Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona12/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

.3 Grodzie w obrębie głównych stref pionowych (R 25)
NOWE STATKI KLASY B, C I D PRZEWOŻĄCE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW:
.1.1 Na wszystkich nowych statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów wszystkie grodzie, w stosunku, do których nie wymaga się, aby były przegrodami klasy “A”, są przegrodami przynajmniej klasy “B” lub “C”, jak opisano w tabeli w regule 4. Wszystkie takie przegrody mogą być wyłożone materiałami palnymi, zgodnie przepisami prawidła 11.
NOWE STATKI KLASY B, C I D PRZEWOŻĄCE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B PRZEWOŻĄCE WIĘCEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW:
.1.2 Na nowych statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów i w istniejących statkach klasy B przewożących więcej niż 36 pasażerów wszystkie przegrody w obrębie pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych, od których nie wymaga się, aby były przegrodami klasy “A” są przegrodami przynajmniej klasy “B” lub “C”, jak opisano w tabelach w regule 5.
Wszystkie takie przegrody mogą być wyłożone materiałami palnymi, zgodnie z przepisami prawidła 11.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 Na nowych statkach klasy B, C i D przewożących więcej niż 36 pasażerów i na istniejących statkach klasy B przewożących więcej niż 36 pasażerów grodzie korytarzy, jeżeli nie wymaga się, aby były klasy “A”, są przegrodami klasy “B”, które przebiegają od pokładu do pokładu, z wyjątkiem:
.1 kiedy sufit ciągły klasy “B” lub wykładzina są zainstalowane po obu stronach przegrody, część przegrody poza ciągłym sufitem lub wykładziną jest z materiału, który, ze względu na swoją grubość i skład, jest dopuszczony do budowy przegród klasy “B” ale, który musi spełniać wymagania norm szczelności klasy “B” jedynie w uzasadnionym i wykonalnym zakresie;
.2 w przypadku statku chronionego przez automatyczny system zraszania, spełniający przepisy prawidła II-2/A//8, przegrody korytarza z materiałów klasy “B” mogą kończyć się przy suficie w korytarzu, pod warunkiem, że sufit ten jest z materiału, który, pod względem grubości i składu, jest dopuszczony do budowy przegród klasy “B”. Bez względu na wymagania prawideł 4 i 5, takie przegrody i sufity spełniają normy szczelności klasy “B” jedynie w rozsądnym i wykonalnym zakresie. Wszelkie drzwi i ramy w takich przegrodach są z materiałów niepalnych i są tak skonstruowane i wzniesione, że zapewniają odporność przeciwpożarową.
.3 Wszelkie przegrody, od których wymaga się, aby były przegrodami klasy “B”, wyłączając przegrody korytarza, opisane w pkt. .2, przebiegają od pokładu do pokładu i do poszycia lub innych obramowań, o ile ciągłe sufity klasy “B” lub wykładziny zainstalowane po obu stronach przegrody nie są przynajmniej tej samej odporności przeciwpożarowej, co przegrody, w którym to przypadku przegrody mogą kończyć się przy ciągłym suficie lub wykładzinie.


 1. Szczelność pożarowa przegród i pokładów nowych statków przewożących więcej niż 36 pasażerów (R 26)

NOWE STATKI KLASY B, C I D:


.1 W uzupełnieniu zgodności ze szczególnymi przepisami dotyczącymi szczelności pożarowej przegród i pokładów, wymienionej gdzie indziej w niniejszej części, minimalna szczelność wszelkich przegród i pokładów jest taka, jak opisano w tabelach 4.1 i 4.2.
.2 Następujące wymagania regulują stosowanie tabel:
.1 Tabela 4.1 stosuje się do przegród nie ograniczających ani głównych stref pionowych, ani ograniczających strefy poziome.
Tabela 4.2 stosuje się do pokładów nie tworzących stopni w głównych strefach pionowych, ani nie ograniczających stref poziomych.
.2 W celu określenia właściwych norm szczelności pożarowej, stosowanych rozgraniczeń między sąsiadującymi przestrzeniami, przestrzenie te są sklasyfikowane zgodnie z ich ryzykiem pożarowym w kategoriach 1-14, jak niżej. Jeżeli zawartość i wykorzystanie przestrzeni są takie, że powstaje wątpliwość, co do ich sklasyfikowania do celów niniejszego prawidła, traktuje się je jako przestrzeń w odpowiedniej kategorii, mającej najostrzejsze wymagania odnośnie do przegród. Tytuł każdej kategorii jest raczej typowy niż ograniczający. Liczby w nawiasach, poprzedzające każdą kategorię, odnosi się do stosowanych kolumn lub wierszy tabeli.
1) Stanowiska sterowania:


     • pomieszczenia mieszczące awaryjne źródła energii i oświetlenia,
     • sterówka i kabina nawigacyjna,
     • pomieszczenie mieszczące statkowy sprzęt radiowy,
     • pomieszczenia przeciwpożarowe, kabiny sterowania przeciwpożarowego i stanowiska rejestrowania pożarowego,
     • kabina sterowania maszyną napędową, wówczas, gdy jest zlokalizowana poza pomieszczeniem maszyny napędowej,
     • pomieszczenia mieszczące centralne przeciwpożarowe urządzenie alarmowe,
     • pomieszczenia mieszczące stanowiska i urządzenia centralnego głośnikowego systemu powiadamiania o awarii.

2) Klatki schodowe:
     • wewnętrzne klatki schodowe, windy i schody ruchome (inne niż w całości mieszczące się w maszynowniach) dla pasażerów i załogi, i ich obudowy,
     • w związku tym, klatka schodowa, która jest obudowana tylko na jednym poziomie, jest uważana za część przestrzeni, od której nie jest ona oddzielona drzwiami pożarowymi.

3) Korytarze:
     • korytarze dla pasażerów i załogi.

4) Stanowiska ewakuacyjne i zewnętrzne drogi ewakuacyjne:
     • obszar przechowywania jednostki ratowniczej,
     • przestrzenie na otwartym pokładzie i zamknięte promenady, tworzące stanowiska wsiadania i spuszczania do wody łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych,
     • miejsca zbiórek, wewnętrzne i zewnętrzne,
     • zewnętrzne schody i otwarte pokłady używane jako drogi ewakuacyjne,
     • wolna burta statku do linii wodnej w pełnomorskich warunkach, w stanie nie załadowanym, ściany boczne nadbudówki i pokładówki położone poniżej i w sąsiedztwie obszarów tratw ratunkowych i ewakuacyjnych zjeżdżalni służących do wsiadania.

5) Przestrzenie na otwartym pokładzie:
     • przestrzenie na otwartym pokładzie i zamknięte promenady wolne od stanowisk wsiadania do i spuszczania do wody łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych,
     • przestrzenie na wolnym powietrzu (przestrzenie na zewnątrz nadbudówek pokładówek).

6) Pomieszczenia mieszkalne o małym ryzyku pożarowym:
     • kabiny mieszczące meble i wyposażenie o ograniczonym ryzyku pożarowym,
     • biura i kliniki, mieszczące meble i wyposażenie o ograniczonym ryzyku pożarowym,
     • przestrzenie publiczne, mieszczące meble i wyposażenie o ograniczonym ryzyku pożarowym i posiadające powierzchnie pokładu mniejszą niż 50 m².

7) Pomieszczenia mieszkalne o umiarkowanym ryzyku pożarowym:
     • przestrzenie powyższej kategorii (6), ale zawierające meble i wyposażenie o innym niż ograniczone ryzyku pożarowym,
     • przestrzenie publiczne, zawierające meble i wyposażenie o ograniczonym ryzyku pożarowym i posiadające powierzchnię pokładu 50 m² lub więcej,
     • izolowane schowki i małe magazynki w pomieszczeniach mieszkalnych, posiadające powierzchnię 4 m² (w których nie przechowuje się płynów łatwopalnych),
     • sklepy,
     • projekcyjne pomieszczenia kinowe i pomieszczenia do przechowywania filmów,
     • kuchnie dietetyczne (w których nie występuje otwarty płomień),
     • schowki na środki czystości (w których nie przechowuje się płynów łatwopalnych),
     • laboratoria (w których nie przechowuje się płynów łatwopalnych),
     • apteki,
     • małe suszarnie ( powierzchni pokładu 4 m² lub mniejszej),
     • pomieszczenia depozytowe,
     • sale operacyjne.

8) Pomieszczenia mieszkalne o większym ryzyku pożarowym:
     • przestrzenie publiczne, zawierające meble i wyposażenia o innym niż ograniczone ryzyku pożarowym i posiadające powierzchnie pokładu 50 m² lub więcej,
     • salony fryzjerskie i salony piękności.

9) Pomieszczenia sanitarne i temu podobne:
     • urządzenia sanitarne ogólnego użytku, prysznice, WC, itp.,
     • małe pralnie,
     • tereny krytych pływalni,
     • izolowane spiżarnie, nie zawierające sprzętu do gotowania w pomieszczeniach mieszkalnych,10) Zbiorniki, puste przestrzenie i pomieszczenia maszyn pomocniczych o małym lub żadnym ryzyku pożarowym:
     • zbiorniki wody, tworzące część konstrukcji statku,
     • puste przestrzenie i przedziały ochronne,
     • pomieszczenia maszyn pomocniczych, nie zawierające maszyn z ciśnieniowym systemem smarowania i, w których przechowywanie materiałów palnych jest zabronione takie, jak:
     • pomieszczenia urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; pomieszczenie kabestanu, pomieszczenie urządzenia sterowniczego, pomieszczenia mieszczące sekcyjne tablice rozdzielcze i urządzenia jedynie elektryczne, inne niż olejowe transformatory elektryczne (powyżej 10 kVA); tunele wałów i tunele rurociągów; pompownie i pomieszczenia maszyn chłodniczych (w których nie są przenoszone lub używane płyny łatwopalne),
     • zamknięte szyby obsługujące wyżej wymienione pomieszczenia,
     • inne zamknięte szyby takie, jak szyby rurociągów i szyby przewodów.

11) Pomieszczenia maszyn pomocniczych, przestrzenie ładunkowe, zbiorniki ładunkowe i inne zbiorniki olejowe oraz inne podobne przestrzenie o umiarkowanym ryzyku pożarowym:
     • zbiorniki ładunkowe oleju,
     • ładownie, włazy szybów, luki,     • zbiorniki paliwa (jeżeli są zainstalowane w oddzielnych przestrzeniach, w których nie znajdują się maszyny),
     • tunele wałów i tunele rurociągów, umożliwiające przechowywanie materiałów palnych,
     • pomieszczenia maszyn pomocniczych kategorii (10), w których mieszczą się maszyny o ciśnieniowym systemie smarowania lub, w których jest dopuszczone przechowywanie materiałów palnych,
     • stanowiska napełniania olejem napędowym,
     • pomieszczenia mieszczące olejowe transformatory elektryczne (powyżej 10 kVA),
     • pomieszczenia mieszczące małe silniki spalinowe o mocy wyjściowej do 110 kW, napędzające zespoły prądotwórcze, zraszacze, pompy osuszające i przeciwpożarowe, pompy zęzowe, itp.,
     • zamknięte szyby obsługujące wyżej wymienione pomieszczenia.

12) Maszynownie i główne kuchnie:


- maszynownie głównych maszyn napędowych (inne niż maszynownie elektrycznych silników napędowych) i kotłownie,


     • pomieszczenia maszyn pomocniczych, inne niż w kategoriach (10) i (11), które mieszczą maszyny spalinowe lub inne jednostki spalania oleju, grzewcze lub pompujące,
     • główne aneksy i przyległości,
     • szyby i obudowy wyżej wymienionych przestrzeni.

13) Magazyny, warsztaty, spiżarnie, itp.:     • główna pralnia,
     • duże suszarnie (o powierzchni pokładu powyżej 4 m²),
     • różne pomieszczenia składowe,

- przechowalnia bagażu i poczty,
     • pomieszczenia na śmieci,
     • warsztaty (nie stanowiące części maszynowni, kuchni itp.),
     • schowki i magazyny o powierzchni większej niż 4 m², inne niż powierzchnie przeznaczone do przechowywania płynów łatwopalnych.

14) Inne pomieszczenia, w których są przechowywane płyny łatwopalne:
     • lampiarnie,
     • magazyny farb,
     • magazyny mieszczące płyny łatwopalne (włączając barwniki, artykuły medyczne itp.),
     • laboratoria (laboratoria, w których przechowywane są płyny łatwopalne).

.3 Jeżeli jest pokazana jedna wartość dla szczelności pożarowej przegrody między dwoma przestrzeniami, wartość ta stosuje się do wszystkich przypadków.


.4 Nie ma wymagań szczególnych w stosunku do materiałów lub szczelności przegród, jeżeli w tabeli pojawia się kreska.
.5 Administracja państwa bandery określa, w odniesieniu do przestrzeni kategorii (5), czy wartości izolacyjne w tabeli 4.1 stosują się do zakończeń pokładówek i nadbudówek, i czy wartości izolacyjne w tabeli 4.2 stosują się do pokładów otwartych. W żadnym przypadku wymagania kategorii (5) z tabeli 4.1 lub 4.2 nie wymagają obudowy przestrzeni, które według opinii administracji państwa bandery nie potrzebują być obudowane.
.3 Ciągłe sufity lub wykładziny klasy “B”, w połączeniu z odpowiednimi pokładami lub przegrodami, mogą zostać dopuszczone jako przyczyniające się, w całości lub w części, do wymaganej izolacji i szczelności przedziału.
.4 Przy zatwierdzaniu szczegółów konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, administracja państwa bandery uwzględnia ryzyko przenikania ciepła na przecięciach i w punktach krańcowych wymaganej przegrody termicznej.
Uwagi stosujące się do tabel 4.1 i 4.2


        1. Jeżeli sąsiadujące przestrzenie znajdują się w tej samej kategorii numerycznej i pojawia się przypis, przegroda lub pokład między tymi przestrzeniami nie potrzebują być zainstalowane, jeżeli zostaną uznane za niekonieczne przez administracje państwa bandery. Na przykład w kategorii (12) nie musi być wymagana przegroda między kuchnią a przyległą do niej spiżarnią, pod warunkiem, że przegroda spiżarni i pokład zachowują szczelność obramowania kuchni. Jednakże, jest wymagana przegroda między kuchnią a maszynownią, nawet wówczas, gdy oba pomieszczenia znajdują się w kategorii (12).
        1. Burta statku, w warunkach pełnomorskich, w stanie nie załadowanym, boczne ściany nadbudówki i pokładówki, znajdujące się poniżej i w sąsiedztwie tratw ratunkowych i zjeżdżalni ewakuacyjnych, mogą mieć obniżoną kategorię do A-30.
        1. Jeżeli toalety publiczne są zainstalowane całkowicie w obrębie obudowy klatki schodowej, przegroda toalety publicznej w obrębie obudowy klatki schodowej może posiadać szczelność klasy “B”.

Tabela 4.1
Przegrody nieograniczające ani głównych stref pionowych, ani stref poziomych


Przestrzenie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Stanowiska sterowania(1)

B-0aA-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-60

A-60

A-60

A-60


Klatki schodowe

(2)
A-0a


A-0

A-0

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0c

A-0

A-15

A-30

A-15

A-30

Korytarze


(3)B-15

A-60

A-0

B-15

B-15

B-15

B-15

A-0

A-15

A-30

A-0

A-30


Stanowiska ewakuacyjne i zewnętrzne drogi ewakuacyjne

(4)

A-0

A-60b

A-60b

A-60b

A-0

A-0

A-60b

A-60b

A-60b

A-60b

Przestrzenie na otwartym pokładzie

(5)


A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0


Pomieszczenia mieszkalne o małym ryzyku pożarowym


(6)

B-0

B-0

B-0

C

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Pomieszczenia mieszkalne o umiarkowanym ryzyku pożarowym

(7)
B-0

B-0

C

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

Pomieszczenia mieszkalne o większym ryzyku pożarowym


(8)B-0


C


A-0


A-30


A-60


A-15


A-60


Pomieszczenia sanitarne i tym podobne pomieszczenia


(9)

C

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0


Zbiorniki, przestrzenie puste i pomieszczenia maszyn pomocniczych o małym lub żadnym ryzyku pożarowym


(10)
A-0a

A-0

A-0

A-0

A-0

Pomieszczenia maszyn pomocniczych, ładunkowe zbiorniki oleju i inne zbiorniki oleju, i inne temu podobne przestrzenie o umiarkowanym ryzyku pożarowym

(11)A-0a


A-0

A-0

A-15


Maszynownie i główne kuchnie

(12)A-0aA-0


A-60Magazyny, warsztaty, spiżarnie itp.


(13)
A-0a


A-0


Inne pomieszczenia, w których są przechowywane płyny łatwopalne

(14)
A-30Tabela 4.2

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna