Dyspozycja uaktywnienia sms I. Upoważniam Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-BestwinaPobieranie 14,89 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar14,89 Kb.


……………….……………………….

(numer rachunku)
………………………………………..

(imię i nazwisko posiadacza rachunku)

Bank Spółdzielczy

………………………….……………. Czechowice-Dziedzice-Bestwina(adres)

DYSPOZYCJA

uaktywnienia SMS
I. Upoważniam Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina do przekazywania na telefon komórkowy nr: …………………………………………….. informacji o rachunkach:

typ rachunku …………………………. nr rach. …………………………….…………………

typ rachunku …………………………. nr rach. ………………….……………………………

dotyczących: 1. wpływów na rachunek wraz z podaniem salda rachunku

 2. wszystkich operacji dokonywanych na rachunku wraz z podaniem salda i wolnych środków na rachunku.

 3. tylko operacji wychodzących z rachunku*.

II. Upoważniam Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina do przekazywania na telefon komórkowy Pełnomocnika ………………………….…… nr tel ……………………..

(imię i nazwisko pełnomocnika) (nr tel. pełnomocnika)

informacji o rachunkach:

typ rachunku …………………………. nr rach. …………………………….…………………

typ rachunku …………………………. nr rach. ………………….……………………………

dotyczących:


 1. wpływów na rachunek wraz z podaniem salda rachunku

 2. wszystkich operacji dokonywanych na rachunku wraz z podaniem salda i wolnych środków na rachunku.

 3. tylko operacji wychodzących z rachunku*.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. informacje o rachunku przekazywane będą na bieżąco po zaksięgowaniu operacji,

 2. Bank rozpocznie realizacje usługi od dnia …………………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina moich danych osobowych zawartych w niniejszej dyspozycji, w celu promocyjnym lub informacyjnym oraz w celu składania ofert, w szczególności w celu przesyłania mi materiałów promocyjnych, informacji o usługach świadczonych przez Bank, z zachowaniem zasad i sposobów ich przetwarzania, wykorzystania i ochrony oraz prawa kontroli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

………………………………………. ……………………………………………

(miejscowość i data uaktywnienia) (podpis Posiadacza/współposiadacza rachunku)
*niepotrzebne skreślić

Bank zobowiązuje się do:


 1. przekazywania informacji objętych dyspozycją w sposób w niej określony, przesyłając komunikat SMS o następującej treści:

BS Czechowice Oper: …………Saldo: ………………. Środki: …………………
 1. nieudostępniania numeru telefonu Klienta osobom nieupoważnionym,

 2. niewykorzystywania numeru telefonu Klienta do innych celów, niż określone w dyspozycji.

….……………………………………(stempel memoriałowy i podpis pracownika Banku)

Uwaga:

Aktualizacja salda związana z:

- realizacją czeków,

- operacjami dokonywanymi kartą płatniczą,

- wpłatami i wypłatami poza Oddziałem prowadzącym rachunek,

może być dokonywana z opóźnieniem wynikającym z systemu rozliczeń ww. transakcji.Wypełnia Bank:
„potwierdzam odbiór” …………………………………………………………………….

(data: dzień, miesiąc, rok, godzina, podpis pracownika)
Wprowadzono do systemu SMS-Banking- usługa uaktywniona:
………………………………………………………………………………………………

(data, godzina i podpis pracownika)

Strona z

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna