Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona3/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PRZEPISY OGÓLNE

Jeżeli jest to wyraźnie określone, prawidła niniejszego załącznika stosuje się do wszystkich nowych i istniejących statków pasażerskich klasy A, B, C i D, które odbywają podróże krajowe.


Nowe statki klasy B, C i D o długości mniejszej niż 24 metry powinny spełniać wymogi prawideł II-1/B/2 do II-1/B/18 oraz prawidło II-1/B/10 niniejszego załącznika, chyba, że administracja państwa bandery, którą mogą podnosić te ostatnie zapewni, że spełniają one wymogi krajowych reguł państwa bandery, i że reguły te zapewniają analogiczny stopień bezpieczeństwa.
Istniejące statki klasy C i D nie muszą spełniać wymogów prawideł rozdziałów II-1 i II-2 niniejszego załącznika, w przypadku, gdy administracja państwa bandery, którą mogą podnosić te statki zapewni, że spełniają one wymogi krajowych reguł państwa bandery, i że prawidła te zapewniają analogiczny stopień bezpieczeństwa.
Jeżeli, na mocy przepisów niniejszego załącznika, uchwała IMO musi być stosowana w odniesieniu do istniejących statków, statki zbudowane w ciągu dwóch lat od przyjęcia przez IMO tej uchwały nie muszą spełniać wymogów wymienionej uchwały, pod warunkiem, że odpowiadają wymogom wcześniej obowiązującej(ych) uchwał(y).
Za “istotne” naprawy, zmiany i modyfikacje uważa się przykładowo:
- każdą zmianę w znacznym stopniu zmieniającą wymiary statku.
Na przykład: zwiększenie długości poprzez dodanie nowej sekcji środkowej kadłuba,
- każdą zmianę w znacznym stopniu zmieniającą liczbę pasażerów, których można zaokrętować.
Na przykład: przebudowę pokładu przeznaczonego dla pojazdów na pomieszczenie dla pasażerów.
- każdą zmianę w znacznym stopniu zwiększającą czas eksploatacji statku.
Na przykład: odnowienie pomieszczeń przeznaczonych dla pasażerów na każdym z pokładów.
Wskazówka “(R...)”, która występuje po wielu tytułach prawideł w niniejszym załączniku, odnosi się do prawideł Konwencji Solas z 1974 r. ze zmianami, na których oparte zostały prawidła niniejszego załącznika.
ROZDZIAŁ II-1
KONSTRUKCJA - PODZIAŁ NA PRZEDZIAŁY I STATECZNOŚĆ, MASZYNY I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZĘŚĆ A

OGÓLNE1 Definicje odnoszące się do części B (R 2)1
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 .1 Podziałowa linia ładunkowa jest linią wodną stosowaną przy określaniu podziału grodziowego statku.
.2 Najgłębsza podziałowa linia ładunkowa jest to linia wodna, która odpowiada największemu zanurzeniu, które dopuszczają obowiązujące reguły podziału grodziowego.
.2 Długość statku jest to długość mierzona pomiędzy pionami przeprowadzonymi przez krańcowe punkty najgłębszej podziałowej wodnej linii ładunkowej.
.3 Szerokość statku jest to największa szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami wręg obu burt na lub poniżej najgłębszej podziałowej linii ładunkowej.
.4 Zanurzenie statku jest to pionowa odległość mierzona pośrodku długości statku od konstrukcyjnej płaszczyzny podstawowej do rozpatrywanej podziałowej linii ładunkowej.
.5 Nośność jest wyrażoną w tonach, różnicą między wyporem statku w wodzie o gęstości 1,025 zanurzonego do wodnej linii ładunkowej odpowiadającej wyznaczonej letniej wolnej burcie, a masą statku pustego.
.6 Masa statku pustego jest to wyrażony w tonach wypór statku bez ładunku, paliwa, smarów płynnych, balastu wodnego, wody słodkiej i wody zasilające w cysternach, zapasów żywności, jak również pasażerów, załogi i ich odzieży.
.7 Pokład grodziowy jest to najwyższy pokład, do którego dochodzą poprzeczne grodzie wodoszczelne.
.8 Linia graniczna jest to linią przeprowadzona po burcie, co najmniej 76 mm poniżej górnej powierzchni pokładu grodziowego.
.9 Stopień zatapialności danego pomieszczenia jest to wyrażona w procentach część objętości tego pomieszczenia, która może być zalana wodą. Część przestrzeni ponad linią graniczną mierzona jest tylko do wysokości tej linii.
.10 Przedział maszynowy ciągnie się między linią podstawową a linią graniczną z jednej strony, i, z drugiej strony, między najdalszymi głównymi wodoszczelnymi grodziami poprzecznymi, które odgraniczają pomieszczenia zajmowane przez główne i pomocnicze maszyny napędowe i kotły służące do potrzeb napędu.
.11 Pomieszczenia pasażerskie są to przestrzenie przeznaczone na zakwaterowanie i użytek pasażerów, za wyjątkiem schowków bagażowych, magazynów, ładowni zaopatrzeniowych oraz pomieszczeń pocztowych.
.12 Wodoszczelność w odniesieniu do struktury jest zdolnością statku do niedopuszczenia do przedostania się wody przez jego konstrukcję we wszystkich kierunkach, pod ciśnieniem wody mogącej wedrzeć się do nienaruszonego lub uszkodzonego statku.
.13 Odporność na warunki atmosferyczne oznacza, że woda nie może przedostać się do wnętrza statku w jakikolwiek warunkach panujących na morzu.
.14 Statek pasażerski ro - ro jest statkiem pasażerskim wyposażonym w przedziały, w których mogą być przewożone ładunki toczne lub pomieszczenia kategorii specjalnej, określonej w regule II-2/A/2.
2 Definicje odnoszące się do części C, D i E (R 3)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 .1 Układ sterowania maszyny sterowej jest urządzeniem, które przekazuje rozkazy z mostka nawigacyjnego do zespołów silnikowych maszyny sterowej. W skład urządzenia sterującego maszyny sterującej wchodzą nadajniki, odbiorniki, sterownicze pompy hydrauliczne z silnikami, sterowniki silnika, przewody rurowe i kable.
.2 W skład głównej maszyny sterowej wchodzą maszyny, trzony sterowe, zespoły silnikowe, jeżeli są stosowane, i oprzyrządowanie maszyny, jak również elementy wykorzystywane do przenoszenia momentu obrotowego na trzon sterowy (takie jak sterownice lub kwadranty), które są niezbędne do poruszania sterem i kierowania statkiem w normalnych warunkach roboczych.
.2 Zespół silnikowy maszyny sterowej jest:
.1 w przypadku elektrycznej maszyny sterowej, silnikiem elektrycznym wraz z towarzyszącym mu osprzętem;
.2 w przypadku elektrohydraulicznej maszyny sterowej, silnikiem elektrycznym wraz towarzyszącym mu elektrycznym osprzętem, jak również pompą, z którą połączony jest silnik;
.3 w przypadku innych hydraulicznych mechanizmów sterowych, silnikiem napędowym i pompą, w z którą jest połączony.
.3 Pomocnicza maszyna sterowa jest urządzeniem, które nie jest częścią głównej maszyny sterowej, ale które jest niezbędna do kierowania statkiem w przypadku awarii głównej maszyny sterowej. Jednakże, w skład tego urządzenia nie wchodzą sterownice, kwadranty ani inne służące do tych samych celów elementy.
.4 Normalne warunki eksploatacyjne i mieszkalne są warunkami, w których cały statek, maszyny, personel, środki i pomoce mające zapewnić napęd, zdolność manewrowania, bezpieczeństwo żeglugi, ochronę przeciwpożarową i ochronę przed zatopieniem, sygnały i łączność wewnętrzną i zewnętrzną, środki ewakuacyjne, windy do łodzi ratunkowych, jak również przewidziany konstrukcyjnie komfort życia są sprawne i normalnie funkcjonują.
.5 Stan awaryjny jest to stan, w którym ze względu na niewydolność głównego źródła energii elektrycznej nie można wykonywać pracy niezbędnej do utrzymania normalnych warunków eksploatacji i mieszkania.
.6 Główne źródło energii elektrycznej jest źródłem mającym zasilać w energię elektryczną główną rozdzielnicę, aby mogła ona dostarczać ją do wszystkich urządzeń koniecznych do utrzymania statku w normalnych warunkach eksploatacyjnych i mieszkalnych
.7 Stan pozbawienia energii jest stanem, w którym główny napęd, kotły i urządzenia pomocnicze nie działają ze względu na brak zasilania.
.8 Elektrownia główna jest pomieszczeniem, w którym znajduje się główne źródło energii elektrycznej.
.9 Rozdzielnica główna jest rozdzielnicą, która jest zasilana bezpośrednio przez główne źródło energii elektrycznej i której zadaniem jest rozdział energii elektrycznej na urządzenia statku.
.10 Rozdzielnica awaryjna jest rozdzielnicą, która, w przypadku niewydolności głównego systemu zasilania w energię elektryczną, jest zasilana bezpośrednio z awaryjnego źródła energii elektrycznej lub z tymczasowego awaryjnego źródła energii elektrycznej i której zadaniem jest rozdział energii elektrycznej na urządzenia awaryjne.
.11 Awaryjne źródło energii elektrycznej jest źródłem energii elektrycznej mającym zasilać rozdzielnicę awaryjną w przypadku niewydolności zasilania przez główne źródło energii elektrycznej.
.12 Największa prędkość eksploatacyjna naprzód jest największą konstrukcyjną prędkością, którą może utrzymać statek na morzu przy maksymalnym zanurzeniu.
.13 Największa prędkość w ruchu wstecznym jest prędkością, którą może osiągnąć statek, jeżeli wykorzystuje przewidzianą w konstrukcji maksymalną moc w ruchu wstecznym przy maksymalnym zanurzeniu.
.14 a) Przedziały maszynowe są to wszystkie przedziały maszynowe kategorii A i wszystkie inne pomieszczenia, w których znajdują się zespoły napędowe, kotły, zespoły paliwowe, silniki parowe i silniki spalinowe, prądnice i większe mechanizmy o napędzie elektrycznym, stacje pobierania paliwa, urządzenia chłodnicze, urządzenia stabilizacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz podobne pomieszczenia, jak również dochodzące do nich szyby.
.14 b) Przedziały maszynowe kategorii A są to wszystkie “pomieszczenia i dochodzące do nich szyby, w których znajdują się:
.1 silniki spalinowe wykorzystywane w napędzie głównym; lub
.2 silniki spalinowe niewykorzystywane w napędzie głównym, jeżeli ich całkowita moc jest niemniejsza niż 375 kW; lub
.3 każdy kocioł opalany paliwem ciekłym lub zespół paliwowy.
.15 Układ siłowniczy wykonawczy jest urządzeniem hydraulicznym mającym dostarczać mocy potrzebnej do obracania trzonu steru, w skład, którego wchodzi jeden lub kilka zespołów urządzenia sterowego, jak również przewody rurowe i dodatkowa armatura oraz siłownik napędowy steru. Układy siłownicze mogą korzystać ze wspólnych elementów mechanicznych takich jak sterownice, kwadranty i trzon sterowy lub elementy spełniające te same zadania.
.16 Stanowiska kierowania są pomieszczeniami, w których znajdują się urządzenia radioelektryczne, główne przyrządy nawigacyjne, awaryjne źródło energii lub centralne instalacje przeciwpożarowe.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna