Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona7/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

9 Łączność pomiędzy mostkiem nawigacyjnym a przedziałem maszyn (R 37)

NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:


Należy przewidzieć, co najmniej dwa niezależne środki łączności pozwalające przekazywać rozkazy z mostka do stanowiska w przedziale maszynowym lub w centrali manewrowo-kontrolnej, skąd normalnie odbywa się sterowanie obrotami i kierunkiem naporu śruby: jednym z nich powinien być telegraf maszynowy zapewniający wizualne wskazanie przekazywanych komend i uzyskiwanych odpowiedzi zarówno w przedziale maszynowym, jak i na mostku nawigacyjnym. Należy przewidzieć odpowiednie środki łączności między mostkiem i przedziałem maszynowym z innymi stanowiskami, z których można sterować obrotami i kierunkiem naporu śrub napędowych.
10 Alarm dla mechaników (R 38)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Należy przewidzieć alarm dla mechaników, uruchamiany w zależności od potrzeby, z centrali manewrowo-kontrolnej lub z pomostu manewrowego, wyraźnie słyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych mechaników.
11 Usytuowanie urządzeń awaryjnych (R 39)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Przed grodzią zderzeniową od strony dziobu nie należy instalować awaryjnych źródeł energii elektrycznej, pomp pożarowych, pomp zęzowych, z wyjątkiem specjalnie przeznaczonych do obsługi pomieszczeń położonych przed grodzią zderzeniową, jakiejkolwiek stałej instalacji gaśniczej wymaganej w rozdziale II-2, jak również innych urządzeń awaryjnych ważnych dla bezpieczeństwa statku, z wyjątkiem wind kotwicznych.
12 Sterowanie maszynami (R 31)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Główne i pomocnicze maszyny o zasadniczym znaczeniu dla napędu i bezpieczeństwa statku należy wyposażyć w skuteczne środki do ich obsługi i sterowania.
.2 Jeżeli maszyna napędowy jest zdalnie sterowana z mostka nawigacyjnego, a pomieszczenia maszynowe mają być nadzorowane przez personel, to należy spełnić następujące wymagania:
.1 w każdych warunkach żeglugowych, z manewrami włącznie, szybkość, kierunek naporu śruby i, jeżeli ma to zastosowanie, skok śruby napędowej, powinny być w pełni sterowalne z mostka nawigacyjnego;
.2 zdalne sterowanie każdą niezależną śrubą napędową powinno odbywać się za pomocą urządzenia sterującego, tak zaprojektowanego i wykonanego, aby posługiwanie się nim nie wymagało zwracania szczególnej uwagi na funkcjonalne właściwości mechanizmu. Jeżeli przewidziany jest napęd przy pomocy wielu śrub pracujących równocześnie, to może on być kontrolowany przez jedno urządzenie sterujące;
.3 maszyna napędu głównego powinna być wyposażona w urządzenie do jej awaryjnego zatrzymania z mostka nawigacyjnego, które powinno być niezależne od układu sterowania nią z mostka;
.4 wydawane z mostka rozkazy dotyczące maszyn napędowych powinny być wskazywane w centrali kontrolno - manewrowej, lub w zależności od sytuacji, na pomoście manewrowym;
.5 zdalne sterowanie maszynami napędowymi powinno być możliwe w danej chwili tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące. Na każdym stanowisku powinien być wskaźnik informujący, z którego stanowiska odbywa się sterowanie maszyną napędową. Przekazywanie sterowania pomiędzy mostkiem, a przedziałami maszynowymi powinno być możliwe tylko z przedziału maszyny głównej lub z jej centrali manewrowo-kontrolnej. Układ ten powinien obejmować środki zabezpieczające przed znacznymi zmianami naporu śruby napędowej podczas przekazywania sterowania z jednego stanowiska na drugie.
.6 powinna istnieć możliwość lokalnego sterowania maszyną napędową, nawet w przypadku uszkodzenia dowolnej części układu zdalnego sterowania;
.7 układ zdalnego sterowania powinien być tak wykonany, aby w przypadku jego uszkodzenia podawany był sygnał alarmowy. Nastawione obroty i kierunek naporu śruby napędowej powinny być utrzymywane do czasu przejęcia sterowania przez stanowisko lokalne.
.8 na mostku nawigacyjnym powinny być umieszczone następujące wskaźniki:
.1 liczby i kierunku obrotów śruby w przypadku śrub napędowych o stałym skoku;
.2 liczby obrotów i skoku śruby, w przypadku śrub napędowych o skoku nastawnym;
.9 na mostku nawigacyjnym oraz w przedziale maszynowym należy przewidzieć alarm wskazujący niskie ciśnienie powietrza rozruchowego, ustawiony na poziomie pozwalającym na wykonanie dalszych rozruchów silnika głównego. Jeżeli układ zdalnego sterowania maszynami napędowymi umożliwia automatyczne rozruchy, to liczba ponownych rozruchów automatycznych, w przypadku, gdy są one nieudane, powinna być ograniczona w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia powietrza rozruchowego dla przeprowadzenia rozruchów lokalnych.
.3 Jeżeli napęd główny i związane z nim mechanizmy, łącznie z głównymi źródłami energii elektrycznej, wyposażone są w różnym stopniu w układy sterowania automatycznego lub zdalnego, i są pod ciągłym nadzorem z pomieszczenia manewrowego, urządzenia i układy sterowania powinny być tak zaprojektowane, wyposażone i zainstalowane, aby działanie mechanizmów było równie bezpieczne i skuteczne jakby były one pod bezpośrednim nadzorem; w tym celu należy odpowiednio stosować prawidła od II-1/E/1 do II-1/E/5. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie takich pomieszczeń przed pożarem oraz zalaniem.
.4 W zasadzie, automatyczne układy rozruchu, obsługi i sterowania powinny zawierać urządzenia do przejęcia ręcznego sterowania nad układami automatyki. Uszkodzenie jakiejkolwiek części tych układów nie powinno uniemożliwiać ręcznego sterowania.
13 Układy rurociągów pary (R 33)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Każdy rurociąg pary wraz z zamontowaną armaturą, przez którą może następować przepływ pary, powinny być tak zaprojektowane, wykonane i zainstalowane, aby wytrzymywały maksymalne naprężenia robocze, na jakie mogą być narażone.
.2 Należy przewidzieć środki umożliwiające odwodnienie wszystkich rurociągów parowych, w których w przeciwnym razie mogłyby wystąpić niebezpieczne uderzenia wodne.
.3 Jeżeli rurociąg pary lub armatura mogą otrzymać parę ze źródła o ciśnieniu wyższym od tego, na jakie są zaprojektowane, to należy zainstalować odpowiedni zawór redukcyjny, zawór nadmiarowy i ciśnieniomierz.
14 Powietrzne układy ciśnieniowe (R 34)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Na każdym statku należy przewidzieć środki zapobiegające nadmiernemu ciśnieniu w jakiejkolwiek części instalacji sprężonego powietrza oraz tam, gdzie płaszcze wodne lub korpusy sprężarek powietrza i chłodnic mogą być narażone na niebezpieczne nadciśnienie z powodu przecieku do nich powietrza z części znajdujących się pod ciśnieniem powietrza. Dla wszystkich instalacji należy przewidzieć odpowiednie urządzenia nadmiarowe.
.2 Główne urządzenia powietrza rozruchowego silników spalinowych napędu głównego powinny być właściwie zabezpieczone przed cofnięciem się płomienia i wybuchem w rurociągach powietrza rozruchowego.
.3 Wszystkie rurociągi tłoczne ze sprężarek powietrza rozruchowego powinny prowadzić bezpośrednio do zbiorników powietrza rozruchowego, a wszystkie rurociągi powietrza rozruchowego ze zbiorników powietrza do silników głównych i pomocniczych powinny być całkowicie oddzielone od instalacji rurociągów tłocznych sprężarek.
.4 Należy przewidzieć przepisy w celu zmniejszenia do minimum możliwości przedostawania się oleju do instalacji sprężonego powietrza oraz dla odwodnienia tych instalacji.

.

15 Ochrona przed hałasem (R 36)14


NOWE STATKI KLASY B, C I D:
Należy przyjąć środki w celu ograniczenia hałasu maszyn w pomieszczeniach maszynowych do dopuszczalnego poziomu. Jeżeli hałas nie może być wystarczająco zmniejszony, a w pomieszczeniach wymagana jest obecność personelu, źródło nadmiernego hałasu należy odpowiednio izolować lub oddzielić, albo też przewidzieć miejsce schronienia przed hałasem. Jeżeli jest to konieczne, należy przewidzieć ochraniacze uszu dla osób, które muszą wchodzić do takich pomieszczeń.
16 Windy
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D:
.1 Windy osobowe i towarowe powinny, jeśli chodzi o ich rozmiary, rozmieszczenie, liczbę pasażerów, i/lub ilość towarów, spełniać wymogi ustanowione przez administrację państwa bandery w każdym szczególnym przypadku i dla każdego typu instalacji.
.2 Plany instalacyjne oraz instrukcja obsługi, łącznie z przepisami dotyczącymi okresowych inspekcji, powinny zostać zatwierdzone przez administracje państwa bandery, która powinna przeprowadzać inspekcje i zatwierdzać instalacje przed ich oddaniem do użytku.
.3 Po zatwierdzeniu, administracja państwa bandery wydaje świadectwo, które należy przechowywać na statku.
.4 Administracja państwa bandery może dopuścić, aby okresowe inspekcje przeprowadzane były przez ekspertów upoważnionych przez administrację lub uznaną organizację.
CZĘŚĆ D
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Ogólne (R 40)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Instalacje elektryczne powinny być takie, aby:
.1 zapewniać wszystkie pomocnicze funkcje elektryczne potrzebne do utrzymania statku w normalnych warunkach eksploatacyjnych i mieszkaniowych bez korzystania z awaryjnych źródeł energii elektrycznej;
.2 w stanach awaryjnych zapewnione było działanie urządzeń elektrycznych ważnych dla bezpieczeństwa w różnych stanach awaryjnych; i
.3 było to zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, załogi i statku przed wypadkami spowodowanymi awarią instalacji elektrycznej.
.2 Administracja państwa bandery powinna podjąć środki, których celem jest zapewnienia, aby postanowienia niniejszej części dotyczące instalacji elektrycznych zostały wprowadzone w życie i były w jednolity sposób stosowane15.
2 Główne źródło energii elektrycznej i oświetlenie (R 41)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Nowe statki klasy D oraz istniejące statki klasy B, dla których energia elektryczna jest jedynym dostępnym źródłem energii mogącym zabezpieczać pomocnicze funkcje elektryczne istotne dla bezpieczeństwa statku, jak również nowe i istniejące statki klasy B i C, dla których energia elektryczna jest jedynym dostępnym źródłem energii mogącym zabezpieczać pomocnicze funkcje istotne dla bezpieczeństwa i napędu statku, powinny być wyposażone, w co najmniej dwa zespoły prądotwórcze, których moc pozwoli na dalsze spełnianie wspomnianych funkcji w przypadku, gdy zespoły prądotwórcze nie będą działać.
.2.1 Główna elektryczna instalacja oświetleniowa zapewniająca oświetlenie wszystkich części statku, które są normalnie dostępne dla pasażerów lub załogi i są przez nich użytkowane, powinna być zasilana z głównego źródła energii elektrycznej.
.2.2 Główna elektryczna instalacja oświetleniowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby pożar lub jakikolwiek inny wypadek, który może mieć miejsce w pomieszczeniach, w których znajduje się główne źródło energii elektrycznej, towarzyszące mu transformatory, o ile występują, główna rozdzielnica oraz główna tablica oświetleniowa, nie mógł doprowadzić do wyłączenia awaryjnego obwodu oświetleniowego, określonego w regule 3.
.2.3 Awaryjny elektryczny obwód oświetleniowy powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby pożar lub jakikolwiek inny wypadek, który może mieć miejsce w pomieszczeniach, w których znajduje się awaryjne źródło energii elektrycznej, towarzyszące mu transformatory, o ile występują, awaryjna rozdzielnica oraz awaryjna tablica oświetleniowa, nie mógł doprowadzić do wyłączenia głównego elektrycznego obwodu oświetleniowego, o którym mowa w niniejszej regule.
.3 Główna rozdzielnica powinna być tak umieszczona względem jednego głównego zespołu prądotwórczego, aby w miarę możliwości, ciągłość normalnego zasilania mogła być zakłócona jedynie przez pożar lub inny wypadek w pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest ten zespół prądotwórczy lub rozdzielnica.
3 Awaryjne źródło energii elektrycznej (R 42)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 W łatwo dostępnym miejscu położonym powyżej pokładu grodziowego, każdy statek powinien posiadać autonomiczne awaryjne źródło energii elektrycznej oraz awaryjną rozdzielnicę, które nie są umieszczone w pomieszczeniu przylegającym do grodzi oddzielających maszynownie kategorii A lub pomieszczenia, w których znajduje się główne źródło energii elektrycznej lub główna rozdzielnica.
.2 Awaryjnym źródłem energii elektrycznej może być bateria akumulatorowa, która bez potrzeby doładowywania oraz bez nadmiernego spadku napięcia, może spełnić wymogi pkt .5 lub prądnica zdolna do sprostania wymogom pkt. .5 i zasilana silnikiem spalinowym takiego typu, który wyposażony jest w niezależny system zasilania w paliwo, którego temperatura zapłonu nie powinna być niższa od 43 ºC, automatycznym urządzeniem rozruchowym (statki nowe) oraz uznanym urządzeniem rozruchowym (statki istniejące) i dodatkowo posiadający tymczasowe awaryjne źródło energii elektrycznej zgodne z wymogami pkt. .6.
.3 Awaryjne źródło energii elektryczne powinno być tak wykonane, aby mogło pracować wówczas, gdy statek posiada przechył 22,5º i równoczesne lub nierównoczesne przegłębienie 10º. Awaryjne zespół lub zespoły prądotwórcze powinny się zawsze łatwo uruchamiać w każdych możliwych warunkach pogodowych i, w przypadku statków nowych, uruchamiać się samoczynnie.
.4 Rozdzielnica awaryjna powinna być umieszczona jak najbliżej awaryjnego źródła energii.
.5 Źródło energii, określonych w pkt. .1:
.1 powinno w zasadzie, móc zapewnić dostarczanie energii przez okres:
12 godzi dla statków klasy B (nowych i istniejących)
6 godzin dla statków klasy C (nowych)
3 godzin dla statków klasy D (nowych)
.2 powinno w szczególności, móc zapewnić równoczesne dostarczanie energii, która zapewni zasilanie przez wspomniany okres czasu następujących urządzeń:
a) awaryjnej pompy zęzowej statku oraz jednej pompy pożarowej:
b) oświetlenia awaryjnego:
.1 każdego stanowiska łodzi ratunkowych położonego wzdłuż burty,
.2 korytarzy, schodów i wyjść umożliwiających dostęp do stanowisk łodzi ratunkowych,
.3 maszynowni i przedziału awaryjnych zespołów prądotwórczych,
.4 stanowisk sterowania, gdzie znajduje się sprzęt radiowy i główny system nawigacyjny,
.5 urządzeń wymaganych w prawidłach II-2/B/16.1.3.7 i II-2/B/6.1.7,
.6 wszystkich miejsc, gdzie rozmieszczony jest sprzęt strażacki,
.7 awaryjnej pompy zęzowej i pomp pożarowych wspomnianych w lit. a), jak również miejsca, z których uruchamia się ich silniki.
c) świateł nawigacyjnych statku,
d) .1 sprzętu łączności,
.2 ogólnego systemu alarmowego,
.3 urządzeń wykrywania pożarów i
.4 wszystkich sygnałów, które mogą okazać się niezbędne w nagłym wypadku, jeżeli są one zasilane elektrycznie z głównych zespołów prądotwórczych statku;
e) pompy zraszającego systemu gaśniczego, o ile istnieje i jeżeli zasilana jest elektrycznie; i
f) dziennej okrętowej wysyłającej sygnały w ciągu dnia, o ile zasilana jest z głównego źródła energii elektrycznej statku.
.3 powinno zapewnić dostarczanie energii przez pół godziny do uruchomienia mechanizmu drzwi wodoszczelnych, jak również połączonych z nimi obwodów sterowania, wskaźnikowych i alarmowych.
.6 Tymczasowe zapasowe źródło energii elektrycznej, określone w pkt. .2 powinno składać się z baterii akumulatorowej, która powinna być odpowiednio umieszczona w taki sposób, aby można z niej było korzystać w stanach awaryjnych, i która zapewnić dostarczanie energii bez potrzeby doładowywania i bez nadmiernego spadku napięcia przez okres pół godziny:
a) dla oświetlenia, określonego w ppkt. .2 lit. b).1 niniejszego prawidła;
b) dla drzwi wodoszczelnych, określonych w ppkt. .7.2 i .7.3 prawidła II-1/B/13, bez potrzeby zamykania wszystkich drzwi równocześnie, chyba że nie istnieje tymczasowe zapasowe źródło energii elektrycznej, i
c) dla układów sterowania, wskaźnikowych i alarmowych, jak to zostało określone w ppkt. 7.2 prawidła II-1/B/13.
4 Dodatkowe oświetlenie awaryjne dla statków typu ro - ro (R 42-1)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Oprócz awaryjnego oświetlenia, określonego w regule II-1/D/3.5.2b), wszystkich statków posiadających pomieszczenia typu ro - ro lub pomieszczenia kategorii specjalnej:
.1 wszystkie pomieszczenia ogólnego użytku przeznaczone dla pasażerów i wszystkie korytarze powinny być wyposażone w dodatkowe oświetlenie elektryczne, które może działać przez co najmniej trzy godziny w przypadku, gdy wszystkie inne źródła energii elektrycznej przestaną działać i niezależnie od przechyłu statku. Dostarczane oświetlenie powinno pozwalać na szybki dostęp do środków ewakuacyjnych. Źródłem zasilania dla dodatkowego oświetlenia powinna być bateria akumulatorowa znajdująca się wewnątrz źródła oświetlenia, o ile jest to możliwe stale doładowywana z awaryjnej rozdzielnicy. Jako wariant, państwo bandery może dopuścić użycie innego, co najmniej tak samo skutecznego, źródła oświetlenia. Dodatkowe oświetlenie powinno działać w taki sposób, aby wszystkie uszkodzenia lampy można było od razu zauważyć. Wszystkie działające baterie akumulatorowe powinny być, co jakiś czas wymieniane z uwzględnieniem ich trwałości w warunkach, w których są użytkowane; i
.2 we wszystkich pomieszczeniach załogi, pomieszczeniach rekreacyjnych i roboczych, w których normalnie przebywają ludzie, powinna znajdować się przenośna lampa zasilana baterią, którą można doładować, chyba że przewidziano dodatkowe oświetlenie zapasowe, określone w pkt. .1.
5 Środki ostrożności przeciwko porażeniu, pożarom i innym wypadkom spowodowanym elektrycznością (R 45)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Wszystkie odkryte części metalowe elektrycznych maszyn lub urządzeń, które nie są przeznaczone do normalnej pracy pod napięciem, ale które mogą znaleźć się pod napięciem w warunkach uszkodzenia, powinny być uziemione w przypadku, gdy maszyny i urządzenia są:
.1 zasilane prądem stałym o napięciu nieprzekraczającym 50 V lub 50 V skutecznej wartości między przewodami; w celu uzyskania takiego napięcia nie należy używać autotransformatorów; lub
.2 zasilane prądem o napięciu nieprzekraczającym 250 V z transformatorów separacyjnych, które obsługują tylko jedno urządzenie pobierające; lub
.3 są zbudowane zgodnie z zasadą podwójnej izolacji.
.2 Każde urządzenie elektryczne powinno być zbudowane i zamontowane w sposób uniemożliwiający zranienie członka załogi przy jego obsłudze lub dotykaniu w normalnych warunkach eksploatacji.
.3 Boki, tylne strony oraz, o ile jest to potrzebne, przednie strony rozdzielnic powinny być odpowiednio osłonione. Części odkryte przewodzące prąd przy napięciach, przekraczających w stosunku do ziemi wysokość napięcia określoną w ppkt. 1.1, nie powinny być instalowane na przedniej stronie rozdzielnic. Wszędzie, gdzie jest to potrzebne, z przodu i z tyłu powinny znajdować się nieprzewodzące maty lub kratownice.
.4 W układach zasilania nieposiadających uziemienia, należy przewidzieć urządzenie do stałego pomiaru stopnia izolacji w stosunku do masy i wyposażyć je w alarm dźwiękowy lub wizualny na wypadek, gdyby stopień izolacji był nienormalnie niski.
.5.1 Wszystkie metalowe powłoki i opancerzenie kabli powinny być w sensie elektrycznym ciągłe i uziemione.
.5.2 Wszystkie kable i przewody elektryczne biegnące po zewnętrznej stronie urządzeń powinny być przynajmniej rodzaju zapobiegającego rozprzestrzenianiu się płomieni i powinny być zainstalowane w taki sposób, aby ich pierwotne właściwości w tym zakresie nie uległy pogorszeniu. Administracja państwa bandery może, jeżeli okaże się to konieczne dla pewnych szczególnych zastosowań, zezwolić na użycie specjalnych kabli takich jak przewody wielkiej częstotliwości, które nie spełniają wspomnianych wcześniej wymogów.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.5.3 Kable i przewody zasilające obwody elektryczne, oświetlenie, łączność wewnętrzną lub sygnalizację, główne lub awaryjne, w miarę możliwości, nie powinny przechodzić przez kuchnie, pralnie, przedziały magazynowe kategorii A oraz ich szyby, ani inne pomieszczenia podwyższonego zagrożenia pożarowego. Na nowych i istniejących statkach pasażerskich typu ro - ro, kable obsługujące systemy alarmowe na wypadek zagrożenia i instalacje rozgłośni okrętowej, które zostały zainstalowane w dniu, określone w art. 14 ust. 1 niniejszej dyrektywy lub po tej dacie, powinny zostać zatwierdzone przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń opracowanych przez IMO. Kable łączące pompy pożarowe z awaryjnymi rozdzielnicami powinny być odporne na ogień, jeżeli przechodzą przez strefy podwyższonego zagrożenia pożarowego. Jeżeli jest to możliwe do wykonania w praktyce, powinny być one zainstalowane w taki sposób, aby nie okazały się nieprzydatne w wyniku przegrzania grodzi spowodowanych pożarem w sąsiednim przedziale.
.6 Kable i przewody powinny być zainstalowane i zamocowane w sposób zapobiegający ich przetarciu lub innym uszkodzeniom. Końcówki i złącza wszystkich przewodników powinny być wytworzone w taki sposób, aby zachowane zostały pierwotne elektryczne i mechaniczne właściwości kabla oraz pod względem nie rozprzestrzeniania płomienia i, o ile okaże się to konieczne, odporności na ogień.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.7.1 Każdy odrębny obwód powinien być zabezpieczony od zwarć i przeciążeń, z wyjątkiem przypadków podanych w prawidłach II-1/C/6 i II-1/C/7.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.7.2 Urządzenia oświetleniowe powinny być instalowane w sposób zapobiegający takim przyrostom temperatury, które mogłyby uszkodzić przewody oraz w sposób zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się otaczających materiałów.
.8.1 Baterie akumulatorowe powinny być odpowiednio umieszczone, a pomieszczenia przeznaczone zasadniczo dla akumulatorów powinny być należycie zbudowane i skutecznie przewietrzane.
.8.2 Instalacje urządzeń elektrycznych lub inne urządzenia, mogące być źródłem zapłonu łatwo palnych oparów, nie powinny być w tych pomieszczeniach instalowane.
.9 Układy rozdzielcze powinny być tak rozplanowane, aby pożar w którejkolwiek z głównych pionowych stref pożarowych, określonych w regule II-2/A/2.9, nie zakłócił działania urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa w pozostałych pionowych strefach pożarowych. Warunek ten będzie spełniony, gdy główne i awaryjne kable zasilające przechodzące przez którąkolwiek z tych stref, prowadzone są możliwie jak najdalej od siebie zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej.
CZĘŚĆ E1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna