Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona17/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

5-3 System wspomagania decyzji kapitana
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Istniejące statki spełniają wymagania niniejszej dyrektywy nie później niż z dniem pierwszego przeglądu okresowego po dniu 1 lipca 1999 r.
.2 Na wszystkich statkach, na mostku nawigacyjnym, jest zapewniony system wspomagania decyzji kapitana, w celu dowodzenia w warunkach awarii.
.3 Jako minimum, system składa się z wydrukowanego planu lub planów awaryjnych. Wszystkie przewidziane sytuacje awaryjne są określone w planie lub planach awaryjnych, włączając, ale nie ograniczając do, następujące główne grupy awarii:
.1 pożar;
.2 uszkodzenie statku;
.3 zatrucie;
.4 nieuprawnione naruszenie bezpieczeństwa statku oraz bezpieczeństwa jego pasażerów i załogi;
.5 wypadki osób; i
.6 wypadki związane z ładunkiem;
.7 pomoc awaryjna innym statkom.
.4 Procedury awaryjne, ustanowione w planie lub planach awaryjnych, przewidują wspomaganie decyzji kapitana w opanowywaniu każdej kombinacji sytuacji awaryjnych.
.5 Plan lub plany awaryjne mają ujednoliconą strukturę i są łatwe w stosowaniu. Jeżeli stosowne, rzeczywiste warunki załadowania, obliczone dla danej stateczności rejsowej statku są wykorzystane do celów opanowywania uszkodzenia statku.
.6 W uzupełnieniu planu lub planów awaryjnych, administracja państwa bandery może również dopuścić stosowanie komputerowego systemu wspierania na mostku nawigacyjnym, który dostarcza wszelkich informacji zawartych w planie lub planach, procedurach, wykazach kontrolnych itp. i, który jest w stanie przedstawić wykaz zalecanych działań, do przeprowadzenia w przewidywanych awariach.
6 Stanowiska spuszczania na wodę ( R 12)
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
Stanowiska spuszczania na wodę są tak usytuowane, aby zapewnić bezpieczne spuszczenie na wodę, mając szczególnie na względzie strefę wolną od działania śruby napędowej i gwałtownie nawisających części kadłuba oraz tak, aby jednostka ratownicza mogła zostać spuszczona na wodę wzdłuż prostej burty statku. Jeżeli są one umiejscowione ku przodowi statku, powinny znajdować się za grodzią zderzeniową, w miejscu osłoniętym.
7 Przechowywanie jednostki ratowniczej(R 13 + 23)
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Każda jednostka ratownicza jest przechowywana:
a) w ten sposób, aby ani jednostka ratownicza, ani instalacja stanowiska przechowywania nie przeszkadzały w operacjach spuszczania na wodę innych jednostek ratowniczych;
b) tak blisko powierzchni wody, jak to możliwe i wykonalne; dla jednostek ratowniczych spuszczanych na wodę z żurawików, wysokość główki żurawika, z jednostką ratowniczą na stanowisku wsiadania, o ile wykonalne, nie przekracza 15 metrów od linii wodnej, dla statku w warunkach pełnomorskich, w stanie nie załadowanym, zaś położenie spuszczanej na wodę z żurawika jednostki ratowniczej w pozycji wsiadania jest takie, iż nie dochodzi ona do linii wodnej, gdy statek jest w pełni załadowany, przy sprzyjających warunkach przegłębienia i stałego przechyłu bocznego do 20º na dowolną burtę dla nowych statków, i odpowiednio do przynajmniej 15º na dowolną burtę dla istniejących statków lub do stopnia, przy którym pokład otwarty zaczyna się zanurzać, w zależności która z wartości jest mniejsza;
c) w stanie stałej gotowości tak, aby dwóch członków załogi mogło przygotować ją do wsiadania i spuszczenia na wodę w ciągu 5 minut;
d) tak daleko od śruby napędowej, jak to jest praktycznie możliwe; i
e) w pełni wyposażona, zgodnie z wymaganiami odpowiednich prawideł z Solas, uwzględniając, że dodatkowe tratwy ratunkowe, określone w nocie 2 prawidła III/2, mogą być zwolnione z niektórych wymagań Solas, w odniesieniu do wyposażenia, wymienionego w tej uwadze.
.2 Łodzie ratunkowe są przechowywane, będąc podczepione do urządzeń spuszczających na wodę, zaś na statkach pasażerskich o długości 80 metrów i więcej, każda łódź ratunkowa jest przechowywana tak, że przestrzeń za końcem łodzi ratunkowej ma 1,5 raza jej długości od śruby napędowej w kierunku dziobu.
.3 Każda tratwa ratunkowa jest przechowywana:


  1. z faleniem przymocowanym do statku;
  1. z urządzeniem do swobodnego spływu, spełniającym wymagania prawidła III/38.6 z Solas, umożliwiającym tratwie ratowniczej swobodnie spłynąć i, jeżeli jest nadmuchiwana, napełnić ją automatycznie, gdy statek tonie. Jedno urządzenie do swobodnego spływu może obsługiwać dwie lub więcej tratw ratunkowych, jeżeli to urządzenie do swobodnego spływu spełnia warunki prawidła III/38.6 z Solas;
  1. tak, aby było możliwe ręczne uwolnienie z urządzenia zabezpieczającego.

.4 Spuszczane na wodę z żurawików tratwy ratunkowe są przechowywane w zasięgu haków wyciągowych, chyba, że jest zapewniony jakiś środek transportu, który przestaje działać w granicach przechyłu do 10º i stałego przechyłu do 20º na każdą burtę dla nowych statków i do przynajmniej 15º na każdą burtę dla istniejących statków, w wyniku uszkodzenia napędu statku zasilania energią elektryczną.


.5 Tratwy ratunkowe, przystosowane do spuszczania na wodę przez wyrzucenie za burtę, są przechowywane w miejscu zapewniającym łatwe przemieszczenie z burty na burtę na poziomie jednego otwartego pokładu. Jeżeli takie rozwiązanie przechowywania nie może być spełnione, są zapewnione dodatkowe tratwy, aby ogólna dostępna pojemność na każdej burcie pomieściła 75% całkowitej ilości osób na statku.
.6 Tratwy związane z Morskim systemem ewakuacji (MES):


 1. są przechowywane w pobliżu pojemnika zawierającego MES;
 1. mogą być uwolnione ze swego stojaka do przechowywania przy pomocy urządzenia, które umożliwia ich przemieszczenie i napełnienie przy platformie wsiadania;
 1. mogą być uwolnione jako niezależne jednostki ratownicze; i
 1. są wyposażone w liny asekurujące, podczepione do platformy wsiadania.


8 Przechowywanie łodzi ratowniczych (R 14)
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
Łodzie ratownicze są przechowywane:
.1 w stanie stałej gotowości do spuszczenia na wodę w nie więcej niż 5 minut;
.2 w miejscu odpowiednim do spuszczania na wodę i podnoszenia z wody;
.3 tak, aby ani łódź ratownicza, ani jej urządzenie do przechowywania nie przeszkadzały w operacji którejkolwiek jednostki ratowniczej na którymkolwiek innym stanowisku spuszczania na wodę;
.4 jeżeli jest również łodzią ratunkową, spełnia wymagania prawidła 7.
9 Urządzenie do spuszczania na wodę i podnoszenia z wody jednostki ratowniczej (R 15)
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Urządzenie do spuszczania na wodę, spełniające wymagania prawidła III/48 z Solas, jest zapewnione dla wszystkich jednostek ratowniczych, wyłączając:
.1 DLA ISTNIEJĄCYCH STATKÓW KLASY B, C I D:
a) jednostka ratownicza, do której wsiadanie odbywa się z miejsca na pokładzie znajdującego się mniej niż 4,5 metra powyżej linii wodnej w warunkach pełnomorskich, w stanie nie załadowanym i, która:


    • posiada masę nie mniejszą niż 185 kg; lub
    • jest przechowywana do spuszczenia na wodę bezpośrednio z miejsca przechowywania w niesprzyjających warunkach przegłębienia do 10º i stałego przechyłu bocznego do 20º na dowolną burtę, dla nowych statków i do przynajmniej 15º na dowolna burtę dla istniejących statków;

b) jednostka ratownicza, która znajduje się na statku ponad stan, zapewniający pomieszczenie 110% całkowitej liczby osób znajdujących się na statku; i


c) przeznaczona do użytku w połączeniu z MES.
.2 DLA NOWYCH STATKÓW KLASY B, C I D:
jeżeli, pod warunkiem, że urządzenie do wsiadania do jednostki ratowniczej i łodzi ratowniczej jest sprawne w warunkach otoczenie, w których statek może działać przy wszelkich wielkościach przegłębienia i przechyłów w stanie nieuszkodzonym i w przewidywanych stanach uszkodzenia, wolna burta między zamierzonym miejscem wsiadania i linią wodną w warunkach pełnomorskich, w stanie nie załadowanym jest nie większa niż 4,5 metra, administracja państwa bandery może dopuścić system, w którym osoby wsiadają bezpośrednio do tratw ratunkowych.
.2 Każda łódź ratunkowa jest wyposażona w urządzenie, które jest w stanie spuścić na wodę łódź ratunkową i podnieść ją z wody.
.3 Urządzenie do spuszczania na wodę i podnoszenia z wody łodzi ratunkowej jest takie, aby obsługujący urządzenie na statku mógł obserwować jednostkę ratowniczą cały czas, podczas spuszczania na wodę oraz łodzie ratunkowe podczas podnoszenia z wody.
.4 Może być stosowany tylko jeden mechanizm zwalniający dla podobnych jednostek ratowniczych znajdujących się na statku.
.5 Liny talii, jeżeli są stosowane, są wystarczająco długie, aby jednostka ratownicza mogła osiągnąć poziom wody wówczas, gdy statek znajduje się w warunkach pełnomorskich, w stanie nie załadowanym, przy niekorzystnym przegłębieniu do 10º i stałym przechyle bocznym do 20º na dowolną burtę, dla nowych statków i do przynajmniej 15º na dowolną burtę, dla istniejących statków.
.6 Przygotowanie i obsługa jednostki ratowniczej na każdym stanowisku spuszczania na wodę nie przeszkadza szybkiemu przygotowaniu i spuszczeniu na wodę którejkolwiek innej jednostki ratowniczej lub łodzi ratowniczej na którymkolwiek innym stanowisku.
.7 Są dostępne środki zapobiegające odprowadzaniu wody na jednostkę ratowniczą podczas opuszczania statku.
.8 Podczas przygotowywania i spuszczania na wodę, jednostka ratownicza, jej urządzenie do spuszczania na wodę i obszar wody, na który jest ona spuszczana, są odpowiednio oświetlone światłem zasilanym z awaryjnego źródła energii elektrycznej, wymaganego prawidłamimi II-1/D/3 i II-1/D/4.
10 Urządzenia umożliwiające wsiadanie do jednostki ratunkowej, spuszczenie jej na wodę, urządzenia do spuszczania na wodę i wyławiania z wody (R 16)
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Urządzenia umożliwiające wsiadanie do łodzi ratowniczych oraz do spuszczania ich na wodę powinny być tego rodzaju, aby wsiadanie do łodzi ratowniczych i ich spuszczanie na wodę odbywało się jak najszybciej.
.2 Powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczych i bezpośredniego ich spuszczania z miejsc ich spoczynku wraz osobami będącymi ich załogą, znajdujących się na pokładzie łodzi ratowniczych.
.3 Jeżeli łódź ratownicza jest wlicza do pojemności jednostek ratunkowych zaś inne łodzie ratunkowe są zapełniane z pokładu łodziowego, oprócz możliwości określonej w powyższym pkt. 2 powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczych, z pokładu łodziowego.
.4 Urządzenia służące do spuszczania na wodę powinny odpowiadać wymogom prawidła 9. Jednakże, powinno być możliwe spuszczenie na wodę wszystkich łodzi ratowniczych, o ile okaże się to konieczne z wykorzystaniem falenia, jeżeli statek porusza się na spokojnej wodzie z jakąkolwiek prędkością nieprzekraczającą pięć węzłów.
.5 Czas wyławiania łodzi ratowniczych zapełnionych dopuszczalna liczbą osób i wyposażenia nie powinien przekraczać minut na umiarkowanym morzu. Jeżeli łódź ratownicza jest wliczona do pojemności jednostek ratunkowych, powinna istnieć możliwość wyłowienia go w tym czasie wraz z wyposażeniem jednostki ratunkowej i zapełnionej, co najmniej sześcioma osobami, co stanowi zatwierdzoną obsadę łodzi ratowniczych.
11 Instrukcje postępowania na wypadek awarii
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C I D:
Bezpośrednio przed lub po odpłynięciu statku pasażerowie powinni otrzymywać skrócone wskazówki instrukcyjne; te skrócone wskazówki powinny zawierać przynajmniej instrukcje wymagane w regule III/3.2; powinno zostać to dokonane w drodze ogłoszenia przez statkowy system głośnikowy lub innymi dogodnymi środkami.
12 Gotowość operacyjna, konserwacja i inspekcje (R 19)
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B, C, I D:
.1 Przed wyjściem statku z portu i przez cały czas podróży wszystkie środki ratownicze powinny być w stanie funkcjonalnym i gotowe do natychmiastowego użycia.
.2 Konserwacja i inspekcje środków ratowniczych są przeprowadzane zgodnie z wymogami prawidła III/19 z Solas.
13 Szkolenie i ćwiczenia opuszczania statku (R 18 + R 25)
NOWE I ISTNIEJĄCE KLASY B, C I D:
.1 Ćwiczenia opuszczania statku i ćwiczenia pożarowe odbywają się, co tydzień.
Każdy człowiek załogi uczestniczy przynajmniej w jednym ćwiczeniu opuszczania statku i jednym ćwiczeniu pożarowym każdego miesiąca. Ćwiczenia załogi odbywają się przed odpłynięciem statku, jeżeli więcej niż 25% załogi nie uczestniczyła w poprzednim miesiącu w ćwiczeniach opuszczania statku i ćwiczeniach pożarowych w tym konkretnym statku.
.2 Jeżeli po wypłynięciu statku nie przeprowadzono zbiórki pasażerów, należy zwrócić ich uwagę na instrukcje postępowania na wypadek awarii wymagane prawidłem 3.3.
.3 Każde ćwiczenie opuszczania statku obejmuje działania wymagane w regule III/18.3.4.
.4 Łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze są spuszczane podczas kolejnych ćwiczeń zgodnie z przepisami prawidła III/18 ppkt. 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 i 3.10.
.5 Szkolenie instruktażowe na statku dla członków załogi są dokonywane zgodnie z przepisami prawidła III/18.4 z Solas.

ZAŁĄCZNIK II
FORMULARZ ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA STATKU PASAŻERSKIEGO

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA STATKU PASAŻERSKIEGO
(Pieczęć urzędowa) (Państwo)
Wydany na mocy przepisów
.......................................................................................................................................................

(nazwa właściwego przepisu lub przepisów stosowanych przez państwo bandery)


i potwierdzające spełnianie przez wymieniony niżej statek przepisów dyrektywy Rady 98/18/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich
pod władzą rządu
.......................................................................................................................................................

(oficjalna pełna nazwa państwa bandery)


przez
.......................................................................................................................................................

(oficjalna pełna nazwa właściwej uznanej organizacji zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 94/57/WE)

Nazwa statku

Numery i litery wyróżniające


Port rejestracji

Liczba pasażerów


Numer IMO1.


Długość:
Data położenia stępki lub równorzędnego

stadium budowy statku:


Data przeglądu przed oddaniem statku

do eksploatacji: ........................................................


Klasa statku ze względu na obszar morza,

po którym statek jest dopuszczony do pływania: A/B/C/D2

Z zastrzeżeniem następujących dodatkowych ograniczeń lub wymogów3:

(Odwrotna strona świadectwa)
Przegląd przed oddaniem statku do eksploatacji
Stwierdza się:
1. że statek został poddany przeglądowi, zgodnie z wymogami art. 10 dyrektywy Rady 98/18/WE,
2. że przegląd ten wykazał, iż statek w pełnym zakresie spełnia wymagania dyrektywy Rady 98/18/WE, i
3. że, na mocy uprawnień nadanych mu art. 7 ust. 3 dyrektywy Rady 98/18/WE, statek jest zwolniony z następujących wymogów dyrektywy:
Warunki, na jakich udzielono zwolnienia, jeżeli występują:
4. że wyznaczone zostały następujące podziałowe linie ładunkowe:

Podziałowe linie ładunkowe

wyznaczone i oznakowane na burcie na śródokręciu

(prawidło II-1/B/11)Wolna burta

(w milimetrach)

Uwagi dotyczące alternatywnych warunków pracyC.11
C.2
C.3


Niniejsze świadectwo jest ważne do................................................(data następnego przeglądu odnawiającego), zgodnie z art. 10 dyrektywy Rady 98/18/WE.


Wystawiono w..............................................................., dnia ...........................................19

(Miejsce wystawienia świadectwa) (Data wystawienia)


(Podpis urzędnika wydającego świadectwo)


i / lub
(Pieczęć organu wydającego certyfikat)
Jeżeli dokument jest podpisany, należy dodać następujący ustęp w brzmieniu:
Niżej podpisany oświadcza, że jest należycie upoważniony przez wymienione państwo bandery do wystawienia niniejszego świadectwa bezpieczeństwa statku pasażerskiego.

(Podpis)
(Następna strona świadectwa)


Przeglądy okresowe
Zaświadcza się, że w wyniku okresowego przeglądu określonego w art. 10 dyrektywy Rady 98/18/WE, stwierdzono że statek odpowiada wszystkim stosownym wymogom dyrektywy Rady 98/18/WE.
Miejsce .................................................................................Data

(podpis i / lub pieczęć organu wystawiającego świadectwo)


Miejsce .................................................................................Data


(podpis i / lub pieczęć organu wystawiającego świadectwo)


Miejsce .................................................................................Data


(podpis i / lub pieczęć organu wystawiającego świadectwo)


Miejsce .................................................................................Data


(podpis i / lub pieczęć organu wystawiającego świadectwo)


Miejsce .................................................................................Data


(podpis i / lub pieczęć organu wystawiającego świadectwo)1 Dz.U. C 238 z 16.8.1996, str. 1.

2 Dz.U. C 212 z 22.7.1996, str. 21.

3Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 1996 r. (Dz.U. C 277 z 23.9.1996, str. 19), wspólne stanowisko Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. (Dz.U. C 293 z 26.9.1997, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 listopada 1997 r. (Dz.U. C 358 z 24.11.1997, str. 27).

4 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

5 Dz.U. L 378 z 31.12.1986, str. 1.

6 Dz.U. L 364 z 12.12.1992, str. 7.

7 Dz.U. C 271 z 7.10.1993, str. 1.

8 Dz.U. C 323 z 21.11.1994, str. 176.

9 Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25.

10 Dz.U. L 157 z 7.7.1995, str. 1.

11 Dz.U. L 247 z 5.10.1993, str. 19.

12 Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/58/WE (Dz.U. L 274 z 7.10.1997, str. 8).

13 Cyfry arabskie następujące po literze “C” w zapisach podziałowych linii ładunkowych można zastąpić cyframi rzymskimi, jeżeli administracja państwa bandery stwierdzi, że trzeba wprowadzić rozróżnienie od międzynarodowych zapisów podziałowych linii ładunkowych.

14 Powołać się na kodeks poziomu hałasu na statkach, przyjętych przez IMO w drodze uchwały A.468 (XII).

15 Odniesienie do zaleceń Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, w szczególności jej publikacji 92: Instalacje elektryczne na statkach.

1 Numer identyfikacyjny statku IMO zgodny z uchwałą A.600 (15), jeżeli został nadany.

2 Niepotrzebne przekreślić

3 Wpisać właściwe ograniczenia trasy rejsu, obszaru pływania lub granice okresu eksploatacji lub dodatkowe wymogi związane ze szczególnymi lokalnymi okolicznościami.

1 Cyfry arabskie następujące po literze “C” w zapisach podziałowych linii ładunkowych można zastąpić cyframi rzymskimi, jeżeli administracja państwa bandery stwierdzi, że trzeba wprowadzić rozróżnienie od międzynarodowych zapisów podziałowych linii ładunkowych.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna