Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona2/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Wykonanie

1. Nie później niż do dnia 1 lipca 1998 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.


2. Wspomniane środki zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
3. Państwa Członkowskie bezzwłocznie przekazują Komisji teksty wszystkich przepisów prawa wewnętrznego, które przyjmują w dziedzinie regulowanej niniejszą dyrektywą. Komisja powiadamia o tym pozostałe Państwa Członkowskie.
Artykuł 15
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 16

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 1998 r.
W imieniu Rady
G. STRANG
Przewodniczący
ZAŁĄCZNIK I
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA DLA NOWYCH I ISTNIEJĄCYCH STATKÓW PASAŻERSKICH DOKONUJĄCYCH PODRÓŻY KRAJOWYCH
SPIS TREŚCIROZDZIAŁ I - PRZEPISY GÓLNE...................................................................

14

ROZDZIAŁ II-1 - KONSTRUKCJA - PODZIAŁ NA PRZEDZIAŁY I STATECZNOŚĆ, MASZYNY I INSTALACJE ELEKTRYCZNE..........................................................................

14

Część A - Ogólne ….........................................…............................................................

14

1. Definicje odnoszące się do części B ……..............................................................

14

2. Definicje odnoszące się do części C, D i E .................................................................

15

Część B - Stateczność w stanie nieuszkodzonym, podział na przedziały i stateczność w stanie uszkodzonym …..........................................................

16

1. Stateczność w stanie nieuszkodzonym ..................................................................

16

2. Podział na przedziały wodoszczelne .......................................................................

17

3. Długość zatapialna .................................................................................................

17

4. Dopuszczalna długość przedziałów ........................................................................

18

5. Stopień zatapialności …..........................................................................................

18

6. Współczynnik podziału grodziowego .....................................................................

18

7. Szczególne wymogi dotyczące podziału grodziowego............................................

18

8. Stateczność w stanie uszkodzenia .........................................................................

19

8-1. Stateczność statków pasażerskich typu ro - ro w stanie uszkodzonym ..................

22

8-2. Szczególne wymogi dotyczące statków pasażerskich typu ro - ro przewożących 400 lub więcej osób ...............................................................................................

23

9. Grodzie skrajników i grodzie przedziału maszynowego ........................................

23

10. Dna podwójne ........................................................................................................

24

11. Wyznaczanie, znakowanie i wpisywanie linii ładunkowych przedziałów ........…

25

12. Konstrukcja i wstępne próby grodzi wodoszczelnych itp. ......................................

25

13. Otwory w grodziach wodoszczelnych ...…............................................................

26

14. Statki przewożące pojazdy towarowe wraz z towarzyszącym im personelem .......

31

15. Otwory w poszyciu kadłuba poniżej linii granicznej .............................................

31

16. Szczelność statków pasażerskich powyżej linii granicznej ...................................

33

17. Zamknięcie drzwi ładunkowych ............................................................................

33

17-1. Szczelność z pokładu typu ro - ro (pokładu grodziowego) do przestrzeni położonych poniżej ................................................................................................

34

17-2. Dostęp do pokładów typu ro – ro ...........................................................................

34

17-3. Zamknięcia w grodziach na pokładzie typu ro – ro ................................................

35

18. Informacje dotyczące stateczności .........................................................................

35

19. Plany rozmieszczenia awaryjnych urządzeń sterujących ......….............................

35

20. Szczelność kadłuba i nadbudówki, zapobieganie i kontrola awarii ........................

35

21. Oznakowanie, okresowe uruchamianie i inspekcje drzwi wodoszczelnych itp. .....

36

22. Zapisy w dzienniku pokładowym ...........................................................................

36

23. Podnoszenie platformy i rampy dla pojazdów ........................................................

36

Część C – Maszyny ........................................................................................................

37

1. Ogólne …….............................................................................................................

37

2. Silniki spalinowe ....................................................................................................

37

3. Pompowe instalacje zęzowe ...................................................................................

37

4. Liczba i typy pomp zęzowych .................................................................................

40

5. Środki ruchu wstecznego ........................................................................................

40

6. Urządzenie sterowe ................................................................................................

40

7. Dodatkowe wymogi mające zastosowanie do elektrycznych lub elektrohydraulicznych urządzeń sterowych ..........................................................

42

8. Systemy wentylacji przedziałów maszynowych .....................................................

42

9. Łączność pomiędzy mostkiem nawigacyjnym a przedziałem maszynowym .........

43

10. Alarm dla mechaników ...........................................................................................

43

11. Usytuowanie urządzeń awaryjnych .......................................................................

43

12. Sterowanie maszynami .........................................................................................

43

13. Układy rurociągów pary .........................................................................................

44

14. Powietrzne układy ciśnieniowe ..............................................................................

44

15. Ochrona przed hałasem ..........................................................................................

45

16. Windy ......................................................................................................................

45

Część D - Instalacje elektryczne ....................................................................................

45

1. Ogólne .....................................................................................................................

45

2. Główne źródła energii elektrycznej i oświetlenie ...................................................

46

3. Awaryjne źródła energii elektrycznej ....................................................................

46

4. Dodatkowe oświetlenie awaryjne dla statków typu ro – ro ....................................

47

5. Środki ostrożności przeciwko porażeniu, pożarom i innym wypadkom spowodowanym elektrycznością ............................................................................

48

Część E - Dodatkowe wymogi dla maszynowni okresowo bezobsługowych .............

49

Wzgląd szczególny ..........................................................................................................

49

1. Ogólne ....................................................................................................................

49

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe ..........................................................................

49

3. Zabezpieczenie przed zatonięciem ........................................................................

50

4. Sterowanie mechanizmami napędowymi z mostka nawigacyjnego .......................

50

5. Łączność ................................................................................................................

51

6. System alarmowy ...................................................................................................

51

7. Systemy bezpieczeństwa .....................................................................................…

51

8. Specjalne wymagania dotyczące maszyn, kotłów i instalacji elektrycznych .................................................................................................................................

52

9. Automatyczne sterowanie i system alarmowy ........................................................

52

ROZDZIAŁ II-2 - OCHRONA POŻAROWA, WYKRYWANIE I GASZENIE POŻARÓW ................................................................................

52

Część A – Ogólne ............................................................................................................

52

1. Zasady podstawowe ................................................................................................

52

2. Definicje .............................................................................................................…

53

3. Pompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, węże i prądownice ………...

56

4. Stałe systemy gaśnicze ……....................................................................................

59

5. Gaśnice ....................................................................................................................

62

6. Instalacje gaśnicze w przedziałach maszynowych ..................................................

63

7. Specjalne instalacje w pomieszczeniach maszynowych .........................................

63

8. Automatyczny system zraszający z wykrywaniem pożaru i pożarowym systemem alarmowym .............................................................................................

65

9. Stałe pożarowe systemy wykrywania, alarmowe ...................................................

67

10. Instalacje paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwopalnych ..........

69

11. Wyposażenie strażackie ..........................................................................................

72

12. Wymagania różne ..................................................................................................

73

13. Plan ochrony przeciwpożarowej i ćwiczenia przeciwpożarowe .............................

74

14. Dostępność gotowych do działania urządzeń gaśniczych .......................................

74

Część B - Zabezpieczenie przeciwpożarowe ...............................................................

75

1. Konstrukcja .............................................................................................................

75

2. Główne strefy pionowe i strefy poziome ................................................................

75

3. Grodzi w obrębie głównych stref pionowych ........................................................

76

4. Szczelność pożarowa przegród i pokładów nowych statków przewożących więcej niż 36 pasażerów .....................................................................................

77

5. Szczelność pożarowa przegród i pokładów istniejących statków przewożących więcej niż 36 pasażerów oraz istniejących statków klasy B przewożących więcej niż 36 pasażerów ....................................................................................................

81

6. Środki ewakuacji ....................................................................................................

84

6-1. Drogi ewakuacji na statkach pasażerskich typu ro – ro ..........................................

87

7. Przepusty w przedziałach klasy “A” i “B”...............................................................

88

8. Ochrona klatek schodowych i wind w pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych .................................................................................

89

9. System wentylacji ...................................................................................................

90

10. Okna i iluminatory ..................................................................................................

93

11. Ograniczone stosowanie materiałów palnych .........................................................

94

12. Szczegóły konstrukcyjne ........................................................................................

94

13. Stała pożarowa instalacja wykrywająca i pożarowe systemy alarmowe oraz automatyczne instalacje zraszające wraz z wykrywaniem pożaru i alarmem ................

95

14. Ochrona pomieszczeń kategorii specjalnej .............................................................

95

15. Patrole pożarowe, wykrywanie pożarów, systemy alarmowe i głośnikowego powiadamiania ........................................................................................................

98

16. Modernizacja istniejących statków klasy B przewożących więcej niż 36 pasażerów ...............................................................................................................

99

17. Szczególne wymagania dla statków przewożących towary niebezpieczne ............

100

ROZDZIAŁ III - ŚRODKI RATUNKOWE. ...................................................................

101

1. Definicje .................................................................................................................

101

2. Łączność, łodzie i tratwy ratunkowe oraz pływaki ratunkowe ...............................

101

3. System alarmowy w stanach awarii, instrukcja postępowania, podręcznik szkoleniowy, rozkłady alarmowe i instrukcje na wypadek awarii ..........................

102

4. Obsadzanie jednostek ratunkowych i nadzór ..........................................................

104

5. Rozmieszczenie jednostek ratunkowych i organizacja wsiadania do nich .....................

104

5-1. Wymagania odnoszące się do statków pasażerskich typu ro – ro ..........................

105

5-2. Strefy lądowania helikopterów i ewakuacji przy ich pomocy ................................

106

5-3. System wspomagania decyzji kapitana ...................................................................

106

6. Stanowiska spuszczania na wodę ...........................................................................

107

7. Przechowywanie jednostki ratunkowej ..................................................................

107

8. Przechowywanie łodzi ratowniczej .........................................................................

108

9. Urządzenia służące do spuszczania na wodę oraz podnoszenia z wody jednostki ratunkowej .............................................................................................................

108

10. Urządzenia umożliwiające wsiadanie do jednostki ratunkowej spuszczania jej na wodę i wyławiania z wody .....................................................................................

109

11. Instrukcje postępowania na wypadek awarii ..........................................................

109

12. Gotowość operacyjna, konserwacja i inspekcje .....................................................

109

13. Szkolenie i ćwiczenia opuszczania statku ..............................................................

110


ROZDZIAŁ I1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna