotyczące papierów wartościowych,

35) (4) Rynek MTS Poland - elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych, na którym prowadzony jest obrót skarbowymi papierami wartościowymi - prowadzony przez MTS - CeTO S.A.

36) moduł ELBON - przygotowane przez NBP i przekazane uczestnikowi RPW do użytkowania oprogramowanie, przeznaczone do składania w DOK przez uczestnika RPW zleceń i komunikatów za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz odbierania i odczytywania komunikatów przesyłanych z DOK do uczestnika RPW,

37) moduł główny - aplikacja RPW, za pośrednictwem której obsługiwane są rachunki i konta oraz rejestrowane operacje w RPW,

38) (5) komunikat - ściśle zdefiniowany zbiór informacji, w uporządkowanej postaci, umożliwiającej ich przekazywanie z wykorzystaniem modułu EL-BON, modułu głównego lub sieci SWIFT w przesyłce, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych,

39) (6) system elektronicznej wymiany danych - system przesyłania danych pomiędzy uczestnikiem RPW a DOK za pośrednictwem:

a) łączy stałych w oparciu o protokół TCP/IP przy użyciu warstwy transportowej wykorzystującej oprogramowanie Bea Tuxedo,

b) sieci SWIFT,

40) pakiet ochrony kryptograficznej - zestaw narzędzi informatycznych przekazywany przez NBP uczestnikowi RPW do stosowania przy przesyłaniu do DOK i odbieraniu z NBP, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zleceń i komunikatów sporządzonych przy użyciu modułu ELBON, umożliwiający kryptograficzną ochronę informacji,

41) podpisanie - czynność polegająca na dołączeniu danych identyfikacyjnych umożliwiających sprawdzenie autentyczności i integralności danych zawartych w komunikacie oraz uwierzytelnienie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

42) klucz kryptograficzny - parametr, który steruje operacjami podpisania lub weryfikacji podpisania, szyfrowania lub deszyfrowania informacji,

43) klucz prywatny - klucz kryptograficzny do wyłącznego użytku podpisującego zgodnie z pkt 41 lub deszyfrującego adresowaną do niego informację,

44) klucz publiczny - publicznie znany klucz kryptograficzny powiązany z kluczem prywatnym, który jest stosowany do weryfikowania podpisania, o którym mowa w pkt 41, lub szyfrowania wysyłanej do adresata informacji,

45) certyfikat klucza publicznego - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego klucz publiczny jest przyporządkowany do podpisującego zgodnie z pkt 41, umożliwiające jednoznaczną jego identyfikację,

46) uwierzytelnienie nadawcy - potwierdzenie, że nadawca jest tym za kogo się podaje,

47) (7) bank rozliczający - bank będący uczestnikiem RPW, na którego rachunku bankowym dokonywane są rozliczenia pieniężne z tytułu operacji na bonach skarbowych w imieniu uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego,

48) (8) uczestnik rozliczający transakcje na obligacjach skarbowych - uczestnik KDPW będący posiadaczem konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w KDPW, które to konto lub rachunek jest uznawane lub obciążane w związku z transakcjami na wszystkich rodzajach przetargów na obligacje skarbowe, zawartymi przez uczestnika RPW nie będącego uczestnikiem KDPW,

49) (9) DSPW (Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych) - podmiot, z którym Minister Finansów zawarł umowę przyznającą prawo do składania ofert na wszystkich rodzajach przetargów skarbowych papierów wartościowych,

50) (10) sieć SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - międzynarodowy system elektronicznego transferu informacji bankowej,

51) (11) podmiot zagraniczny - podmiot będący DSPW, mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

52) (12) apostille - poświadczenie autentyczności podpisu, charakteru w jakim działa osoba, która podpisała dokument urzędowy oraz - w razie potrzeby - tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest taki dokument, wydane przez właściwy organ państwa, z którego dokument ten pochodzi, umieszczone w samym dokumencie lub do niego dołączone - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).

2. Symbole oraz nazwy poszczególnych portfeli, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.§ 2. Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów, zwany dalej "regulaminem", określa w szczególności:

1) zasady prowadzenia przez NBP rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych,

2) warunki uczestnictwa w RPW,

3) zasady:

a) zakupu bonów pieniężnych NBP na przetargu,

b) zakupu bonów skarbowych na przetargu i przetargu uzupełniającym,

c) zakupu obligacji skarbowych na przetargu i przetargu uzupełniającym oraz na przetargu zamiany obligacji skarbowych,

d) zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na skarbowych papierach wartościowych,

e) zakupu i sprzedaży bankom przez NBP w trybie przetargowym skarbowych papierów wartościowych,

f) operacji na bonach na rynku wtórnym,

g) odkupu skarbowych papierów wartościowych przez emitenta,

h) wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP,

i) wykupu bonów skarbowych przez emitenta i bonów pieniężnych NBP przez NBP,

j) (13) użytkowania przez uczestnika RPW modułu EL-BON oraz jego wykorzystywania do sporządzania i przekazywania ofert, zleceń i komunikatów w formie elektronicznej,

k) ochrony kryptograficznej przesyłek zawierających oferty, zlecenia i komunikaty, o których mowa w lit. j,

l) (14) przeprowadzania transakcji i operacji na papierach wartościowych, z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych.§ 3. 1. W RPW prowadzone są rachunki bonów skarbowych dla następujących podmiotów:

1) NBP


2) banki,

3) KDPW,


4) BFG,

5) (15) podmioty zagraniczne.

1a. (16) W RPW może być także prowadzony rachunek bonów skarbowych dla emitenta bądź - w ramach rachunku bonów skarbowych prowadzonego dla wybranego przez emitenta uczestnika RPW - konto depozytowe bonów skarbowych posiadanych przez emitenta.

2. W RPW prowadzone są rachunki bonów pieniężnych NBP dla następujących podmiotów:

1) banki,

2) BFG,


3) (17) NBP.

3. Dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być prowadzone w RPW konta bonów, na których zarejestrowane są bony stanowiące własność klientów tych podmiotów.

4. (18) Podmioty, dla których prowadzone są konta w RPW, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki papierów wartościowych, na których rejestrowane są bony, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP, mogą być tylko banki.

5. Poza rachunkami i kontami, w RPW prowadzone jest także konto emisyjne dla:

a) emitenta - odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów skarbowych,

b) NBP - odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów pieniężnych NBP.§ 4. W RPW mogą być też prowadzone rachunki bonów skarbowych dla zagranicznych instytucji depozytowo-rozliczeniowych.

§ 5. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest w ujęciu ilościowym i wartościowym, według dat zapadalności bonów.

§ 6. 1. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest zgodnie z zasadami:

1) podwójnego zapisu,

2) zupełności,

3) rzetelności,

4) przejrzystości.

2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca praw z bonów powinna być zarejestrowana w RPW na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie rachunku lub konta musi towarzyszyć równy co do ilości i wartości zapis po przeciwnej stronie innego rachunku lub konta. Zasada powyższa nie ma zastosowania do operacji, których wynikiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bonów.

3. Zasada zupełności oznacza, że rejestracji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące bonów, powodujące konieczność zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontach uczestników RPW.

4. Zasada rzetelności oznacza, że rejestracja praw z bonów powinna następować w sposób pełny i zgodny ze stanem faktycznym.

5. Zasada przejrzystości oznacza, że RPW powinien w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości odzwierciedlać stan posiadania bonów przez uczestników RPW i ich klientów.

§ 7. Informacje o stanie rachunków i kont oraz o zmianach na tych rachunkach i kontach są objęte tajemnicą bankową i mogą być udostępniane wyłącznie ich posiadaczom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. (19) NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 3 ust. 1 pkt 2-5, w ust. 1a oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy.

2. (20) Umowę zawiera się pod warunkiem przedłożenia w NBP przez podmioty, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 2-4, ust. 1a i ust. 2 pkt 1 i 2 - dokumentów stwierdzających utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa i wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być składane w oryginale, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie nie poświadczone notarialnie są sprawdzane przez NBP co do ich zgodności z oryginałami;

2) § 3 ust. 1 pkt 5 - dokumentów potwierdzających status prawny danego podmiotu (statuty, regulaminy działania lub wypisy z odpowiedniego rejestru), a także dokumentów wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie ich praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być złożone w oryginale, w postaci wypisu lub odpisu i powinny zawierać dołączoną do nich lub umieszczoną w ich tekście apostille, wydaną przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi - jeżeli dokument taki składany jest przez podmiot pochodzący z państwa będącego stroną Konwencji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 52.

Wymóg dołączenia apostille nie zachodzi, gdy umowa zawarta pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a krajem, z którego dokument pochodzi, zniosła, uprościła legalizację lub zwolniła taki dokument z legalizacji.

3. Wzór umowy o prowadzenie rachunku i konta papierów wartościowych w RPW stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 4, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy. Zawarcie takiej umowy wymaga uprzedniej zgody Zarządu NBP. Umowa może zawierać postanowienia szczególne, odbiegające od przyjętych w umowie, o której mowa w ust. 3.

5. Do dokumentów, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania ofert i zleceń,

2) listę osób upoważnionych do odbierania:

a) informacji o sposobie kluczowania, o której mowa w § 13 ust. 3,

b) korespondencji związanej z prowadzeniem przez NBP rachunków i kont,

3) upoważnienie dla NBP do obciążania rachunku bankowego uczestnika RPW kwotami wynikającymi ze zrealizowania operacji na papierach wartościowych,

4) (21) upoważnienie dla NBP:

a) do obciążania i uznawania rachunku bankowego banku rozliczającego uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego,

b) do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających konto w KDPW uczestnika rozliczającego transakcje na obligacjach skarbowych, zawarte przez uczestnika RPW nie będącego uczestnikiem KDPW,

c) do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających konto w KDPW uczestnika RPW będącego uczestnikiem KDPW i nie posiadającego rachunku bankowego.

Wzory upoważnień określają odpowiednio załączniki nr 30, 31 i 32 do regulaminu.

6. (22) Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów, o której mowa w ust. 5 pkt 1.

7. Wzory karty wzorów podpisów, listy oraz upoważnienia stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do regulaminu.

8. Dokumenty, karta wzorów podpisów, listy i upoważnienia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 5, powinny być przez uczestników RPW na bieżąco aktualizowane, w formie pisemnej,

9. (23) Bank rozliczający wskazuje osoby upoważnione do kontaktów z NBP w sprawie rozliczeń transakcji na bonach skarbowych, zawartych przez uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego.§ 9. W przypadku rozwiązania przez stronę umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 i 4, rachunek i konto w RPW prowadzone są do dnia wykupu przez emitenta lub NBP bonów wcześniej na nich zarejestrowanych lub do dnia przeniesienia bonów na inny rachunek lub inne konto w RPW.

§ 10. 1. Uczestnik RPW uiszcza na rzecz NBP prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych stosowaną przez NBP.

2. (24) NBP pobiera prowizje i opłaty w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika RPW w NBP, z zastrzeżeniem ust. 3. Jeżeli uczestnik RPW nie posiada rachunku bankowego, obciążany jest rachunek bankowy banku rozliczającego wskazanego w upoważnieniu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 4 lit. a.

3. W odniesieniu do KDPW uiszczanie prowizji i opłat, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez realizację zlecenia wystawionego przez KDPW - na podstawie informacji przekazanych przez NBP do KDPW o wysokości tych prowizji i opłat.

§ 11. DOK będzie informować uczestnika RPW, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu operacyjnym przypadającym w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę oraz dodatkowym dniu nie będącym dniem operacyjnym, przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku.

§ 12. Określone w dalszej części regulaminu terminy godzinowe składania w DOK ofert i zleceń oznaczają, że nie później niż o wskazanej godzinie określona oferta lub zlecenie powinny już znajdować się w DOK.

Rozdział 2

Zasady składania ofert i zleceń

§ 13. 1. (25) Oferty i zlecenia są sporządzane i składane przy użyciu modułu ELBON lub za pośrednictwem sieci SWIFT. W przypadku użycia modułu ELBON oferty i zlecenia powinny być podpisane przy wykorzystaniu pakietu ochrony kryptograficznej.

2. Uczestnik RPW może składać oferty i zlecenia w DOK za pośrednictwem telefaksu w przypadku:

1) wynikającego z przyczyn technicznych braku możliwości złożenia ofert i zleceń za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych - jeżeli uczestnik jest użytkownikiem tego systemu,

2) wyboru przez uczestnika RPW formy przekazu ofert i zleceń do DOK za pomocą telefaksu - zgodnie z postanowieniami § 15 umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w RPW.

3. Oferty i zlecenia nadesłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem odpowiedniego formularza, podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzone kluczem ustalonym przez DOK. Informacje o sposobie kluczowania będą przekazywane uczestnikom RPW w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał.

4. Oferty i zlecenia nadesłane za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz telefaksem traktuje się jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

5. Oferty i zlecenia złożone w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 uznane będą za nieprawidłowe i zostaną odrzucone przez DOK.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna