Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona14/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Szczelność pożarowa pokładów odgraniczających sąsiednie przestrzenie


Przestrzenie poniżej
Przestrzenie powyżej(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stanowiska sterowania

(1)


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-60


A-0


A-0


A-0


*


A-30


Korytarze

(2)


A-0


*


*


A-0


*


A-60


A-0


A-0


A-0


*


A-0


Klatki schodowe

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30 A-0d


Pomieszczenia mieszkalne


(4)


A-0


A-0


A-0


*


A-0


A-60


A-0


A-0


A-0


*

A-0


Pomieszczenia użytkowe (o niskim ryzyku pożarowym


(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maszynownie kategorii A


(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Inne pomieszczenia maszynowe


(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Przestrzenie ładunkowe


(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Pomieszczenia użytkowe (o wysokim ryzyku pożarowym


(9)

A-60

A-30 A-0d

A-30 A-0d

A-30 A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Otwarte pokłady


(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*A-0

Pomieszczenia kategorii specjalnej

(11)

A-60

A-15

A-30 A-0d

A-15

A-0

A-30

A-0

A-0

A-30

A-0

A-0


Uwagi mające, odpowiednio, zastosowanie do obu tabel 5.1 i 5.2:
a W celu wyjaśnienia do której się stosuje, zobacz prawidła 3 i 7.

b Jeżeli przestrzenie mają tą samą kategorię numeryczną i występuje przypis b, przegroda lub pokład, o zaszeregowaniu podanym w tabelach, jest wymagany tylko wówczas, gdy sąsiadujące przestrzenie mają różne przeznaczenie, na przykład w kategorii (9). Kuchnia przy kuchni nie wymaga przegrody, ale kuchnia przy magazynie farb wymaga przegrody kategorii “A-0”.

c Przegrody odgraniczające sterówkę od kabiny nawigacyjnej mogą być kategorii “B-0”.

d Patrz ppkt. 2.3 i 2.4 niniejszego prawidła

e Do celu stosowania prawideł 2.1.2, “B-0” i “C”, jeżeli występują w tabeli 5.1, oznaczają “A-0”.

f Izolacja pożarowa nie potrzebuje być zainstalowana, jeżeli maszynownia kategorii (7) posiada małe lub żadne ryzyko pożarowe.

* Jeżeli w tabelach pojawia się gwiazdka, wymaga się, aby przegroda była ze stali lub innego równoważnego materiału, ale nie jest wymagane, aby była w standardzie klasy “A”.

Do celów stosowania prawidła 2.1.2 gwiazdka, jeżeli występuje w tabeli 5.2, oznacza “A-0”, z wyjątkiem kategorii (8) i (10).
  1. Środki ewakuacji (R 28)

NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B


.1 Klatki schodowe i drabiny są rozmieszczone tak, aby zapewnić gotowe środki ewakuacji na pokład wsiadania do łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych ze wszystkich pomieszczeń pasażerskich i załogi oraz z pomieszczeń, w których zazwyczaj zatrudniona jest załoga, innych niż maszynownie. W szczególności, przestrzegane są następujące przepisy:
.1 Poniżej pokładu grodziowego dwa środki ewakuacji, przynajmniej jeden z nich niezależny od drzwi wodoszczelnych, są zapewnione z każdego przedziału wodoszczelnego lub podobnie chronionego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń. Wyjątkowo, jeden ze środków ewakuacji może zostać nieuwzględniony, przy czym należy szczególnie mieć na uwadze charakter i umiejscowienie pomieszczeń oraz ilość osób, które są tam normalnie zatrudnione.
W takim przypadku ten jedyny środek ewakuacji zapewnia bezpieczną ewakuację.
.2 Powyżej pokładu grodziowego znajdują się przynajmniej dwa środki ewakuacji z każdej głównej strefy pionowej lub podobnie chronionego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń, przy czym przynajmniej jeden z nich stwarza dostęp do klatki schodowej tworzącej pionowy środek ewakuacji.
.3 Jeżeli stanowisko radiotelegraficzne nie ma bezpośredniego dostępu do otwartego pokładu, są zapewnione dwa środki lub dostęp do takiego stanowiska, przy czym jeden z nich może stanowić iluminator lub okno odpowiedniej wielkości lub inny środek.
.4 Na istniejących statkach klasy B korytarz lub część korytarza, z którego istnieje tylko jedna droga ewakuacji, nie przekracza pięciu metrów długości. Na nowych statkach klasy A, B, C i D o długości 24 metrów i większej, korytarz lub część korytarza, z którego istnieje tylko jedna droga ewakuacji, jest zabroniony.
NOWE STATKI KLASY B, C I D O DŁUGOŚCI 24 METRÓW I WIĘKSZEJ:
.5 Przynajmniej jeden środek ewakuacji, wymagany w ppkt. .1.1 i .1.2, stanowi łatwo dostępna obudowana klatka schodowa, która zapewnia stałą osłonę przeciwpożarową od jej początku do właściwego pokładu wsiadania do łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych lub do innego najwyższego pokładu, jeżeli pokład wsiadania nie rozciąga się do danej głównej strefy pionowej.
W tym ostatnim przypadku, bezpośredni dostęp do pokładu wsiadania jest zapewniony poprzez zewnętrzną otwartą klatkę schodową oraz przejścia i posiada oświetlenie awaryjne, zgodne z prawidłem III/5.3 oraz antypoślizgowe powierzchnie pod stopami. Przegrody, skierowane do otwartych zewnętrznych klatek schodowych i przejścia tworzące część drogi ewakuacji, są tak chronione, aby pożar w którymkolwiek zamkniętym pomieszczeniu za taką przegrodą nie mógł uniemożliwić ewakuacji do stanowiska wsiadania.
Szerokości, ilość i ciągłość środków ewakuacji przedstawia się, jak następuje:
.1 Wolna szerokość prześwitu klatek schodowych jest nie mniejsza niż 900 mm. Klatki schodowe są wyposażone w poręcze po każdej stronie. Wolna szerokość prześwitu klatek schodowych zostaje podniesiona o 10 mm na każdą osobę ponad 90 osób. Maksymalna wolna szerokość prześwitu między poręczami, jeżeli klatki schodowe są szersze niż 900 mm, wynosi 1 800 mm. Przyjmuje się, że całkowita ilość osób ewakuowanych tymi klatkami schodowymi, stanowi dwie trzecie załogi i całkowitą ilość pasażerów w obszarze obsługiwanym przez tą klatkę schodową. Szerokość klatki schodowej odpowiada przynajmniej normie podanej w uchwale IMO A.757 (18).
.2 Wszystkie klatki schodowe o wielkości większej niż na 90 osób są wyprowadzone do przodu i do tyłu.
.3 Wyjścia drzwiowe i korytarze oraz bezpośrednie zejścia, włączone do środków ewakuacji, są zwymiarowane w taki sam sposób jak klatki schodowe.
.4 Pionowe wzniesienie klatek schodowych nie przekracza 3,5 metra, bez uwzględnienia wyjścia, zaś ich kąt nachylenia nie przekracza 45º.
.5 Wyjścia na poziomie każdego pokładu posiadają powierzchnię nie mniejszą niż 2 m², która wzrasta o 1 m² na każde przewidziane 10 osób ponad 20 osób, ale nie muszą przekraczać 16 m², wyłączając wyjścia obsługujące przestrzenie publiczne, posiadające bezpośredni dostęp do obudowy klatki schodowej.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.6 Jest zapewniona należyta ochrona dostępu z obudowy klatki schodowej do obszaru wsiadania do łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.7 Poza oświetleniem awaryjnym wymaganym prawidłami II-1/D/3 i III/5.3, środki ewakuacji, włączając klatki schodowe i wyjścia, są oznakowane przy pomocy oświetlenia lub taśm fotoluminiscencyjnych, usytuowanych nie więcej niż 0,3 metra ponad pokładem, we wszystkich miejscach dróg ewakuacyjnych, włączając narożniki i skrzyżowania. Oznakowanie musi umożliwiać pasażerom rozpoznać wszystkie drogi ewakuacyjne oraz łatwo rozpoznać wyjścia ewakuacyjne. Jeżeli stosowane jest oświetlenie elektryczne, jest ono zasilane ze źródła awaryjnego i jest tak zainstalowane, aby uszkodzenie jakiegokolwiek pojedynczego światła lub przecięcie taśmy oświetlającej, nie spowoduje nieskuteczności oznakowania. Ponadto, wszelkie symbole dróg ewakuacyjnych i oznakowania umieszczenia sprzętu przeciwpożarowego są wykonane z materiału fotoluminiscencyjnego lub oznakowane przy pomocy oświetlenia. Administracja państwa bandery zapewni, że te urządzenia oświetlające lub fotoluminiscencyjne zostały ocenione, zbadane i zastosowane zgodnie z wytycznymi podanymi w uchwale IMO A.752 (18).
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 .1 W pomieszczeniach kategorii specjalnej ilość i rozmieszczenie środków ewakuacji, zarówno poniżej jak i powyżej pokładu grodziowego, powinno spełniać wymagania administracji państwa bandery i ogólnie, bezpieczeństwo dostępu do pokładu wsiadania jest przynajmniej równoważne z przewidzianym w ppkt. .1.1, .1.2, .1.5 i .1.6.
.2 Jedna z dróg ewakuacyjnych maszynowni, gdzie normalnie jest zatrudniona załoga przebiega bez bezpośredniego dostępu do pomieszczeń kategorii specjalnej.
.3 Mechanicznie napędzane podnoszone i opuszczane rampy do pokładów platformowych nie mogą blokować zatwierdzonych dróg ewakuacji, gdy są opuszczone.
.3.1 Z każdej maszynowni są przewidziane dwa środki ewakuacji. W szczególności spełnione są następujące przepisy:
.1 Jeżeli pomieszczenie znajduje się poniżej pokładu grodziowego, te dwa środki ewakuacji składają się z:
.1 dwóch zestawów stalowych drabin, możliwie jak najdalej odsuniętych od siebie, wiodących do drzwi w najwyższej części pomieszczenia, podobnie od siebie odsuniętych i, z których jest dostęp do odpowiednich pokładów wsiadania do łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych. Na nowych statkach, jedna z tych drabin zapewnia ciągłą osłonę pożarową od dolnej części pomieszczenia aż do bezpiecznego miejsca na zewnątrz pomieszczenia, lub
.2 jednej stalowej drabiny prowadzącej do drzwi, z których jest zapewniony dostęp do pokładu wsiadania i ponadto, w dolnej części pomieszczenia i w miejscu dobrze oddzielonym od tej drabiny, stalowych drzwi, które można obsługiwać z każdej strony i, które zapewniają dostęp do bezpiecznej drogi ewakuacji z dolnej części pomieszczenia na pokład wsiadania.
.2 Jeżeli pomieszczenie znajduje się powyżej pokładu grodziowego, dwa środki ewakuacji są jak najdalej odsunięte od siebie i drzwi prowadzące z tych środków ewakuacji są w miejscu, z którego jest zapewniony dostęp do odpowiednich pokładów wsiadania do łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych. Jeżeli te środki ewakuacji wymagają użycia drabin, są one wykonane ze stali.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D:
.3 Z pomieszczeń monitorowania pracy maszyn i z pomieszczeń roboczych są przynajmniej dwa środki ewakuacji, z których jeden jest niezależny od maszynowni i stwarza dostęp do pokładu wsiadania.
.4 Spód schodów w maszynowni jest osłonięty.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.3.2 Na statkach o długości mniejszej niż 24 metry, administracja państwa bandery może odstąpić od wymogu dwóch środków ewakuacji, biorąc należycie pod uwagę szerokość i dostępność górnej części pomieszczenia; zaś na statkach o długości 24 metrów i większej, administracja państwa bandery może odstąpić od jednego środka ewakuacji z jakiegokolwiek miejsca, o ile drzwi lub stalowa drabina zapewnia bezpieczną drogę ewakuacji na pokład wsiadania, biorąc należycie pod uwagę charakter i położenie pomieszczenia i czy w tym pomieszczeniu są normalnie zatrudnione osoby.
.3.3 Są przewidziane dwa środki ewakuacji z kabiny sterowania maszyn, położonej w obrębie maszynowni, z których przynajmniej jeden zapewni ciągłą osłonę pożarową, aż do bezpiecznego miejsca poza maszynownią.
.4 W żadnym przypadku winda nie jest uważana za jeden z wymaganych środków ewakuacji.
6-1 Drogi ewakuacji na statkach pasażerskich typu ro - ro (R 28-1)
.1 WYMAGANIA STOSUJĄCE SIĘ DO STATKÓW PASAŻERKICH TYPU RO - RO NOWYCH KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCYCH KLASY B
.1.1 Niniejszy punkt stosuje się do statków pasażerskich typu ro - ro nowych klasy B, C i D i istniejących klasy B. W stosunku do istniejących statków wymagania tego prawidła stosują się nie później niż z dniem pierwszego przeglądu okresowego, określonego w pkt. 1 prawidła II-2/B/16.
.1.2 Poręcze i inne uchwyty ręczne są przewidziane w każdym korytarzu wzdłuż całej drogi ewakuacyjnej tak, aby na każdym kroku drogi był dostępny solidny uchwyt ręczny, jeżeli to możliwe, aż do miejsc zbiórki i miejsc wsiadania. Poręcze te są przewidziane po obu stronach korytarzy wzdłużnych o szerokości ponad 1,8 metra i korytarzy poprzecznych o szerokości ponad jeden metr. Zwraca się szczególną uwagę na potrzebę przystosowania holi na skrzyżowaniach, atrium i innych dużych otwartych przestrzeni wzdłuż dróg ewakuacji. Poręcze i inne uchwyty ręczne są na tyle wytrzymałe, aby wytrzymać rozłożone obciążenie poziome 750 N/m skierowane do środka korytarza lub pomieszczenia i rozłożone obciążenie pionowe 750 N/m skierowane w dół. Oba obciążenia nie muszą działać równocześnie.
.1.3 Drogi ewakuacji nie są zatarasowane meblami lub innymi przeszkodami. Z wyjątkiem stołów i krzeseł, które mogą być usunięte, celem zapewnienia otwartej przestrzeni, szafy i inne ciężkie meble w pomieszczeniach publicznych wzdłuż dróg ewakuacji są zabezpieczone na swych miejscach, aby uniemożliwić ich przesuwanie podczas kołysania statku lub przechyłów. Pokrycia podłóg są również zabezpieczone na swoich miejscach. Gdy statek jest w drodze, drogi ewakuacyjne są utrzymane w stanie wolnym od przeszkód takich, jak wózki do utrzymywania czystości, pościel, bagaż i pudła z towarem.
.1.4 Zapewnione są drogi ewakuacyjne z każdego pomieszczenia, zazwyczaj zajmowanego na statku, do miejsca zbiórki. Te drogi ewakuacyjne są tak usytuowane, aby zapewnić możliwie najbardziej bezpośrednią drogę do miejsca zbiórki i są oznakowane symbolami odnoszącymi się do sprzętu ratunkowego i jego rozmieszczenia, przyjętymi uchwałą IMO A.760 (18).
.1.5 Jeżeli pomieszczenia zamknięte łączą się z pokładem otwartym, otwarcia z pomieszczeń zamkniętych na otwarty pokład, są w stanie, jeżeli jest to wykonalne, służyć jako wyjścia awaryjne.
.1.6 Pokłady są ponumerowane kolejno, począwszy od “1” na górnym poszyciu zbiornika lub na dolnym pokładzie. Numery te są pokazane w widocznym miejscu przy wyjściach ze schodów i w holach windowych. Pokłady mogą również nosić nazwy, ale zawsze z nazwami będą pokazywane numery.
.1.7 Proste plansze “mimiczne”, wskazujące pozycje “tu jesteś” i drogi ewakuacji, oznaczone strzałkami, są wystawione w widocznym miejscu na wewnętrznej stronie drzwi każdej kabiny i pomieszczeń publicznych. Plansze pokazują kierunki ewakuacji i są odpowiednio zorientowane w stosunku do danego miejsca na statku.
.1.8 Drzwi kabiny i miejsca reprezentacyjnego nie potrzebują kluczy do ich otwarcia z wewnątrz. Nie ma też żadnych drzwi wzdłuż jakiejkolwiek konstrukcyjnej drogi ewakuacyjnej, które wymagałyby kluczy do ich otwarcia, podczas poruszania się w kierunku ewakuacji.
.2 WYMAGANIA STOSUJĄCE SIĘ DO NOWYCH STATKÓW PASAŻERSKICH TYPU RO - RO KLASY B, C I D
.2.1 Najniższe 0,5 metra grodzi i innych przegród tworzących pionowy przedział wzdłuż dróg ewakuacji jest w stanie wytrzymać obciążenie 750 N/m, aby mogły być użytkowane w charakterze powierzchni chodnikowych od boku drogi ewakuacyjnej na statku o dużym kącie przechyłu.
.2.2 Drogi ewakuacyjne z kabin i obudów klatek schodowych są możliwie bezpośrednie, z minimalną ilością zmian kierunku. Nie ma konieczności przemieszczania się w poprzek, z jednej burty statku na drugą, aby dostać się do drogi ewakuacyjnej. Nie jest również konieczne wchodzenie lub schodzenie z jakiegokolwiek pomieszczenia pasażerskiego na więcej niż dwa pokłady, w celu dostania się na miejsce zbiórki lub na otwarty pokład..
.2.3 Są przewidziane drogi zewnętrzne, określone w ppkt. 2.2, z otwartego pokładu do stanowisk jednostek ratowniczych
.3 WYMAGANIA STOSUJĄCE SIĘ DO STATKÓW PASAŻERSKICH TYPU RO - RO NOWYCH KLASY B, C I D ZBUDOWANYCH W DNIU LUB PO DNIU 1 LIPCA 1999 R.
Dla nowych statków pasażerskich typu ro - ro klasy B, C i D, zbudowanych w dniu lub po dniu 1 lipca 1999 r., drogi ewakuacyjne są oceniane poprzez wcześniejszą analizę ewakuacji, w procesie projektowania. Analiza ta jest wykorzystana do zidentyfikowania i wyeliminowania, na ile jest to wykonalne, zatłoczenia, które mogłoby powstać podczas opuszczania statku, z powodu normalnego przemieszczania się pasażerów i załogi wzdłuż dróg ewakuacyjnych, włączając przypadki konieczności poruszania się załogi wzdłuż tych dróg, w kierunku przeciwnym do przemieszczania się pasażerów. Ponadto, analizy są wykorzystywane w celu wykazania, że organizacja ewakuacji jest wystarczająco elastyczna, aby zapewnić możliwość, że niektóre drogi ewakuacji, miejsca zbiórki, stanowiska wsiadania lub stanowiska jednostek ratowniczych mogą nie być dostępne w wyniku ich utraty.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna