Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona15/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

7 Przepusty i otwory w przedziałach klasy “A” i “B” (R 30, 31)
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Wszystkie otwory w przedziałach klasy “A” są wyposażone w przymocowane na stałe urządzenia zamykające, które są sprawne, wytrzymując działanie ognia, tak jak przedziały, w których są zainstalowane.
.2 Budowa wszystkich drzwi i ram drzwiowych w przedziałach klasy “A”, wraz ze środkami ich zabezpieczenia w stanie zamkniętym, zapewniają odporność ogniową jak też odporność na przenikanie dymu i płomienia, w granicach możliwości, na równi z odpornością przegród, w których te drzwi są umieszczone. Te drzwi i ramy drzwiowe są zbudowane ze stali lub innego równoważnego materiału. Drzwi wodoszczelne nie potrzebuję być izolowane.
.3 Jest możliwe zamykanie i otwieranie każdych drzwi z każdej strony przegrody, przez tylko jedną osobę.
.4 Drzwi pożarowe w przegrodach głównej strefy pionowej i obudów klatek schodowych, innych niż wodoszczelne drzwi przesuwne z napędem mechanicznym i drzwi zamykane normalnie, spełniają następujące wymagania:
.1 Drzwi są samozamykającymi się i są zdolne zamknąć się przy kącie do 3,5º przeciwnym do zamykania. Szybkość zamykania jest, jeżeli konieczne, sterowana, aby zapobiec niepotrzebnemu niebezpieczeństwu dla osób. Na nowych statkach zunifikowana szybkość zamykania wynosi nie więcej niż 0,2 m/s i nie mniej niż 0,1 m/s dla statku w pozycji wyprostowanej.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.2 Zdalnie sterowanie drzwi przesuwne lub drzwi z napędem mechanicznym są wyposażone w alarm, który wysyła sygnały dźwiękowe na przynajmniej 5 sekund, ale nie więcej niż na 10 sekund przed rozpoczęciem ruchu drzwi i trwa aż do całkowitego zamknięcia drzwi. Drzwi, zaprojektowane na ponowne otwieranie się pod wpływem kontaktu z przedmiotem znajdującym się na ich drodze, otwierają się ponownie w dostatecznym stopniu, aby utworzyć wolne, przynajmniej 0,75-metrowe przejście, ale nie większe niż 1-metrowe.
.3 Wszystkie drzwi, wyłączając drzwi pożarowe, które normalnie są zamknięte, są przystosowane do zdalnego i automatycznego zwalniania z centralnego stanowiska sterowania, albo równocześnie, albo grupowo, jak również indywidualnie z miejsca po obu stronach drzwi. Musi być zapewnione wskazywanie, na centralnym pulpicie sterowania pożarowego, na stale obsługiwanym centralnym stanowisku sterowania, czy każde ze zdalnie sterowanych drzwi są zamknięte. Mechanizm zwalniający jest tak zaprojektowany, aby, w przypadku przerwania systemu sterowania lub centralnego zasilania elektrycznego, drzwi zamknęły się automatycznie. Wyłączniki zwalniania posiadają funkcję włączony-wyłączony, aby zapobiec automatycznemu przestawieniu systemu. Zaczepy przytrzymujące, niepodlegające zwalnianiu przez centralne stanowisko sterowania, są zabronione.
.4 Dla drzwi z napędem mechanicznym są zapewnione miejscowe akumulatory prądu, znajdujące się w bezpośredniej bliskości tych drzwi, w celu umożliwienia ich działania (całkowite otwarcie i zamknięcie) przy użyciu sterowania miejscowego.
.5 Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w zatrzask, niezbędny dla ich szczelności pożarowej, mają zatrzask uruchamiany przez działanie drzwi, kiedy zostają zwolnione przez system.
.6 Drzwi umożliwiające bezpośredni dostęp do pomieszczeń kategorii specjalnej, które to drzwi posiadają napęd mechaniczny i są zamykane automatycznie oraz nie potrzebują być wyposażone w alarmy i zdalne mechanizmy zwalniające, wymagane w ppkt. .4.2 i .4.3.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.5 Wymagania szczelności klasy “A” dla zewnętrznych przegród statku nie stosują się do przegród szklanych, okien i iluminatorów burtowych, pod warunkiem, że w regule 10 nie ma żadnych wymagań, aby takie przegrody posiadały szczelność klasy “A”. Podobnie, wymagania szczelności klasy “A” nie stosują się do zewnętrznych drzwi w nadbudówkach i pokładówkach.
.6 Wszystkie drzwi klasy “A” umieszczone w klatkach schodowych, pomieszczeniach publicznych i przegrodach głównych stref pionowych są wyposażone w samozamykające się elastyczne klapy z materiału, konstrukcji i odporności pożarowej, równoważnej względem drzwi, w których są zainstalowane oraz stanowią otwarcie o wolnej powierzchni 150 mm kwadratowych, przy zamkniętych drzwiach i są umieszczone w dolnej krawędzi drzwi, po przeciwnej stronie zawiasów drzwi lub, w przypadku drzwi przesuwnych, najbliżej otworu.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.7 Drzwi i ramy drzwiowe w przedziałach klasy “B” i środki ich zabezpieczenia zapewniają metodę zamykania, która posiada odporność ogniową równoważną odporności przedziału, wyłączając to, że mogą być dopuszczone otwory wentylacyjne w dolnej części tych drzwi. Jeżeli taki otwór jest w lub pod drzwiami, całkowita powierzchnia każdego takiego otworu lub otworów nie przekracza 0,05 m². Jeżeli taki otwór jest wycięty w drzwiach, jest on wyposażony w kratkę z niepalnego materiału. Drzwi są niepalne.
.7.1 W celu zmniejszenia hałasu, administracja państwa bandery może zatwierdzić, jako równoważne, drzwi z wbudowanymi przeciwdźwiękowymi zamknięciami wentylacji w otworach u spodu po jednej stronie drzwi i u ich góry po drugiej stronie, pod warunkiem, że spełnione są następujące przepisy:
.1 górny otwór jest zawsze zwrócony w kierunku korytarza i jest wyposażony w kratkę z niepalnego materiału oraz automatycznie działający tłumik ognia, który uruchamia się pod wpływem temperatury powyżej 70 ºC;
.2 dolny otwór jest wyposażony w kratkę wykonaną z niepalnego materiału;
.3 drzwi są przebadane zgodnie z uchwałą A.754 (18).
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.8 Drzwi kabin w przedziałach klasy “B” są typu samozamykającego. Zaczepy przytrzymujące są niedopuszczalne.
8 Ochrona klatek schodowych i wind w pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych (R 29)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Wszystkie klatki schodowe są stalowej konstrukcji ramowej i znajdują się w obrębie obudów tworzących przedział klasy “A”, z napędzanymi urządzeniami zamykającymi, wyłączając, że:
.1 klatka schodowa łącząca tylko dwa pokłady nie musi być obudowana, pod warunkiem, że szczelność pokładu jest utrzymywana przez właściwą przegrodę lub drzwi w jednej przestrzeni międzypokładowej. Jeżeli klatka schodowa jest zamknięta w jednej przestrzeni międzypokładowej, obudowa klatki schodowej jest chroniona zgodnie z tabelami dla pokładów, zawartymi w prawidłach 4 i 5;
.2 klatki schodowe mogą być zainstalowane w otwartej przestrzeni publicznej, pod warunkiem, że znajdują się one w całości w obrębie tych przestrzeni publicznych.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 Obudowy klatek schodowych posiadają bezpośredni dostęp do korytarzy i są o dostatecznej powierzchni, aby zapobiec zatłoczeniu, uwzględniając prawdopodobną liczbę osób korzystających nich w przypadku awarii.
NOWE STATKI KLASY B, C I D: W obrębie obudowy takiej klatki schodowej dopuszcza się jedynie toalety publiczne, schowki z niepalnego materiału na sprzęt ratowniczy oraz otwarte kontuary informacyjne.
Jedynie przestrzenie publiczne, korytarze, toalety publiczne, pomieszczenia kategorii specjalnej i inne ewakuacyjne klatki schodowe, wymagane prawidłami 6.1.5 oraz obszary zewnętrzne, mogą mieć bezpośredni dostęp do budów takich klatek schodowych.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.3 Szyby wind są tak zainstalowane, aby zapobiegać przedostawaniu się dymu i płomienia z jednego między pokładu do drugiego i powinny być wyposażone w urządzenia zamykania, umożliwiające opanowanie zanurzenia i zadymienia.


    1. System wentylacji (R 32)

.1 Statki przewożące więcej niż 36 pasażerów:


.1 NOWE STATKI KLASY B, C I D: W uzupełnieniu pkt. .1 niniejszej dyrektywy, system wentylacji jest również zgodny z ppkt. .2.2-.2.6, .2.8 i .2.9 niniejszej dyrektywy.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 Ogólnie, wentylatory są tak rozmieszczone, aby przewody doprowadzone do różnych pomieszczeń znajdowały się w obrębię głównej strefy pionowej.
.3 Jeżeli system wentylacyjny przechodzi przez pokłady, są podjęte środki ostrożności, w uzupełnieniu tych, które odnoszą się do szczelności pożarowej pokładu, wymaganej prawidłem II-2/A/12.1, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przedostawania się dymu i gorących gazów z jednej przestrzeni międzypokładowej do drugiej, poprzez system. W uzupełnieniu wymagań izolacyjnych, zawartych w niniejszej regule, poziome przewody, jeżeli to konieczne, są izolowane tak, jak wymaga się w odpowiednich tabelach prawidła 4.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.4 Przewody wentylacyjne są zbudowane z następujących materiałów:
.1 przewody o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 0,075 m² i wszystkie przewody pionowe obsługujące więcej niż pojedynczą przestrzeń międzypokładową są zbudowane ze stali lub innego równoważnego materiału;
.2 przewody o powierzchni przekroju mniejszej niż 0,075 m², inne niż przewody pionowe, określone w ppkt. .1.4.1 powyżej, są zbudowane z materiałów niepalnych; w przypadku, gdy przewody te przechodzą przez przegrody klasy “A” lub “B” należy zwrócić uwagę na zapewnienie nienaruszalności przegród w przypadku pożaru;
.3 krótkie odcinki przewodów, których powierzchnia przekroju generalnie nie przekracza 0,02 m² i które nie są dłuższe niż dwa metry, nie muszą być niepalne, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:
.1 przewód jest zbudowany z materiału o niskim ryzyku pożarowym, spełniającym wymagania administracji państwa bandery;
.2 przewód jest stosowany jedynie w końcówkach systemu wentylacyjnego, i
.3 przewód nie jest umieszczony bliżej niż 600 mm, mierząc wzdłuż jego długości, od przejścia przez przegrody klasy “A” lub “B”, włączając sufity ciągłe klasy “B”.
.5 Obudowy klatek schodowych są wentylowane i obsługiwane jedynie przez niezależny system wentylatora i przewodu, który nie obsługuje żadnych innych pomieszczeń w systemie wentylacyjnym.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.6 Wszelka wentylacja wymuszona, wyłączając wentylację maszynowni i przestrzeni ładunkowej i wszelkie alternatywne systemy, które mogą być wymagane na mocy ppkt. 9,2.6, mogą być wyposażone w urządzenia sterujące, grupowane w ten sposób, że wszystkie wentylatory mogą zostać zatrzymane z jednego lub z dwóch oddzielnych stanowisk, które są położone możliwie jak najdalej od siebie. Urządzenia kontrolne przewidziane dla wentylacji wymuszonej, obsługującej maszynownię są również zgrupowane, tak, aby można się było nimi posługiwać z dwóch stanowisk, z których jedno znajduje się na zewnątrz tych pomieszczeń.
NOWE STATKI KLASY B,C I D:
.7 Jeżeli przestrzenie publiczne obejmują trzy lub więcej otwartych pokładów i zawierają przedmioty palne takie, jak meble oraz pomieszczenia zamknięte takie, jak sklepy, biura i restauracje, pomieszczenia takie są wyposażone w system usuwania dymu. System usuwania dymu uruchamia się za pomocą wymaganego systemu wykrywania dymu i jest przystosowany do sterowania ręcznego. Wielkość wentylatorów jest tak dobrana, aby cała objętość w ramach danego pomieszczenia mogła zostać usunięta w przeciągu 10 minut lub szybciej.
.8 Przewody wentylacyjne są wyposażone w odpowiednio rozmieszczone włazy do celów kontroli i czyszczenia, jeżeli jest to uzasadnione i wykonalne.
.9 Przewody wylotowe z szeregu kuchni, wewnątrz których mogą gromadzić się smary i tłuszcz, odpowiadają wymaganiom ppkt. 9.2.3.2.1 i 9.2.3.2.2 i są wyposażone w:
.1 osadnik smaru, łatwo wyjmowany, w celu czyszczenia lub alternatywny zatwierdzony system usuwania smaru;
.2 tłumik ognia umieszczony w dolnym końcu każdego przewodu, który jest typu automatycznego i jest zdalnie sterowany oraz, dodatkowo, zdalnie sterowany tłumik ognia umieszczony w górnym końcu przewodu;
.3 stałe środki gaszenia pożaru w obrębie przewodu;
.4 urządzenia zdalnego sterowania do wyłączania wentylatorów wywiewowych i nawiewowych, do obsługi tłumików ognia, określonych w pkt. 2 i do obsługi systemu przeciwpożarowego, które są umieszczone w pobliżu wejścia do kuchni. Jeżeli jest zainstalowany rozgałęziony system, są przewidziane środki do zamknięcia wszystkich odgałęzień wywiewających przez ten sam przewód główny, przed uwolnieniem do systemu środka gaśniczego; i
.5 stosownie rozmieszczone włazy do celów kontroli i czyszczenia.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.2 Statki przewożące nie więcej niż 36 pasażerów:
.1 Przewody wentylacyjne są z niepalnego materiału. Jednakże, krótkie przewody, zazwyczaj nieprzekraczające dwóch metrów długości i o przekroju nieprzekraczającym 0,02 m², nie muszą być niepalne, pod warunkiem spełniana następujących warunków:
.1 przewody te są z materiału, który według opinii administracji państwa bandery, posiada niskie ryzyko pożarowe;
.2 mogą być one jedynie używane na końcówkach urządzeń wentylacyjnych;
.3 nie są one umieszczone bliżej niż 600 mm, mierząc wzdłuż przewodu, od otworu w przedziale klasy “A” lub “B”, włączając sufit ciągły klasy “B”.
.2 Jeżeli przewody wentylacyjne o powierzchni wolnej przekroju przekraczającej 0,02 m² przechodzą przez przegrody klasy “A” lub pokłady, otwory są otoczone tuleją z blachy stalowej, chyba, że przewody przechodzące przez przegrody lub pokłady są ze stali, w części w pobliżu przejścia przez pokład lub przegrodę, zaś przewody i tuleje spełniają w tej części, co następuje:
.1 Tuleje mają grubość przynajmniej trzy mm i długość przynajmniej 900 mm, Jeżeli przechodzą przez przegrody, preferuje się, aby ta długość dzieliła się na 450 mm po każdej stronie przegrody. Przewody te lub tuleje obejmujące te przewody są wyposażone w izolację pożarową. Izolacja ta posiada przynajmniej taką samą szczelność pożarową, jak przegroda lub pokład, przez który przechodzi przewód.
.2 Przewody o wolnej powierzchni przekroju, przekraczającej 0,075 m², są wyposażone w tłumiki ognia, dodatkowo w stosunku do wymagań powyższego ppkt. 9.2.2.1. Tłumiki ognia są obsługiwane automatycznie, ale mają również możliwość zamykania ręcznego z obu stron przegrody lub pokładu. Tłumik jest wyposażony we wskaźnik, który pokazuje czy tłumik jest otwarty czy zamknięty. Tłumiki ognia nie są wymagane, jednakże, jeżeli przewód przechodzi przez pomieszczenia otoczone przez przegrody klasy “A”, nie obsługując tych pomieszczeń, pod warunkiem, że te przewody posiadają taką samą szczelność pożarową jak przedziały, które one przebijają.
.3 Przewody, przeznaczone do wentylowania maszynowni, kuchni, przestrzeni pokładu samochodowego, przestrzeni ładunków ro - ro lub pomieszczeń kategorii specjalnej, nie przechodzą przez pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia użytkowe lub stanowiska sterowania, jeżeli nie spełniają warunków wymienionych w poniższych ppkt. 9.2.3.1.1-9.2.3.1.4 lub 9.2.3.2.1 i 9.2.3.2.2:
.1.1 przewody są zbudowane ze stali o grubości przynajmniej 3 mm i 5 mm dla przewodów, których szerokość lub średnica wynosi, odpowiednio, do i włącznie 300 mm i 760 mm i więcej i, w przypadku takich przewodów, szerokość lub średnica zawiera się między 300 mm a 760 mm, przy grubości, którą otrzymuje się poprzez interpolację;
.1.2 przewody są odpowiednio podparte i usztywnione;
.1.3 przewody wyposażone w automatyczny tłumik ognia, usytuowany w pobliżu przegród, przez które przechodzą; i
.1.4 przewody są odizolowane, zgodnie z normą “A-60”, od maszynowni, kuchni, przestrzeni pokładu samochodowego, przestrzeni ładunków ro - ro lub pomieszczeń kategorii specjalnej, do punktu przynajmniej pięć metrów ponad każdym tłumikiem ognia; lub
.2.1 przewody są zbudowane ze stali, zgodnie ppkt. 9.2.3.1.1 i 9.2.3.1.2; lub
.2.2 przewody są izolowane zgodnie z normą “A-60” w całości pomieszczeń mieszkalnych lub stanowisk sterowania;
wyłączając, że przejście przez przegrody głównych stref odpowiada również wymaganiom ppkt. .9.2.8.
.4 Przewody przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń użytkowych lub stanowisk sterowania nie przechodzą przez maszynownię, kuchnie, przestrzenie pokładu samochodowego, przestrzenie ładunków ro - ro lub pomieszczenia kategorii specjalnych, jeżeli nie spełniają warunków wymienionych w poniższych ppkt. 9.2.4.1.1-9.2.4.1.3 lub 9.2.4.2.1 i 9.2.4.2.2:
.1.1 przewody, jeżeli przechodzą przez maszynownię, kuchnie, przestrzeń pokładu samochodowego, przestrzeń ładunków ro - ro lub pomieszczenia kategorii specjalnej, są zbudowane ze stali, zgodnie z ppkt. 9.2.3.1.1 i 9.2.3.1.2;
.1.2 automatyczne tłumiki ognia są zainstalowane w pobliżu przegród przez które przewody przechodzą; i
.1.3 szczelność przegród maszynowni, kuchni, przestrzeni pokładu samochodowego, przestrzeni ładunków ro - ro lub pomieszczeń kategorii specjalnej jest zachowywana w rejonie przejścia przewodów;
lub
.2.1 przewody, jeżeli przechodzą przez maszynownię, kuchnię, przestrzeń pokładu samochodowego, przestrzeń ładunków ro - ro lub pomieszczenie kategorii specjalnej, są zbudowane ze stali, zgodnie z ppkt. 9.2.3.1.1 i 9.2.3.1.2; i
.2.2 przewody są izolowane zgodnie z normą “A-60”, w całej maszynowni, kuchni, przestrzeni pokładu samochodowego, przestrzeni ładunków ro - ro lub pomieszczeni kategorii specjalnej;
wyłączając, że przejście przez przegrody głównych stref spełnia również wymagania ppkt. 9.2.8.
.5 Przewody wentylacyjne, o wolnej powierzchni przekroju przekraczającej 0,02 m², przechodzące przez przegrody klasy “B”, są otoczone tulejami z blachy stalowej długości 900 mm, z preferowanym podziałem po 450 mm po każdej stronie przegrody, jeżeli przewód nie jest ze stali na tej długości.
.6 Możliwe do zastosowania środki są podjęte w odniesieniu do stanowisk sterowania na zewnątrz maszynowni, w celu zapewnienia, że są utrzymane wentylacja, widoczność i wolność od dymu, aby w przypadku pożaru, mieszczące się tam maszyny i urządzenia, mogły być dozorowane i skutecznie kontynuować swoją pracę. Są zapewnione alternatywne i oddzielne środki zasilania powietrzem; wloty powietrza o dwóch źródłach zasilania są tak rozmieszczone, aby zminimalizować ryzyko jednoczesnego wciągania dymu przez oba wloty. Wymagania te nie muszą się stosować do stanowisk sterowania zlokalizowanych na, i otwierających się na otwarty pokład lub, gdy miejscowe instalacje zamykania są równie skuteczne.
.7 Jeżeli przechodzą one przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia mieszczące materiały palne, przewody wywiewowe z szeregu kuchni są zbudowane z przegród klasy “A”. Każdy przewód wywiewowy jest wyposażony w:
.1 osadnik smaru, łatwo wyjmowany w celu oczyszczenia;
.2 tłumik ognia umieszczony w dolnym końcu przewodu;
.3 urządzenie, obsługiwane z obrębu kuchni, do wyłączania wentylatorów wywiewowych; i
.4 stałe urządzenia gaśnicze w obrębie przewodu.
.8 Jeżeli jest to konieczne, aby przewód wentylacyjny przechodził przez główną strefę pionową, w sąsiedztwie przegrody jest zainstalowane niezawodne, automatyczne zamykanie tłumika ognia. Tłumik posiada możliwość ręcznego zamykania go z każdej strony przegrody. Miejsce obsługi jest łatwo dostępne i jest oznakowane czerwonym kolorem odblaskowym. Przewód między przegrodą a tłumikiem jest ze stali lub innego równoważnego materiału i, jeżeli to konieczne, izolowany, w celu spełnienia wymagań prawidła II-2/A/12.1. Tłumik jest wyposażony, przynajmniej z jednej strony przegrody, w widoczny wskaźnik pokazujący czy tłumik jest w pozycji otwartej.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.9 Główne wloty i wyloty wszystkich systemów wentylacyjnych mogą być zamykane z zewnątrz pomieszczenia, które jest wentylowane.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.10 Wymuszona wentylacja pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń użytkowych, stanowisk sterowania, przestrzeni ładunkowych, stanowisk sterowania i maszynowni może być zatrzymana z łatwo dostępnego miejsca na zewnątrz obsługiwanego przez nią pomieszczenia. Miejsce to nie powinno być łatwo odcięte w przypadku pożaru w obsługiwanym pomieszczeniu. Środki przeznaczone dla zatrzymania wymuszonej wentylacji maszynowni są całkowicie oddzielone od środków przeznaczonych do zatrzymania wentylacji innych pomieszczeń.


  1. Okna i iluminatory (R 33)

NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:


.1 Wszystkie okna i iluminatory w przegrodach w obrębie pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz stanowisk sterowania innych niż te, do których stosują się przepisy prawidła 7.5, są tak zbudowane, aby zachować wymagania szczelności tego rodzaju przegród, w których są one zainstalowane.
.2 Niezależnie od wymagań tabel zawartych w prawidłach 4 i 5, wszystkie okna i iluminatory w przegrodach oddzielających pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia użytkowe oraz stanowiska sterowania od wpływów atmosferycznych są zabudowane w ramach ze stali lub innego odpowiedniego materiału. Szkło powinno być osadzone przy pomocy metalowej ramki szklarskiej lub kątownika.
NOWE STATKI PRZEWOŻĄCE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW KLASY B, C I D:
.3 Okna wychodzące na sprzęt ratunkowy, obszar wsiadania i zbiórki, schody zewnętrzne i otwarte pokłady, używane jako drogi ewakuacji oraz okna, położone poniżej tratw ratunkowych i ewakuacyjnych obszarów zjeżdżalni do wsiadania, posiadają szczelność pożarową wymaganą w tabelach prawidła 4. Jeżeli automatycznie uruchamiane głowice zraszaczy są przeznaczone dla okien, okna A-0 są dopuszczone jako równoważne. Okna znajdujące się w burtach statku, poniżej obszaru wsiadania do łodzi ratunkowych posiadają szczelność pożarową przynajmniej równą klasie “A-0”.
NOWE STATKI PRZEWOŻĄCE MNIEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW KLASY B, C D I ISTNIEJĄCE STATKI:
.4 Niezależnie od wymagań w tabelach w regule II-2/B/5, zwraca się szczególną uwagę na szczelność okien wychodzących na otwarty lub zamknięty obszar wsiadania do łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych i na szczelność pożarową okien położonych poniżej takich obszarów, w takim miejscu, że ich uszkodzenie podczas pożaru mogłoby przeszkodzić spuszczaniu na wodę lub wsiadaniu do łodzi ratunkowych lub tratw ratunkowych.
11 Ograniczone stosowanie materiałów palnych (R 34)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Poza przestrzeniami ładunkowymi, pomieszczeniami pocztowymi, bagażowniami lub przedziałami chłodniczymi, wszelkie wykładziny, podłoża, uszczelnienia, sufity i izolacje są z materiałów niepalnych. Przegrody częściowe lub pokłady używane w celu wtórnego podziału przestrzeni pod kątem wykorzystania użytkowego lub artystycznego są również z materiałów niepalnych.
.2 Materiały tworzące bariery dla pary i kleje stosowane w związku z izolacją, jak również izolacje złączy rurowych do systemów zimnych nie muszą być niepalne, ale są ilościowo ograniczone do niezbędnego minimum, zaś ich wystawione powierzchnie posiadają odporność na rozprzestrzenianie się płomienia, zgodną z procedurą prób według uchwały IMO A.653 (16).
.3 Następujące powierzchnie cechują się niską rozprzestrzenialnością płomienia:
.1 powierzchnie wystawione w korytarzach i obudowach klatek schodowych oraz wykładzin przegród, ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz stanowiskach sterowania;
.2 przestrzenie ukryte lub niedostępne w pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach użytkowych i stanowiskach sterowania.
.4 Całkowita wielkość powierzchni palnych okładzin, profili, elementów dekoracyjnych i fornirów w jakimkolwiek pomieszczeniu mieszkalnym i pomieszczeniu użytkowym nie przekracza wielkości odpowiadającej 2,5 mm forniru na połączoną powierzchnię ścian i sufitów; w przypadku statków wyposażonych w automatyczny system zraszania, spełniający przepisy prawidła II-2/A/8, powyższe wielkości mogą zawierać niektóre materiały palne stosowane przy budowie przedziałów klasy “C”.
.5 Forniry stosowane na powierzchnie i okładziny, objęte wymaganiami pkt. .3, posiadają wartość kaloryczną nieprzekraczającą 45 MJ/m² powierzchni przy stosowanej grubości.
.6 Meble w obudowach klatek schodowych są ograniczone do siedzeń. Są one zamocowane i ograniczone do sześciu siedzeń na każdym pokładzie, w każdej obudowie klatki schodowej, posiadają ograniczone ryzyko pożarowe i nie ograniczają pasażerskiej drogi ewakuacyjnej. Administracja państwa bandery może dopuścić dodatkowe siedzenie w głównym obszarze recepcyjnym w obrębie obudów klatek schodowych, jeżeli jest ono zamocowane, niepalne i nie ogranicza pasażerskiej drogi ewakuacji. Nie dopuszcza się mebli w korytarzach pasażerskich i załogowych, tworzących drogi ewakuacyjne w obszarach kabinowych. W uzupełnieniu powyższego, mogą być dopuszczone schowki z niepalnego materiału do przechowywania wymaganego regułą sprzętu bezpieczeństwa.
.7 Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe, stosowane do wystawionych powierzchni wewnętrznych, nie mogą mieć właściwości wytwarzania nadmiernych ilości dymu lub substancji toksycznych.
.8 Gruntowe powłoki pokładów, jeżeli stosowane są w obrębie pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych oraz stanowisk sterowania, są wykonane z zatwierdzonych materiałów, które nie ulegają łatwemu zapaleniu, zgodnie z procedurą próby ogniowej według uchwały IMO A.687 (17) lub nie wywołują niebezpieczeństwa toksycznego lub wybuchowego w podwyższonych temperaturach.
12 Szczegóły konstrukcyjne (R 35)

NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B


W pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych, stanowiskach sterowania, korytarzach i klatkach schodowych:
.1 przestrzenie powietrzne poza sufitami, panelowaniem lub wykładziną, są stosownie podzielone ściśle przylegającymi elementami uszczelniającymi w odległości nie większej niż 14 metrów;
.2 w kierunku pionowym, takie zamknięte przestrzenie powietrzne, włączając te, które znajdują się poza wykładzinami klatek schodowych, szybów itp., są zamknięte w obrębie każdego pokładu.
13 Stała pożarowa instalacja wykrywająca i pożarowe systemy alarmowe oraz automatyczne instalacje zraszające wraz z wykrywaniem pożaru i alarmem (R 14) (R 36)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, w obrębie całej oddzielnej strefy, czy to pionowej, czy poziomej, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach użytkowych i stanowiskach sterowania, wyłączając przestrzenie, które nie stwarzają poważnego ryzyka pożarowego takie, jak wolne przestrzenie, pomieszczenia sanitarne itp., są zainstalowane, albo:
.1 stały system wykrywający i alarmowy zatwierdzonego typu, spełniający wymagania prawidła II-2/A/9, zainstalowany i rozmieszczony dla wykrywania obecności ognia w takich przestrzeniach;
.2 automatyczny system zraszający, wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy zatwierdzonego typu, spełniający warunki prawidła II-2/A/8 lub wytyczne IMO dla zatwierdzonego równoważnego systemu zraszającego, podane w uchwale IMO A.800 (19) oraz zainstalowany i zatwierdzony do ochrony tych przestrzeni i, ponadto, stały system wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy zatwierdzonego typu, spełniający wymagania prawidła II-2/A/9 oraz zainstalowany i rozmieszczony dla zapewnienia wykrywania dymu w korytarzach, klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych, w obrębie pomieszczeń mieszkalnych.
.2 Statki przewożące więcej niż 36 pasażerów, we wszystkich pomieszczeniach użytkowych, stanowiskach sterowania i pomieszczeniach mieszkalnych, włączając korytarze i klatki schodowe, są wyposażone w system automatycznego zraszania, w system wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy zatwierdzonego typu, spełniający warunki prawidła II-2/A/8 lub wytyczne IMO dla zatwierdzonego równoważnego systemu zraszającego podane w uchwale IMO A.800 (19).
Alternatywnie, stanowiska sterowania, gdzie woda może spowodować uszkodzenie zasadniczych urządzeń, mogą być wyposażone w zatwierdzony system gaśniczy innego typu. Stały system wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy zatwierdzonego typu, spełniający wymagania prawidła II-2/A/9 jest zainstalowany i rozmieszczony w celu zapewnienia wykrywania dymu w pomieszczeniach użytkowych, stanowiskach sterowania i pomieszczeniach mieszkalnych, włączając korytarze i klatki schodowe. Wykrywacze dymu nie muszą być zainstalowane w prywatnych łazienkach i kuchniach.
Pomieszczenia, posiadające małe lub żadne ryzyko pożarowe takie, jak wolne przestrzenie, toalety publiczne i podobne pomieszczenia, nie potrzebują być wyposażone w automatyczny system zraszający.
.3 W maszynowniach okresowo pozostających bez obsługi, jest zainstalowany stały system wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy zatwierdzonego typu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawidła II-2/A/9.
Ten system wykrywania pożaru jest tak zaprojektowany a wykrywacze tak umieszczone, aby szybko wykrywać powstanie pożaru w jakiejkolwiek części tych pomieszczeń, w normalnych warunkach działania maszyn i zmian wydajności wentylacji, wymaganych możliwym zakresem temperatur zewnętrznych. Wyłączając pomieszczenia o ograniczonej wysokości i te, których użytkowanie cechują szczególne właściwości, nie jest dozwolony system wykrywania stosujący tylko wykrywacze termiczne. System wykrywania uruchamia, w odpowiednich miejscach dla zapewnienia jego słyszalności i śledzenia na mostku nawigacyjnym i przez odpowiedzialnego oficera mechanika, akustyczny i optyczny alarm, różniący się w obu aspektach od każdego innego systemu alarmowego, nieobejmującego pożaru.
Jeżeli mostek nawigacyjny pozostaje bez obsługi, alarm rozbrzmiewa w miejscu gdzie przebywa na służbie odpowiedzialny członek załogi.
Po zainstalowaniu, system jest badany przy różnych warunkach pracy silnika i wentylacji.
14 Ochrona pomieszczeń kategorii specjalnej (R 37)
.1 Przepisy stosujące się do pomieszczeń kategorii specjalnej znajdujących się poniżej lub powyżej pokładu grodziowego
STATKI PRZEWOŻĄCE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW, NOWE KLASY B, C D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Ogólne
.1 Podstawową zasadą wyróżniającą przepisy tego prawidła jest, że jeżeli normalny podział na główne strefy pionowe może być niewykonalny w pomieszczeniach kategorii specjalnej, w pomieszczeniach tych musi być uzyskana równoważna ochrona w oparciu o koncepcję stref poziomych oraz poprzez zapewnienie skutecznego stałego systemu gaśniczego. W myśl tej koncepcji strefa pozioma, do celów tego prawidła, może zawierać pomieszczenia kategorii specjalnej na nie więcej niż jednym pokładzie, pod warunkiem, że łączna całkowita wolna wysokość dla pojazdów nie przekracza 10 metrów.
.2 W celu utrzymania szczelności stref pionowych, wymagania prawideł II-2/B/7 i II-2/B/9 stosują się na równi do pokładów i przegród tworzących obramowanie oddzielające od siebie strefy poziome i od pozostałej części statku.
.2 Ochrona konstrukcyjna
.1 Na nowych statkach, przewożących więcej niż 36 pasażerów, obramowania pomieszczeń kategorii specjalnej, utworzone przez przegrody i pokłady, są izolowane zgodnie z normą dla klasy “A-60”. Jednakże, jeżeli przestrzeń wolnego pokładu (określona w regule 4.2.2 (5), pomieszczenia sanitarne lub podobne pomieszczenia (określone w regule 4.2.2 (9)) lub przestrzeń zbiornikowa, przestrzeń wolna, lub pomieszczenie maszyn pomocniczych, o małym lub żadnym ryzyku pożarowym (określone w regule 4.2.2 (10)), znajdują się po jednej stronie przedziału, norma może zostać obniżona do “A-0”.
.2 Na nowych statkach, przewożących nie więcej niż 36 pasażerów i istniejących statkach klasy B, przewożących więcej niż 36 pasażerów przegrody obramowań pomieszczeń kategorii specjalnej są izolowane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń kategorii specjalnej (11) w tabeli 5.1 prawidło 5, zaś poziome obramowania zgodnie z wymaganiami dla kategorii (11) w tabeli 5.2 prawidło 5.
.3 Na mostku nawigacyjnym są zainstalowane wskaźniki, które wskazują, kiedy drzwi wiodące do lub z pomieszczeń kategorii specjalnej są zamknięte.
Drzwi do pomieszczeń kategorii specjalnej, podczas rejsu, nie mogą być utrzymywane stale w stanie otwartym, są natomiast utrzymywane w stanie zamkniętym.
.3 Stały system gaśniczy
Każde pomieszczenie kategorii specjalnej jest wyposażone w zatwierdzony, stały system ciśnieniowego zraszania wodą, przystosowany do obsługi ręcznej, który chroni każdy pokład i platformę pojazdową w tym pomieszczeniu, pod warunkiem, że administracja państwa bandery może dopuścić do stosowania któryś z innych stałych systemów gaśniczych, który wykazał w pełnych próbach, w warunkach symulujących pożar wyciekającej benzyny w pomieszczeniu kategorii specjalnej, iż jest nie mniej skuteczny w opanowywaniu pożarów, które mogą się wydarzyć w takim pomieszczeniu. Ten stały system ciśnieniowego zraszania wodą lub inny równoważny system gaśniczy spełnia przepisy uchwały IMO A.123 (V).
.4 Patrolowanie i wykrywanie
.1 W pomieszczeniach kategorii specjalnej jest utrzymywany skuteczny system patrolowania. W każdym takim pomieszczeniu, w którym patrolowanie nie jest utrzymywane przez cały czas podczas rejsu, przez stałą wachtę przeciwpożarową, znajduje się stały system wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy zatwierdzonego typu, spełniający wymagania prawidła II-2/A/9. Stały system wykrywania pożaru jest w stanie szybko wykryć powstanie pożaru. Rozmieszczenie w pomieszczeniach i umiejscowienie wykrywaczy jest określone z uwzględnieniem działania wentylacji innych odnośnych czynników.
.2 Ręcznie obsługiwane punkty zgłaszania są rozmieszczone, stosownie do potrzeb, w całych pomieszczeniach kategorii specjalnej, natomiast jeden jest umieszczony przy wyjściu z takich pomieszczeń.
NOWE STATKI KLASY B, C D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.5 Sprzęt gaśniczy
W każdym pomieszczeniu kategorii specjalnej są zapewnione:
.1 przynajmniej trzy wytwornice mgły wodnej;
.2 jedna przenośna wytwornica piany, spełniająca przepisy prawidła II-2/A/6.2, pod warunkiem, że przynajmniej dwie takie wytwornice są dostępne na statku do użycia w tym pomieszczeniu; i
.3 przynajmniej jedna przenośna gaśnica umieszczona przy dostępie do tego pomieszczenia.
.6 System wentylacyjny
.1 Dla pomieszczeń kategorii specjalnej należy zapewnić skuteczny system wentylacji wymuszonej, umożliwiający przynajmniej 10- krotną wymianę w ciągu godziny. System dla tych pomieszczeń jest całkowicie oddzielony od innych systemów wentylacyjnych i pracuje cały czas, kiedy pojazdy znajdują się w tych pomieszczeniach. Ilość wymian zostaje zwiększona przynajmniej do 20 podczas załadowywania i wyładowywania pojazdów.
Przewody wentylacyjne obsługujące pomieszczenia kategorii specjalnej, posiadające skuteczne uszczelnienie, są oddzielne dla każdego takiego pomieszczenia.
.2 Wentylacja ta nie dopuszcza do rozwarstwiania powietrza ani do powstawania zatorów powietrznych.
.3 Na mostku nawigacyjnym są zapewnione środki wskazujące na utratę lub spadek wymaganej wydajności wentylacyjnej.
.4 Są zapewnione środki umożliwiające szybkie zatrzymanie i skuteczne zamknięcie wentylacji w przypadku pożaru, uwzględniając warunki pogodowe i stan morza.
.5 Przewody wentylacyjne, włączając tłumiki ognia, są wykonane ze stali, zaś ich instalacja spełnia wymagania administracji państwa bandery.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.2 Przepisy dodatkowe stosujące się do pomieszczeń kategorii specjalnej ponad pokładem grodziowym
.1.1 Szpigaty
biorąc pod uwagę poważną utratę stateczności, która mogłaby powstać na skutek zgromadzenia się dużych ilości wody na pokładzie lub pokładach, w wyniku działania stałego systemu ciśnieniowego zraszania wodą, są zainstalowane szpigaty, w celu zapewnienia, aby ta woda mogła być szybko odprowadzona bezpośrednio za burtę.
STATKI PASAŻERSKIE TYPU RO - RO NOWE KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE KLASY B:
.1.2 Odprowadzenia
.1.2.1 Zawory wypływowe szpigatów, zainstalowane wraz ze sterowanym zamknięciem, obsługiwane ze stanowiska ponad pokładem grodziowym, zgodnie z wymaganiami obowiązującej międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, są utrzymywane w stanie otwartym, kiedy statki są w morzu.
.1.2.2 Każda operacja na zaworach, określonych w ppkt. .1.2.1, jest zapisana w dzienniku okrętowym.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.2 Środki ostrożności przeciw zapaleniu się łatwopalnych par
.1 Na każdym pokładzie lub platformie, jeżeli jest zainstalowana, na których są przewożone pojazdy i, na których można się spodziewać, iż będą się gromadzić pary wybuchowe, wyłączając platformy o dostatecznej wielkości otworach, umożliwiających przepływ gazów benzynowych ku dołowi, urządzenia, które mogłyby stanowić źródło zapłonu łatwopalnych par i, szczególnie, urządzenia elektryczne i przewody, są zainstalowane przynajmniej 450 mm powyżej pokładu lub platformy. Urządzenia elektryczne, zainstalowane wyżej niż 450 mm ponad pokładem lub platformą, są typu na tyle zamkniętego i chronionego, aby zapobiec wydostawaniu się iskier. Jednakże, jeżeli zainstalowanie urządzeń elektrycznych i przewodów niżej niż 450 mm ponad pokładem lub platformą, jest konieczne dla bezpiecznego funkcjonowania statku, te urządzenia i przewody mogą być zainstalowane, pod warunkiem, że są one certyfikowanego typu, zatwierdzone do stosowania w środowisku wybuchowej mieszaniny benzyny i powietrza.
.2 Urządzenia elektryczne i przewody, jeżeli są zainstalowane w wylocie przewodu wentylacyjnego, są typu zatwierdzonego do stosowania w środowisku wybuchowej mieszaniny benzyny i powietrza, zaś wylot przewodu jest umieszczony w bezpiecznym miejscu, uwzględniając inne możliwe źródła zapłonu.
NOWE STAKI KLASY B, C I D:
.3 Dodatkowe przepisy stosujące się jedynie do pomieszczeń kategorii specjalnej poniżej pokładu grodziowego
.1 System pomp zęzowych i drenaż
Biorą pod uwagę poważną utratę stateczności, jaka mogłaby powstać, pod wpływem dużych ilości wody, gromadzącej się na pokładzie lub szczycie zbiornika, w wyniku działania stałego systemu ciśnieniowego zraszania wodą, administracja państwa bandery może wymagać, aby, dodatkowo w stosunku do wymagań prawidła II-1/C/3, były zapewnione urządzenia pompowe i drenażowe.
.2 Środki ostrożności przeciw zapaleniu się łatwopalnych par.
.1 Urządzenia elektryczne i przewody, jeżeli są zainstalowane, są typu odpowiedniego do stosowania w środowisku wybuchowej mieszaniny benzyny i powietrza. Nie są dopuszczone inne urządzenia, które mogą stanowić źródło zapłonu łatwopalnych par.
.2 Urządzenia elektryczne i przewody, jeżeli są zainstalowane w wylotowym przewodzie wentylacyjnym, są zatwierdzonego typu do stosowania w środowisku wybuchowej mieszaniny benzyny i powietrza, zaś wylot z każdego przewodu jest umieszczony w bezpiecznym miejscu, uwzględniając inne możliwe źródła zapłonu.
15 Patrole pożarowe, wykrywanie pożarów, systemy alarmowe i powiadamiania głośnikowego (R 40)
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Są zainstalowane ręcznie obsługiwane punkty zgłaszania, spełniające wymagania prawidła II-2/A/9.
.2 Wszystkie statki, przez cały czas przebywania w morzu lub w porcie (wyjąwszy, gdy są wyłączone z eksploatacji), są tak obsługiwane lub wyposażone, aby zapewnić, iż każdy pierwotny alarm pożarowy zostaje natychmiast odebrany przez odpowiedzialnego członka załogi.
.3 Specjalny alarm, uruchamiany z mostka nawigacyjnego lub stanowiska sterowania pożarowego, jest zainstalowany, w celu wzywania załogi. Alarm ten może stanowić część ogólnego statkowego systemu alarmowego, ale jest on w stanie wydawać dźwięki niezależnie od alarmu do pomieszczeń pasażerskich.
.4 System powiadamiania głośnikowego lub inne skuteczne środki łączności są dostępne w całym obrębie pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych oraz stanowisk sterowania i otwartych pokładów.
.5 NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów jest utrzymywany skuteczny system patrolowania, aby ognisko pożaru mogło być szybko wykryte. Każdy członek patrolu przeciwpożarowego jest przeszkolony, w celu znajomości urządzeń statkowych jak również rozmieszczenia i obsługi każdego urządzenia, do którego użycia on lub ona może zostać wezwana. Każdy członek patrolu przeciwpożarowego jest wyposażony w nadawczo - odbiorczy aparat radiowo - telefoniczny.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.6 Statki przewożące więcej niż 36 pasażerów mają alarmy wykrywania w systemie wymagany prawidłem 13.2, scentralizowane na stale obsługiwanym centralnym stanowisku sterowania. Ponadto, na tym samym stanowisku, są scentralizowane urządzenia sterujące zamykaniem drzwi pożarowych i wyłączaniem wentylatorów wentylacyjnych. Wentylatory wentylacyjne są przystosowane do ponownego uruchomienia przez załogę ze stale obsługiwanego stanowiska sterowania. Pulpit sterowniczy posiada możliwość wskazywania pozycji otwarcia lub zamknięcia drzwi pożarowych, zamknięcia lub wyłączenia wykrywaczy, alarmów i wentylatorów. Pulpit sterowniczy jest stale zasilany z głównego źródła energii elektrycznej i posiada automatyczne przełączanie na zapasowe zasilanie energią, w przypadku utraty normalnego zasilania energetycznego. Pulpit sterowniczy jest zasilany z głównego źródła energii elektrycznej i z awaryjnego źródła energii elektrycznej, określonych w regule II-1/D/3, chyba, że prawidła dopuszczają inne rozwiązania.
.7 Pulpit sterowniczy jest zaprojektowany zgodnie z zasadą odporności na uszkodzenie, np. otwarty obwód wykrywacza stwarza warunki alarmowe.
16 Modernizacja istniejących statków klasy B przewożących więcej niż 36 pasażerów (R 41-1)
W uzupełnieniu wymagań zawartych w niniejszym rozdziale II-2, dotyczących istniejących statków klasy B, istniejące statki klasy B, przewożące więcej niż 36 pasażerów, spełniają następujące wymagania:
.1 nie później niż z dniem 1 października 2000 r.:
.1 Wszystkie pomieszczenia mieszkalne i użytkowe, obudowy klatek schodowych i korytarze są wyposażone w system wykrywania dymu i system alarmowy zatwierdzonego typu, i spełniający wymagania prawidła II-2/A/9. Systemy te nie muszą być instalowane w prywatnych sypialniach i w pomieszczeniach o małym lub żadnym ryzyku pożarowym takich, jak przestrzenie wolne i temu podobne pomieszczenia. Wykrywacze uruchamiane pod wpływem wysokiej temperatury a nie dymu są instalowane w kuchniach.
.2 Wykrywacze dymu, podłączone do systemu wykrywania pożaru i systemu alarmowego, są również instalowane powyżej sufitów w klatkach schodowych i korytarzach w obszarach, gdzie sufity są wykonane z konstrukcji palnych.
.3.1 Osadzone na zawiasach drzwi pożarowe w obudowach klatek schodowych, przegrodach głównych stref pionowych i w obramowaniach kuchni, które normalnie są utrzymywane w stanie otwartym są samozamykające się i są przystosowane do zwolnienia z centralnego stanowiska sterowania oraz z miejsca przy drzwiach.
.3.2 Na stale obsługiwanym centralnym stanowisku sterowania jest umieszczony pulpit, wskazujący czy drzwi pożarowe w obudowach klatek schodowych, przegrodach głównej strefy pionowej i obramowaniach kuchni są zamknięte.
.3.3 Przewody wywiewowe z szeregu kuchni, w których istnieje prawdopodobieństwo gromadzenia się smaru i tłuszczu i które przechodzą przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia mieszczące materiały palne, są zbudowane z przedziałów klasy “A”. Każdy przewód wywiewowy z szeregu kuchni jest wyposażony w:
.1 osadnik smaru łatwo wyjmowany, w celu czyszczenia, jeżeli nie jest zainstalowany alternatywny sposób usuwania smaru;
.2 tłumik ognia umieszczony w dolnym końcu przewodu;
.3 urządzenie wyłączania wentylatorów wywiewowych, obsługiwane z kuchni;
.4 stałe środki gaszenia pożaru w obrębie przewodu; i
.5 stosownie rozmieszczone włazy, do celów kontroli i czyszczenia.
.3.4 W obrębie przegród obudów klatek schodowych mogą być umieszczone jedynie toalety publiczne, windy, schowki z materiałów niepalnych do przechowywania sprzętu ratunkowego oraz otwarte kontuary informacyjne. Inne istniejące przestrzenie w obrębie obudów klatek schodowych:
.1 są opróżnione, stale zamknięte i odłączone od systemu elektrycznego; lub
.2 są oddzielone od obudów klatek schodowych poprzez zainstalowanie przegród klasy “A”, zgodnie z prawidłem 5. Pomieszczenia te mogą mieć bezpośredni dostęp do obudów klatek schodowych poprzez zainstalowanie drzwi klasy “A”, zgodnie z prawidłem 5 i pod warunkiem, że w tych pomieszczeniach jest zainstalowany system zraszania. Jednakże, kabiny nie otwierają się bezpośrednio do obudów klatek schodowych.
.3.5 Nie jest dozwolone, aby pomieszczenia inne niż pomieszczenia publiczne, korytarze, toalety publiczne, pomieszczenia kategorii specjalnej, inne klatki schodowe, wymagane prawidłem 6.1.5, przestrzenie otwartych pokładów i pomieszczenia objęte ppkt. .3.4.2 powyżej, miały bezpośredni dostęp do obudów klatek schodowych.
.3.6 Istniejące maszynownie kategorii (10), opisane w regule II-2/B/4 i usytuowane od ich tyłu biura kontuarów informacyjnych, zawierają jedynie meble o ograniczonym ryzyku pożarowym.
.3.7 W uzupełnieniu wymagań prawideł II-1/D/3 i III/5.3 w sprawie oświetlenia awaryjnego, środki ewakuacji, włączając klatki schodowe i wyjścia, są oznakowane, we wszystkich punktach drogi ewakuacji, włączając narożniki i skrzyżowania, przez oświetlenie lub pasy fotoiluminiscencyjne, umieszczone nie wyżej niż 0,3 metra nad pokładem. Oznakowanie musi umożliwić pasażerom rozpoznanie wszystkich dróg ewakuacji i łatwo rozpoznać wyjścia ewakuacyjne. Jeżeli stosowane jest oświetlenie elektryczne, jest ono zasilane z awaryjnego źródła energii i jest ono tak pomyślane, że uszkodzenie któregoś światła lub przecięcie pasa oświetlającego nie spowoduje nieskuteczności oznakowania. Dodatkowo, wszystkie symbole dróg ewakuacyjnych i rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego są z materiału fotoluminiscencyjnego lub oznakowane przy pomocy oświetlenia. Administracja państwa bandery zapewnia, że to oświetlenie lub urządzenia fotoluminiscencyjne zostały ocenione, zbadane i zastosowane zgodnie z wytycznymi podanymi w uchwale IMO A.752 (18).
.3.8 Jest przewidziany ogólny system alarmowy o awarii. Alarm jest słyszalny w całym obrębie pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeniach normalnej pracy załogi oraz na otwartym pokładzie, zaś poziom natężenia jego dźwięku spełnia normy zawarte w kodeksie alarmów i urządzeń wykrywających przyjętym uchwałą IMO A.686 (17).
.3.9 Głośnikowy system powiadamiania lub inny skuteczny środek łączności jest dostępny w całym obrębie pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeniach publicznych i użytkowych, stanowisk sterowania i otwartych pokładów.
.3.10 Meble w obudowach klatek schodowych są ograniczone do siedzeń. Są one zamocowane, ograniczone do sześciu siedzeń na każdym pokładzie, w każdej obudowie klatki schodowej, posiadają ograniczone ryzyko pożarowe i nie ograniczają pasażerskich dróg ewakuacji. Administracja państwa bandery może dopuścić dodatkowe siedzenie w obszarze głównej recepcji w obrębie obudowy klatki schodowej, jeżeli jest ono zamocowane, niepalne i nie ogranicza pasażerskiej drogi ewakuacji. Nie dopuszcza się mebli w korytarzach pasażerskich i załogowych, tworzących drogi ewakuacji w obszarze kabin. W uzupełnieniu powyższego, mogą być dopuszczone schowki z niepalnego materiału, do przechowywania sprzęty ratunkowego, wymaganego prawidłami.
.2 nie później niż z dniem 1 października 2003 r.:
.1 Wszystkie klatki schodowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych są stalowej konstrukcji ramowej, wyjąwszy, gdzie administracja państwa bandery dopuszcza stosowanie innych równoważnych materiałów, i znajdują się one w obrębie obudów utworzonych z przegród klasy “A”, ze sterowanymi zamknięciami we wszystkich otworach, wyłączając, gdzie:
.1 klatka schodowa łącząca tylko dwa pokłady nie potrzebuje być obudowana, pod warunkiem, że jest zachowana szczelność pokładu poprzez odpowiednie przegrody lub drzwi, w jednej przestrzeni międzypokładowej. Jeżeli klatka schodowa mieści się w jednej przestrzeni międzypokładowej, obudowa klatki schodowej jest chroniona zgodnie z tabelami dla pokładów w regule 5;
.2 klatki schodowe mogą być zainstalowane w otwartej przestrzeni publicznej, pod warunkiem, że są one w całości usytuowane w obrębie tej przestrzeni publicznej.
.2 Maszynownie są wyposażone w stały system gaśniczy spełniający wymagania prawidła II-2/A/6.
.3 Przewody wentylacyjne, przechodzące przez przegrody między głównymi strefami pionowymi, są wyposażone w odporny na uszkodzenia, automatycznie zamykany tłumik ognia, który jest również dostosowany do ręcznego zamykania z każdej strony przegrody. Dodatkowo, odporny na uszkodzenia, automatycznie zamykany tłumik ognia, obsługiwany ręcznie z obrębu obudowy, jest zainstalowany do wszystkich przewodów wentylacyjnych obsługujących zarówno pomieszczenia mieszkalne jak i pomieszczenia użytkowe oraz obudowy klatek schodowych, jeżeli przebijają one te obudowy. Przewody wentylacyjne, przechodzące przez przegrodę głównych stref pożarowych, bez obsługiwania pomieszczeń po obu stronach lub przechodzące przez obudowę klatki schodowej, bez obsługiwania tej obudowy, nie potrzebują być wyposażone w tłumiki, pod warunkiem, że przewody te są zbudowane i zaizolowane zgodnie z normą A-60 i nie mają żadnych otworów w obrębie obudów klatek schodowych lub w szybie po stronie, która nie jest bezpośrednio obsługiwana.
.4 Pomieszczenia kategorii specjalnej spełniają wymagania prawidła II-2/B/14.
.5 Wszystkie drzwi pożarowe w obudowach klatek schodowych, przegród głównych stref pionowych i obramowań kuchni, które normalnie są utrzymywane w stanie otwartym, posiadają możliwość zwolnienia z centralnego stanowiska sterowania i z miejsca przy drzwiach.
.3 nie później niż z dniem 1 października 2005 r. lub 15 lat po dacie zbudowania statku, która z tych dat wypada później:
.1 pomieszczenia mieszkalne i użytkowe, obudowy klatek schodowych i korytarze są wyposażone w automatyczne zraszacze, system wykrywania pożaru i pożarowy system alarmowy, spełniające wymagania prawidła II-2/A/8 lub wytyczne IMO dla zatwierdzonego równoważnego systemu zraszania, podane w uchwale IMO A.800 (19).
17 Szczególne wymagania dla statków przewożących towary niebezpieczne (R 41)
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Wymagania prawidła II-2/54 Solas stosuje się, do statków pasażerskich przewożących towary niebezpieczne.
ROZDZIAŁ III1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna