Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1,35 Mb.
Strona11/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

10 Instalacje paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwopalnych (R 15)
.1 Ograniczenia dotyczące stosowania oleju jako paliwa
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Przy stosowaniu oleju jako paliwa obowiązują następujące ograniczenia:
.1 Poza paliwami dopuszczonymi do stosowania w niniejszym punkcie nie należy stosować paliw ciekłych o temperaturze zapłonu mniejszej niż 60 oC.
.2 Do awaryjnych zespołów prądotwórczych można stosować paliwa ciekłe o temperaturze zapłonu 43 oC.
.3 Administracja państwa bandery może zezwolić na stosowanie, do ogólnego użytku, paliwa ciekłego o temperaturze zapłonu mniejszej niż 60 oC, ale nie mniejszej niż 43 oC, pod warunkiem, że będą zastosowane takie dodatkowe środki ostrożności, jakie zostaną uznane za konieczne i pod warunkiem, że temperatura otoczenia w pomieszczeniu, w którym przechowuje się lub wykorzystuje takie paliwo, nie będzie mogła wzrosnąć więcej niż do temperatury o 10 oC niższej od temperatury zapłonu paliwa.
Temperatura zapłonu olejów powinna być ustalana za pomocą zatwierdzonej próby w tyglu zamkniętym.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 Instalacje paliw płynnych
Jeżeli statek używa paliwa ciekłego, rozwiązania dotyczące jego przechowywania, rozprowadzania i wykorzystania powinny być takie, aby zapewnić bezpieczeństwo statku i osób na nim się znajdujących oraz powinny spełniać, co najmniej następujące wymagania:
.1.1 Na ile jest to możliwe, żadna część instalacji paliwa ciekłego, zawierająca podgrzane paliwo pod ciśnieniem przekraczającym 0,18 N/mm2, nie powinna znajdować się na ukrytym miejscu w, tyle, aby uszkodzenia i przecieki nie mogły być z łatwością zauważone. Miejsca w pomieszczeniach maszynowych, gdzie przebiegają takie części instalacji paliwa ciekłego powinny być odpowiednio oświetlone.
.1.2 Za podgrzane paliwo płynne uważa się paliwo, którego temperatura po ogrzaniu przekracza 60 oC lub jest wyższa od temperatury zapłonu paliwa, jeżeli jest ona niższa od 60 oC.
.2 W każdych normalnych warunkach wentylacja pomieszczeń maszynowych powinna być wystarczająca, aby zapobiec gromadzeniu się par paliwa.
.3 Na ile jest to możliwe, zbiorniki paliwa ciekłego powinny stanowić część konstrukcji kadłuba i powinny znajdować się poza pomieszczeniami maszynowymi. Jeżeli zbiorniki te, niebędące zbiornikami dna podwójnego, znajdują się w sąsiedztwie pomieszczeń maszynowych lub w tych pomieszczeniach, co najmniej jedna z ich pionowych ścian powinna przylegać do ściany tworzącej granicę pomieszczenia maszynowego oraz pożądane jest, aby zbiorniki te miały wspólną ścianę ze zbiornikami dna podwójnego, natomiast powierzchnia ścian oddzielających je od pomieszczenia maszynowego powinna być jak najmniejsza. Jeżeli zbiorniki te są umiejscowione wewnątrz pomieszczeń maszynowych, to nie powinny one zawierać paliwa o temperaturze zapłonu niższej niż 60 oC. Należy unikać stosowania wolno stojących zbiorników i zakazać ich stosowania w pomieszczeniach maszynowych.
.4 Żaden zbiornik paliwa ciekłego nie może być tak umieszczony, aby jego przelanie się lub wyciek mogły stanowić zagrożenie pożarowe wskutek spływania paliwa na rozgrzane powierzchnie. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby wyciekający pod ciśnieniem z pomp, filtrów lub podgrzewaczy olej nie mógł dostać się na rozgrzane powierzchnie.
.5 Każdy rurociąg paliwa ciekłego, z którego, w przypadku jego uszkodzenia mógłby nastąpić wyciek paliwa ze zbiornika magazynowego, osadowego lub dziennego zbiornika roboczego umieszczonych ponad dnem podwójnym, powinien być wyposażony w kurek lub zawór bezpośrednio na samym zbiorniku, który w przypadku pożaru w pomieszczeniu, gdzie znajdują się wymienione zbiorniki można zamknąć z bezpiecznego miejsca na zewnątrz tego pomieszczenia. W szczególnych przypadkach umieszczenia zbiorników wysokich w tunelu linii wałów, tunelu rurociągów lub w podobnym pomieszczeniu, na zbiornikach należy zamontować zawory, jednak powinna istnieć możliwość odcięcia tych zbiorników w przypadku pożaru za pomocą dodatkowego zaworu umieszczonego na rurociągu lub rurociągach na zewnątrz tunelu lub podobnego pomieszczenia. Jeżeli taki dodatkowy zawór znajduje się w pomieszczeniu maszynowym, to powinien być sterowany z miejsca znajdującego się na zewnątrz tego pomieszczenia.
.6 Należy zastosować skuteczne i bezpieczne środki dla określania ilości paliwa ciekłego w każdym ze zbiorników paliwa ciekłego.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1 Rury pomiarowe nie powinny kończyć się w żadnym pomieszczeniu, gdzie mogłoby wystąpić ryzyko zapalenia się pochodzącego z nich wycieku. W szczególności rury pomiarowe nie powinny kończyć się w pomieszczeniach pasażerskich lub pomieszczeniach załogi. Zasadą ogólną jest, że nie powinny się one kończyć w pomieszczeniach maszynowych. Jednakże, jeżeli administracja państwa bandery uzna, że wymaganie to jest praktycznie niewykonalne, może zezwolić na to, aby rury sondażowe kończyły się w przedziałach maszynowych pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących wymagań:
.1.1 dodatkowo przewidziano wskaźnik poziomu paliwa odpowiadający wymaganiom określonym w ppkt. .2.6.2;
.1.2 zakończenia rur pomiarowych znajdują się z dala od miejsc o dużym zagrożeniu zapłonem, chyba że podjęte zostały takie środki ostrożności, jak zamontowanie skutecznie działających osłon nie dopuszczających do kontaktu paliwa wyciekającego z zakończeń rur pomiarowych ze źródłem zapłonu;
.1.3 zakończenia rur pomiarowych wyposażone są w samozamykające się urządzenia zaślepiające oraz w samozamykający się kurek kontrolny o małej średnicy, zainstalowany poniżej urządzenia zaślepiającego, umożliwiający sprawdzenie obecności paliwa przed otwarciem urządzenia zaślepiającego. Należy przewidzieć zabezpieczenie, aby zapewnić, że przeciek paliwa przez kurek kontrolny nie spowoduje zagrożenia zapłonem.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 Można dopuścić innego rodzaju wskaźniki do sprzedawania ilości paliwa w zbiorniku, jeżeli, tak jak wskaźniki, określone w ppkt. .2.6.1.1, nie przechodzą one przez ścianę zbiornika poniżej jego szczytu i, w przypadku uszkodzenia tych wskaźników lub przepełnienia zbiornika, nie pozwolą na uwolnienie paliwa.
.3 Wskaźniki, określone w ppkt. .2.6.2 powinny być utrzymywane we właściwym stanie w celu zapewnienia ich ciągłego działania podczas eksploatacji.
.7 Należy przedsięwziąć środki, aby nie dopuścić do powstania nadciśnienia w żadnym ze zbiorników paliwa lub w części instalacji paliwowej, włączając w to rurociągi napełniające. Zawory nadmiarowe oraz rurociągi odpowietrzające lub przelewowe powinny być doprowadzone do miejsca, w którym nie istnieje jakiekolwiek ryzyko zapłonu lub wybuchu związane z obecnością olejów i par.
.8 Rurociągi paliwa, jak również ich zawory i armatura powinny być wykonane ze stali lub innego zatwierdzonego materiału, za wyjątkiem możliwości dopuszczenia do użycia w ograniczonym zakresie przewodów elastycznych. Takie przewody elastyczne i ich końcówki powinny być wykonane z zatwierdzonych materiałów ogniotrwałych o odpowiedniej wytrzymałości.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.9 Wszystkie zewnętrzne wysokociśnieniowe rurociągi tłoczne paliwa między wysokociśnieniowymi pompami paliwa a wtryskiwaczami powinny być chronione przez system przewodów w osłonach, zdolnych do zatrzymania paliwa w przypadku uszkodzenia rurociągu wysokociśnieniowego. Przewód w osłonie łączy w sobie rurociąg zewnętrzny, wewnątrz którego umieszczony jest rurociąg wysokociśnieniowy paliwa, stanowiąc nierozłączną konstrukcję. System przewodów w osłonie powinien zawierać środki do gromadzenia przecieków, a układ powinien być wyposażony w alarm, podający sygnał w przypadku uszkodzenia rurociągu paliwa.
.10 Wszystkie powierzchnie o temperaturze powyżej 220 oC, na które może wytrysnąć strumień z uszkodzonego rurociągu paliwa powinny być odpowiednio izolowane.
.11 Rurociągi paliwowe powinny być, tak dalece jak to jest praktycznie możliwe, osłonięte lub w inny, odpowiedni sposób zabezpieczone przed rozpyleniem lub wyciekiem paliwa na gorące powierzchnie, wloty powietrza do maszynowni lub inne źródła zapłonu. Liczba połączeń w takiej instalacji powinna być ograniczona do minimum.
.12 ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B powinny spełniać wymagania ppkt. .2.9-.2.11 nie później niż dnia 1 lipca 2003 r., jednakże, odpowiednie obudowy silników o mocy 375 kW lub mniejszej, posiadających pompy wtryskowe paliwa obsługujące więcej niż jeden wtryskiwacz, mogą być stosowane jako alternatywa dla systemu przewodów osłaniających, określonych w ppkt. .2.9.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.3 Instalacje oleju smarnego
Rozwiązania dotyczące przechowywania, rozprowadzania i wykorzystywania oleju smarnego w instalacjach smarowania pod ciśnieniem powinny być takie, aby zapewnić bezpieczeństwo statku i osób, które się na nim znajdują. Rozwiązania stosowane w pomieszczeniach maszynowych powinny spełniać, co najmniej przepisów ppkt. .2.1, .2.4, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 i .2.11, jednakże:
.1 nie wyklucza to stosowania w instalacjach oleju smarnego wzierników dla obserwacji przepływu pod warunkiem, że zostanie wykazane za pomocą prób, iż są one w odpowiednim stopniu ognioodporne. Jeżeli stosowane są wzierniki, rury na swoich obydwu końcach powinny posiadać zawory. Zawór na niżej położonym końcu rury powinien być zaworem zamykającym się automatycznie;
.2 w pomieszczeniach maszynowych może być dopuszczone stosowanie rur pomiarowych; wymagania zawarte w ppkt. .2.6.1.1 i .2.6.1.3 nie potrzebuje być stosowane, pod warunkiem, że rury pomiarowe są wyposażone w odpowiednie zamknięcia.
.4 Instalacje olejów łatwopalnych
Instalacje dotyczące przechowywania, rozprowadzania i wykorzystywania innych olejów łatwopalnych, stosowanych pod ciśnieniem w układach przenoszenia napędu, układach sterowania i wzbudzania oraz w układach grzewczych powinny być takie, aby zapewnić bezpieczeństwo statku i osób, które się na nim znajdują. W miejscach gdzie znajdują się urządzenia zapłonowe, instalacje takie spełniają przynajmniej przepisy ppkt. .2.4, 2.6, .2.10 i .2.11 oraz przepisy ppkt. .2.7 i .2.8 w zakresie wytrzymałości i konstrukcji.
.5 Maszynownia okresowo pozostająca bez obsługi
W uzupełnieniu wymagań przepisów .1-.4, systemy paliwowe i olejów smarnych spełniają, co następuje:
.1 Jeżeli dobowe zbiorniki zasilania paliwem są dopełniane automatycznie, lub za pomocą zdalnego sterowania, są zapewnione środki zapobiegające wyciekom przelewowym. Inne urządzenia, które służy do automatycznego oczyszczania płynów łatwopalnych, np. filtry paliwowe, które, jeśli to wykonalne, są zainstalowane w specjalnym pomieszczeniu, przeznaczonym wyłącznie dla filtrów i ich podgrzewaczy, posiadają rozwiązania zapobiegające wyciekom przelewowym.
.2 Jeżeli dobowe zbiorniki zasilania paliwem lub zbiorniki osadowe są wyposażone w instalację do podgrzewania, jest zastosowany alarm wysokotemperaturowy, włączający się w przypadku przekroczenia temperatury zapłonu paliwa.
.6 Zakaz przewożenia olejów łatwopalnych w zbiornikach skrajnika dziobowego
Paliwo, olej smarny i inne łatwopalne oleje nie są przewożone w zbiornikach skrajnika dziobowego.


  1. Wyposażenie strażackie (R 17)

STATKI NOWE KLASY A, B, C I D ORAZ STATKI ISTNIEJĄCE KLASY B


.1 Zestaw strażacki składa się z:
.1.1 Sprzętu osobistego, w którego skład wchodzą:
.1 Odzież ochronna z materiału chroniącego skórę od gorąca, promieniującego od ognia, od przypaleń i oparzeń przez parę. Zewnętrzna powierzchnia powinna być wodoodporna.
.2 Obuwie i rękawice z gumy lub innego materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego.
.3 Sztywny hełm, zapewniający skuteczną ochronę przeciw uderzeniom.
.4 Bezpieczna lampa elektryczna (latarka elektryczna) zatwierdzonego typu, o minimalnym okresie świecenia wynoszącym trzy godziny.
.5 Siekiera strażacka.
.1.2 Aparat do oddychania zatwierdzonego typu, składający się z samodzielnego aparatu do oddychania na sprężone powietrze (SCBA), o zawartości powietrza w jego cylindrach wynoszącej przynajmniej 1 200 litrów, lub z innego samodzielnego aparatu do oddychania, który jest w stanie działać przez przynajmniej 30 minut. Każdy SCBA jest wyposażony w zapasowe, w pełni naładowane cylindry, posiadające zmagazynowaną pojemność zapasową przynajmniej 2 400 litrów powietrza atmosferycznego, wyjąwszy:


    1. jeżeli na statku znajduje się pięć lub więcej SCBA, całkowita pojemność zmagazynowana powietrza atmosferycznego nie musi przekraczać 9 600 litrów; lub
    1. jeżeli statek jest wyposażony w urządzenie do ponownego napełniania cylindrów powietrznych pod pełnym ciśnieniem powietrza, zapasowa pojemność magazynowa w pełni naładowanych cylindrów zapasowych każdego SCBA wynosi przynajmniej 1 200 litrów powietrza atmosferycznego, zaś nie jest wymagane, aby całkowita zmagazynowana pojemność zapasowa powietrza atmosferycznego, posiadana na statku, przekraczała 4 800 litrów.

Wszystkie cylindry powietrzne do SCBA są współzamienne.


NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2 Każdy aparat do oddychania jest wyposażony w linę ratunkową odpowiedniej długości i wytrzymałości, która może być przyłączona za pomocą karabińczyka do uprzęży aparatu lub do oddzielnego pasa, w celu zapobieżenia odłączeniu się aparatu do oddychania, podczas posługiwania się liną ratunkową.
.3 Wszystkie nowe statki klasy B, C i D o długości 24 metry i większej oraz wszystkie istniejące statki klasy B posiadają przynajmniej dwa zestawy strażackie.
.1 Na statkach o długości 60 metrów i powyżej, jeżeli łączna długość wszystkich pomieszczeń pasażerskich i pomieszczeń użytkowych, na pokładzie posiadającym takie pomieszczenia, wynosi więcej niż 80 metrów lub, jeżeli jest więcej niż jeden taki pokład, na pokładzie, który posiada największą łączną sumę tych długości, przewiduję się dodatkowo dwa zestawy strażackie i dwa komplety sprzętu osobistego na każde 80 metrów, lub część tej wielkości, dla takich łącznych długości.
Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, są dodatkowo przewidziane dwa zestawy strażackie dla każdej głównej strefy pionowej, wyłączając obudowy klatek schodowych, które stanowią osobne główne strefy pionowe o ograniczonej długości z przodu i z tyłu statku i, które nie obejmują pomieszczeń mieszkalnych, natomiast obejmują niektóre pomieszczenia składowe, stanowiska sterowania, pomieszczenia kategorii specjalnej (10), pomieszczenia sanitarne i inne pomieszczenia, gdzie istnieje małe prawdopodobieństwo powstania pożaru.
.2 Na statkach o długości 40 metrów i większej, ale poniżej 60 metrów muszą być zapewnione dwa zestawy ratownicze.
Na statkach o długości 24 metry i większej, ale poniżej 40 metrów, muszą również być zapewnione dwa zestawy strażackie i jeden strażacki zestaw osobisty, natomiast tylko jeden ładunek zapasowy dla samoczynnego aparatu do oddychania.
Na nowych statkach klasy B, C i D o długości poniżej 24 metry musi być zapewniony jeden zestaw strażacki i jeden strażacki zestaw osobisty.
.4 Zestaw strażacki lub strażacki zestaw osobisty jest umieszczony tak, aby był łatwo dostępny i gotowy do użycia, zaś, jeżeli znajduje się więcej niż jeden zestaw strażacki i więcej niż jeden strażacki zestaw osobisty, muszą być one umieszczone w miejscach oddalonych od siebie. Przynajmniej jeden zestaw strażacki i jeden strażacki zestaw osobisty są dostępne w każdym z tych miejsc.


  1. Wymagania różne (R 18)

NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:


.1 Jeżeli przebieg przewodów elektrycznych, rurociągów, szybów, przejść itp. lub podłużnic, pokładników i innych elementów konstrukcyjnych przechodzi przez przegrody klasy “A”, podjęte są środki zapewniające, że nie zostają naruszone właściwości przeciwpożarowe w rozsądnym i praktycznym zakresie.
.2 Jeżeli przebieg przewodów elektrycznych, rurociągów, szybów, przejść itp. lub instalacja końcówek wentylacyjnych, opraw świetlnych i podobnych urządzeń przechodzi przez przegrody klasy “B”, podjęte są środki zapewniające, że nie zostają naruszone właściwości przeciwpożarowe w rozsądnym i praktycznym zakresie.
.3 Rurociągi przechodzące przez przegrody klasy “A” lub “B” są wykonane z zatwierdzonych materiałów uwzględniając wymagania temperaturowe, jakim muszą sprostać te przegrody.
.4 W pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach użytkowych lub stanowiskach sterowania, rurociągi przeznaczone do przesyłu oleju lub innych materiałów palnych są wykonane ze stosownego materiału i posiadają budowę uwzględniającą ryzyko pożarowe.
.5 Materiały, które pod działaniem wysokiej temperatury łatwo tracą swe właściwości użytkowe, nie są używane do wykonania spływników zaburtowych, wylotów urządzeń sanitarnych i innych wylotów, usytuowanych w pobliżu linii wodnej i gdzie uszkodzenie materiału w przypadku pożaru stworzyłoby niebezpieczeństwo zalania.
.6 Grzejniki elektryczne, jeżeli są używane, są umocowane na swoim miejscu i zbudowane w taki sposób, aby zmniejszyć do minimum ryzyko wywołania pożaru. Żadne z takich grzejników nie są wyposażone w wystające elementy, od których mogłaby się zatlić lub zapalić odzież, zasłony lub podobne materiały.
.7 Wszelkie pojemniki na odpady są wykonane z materiału niepalnego i nie posiadają żadnych otworów na bokach lub w dnie.
.8 W przestrzeniach, gdzie jest możliwe przenikanie produktów olejowych, powierzchnie izolacyjne są nieprzepuszczalne dla oleju i par oleju.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D: W przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko rozbryzgów oleju lub występowania par olejów, na przykład w maszynowniach kategorii A, powierzchnie z materiałów izolacyjnych są nieprzepuszczalne dla oleju lub pary oleju. Jeżeli występuje pokrycie z nieperforowanej blachy stalowej lub innych materiałów niepalnych (za wyjątkiem aluminium), które stanowi wierzchnią powierzchnię trwałą, może być ono przytwierdzone poprzez ząbkowanie, nitowanie, itp.
.9 Magazyn farb i pomieszczenie do przechowywania płynów łatwopalnych są chronione przez zatwierdzone instalacje gaśnicze, umożliwiające załodze gaszenie pożaru bez wchodzenia do tych pomieszczeń.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.10 Sprzęt do smażenia na rozgrzanym tłuszczu, do gotowania i pieczenia:
Jeżeli sprzęt do smażenia na rozgrzanym tłuszczu, do gotowania i pieczenia jest zainstalowany i używany na zewnątrz głównej kuchni, administracja państwa bandery wprowadzi dodatkowe środki bezpieczeństwa pożarowego w związku ze szczególnym niebezpieczeństwem pożarowym towarzyszącym używaniu tego rodzaju sprzętu.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D:
.11 Mostki cieplne:
Wprowadzając środki szczelności pożarowej, administracja państwa bandery podejmuje kroki w celu zapobieżenia przechodzeniu ciepła przez mostki cieplne, jak np. pokłady i grodzie.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.12 Pojemniki gazu sprężonego:
Wszelkie przenośne pojemniki na gaz, który jest gazem sprężonym, skroplonym lub rozłożonym pod ciśnieniem i, który może podsycać ewentualny pożar, są bezpośrednio po użyciu umieszczane w stosownym miejscu ponad pokładem grodziowym, z którego jest bezpośredni dostęp do otwartego pokładu.
13 Plan ochrony przeciwpożarowej i ćwiczenia przeciwpożarowe (R 20)
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Na wszystkich statkach, dla orientacji kadry oficerskiej, są na stałe wywieszone ogólne plany sytuacyjne, jasno pokazujące stanowiska sterowania dla każdego pokładu, różne sekcje objęte przedziałami klasy “A”, sekcje objęte przedziałami klasy “B”, instalację zraszającą, strażacki sprzęt gaśniczy, środki dostępu do różnych przedziałów, pokłady, itp. oraz system wentylacyjny, wraz ze szczegółami dotyczącymi stanowisk sterowania wentylatorami, położenie zraszaczy i numery identyfikacyjne wentylatorów obsługujących każdą sekcję. Alternatywnie, wyżej wymienione szczegóły mogą być podane w broszurze, której egzemplarz jest dostarczony każdemu oficerowi, zaś jeden egzemplarz jest stale dostępny na statku w dostępnym miejscu. Plany i broszury są uaktualniane, przy czym każda zmiana jest nanoszona tak szybko, jak to jest wykonalne. Opisy na tych planach i w broszurach są w języku urzędowym państwa bandery. Jeżeli nie jest to język ani angielski, ani francuski, musi być dołączone tłumaczenie na jeden z tych języków. W przypadku, gdy statek wykonuje rejsy wewnętrzne w innym Państwie Członkowskim, jest dołączone tłumaczenie na urzędowy język państwa przyjmującego, o ile nie jest nim ani język angielski, ani francuski.
Ponadto, instrukcje dotyczące konserwacji i posługiwania się wszelkim sprzętem i instalacjami na statku, zwalczania i powstrzymywania rozszerzania się pożaru są przechowywane w jednych okładkach, do łatwego użytku, w dostępnym miejscu.
.2 Duplikat kompletu planów ochrony przeciwpożarowej lub broszury zawierającej takie plany jest na wszystkich statkach przechowywany na zewnątrz nadbudówki, w wyraźnie oznakowanej obwolucie odpornej na działanie warunków atmosferycznych, aby służył pomocą nabrzeżnemu personelowi przeciwpożarowemu.
.3 Ćwiczenia przeciwpożarowe są przeprowadzane zgodnie z przepisami prawidła III/18 Solas.
14 Dostępność gotowych do działania urządzeń gaśniczych (R 21)
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Urządzenia gaśnicze są utrzymywane w dobrym stanie i są w każdym czasie dostępne do natychmiastowego użycia.

CZĘŚĆ B
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
  1. Konstrukcja (R 23)

NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:


.1 Kadłub, nadbudówki, grodzie konstrukcyjne, pokładówki są zbudowane ze stali lub innego równoważnego materiału. Do celów stosowania definicji stali lub równoważnego materiału, podanej w regule II-2/A/2.7, “poddawanie działaniu ognia” jest zgodne z normami szczelności i izolowania, podanymi w tabelach prawideł 4 i 5. Na przykład, jeżeli dla oddziałów takich, jak pokłady lub burty i ściany krańcowe pokładówek, dopuszcza się szczelność ogniową “B-0”, to “poddawanie działaniu ognia” może wynosić pół godziny.
.2 Jednakże, w przypadkach, gdy część konstrukcji jest ze stopu aluminiowego, stosuje się następujące:
.1 Izolacja elementów ze stopu aluminiowego oddziałów klasy “A” i “B”, z wyłączeniem konstrukcji nieobciążonych, cechuje się tym, że temperatura rdzenia konstrukcyjnego nie wzrasta więcej niż o 200 ºC powyżej temperatury otoczenia, w każdym czasie, podczas poddawania działaniu ognia, zgodnie z normatywną próbą ogniową.
.2 Zwraca się szczególną uwagę na izolację elementów ze stopu aluminiowego kolumn, kolumienek relingów i innych części konstrukcyjnych, wymaganych do podtrzymywania przechowywanych łodzi ratunkowych i tratw ratunkowych, obszarów spuszczania ich na wodę i wsiadania do nich oraz przedziałów klasy “A” i “B”, aby zapewnić, że:
.1 w stosunku do obszarów takich części podtrzymujących łodzie ratunkowe i tratwy ratunkowe oraz przedziałów klasy “A” granice wzrostu temperatury, wyszczególnione w ppkt. .2.1., odnoszą się do końca jednej godziny; i
.2 w stosunku do takich części podtrzymujących przedziałów klasy “B”, granice wzrostu temperatury, wyszczególnione w ppkt. .2.1., odnoszą się do końca połowy jednej godziny.
.3 Przestrzenie pokryw i obudów maszyn są konstrukcji stalowej, odpowiednio izolowane, zaś otwarcia, jeśli istnieją, są stosownie rozmieszczone i chronione przed rozprzestrzenianiem się ognia.


  1. Główne strefy pionowe i strefy poziome (R 24)

NOWE STATKI KLASY B, C I D:


.1.1 Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, kadłub, nadbudówka i pokładówki są podzielone na główne strefy pionowe przegrodami klasy A-60.
Stopnie schodów i ich wnęki są ograniczone do minimum, zaś tam, gdzie są one konieczne, stanowią przegrody klasy A-60.
Jeżeli przestrzeń otwartego pokładu, pomieszczenia sanitarne lub podobna przestrzeń, lub zbiornik, włączając zbiornik paliwa, pusta przestrzeń lub pomieszczenie maszyn pomocniczych o niskim lub żadnym ryzyku pożarowym, znajdują się po jednej stronie przegrody, norma może zostać obniżona do A-0.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1.2 Dla nowych statków klasy B, C i D, przewożących więcej niż 36 pasażerów i dla istniejących statków klasy B, przewożących więcej niż 36 pasażerów, kadłub, nadbudówki i pokładówki, na wysokości pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych, są podzielone na główne strefy pionowe przegrodami klasy “A”. Przegrody te posiadają wartości izolacyjne zgodne z podanymi w tabeli w regule 5.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.2 W miarę możliwości przegrody stanowiące granice głównych stref pionowych powyżej pokładu grodziowego są w linii z grodziami przedziału wodoszczelnego, znajdującego się bezpośrednio poniżej pokładu grodziowego. Długość i szerokość głównych stref pionowych może wynosić maksymalnie 48 metrów, w celu doprowadzenia końców głównych stref poziomych do zetknięcia z grodziami wodoszczelnymi podprzedziałów, aby pomieścić dużą przestrzeń publiczną, rozciągającą się na całej długości głównej strefy pionowej, pod warunkiem, że całkowita powierzchnia głównej strefy pionowej jest nie większa niż 1 600 m2 na każdym pokładzie. Długość lub szerokość głównej strefy pionowej jest maksymalną odległością między najdalszymi punktami przegród ograniczających ją.
NOWE STATKI KLASY B, C I D I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B PRZEWOŻĄCE WIECEJ NIŻ 36 PASAŻERÓW:
.3 Przegrody te biegną od pokładu do pokładu i do poszycia lub innych ograniczeń.
.4 Jeżeli główna strefa pionowa jest wtórnie podzielona przez poziome przegrody klasy “A” na poziome strefy, dla celów zapewnienia odpowiedniej bariery między zraszanymi a niezraszanymi strefami statku, przedziały rozciągają się między sąsiadującymi grodziami stref pionowych i do poszycia lub zewnętrznych granic statku i są izolowane zgodnie z wartościami izolacji przeciwpożarowej i szczelności podanymi w tabeli 4.2 dla nowych statków przewożących więcej niż 36 pasażerów i w tabeli 5.2 dla nowych statków przewożących więcej niż 36 pasażerów i istniejących statków przewożących więcej niż 36 pasażerów.
.5 .1 Na statkach zaprojektowanych do celów specjalnych takich, jak promy samochodowe lub kolejowe, jeżeli przepisy dotyczące grodzi głównych stref pionowych byłyby sprzeczne z przeznaczeniem statku, równoważna ochrona zostaje osiągnięta poprzez podzielenie przestrzeni w strefach poziomych.
.2 Jednakże na statku z pomieszczeniami kategorii specjalnej, każde takie pomieszczenie spełnia stosowne przepisy prawidła II-2/B/14 i, jeżeli ta zgodność byłaby sprzeczna ze zgodnością z innymi wymaganiami w tym zakresie, obowiązują wymagania prawidła II-2/B/14.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna