Dyrektywa rady 86/635/ewgPobieranie 148,18 Kb.
Strona8/8
Data14.02.2018
Rozmiar148,18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Artykuł 39

1. Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej przelicza się po kursie dnia bilansowego. Państwa Członkowskie mogą jednakże wymagać lub też zezwolić na przeliczanie lub zobowiązać do przeliczania wartości aktywów będących finansowymi składnikami majątku trwałego oraz aktywów materialnych i niematerialnych nie zabezpieczonych lub nie zabezpieczonych szczególnie przed ryzykiem rynku transakcji z natychmiastową dostawą lub rynku transakcji terminowych, po kursach obowiązujących w dniu zakupu aktywów.


2. Nie w pełni zrealizowane aktualne lub przyszłe transakcje wymiany terminowe lub z natychmiastową dostawą przelicza się po kursie obowiązującym w dniu bilansowym.
Państwo Członkowskie może jednak zobowiązać do przeliczania transakcji terminowych po kursie terminowym obowiązującym w dniu bilansowym.
3. Bez uszczerbku dla przepisów art. 29 ust. 3, różnice między wartością księgową aktywów, pasywów i transakcji terminowych a kwotami uzyskanymi z przeliczenia dokonanego zgodnie z ust. 1 i 2, wykazuje się w rachunku zysków i strat. Państwa Członkowskie mogą jednakże nakazać lub zezwolić na włączenie różnic uzyskanych przez przeliczenie dokonane zgodnie z ust. 1 i 2, w całości lub w części do rezerw nie przeznaczonych do podziału, gdy dotyczą one aktywów stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, aktywów materialnych i niematerialnych oraz transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia tych aktywów przed ryzykiem kursowym.

4. Państwa Członkowskie mogą określić, iż dodatnie różnice wynikające z transakcji terminowych, aktywów lub pasywów nie zabezpieczonych lub nie zabezpieczonych szczególnie przed ryzykiem kursowym innymi transakcjami terminowymi lub aktywami bądź pasywami, nie powinny być wykazywane w rachunku zysków i strat.


5. Jeżeli stosowana jest metoda określona w art. 59 dyrektywy 78/660/EWG, Państwo Członkowskie może przewidywać przenoszenie wszystkich różnic kursowych, w całości lub w części, bezpośrednio do rezerw. Dodatnie i ujemne różnice przeliczeniowe przeniesione do rezerw wykazuje się odrębnie w bilansie lub w informacji dotyczącej bilansu rocznego.
6. Państwa Członkowskie mogą wymagać wykazania lub zezwolić na wykazanie różnic kursowych powstałych przy konsolidacji w wyniku ponownego przeliczenia wartości kapitału i rezerw przedsiębiorstw powiązanych lub kapitału rezerw związanych z udziałem w partycypacji na początku okresu obrachunkowego, w całości lub w części, do rezerw skonsolidowanych, wraz z różnicami przeliczeniowymi powstałymi w wyniku przeliczenia wszelkich transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia kapitału lub rezerw przed ryzykiem kursowym.
7. Państwa Członkowskie mogą wymagać przeliczania lub zezwolić na przeliczanie dochodów i wydatków przedsiębiorstw powiązanych oraz partycypacji przy konsolidacji po średnim kursie wymiany obowiązującym w okresie obrachunkowym.
SEKCJA 8
TREŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BILANSU ROCZNEGO

Artykuł 40

1. Art. 43 ust. 1 dyrektywy 78/660/EWG ma zastosowanie, z zastrzeżeniem art. 37 niniejszej dyrektywy oraz kolejnych przepisów.


2. Oprócz informacji wymaganych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 5 dyrektywy 78/660/EWG, instytucje kredytowe ujawniają następujące informacje dotyczące pozycji 8 pasywów (zobowiązania podporządkowane):
a) w odniesieniu do każdej pożyczki przekraczającej 10% ogólnej kwoty zobowiązań podporządkowanych:
(i) kwotę pożyczki, walutę, w której jest ona wyrażona, oprocentowanie i termin płatności lub informację, czy jest to pożyczka bezterminowa;
(ii) czy istnieją okoliczności, w których będzie konieczna wcześniejsza spłata;
(iii) warunki podporządkowania, istnienie jakichkolwiek przepisów przewidujących konwersję zobowiązania podporządkowanego w kapitał lub inną formę zobowiązania, oraz wymagania tych przepisów.
b) ogólne określenie zasadach dotyczących innych kredytów.
3. a) W miejsce informacji wymaganych na mocy art. 43 ust. 1 pkt 6 dyrektywy 78/660/EWG, instytucje kredytowe w informacji dotyczącej bilansu rocznego odrębnie wykazują w pozycji 3 lit. b) i pozycji 4 aktywów oraz w pozycji 1 lit. b), pozycji 2 lit. a), b) i bb) i pozycji 3 lit. b) pasywów kwoty tych pożyczek i zaliczek oraz zobowiązania, uwzględniając pozostały okres spłaty, w następujący sposób:
- nie dłuższy niż trzy miesiące,
- dłuższy niż trzy miesiące, lecz nie dłuższy niż rok,
- dłuższy niż rok, lecz nie dłuższy niż pięć lat,
- dłuższy niż pięć lat.
W przypadku pozycji 4 aktywów należy wykazywać także pożyczki i zaliczki podlegające zwrotowi na żądanie lub podlegające spłacie z krótkim okresem wypowiedzenia.
Jeżeli pożyczki i zaliczki lub zobowiązania pociągają za sobą płatności ratalne, pozostały okres spłaty ustala się jako okres między dniem bilansowym a terminem spłaty danej raty.
Jednakże, w okresie pięciu lat po upływie terminu określonego w art. 47 ust. 2, Państwa Członkowskie mogą wymagać lub zezwalać, aby wykaz aktywów i pasywów określonych w niniejszym artykule, sporządzony według terminów płatności, był oparty o pierwotnie uzgodnione terminy płatności lub okresy wypowiedzenia. W takim przypadku, jeżeli instytucja kredytowa nabyła istniejącą pożyczkę nie potwierdzoną świadectwem, Państwa Członkowskie powinny nakazać klasyfikację takiej pożyczki według pozostałego okresu spłaty liczonego od dnia nabycia istniejącej pożyczki. Do celów niniejszego akapitu, uzgodniony pierwotnie termin spłaty pożyczek stanowi okres między dniem pierwszej wypłaty a dniem spłaty. Do celów niniejszego akapitu, za okres wypowiedzenia należy uważać okres między datą wypowiedzenia a dniem spłaty. Jeżeli pożyczki i zaliczki lub zobowiązania podlegają wykupowi w ratach, uzgodnionym okresem spłaty jest okres pomiędzy datą udzielenia pożyczek i kredytów lub zobowiązań a terminem spłaty ostatniej raty. Instytucje kredytowe wykazują również w pozycjach bilansowych określonych w niniejszym akapicie, jaka część tych aktywów i pasywów przypada do spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego.
b) Instytucje kredytowe wykazują, w odniesieniu do pozycji 5 aktywów (dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie) i pozycji 3 lit. a) pasywów (wyemitowane dłużne papiery wartościowe), jaka część aktywów i pasywów przypada do spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego.
c) Państwa Członkowskie mogą nakazać wykazywanie w bilansie informacji określonych w lit. a) i b).
d) Instytucje kredytowe podają szczegółowe dane o poręczeniach majątkowych udzielonych tytułem zabezpieczenia własnych zobowiązań lub zobowiązań osób trzecich (z uwzględnieniem zobowiązań warunkowych); dane te powinny być wystarczająco szczegółowe, aby możliwe było wykazanie, dla poszczególnych pozycji pasywów oraz dla poszczególnych pozycji pozabilansowej, całkowitej kwoty poręczeń majątkowych udzielonych tytułem zabezpieczenia.
4. W przypadku, gdy instytucje kredytowe zobowiązane są dostarczać informacje, określone w art. 43 ust. 1 pkt 7 dyrektywy 78/660/EWG, w pozycjach pozabilansowych, informacji takich nie potrzeba powtarzać w informacji dotyczącej bilansu rocznego.
5. W miejsce informacji wymaganych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 78/660/EWG, instytucja kredytowa wykazuje w informacji dotyczącej bilansu rocznego część swoich dochodów dotyczącą art. 27 pozycje 1, 3, 4, 6 i 7 lub art. 28 pozycje B 1, B 2, B 3, B 4 i B 7 według geograficznego podziału rynków, o ile rynki te między sobą różnią się znacznie ze względu na organizację instytucji kredytowej. Zastosowanie ma art. 45 ust. 1 lit. b) dyrektywy 78/660/EWG.
6. Odniesienie w art. 43 ust. 1 pkt 9 dyrektywy 78/660/EWG do art. 23 ust. 6 niniejszej dyrektywy uważa się za odniesienie do art. 27 ust. 8 lub art. 28 (pkt A 4 )niniejszej dyrektywy.
7. W drodze odstępstwa od przepisów art. 43 ust. 1 pkt 13 dyrektywy 78/660/EWG, instytucje kredytowe ujawniają jedynie kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom ich organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz zaciągnięte, w wyniku udzielenia wszelkiego rodzaju gwarancji, w ich imieniu, zobowiązania. Informacje te muszą zostać przedstawione w ujęciu sumarycznym dla każdej kategorii.

Artykuł 41

1. Informacje określone w art. 15 ust. 3 dyrektywy 78/660/EWG muszą być podane w stosunku do aktywów stanowiących składniki środków trwałych, zgodnie z definicją art. 35 niniejszej dyrektywy. Obowiązek odrębnego wykazywania aktualizacji wyceny wartości nie dotyczy jednakże przypadku, w którym Państwo Członkowskie zezwoliło na dokonywanie kompensat aktualizacji wyceny na podstawie art. 34 ust. 2 niniejszej dyrektywy. W takim przypadku aktualizacje wyceny wartości mogą być łączone z innymi pozycjami.


2. Państwo Członkowskie wymaga, aby instytucje kredytowe do podawania także następujących informacji, także w informacji dotyczącej bilansu rocznego:
a) wyszczególnienie zbywalnych papierów wartościowych wykazanych w pozycjach 5-8 aktywów w podziale na papiery notowane i nie notowane na giełdzie papierów wartościowych;
b) wyszczególnienie zbywalnych papierów wartościowych zamieszczonych w pozycjach 5 i 6 aktywów w podziale na papiery, które na podstawie art. 35 są, lub nie są, finansowymi składnikami majątku trwałego oraz podanie kryterium stosowanego do rozróżnienia między obiema kategoriami zbywalnych papierów wartościowych;
c) wartość transakcji leasingowych, z podziałem na odpowiednie pozycje bilansu;
d) wyszczególnienie pozycji 13 aktywów, pozycji 4 pasywów, pozycji 10 i 18 w układzie pionowym lub A 6 i A 11 w układzie poziomym oraz pozycji 7 i 17 w układzie pionowym lub B 7 i B 9 w układzie poziomym rachunku zysków i strat, w podziale na główne kwoty składowe, w przypadku, gdy kwoty te są istotne do celów oceny rocznych sprawozdań finansowych, oraz wyjaśnienia dotyczące ich charakteru i wysokości;
e) koszty poniesione z tytułu zobowiązań podporządkowanych przez instytucje kredytowe w ciągu roku sprawozdawczego;
f) informację o tym, że instytucja świadczy osobom trzecim usługi w zakresie zarządzania i usługi agencyjne, gdy zakres tej działalności ma istotnie znaczenie dla całokształtu działalności tej instytucji kredytowej;
g) łączne kwoty aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych i przeliczone na walutę, w której zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe;
h) zestawienie poszczególnych typów niewymagalnych transakcji terminowych na dzień sporządzenia bilansu, ze szczególnym wykazaniem przy poszczególnych typach transakcji, czy są one podejmowane w znacznym stopniu w celu zabezpieczenia wahań stóp procentowych, kursów i cen rynkowych, oraz czy są one podejmowane w znacznym stopniu w celach operacyjnych. Owe typy transakcji obejmują wszystkie te transakcje w związku, z którymi należy wykazywać dochody lub wydatki w art. 27 pozycja 6, art. 28 pozycje A 3 lub B 4 lub art. 29 ust. 3, na przykład waluty obce, metale szlachetne, zbywalne papiery wartościowe, świadectwa depozytowe i inne aktywa.
SEKCJA 9
PRZEPISY DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Artykuł 42

1. Instytucje kredytowe sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane roczne sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami dyrektywy 83/349/EWG, o ile przepisy niniejszej sekcji nie stanowią inaczej.


2. O ile Państwo Członkowskie nie korzysta z przepisów art. 5 dyrektywy 83/349/EWG, ust. 1 niniejszego artykułu ma zastosowanie również do przedsiębiorstw macierzystych, których jedynym celem jest nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach zależnych oraz zarządzanie tymi udziałami w celu osiągnięcia zysku, w przypadku, gdy te przedsiębiorstwa zależne są, albo wyłącznie, albo głównie, instytucjami kredytowymi.

Artykuł 43

1. Dyrektywa 83/349/EWG ma zastosowanie, z zastrzeżenie art. 1 niniejszej dyrektywy i ust. 2 niniejszego artykułu.


2. a) Art. 4, 6, 15 i 40 dyrektywy 83/349/EWG nie mają zastosowania.
b) Państwa Członkowskie mogą uzależnić stosowanie przepisów art. 7 dyrektywy 83/349/EWG od spełnienia następujących warunków dodatkowych:
- przedsiębiorstwo dominujące musi poręczać, iż zapewniam, że zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorstwo objęte zwolnieniem; istnienie takiej deklaracji należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa objętego zwolnieniem;
- przedsiębiorstwo dominujące musi być instytucją kredytową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy.
c) Informacja określona w art. 9 ust. 2 tiret pierwsze i drugie dyrektywy 83/349/EWG, a mianowicie:
- wartość środków trwałych i
- obrót netto
zastępuje się:
- sumę pozycji 1, 3, 4, 6 i 7 art. 27 lub B 1, B 2, B 3, B 4 i B 7 art. 28 niniejszej dyrektywy.
d) W przypadku, gdy w wyniku zastosowania przepisów art. 13 ust. 3 lit c) dyrektywy 83/349/EWG, przedsiębiorstwo zależne będące instytucją kredytową nie jest uwzględnione w sprawozdaniu skonsolidowanym, jeżeli akcje lub udziały tego przedsiębiorstwa są w tymczasowym posiadaniu w wyniku operacji pomocy finansowej podjętej w celu reorganizacji lub utrzymania danego przedsiębiorstwa, sprawozdanie roczne tego dołącza się do sprawozdania skonsolidowanego oraz w informacji dotyczącej bilansu rocznego przedstawić dodatkowe informacje w sprawie charakteru i warunków operacji pomocy finansowej.
e) Państwo Członkowskie może także stosować przepisy art. 12 dyrektywy 83/349/EWG w stosunku do dwóch lub większej liczby instytucji kredytowych, które nie są ze sobą powiązane w sposób określony w art. 1 ust. 1 lub 2 dyrektywy 83/349/EWG, lecz pozostają pod jednolitym zarządem na innych zasadach niż wynikające z umowy lub postanowień statutu spółki.
f) Art. 14 dyrektywy 83/349/EWG, z wyjątkiem ust. 2, stosuje się odpowiednio z następującym zastrzeżeniem:
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo dominujące jest instytucją kredytową i w przypadku, gdy jedno lub więcej przedsiębiorstw zależnych objętych konsolidacją nie ma tego statusu, przedsiębiorstwa zależne włącza się do konsolidacji, jeśli ich działalność jest bezpośrednim rozszerzeniem działalności bankowej lub stanowi usługi uzupełniające wobec działalności bankowej, takie jak leasing, factoring, zarządzanie funduszami powierniczymi, zarządzanie usługami przetwarzania danych lub inne podobne działalności.
g) W celach układu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
- art. 3, 5-26 i 29-34 niniejszej dyrektywy ma zastosowanie;
- odniesienie w art. 17 dyrektywy 83/349/EWG do art. 15 ust. 3 dyrektywy 78/660/EWG ma zastosowanie do aktywów uważanych za środki trwałe na podstawie art. 35 niniejszej dyrektywy.
h) Art. 34 dyrektywy 83/349/EWG ma zastosowanie w odniesieniu do treści informacji dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem art. 40 i 41 niniejszej dyrektywy.
SEKCJA 10

PUBLIKACJA
Artykuł 44

1. Należycie zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe instytucji kredytowych wraz z rocznymi sprawozdaniami z działalności i raportami osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie rewizji ksiąg ogłasza się w sposób określony prawem krajowym zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG8.


Prawo krajowe może jednakże zezwalać na nie ogłaszanie sprawozdań finansowych. W takim przypadku sprawozdania finansowe zostają publicznie udostępnione w statutowej siedzibie spółki w danym Państwie Członkowskim. Musi być możliwym otrzymanie na żądanie kopii całości lub części sprawozdania. Cena kopii egzemplarza nie może przekraczać kosztów administracyjnych.
2. Ust. 1 stosuje się również do należycie zatwierdzonych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności i raportów osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie rewizji ksiąg.
3. Jednakże w przypadku, gdy instytucja kredytowa, która sporządziła roczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie jest ustanowiona jako typ spółki wymieniony w art. 1 ust. 1 dyrektywy 78/660/EWG i nie jest zobowiązana na podstawie swojego prawa krajowego do ogłaszania dokumentów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, musi ona, co najmniej udostępnić je publicznie w swojej statutowej siedzibie lub, w przypadku braku statutowej siedziby, w swoim głównym miejscu prowadzenia działalności. Musi być możliwym otrzymanie na żądanie kopii całości lub części sprawozdania. Cena kopii egzemplarza nie może przekraczać kosztów administracyjnych.
4. Roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe instytucji kredytowej ogłasza się w każdym Państwie Członkowskim, w którym dana instytucja kredytowa posiada oddziały w rozumieniu art. 1 tiret trzecie dyrektywy 77/780/EWG. Takie Państwa Członkowskie mogą nakazać ogłaszanie tych dokumentów w swoich językach urzędowych.
5. Państwa Członkowskie przewidują odpowiednie sankcje za niestosowanie zasad ogłaszania określonych w niniejszym artykule.
SEKCJA 11

REWIZJA KSIĄG
Artykuł 45

Państwo Członkowskie może nie stosować przepisów art. 2 ust. 1 lit. b) podpunkt (iii) dyrektywy 84/252/EWG9 w stosunku do państwowych banków oszczędnościowych, w przypadku, gdy statutowa rewizja ksiąg przedsiębiorstw, określona w art. 1 ust. 1 dyrektywy 84/252/EWG, zastrzeżona jest dla istniejącego organu nadzoru tych banków oszczędnościowych w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz jeśli osoba odpowiedzialna za rewizję ksiąg spełnia, co najmniej warunki określone w art. 3-9 dyrektywy 84/253/EWG.


SEKCJA 12

PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 46

Komitet kontaktowy ustanowiony zgodnie z art. 52 dyrektywy 78/660/EWG, podczas posiedzeń zwoływanych w odpowiednim składzie, wykonuje również następujące funkcje:


a) ułatwiania, bez uszczerbku dla postanowień art. 169 i 170 Traktatu, zharmonizowane stosowanie niniejszej dyrektywy poprzez regularne posiedzenia poświęcone w szczególności praktycznym problemom powstającym w związku ze stosowaniem niniejszej dyrektywy;
b) doradzanie Komisji, w razie potrzeby, w sprawach uzupełnień lub poprawek do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 47

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 1990 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.


2. Państwa Członkowskie mogą określić, że przepisy, określone w ust. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok budżetowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1993 r. lub w trakcie trwania roku kalendarzowego 1993.
3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 48

Po upływie pięciu lat od dnia określonego w art. 47 ust. 2, Rada, działając na wniosek Komisji, zbada i w razie potrzeby skoryguje wszystkie te przepisy niniejszej dyrektywy, które pozostawiają Państwom Członkowskim możliwość wyboru, oraz art. 2 ust. 1, art.. 27, 28 i 48, w świetle doświadczeń nabytych podczas stosowania niniejszej dyrektywy, w szczególności w celu większej przejrzystości i harmonizacji przepisów określonych w niniejszej dyrektywie.Artykuł 49

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 1986 r.W imieniu Rady

N. LAWSONPrzewodniczący


1 Dz.U. nr C 130 z 1.6.1981, str.1, Dz.U. nr C 83 z 24.3.1984, str. 6 oraz Dz.U. nr C 351 z 31.12.1985, str. 24.

2 Dz.U. nr C 242 z 12.9.1983, str. 33 oraz Dz.U. nr C 163 z 10.7.1978, str. 60.

3 Dz.U. nr C 112 z 3.5.1982, str. 60.

4 Dz.U. nr L 222 z 14.8.1978, str. 11.

5 Dz.U nr L 314 z 4.12.1984, str. 28.

6 Dz.U. nr L 193 z 18.7.1983, str. 1.

7 Dz.U. nr L 322 z 17.12.1977, str. 30.

8 Dz.U. nr L 65 z 14.03.1968, str. 8.

9 Dz.U. nr L 126 z 12.05.1984, str. 20.


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna