Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona13/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Pokłady nietworzące stopni w głównych strefach pionowych ani nieograniczające stref poziomych


Przestrzenie
(1)

(2)


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Stanowiska sterowania

(1)A-30


A-30


A-15


A-0


A-0


A-0


A-15


A-30


A-0


A-0


A-0


A-60


A-0


A-60


Klatki schodowe

(2)


A-0

A-0A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Korytarze

(3)


A-15

A-0

A-0a

A-60

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Stanowiska ewakuacyjne i zewnętrzne drogi ewakuacyjne


(4)


A-0


A-0


A-0


A-0
A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


Przestrzenie na otwartym pokładzie

(5)

A-0

A-0

A-0

A-0


A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0


Pomieszczenia mieszkalne o małym ryzyku pożarowym


(6)


A-60


A-15


A-0


A-60


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


Pomieszczenia mieszkalne o umiarkowanym ryzyku pożarowym


(7)A-60


A-15


A-15


A-60


A-0


A-0


A-15


A-15


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


Pomieszczenia mieszkalne o większym ryzyku pożarowym

(8)A-60


A-15


A-15


A-60


A-0


A-15


A-15


A-30


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


Pomieszczenia sanitarne i tym podobne pomieszczenia


(9)


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


Zbiorniki, przestrzenie puste i pomieszczenia maszyn pomocniczych o małym ryzyku pożarowym


(10)


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0a


A-0


A-0


A-0


A-0


Pomieszczenia maszyn pomocniczych, ładunkowe zbiorniki oleju i inne zbiorniki oleju, i inne temu podobne przestrzenie o umiarkowanym ryzyku pożarowym


(11)


A-60


A-60


A-60


A-60


A-0


A-0


A-15


A-30


A-0


A-0


A-0a


A-0


A-0


A-30


Maszynownie i główne kuchnie


(12)


A-60


A-60


A-60


A-60


A-0


A-60


A-60


A-60


A-0


A-0


A-30


A-30a


A-0


A-60


Magazyny, warsztaty, spiżarnie itp.


(13)


A-60


A-30


A-15


A-60


A-0


A-15


A-30


A-30


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


Inne pomieszczenia, w których są przechowywane płyny łatwopalne

(14)


A-60


A-60


A-60


A-60


A-0


A-30


A-60


A-60


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0


A-0

 1. Szczelność pożarowa przegród i pokładów na nowych statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów i na istniejących statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów (R 27)

NOWE STATKI KLASY B, C I D PRZEWOŻĄCE NIE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW I ISTNIEJĄCE STATKI PRZEWOŻĄCE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW:


.1 Poza wymaganiem spełnienia przepisów szczególnych, dotyczących szczelności przegród i pokładów, wymienionych gdzie indziej w niniejszej części, minimalna szczelność pokładów i przegród odpowiada warunkom podanym w tabelach 5.1 i 5.2.
.2 Następujące wymagania regulują stosowaniem tabel:
.1 Tabele 5.1 i 5.2 stosują się odpowiednio do przegród i pokładów oddzielających sąsiadujące przestrzenie.
.2 W celu określenia właściwych norm szczelności pożarowej, mających zastosowanie do przegród między sąsiednimi przestrzeniami, przestrzenie te są sklasyfikowane zgodnie z ryzykiem pożarowym wykazanym poniżej w kategoriach (1)-(11). Tytuł każdej kategorii ma charakter bardziej typowy niż ograniczający. Numer w nawiasach poprzedzających każdą kategorię odnosi się do stosownej kolumny lub wiersza tabeli.
1) Stanowiska sterowania:


    • pomieszczenia mieszczące awaryjne źródła energii i oświetlenia,
    • sterówka i kabina nawigacyjna,    • pomieszczenia przeciwpożarowe, kabiny sterowania przeciwpożarowego i stanowiska rejestrowania pożarowego,
    • kabina sterowania maszyną napędową, wówczas, gdy jest zlokalizowana poza pomieszczeniem maszyny napędowej,
    • pomieszczenia mieszczące centralne przeciwpożarowe urządzenie alarmowe,

2) Korytarze:
     • korytarze dla pasażerów i załogi oraz hole.

3) Pomieszczenia mieszkalne:
     • pomieszczenia określone w regule II-2/A/2/.10.

4) Klatki schodowe:
     • wewnętrzne klatki schodowe, windy i schody ruchome (inne niż w całości mieszczące się w obrębie maszynowni) i ich obudowy,
     • w związku z tym, klatka schodowa, która jest obudowana jedynie na jednym poziomie jest uważana jako część pomieszczenia, od którego nie jest ona oddzielona drzwiami przeciwpożarowymi.

5) Pomieszczenia użytkowe (o niskim ryzyku pożarowym):
      • schowki i magazyny, nie przeznaczone do przechowywania płynów łatwopalnych i posiadające powierzchnię mniejszą niż 4 m² oraz suszarnie i pralnie.

6) Maszynownie kategorii A:
      • pomieszczenia określone w regule II-2/A/19-1.

7) Inne pomieszczenia maszynowe:
      • pomieszczenia określone w regule II-2/A/19-2, wyłączając pomieszczenia kategorii A.

8) Przestrzenie ładunkowe:
      • wszelkie pomieszczenia przeznaczone dla ładunku (włączając ładunkowe zbiorniki oleju) oraz włazy do szybów i luki do tych pomieszczeń, inne niż pomieszczenia kategorii specjalnej.

9) Pomieszczenia użytkowe (o wysokim ryzyku pożarowym):
    • kuchnie, spiżarnie, zawierające sprzęt do gotowania, magazyny farb, lampiarnie, schowki i magazyny posiadające powierzchnię 4 m² i więcej, pomieszczenia do przechowywania płynów łatwopalnych i warsztaty, inne niż stanowiące część maszynowni.

10) Pokłady otwarte:
      • przestrzenie pokładów otwartych i zamknięte promenady, nie posiadające żadnego ryzyka pożarowego. Przestrzenie na wolnym powietrzu (przestrzenie na zewnątrz nadbudówek i pokładówek).

11) Pomieszczenia kategorii specjalnej:
      • pomieszczenia określone w regule II-2/A/2.18.

.3 W celu określenia właściwych norm szczelności pożarowej, mających zastosowanie do przegród między dwoma przestrzeniami w ramach głównej strefy pionowej lub strefy poziomej, która nie jest chroniona automatycznym systemem zraszania, zgodnym z przepisami prawidła II-2/A/8 lub między takimi strefami, z których żadna nie jest chroniona w ten sposób, stosuje się wyższą z dwóch wartości podanych w tabelach.


.4 W celu określenia właściwych norm szczelności pożarowej, mających zastosowanie do przegród między dwoma przestrzeniami w ramach głównej strefy pionowej lub strefy poziomej, która jest chroniona automatycznym systemem zraszania, zgodnym z przepisami prawidła II-2/A/8 lub między takimi strefami, z których każda jest chroniona w ten sposób, stosuje się niższą z dwóch wartości podanych w tabelach. Jeżeli strefa zraszana i strefa niezraszana spotykają się w obrębie przestrzeni mieszkalnych i użytkowych, wyższa z dwóch podanych w tabeli wartości stosuje się do przegrody między tymi strefami.
.3 Sufity ciągłe lub wykładziny klasy “B”, w połączeniu z odpowiednimi pokładami lub przegrodami, mogą być dopuszczone jako przyczyniające się, w całości lub w części, do spełnienia wymaganej izolacji i szczelności przedziału.
.4 Przegrody zewnętrzne, które według wymagań prawidła 1.1 mają być ze stali lub z innego równoważnego materiału mogą być przedziurawione, w celu zainstalowania okien i iluminatorów burtowych, pod warunkiem, że gdziekolwiek w tej części, nie ma wymagania, aby takie przegrody posiadały klasę szczelności “A”. Podobnie, w takich przegrodach, w stosunku, do których nie ma wymagania, aby posiadały szczelność klasy “A”, drzwi mogą być z materiału spełniającego wymagania administracji państwa bandery.

Tabela 5.1
Szczelność pożarowa przegród odgraniczających sąsiednie przestrzenie


Przestrzenie
(1)


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stanowiska sterowania

(1)


A-0c


A-0


A-60


A-0


A-15


A-60


A-15


A-60


A-60


*


A-60


Korytarze

(2)
Ce

B-0e

A-0a B-0e


B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15 A-0d

*

A-15

Klatki schodowe

(3)Ce

A-0a B-0e


B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15 A-0d

*

A-30 A-0d

Pomieszczenia mieszkalne

(4)


A-0a B-0e


A-0a B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d*

A-15

Pomieszczenia użytkowe (o niskim ryzyku pożarowym)

(5)

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0


Maszynownie kategorii A


(6)
*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Inne pomieszcenia maszynowe


(7)A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Przestrzenie ładunkowe


(8)


*

A-0

*

A-0

Pomieszczenia użytkowe (o wysokim ryzyku pożarowym


(9)


A-0b


*


A-30


Otwarte pokłady


(10)A-0

Pomieszczenia kategorii specjalnej

(11)A-0Tabela 5.2

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna