Dyrektywa rady 86/635/ewgPobieranie 148,18 Kb.
Strona6/8
Data14.02.2018
Rozmiar148,18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEPISY SZCZEGÓLNE ODNOSZĄCE SIĘ DO NIEKTÓRYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Artykuł 29

Art. 27 pozycje 1 i 2 (układ pionowy)


Art. 28 pozycje A 1 i B 1 (układ poziomy)

Dochody z tytułu odsetek i podobne dochody oraz odsetki płatne i podobne koszty

Pozycje te obejmują wszelkie zyski i straty wynikające z działalności bankowej, w tym:


1) wszelkie dochody z aktywów ujętych w bilansie w pozycjach 1-5, niezależnie od sposobu ich obliczenia. Takie dochody obejmują również dochody uzyskane z tytułu rozłożenia w czasie dyskonta aktywów nabytych za kwotę niższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę wyższą, od sumy należności do zapłaty w terminie płatności;
2) wszelkie koszty wynikające z zobowiązań ujętych w pozycjach 1-3 i 8 bilansu, niezależnie od sposobu ich obliczenia. Takie koszty powinny również obejmować koszty poniesione z tytułu rozłożenia w czasie nadwyżki z aktywów nabytych za kwotę wyższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę niższą, od sumy należności do zapłaty w terminie płatności;
3) dochody i koszty z tytułu zawartych umów terminowych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek;
4) opłaty i prowizje o charakterze podobnym do odsetek i obliczone w odniesieniu do podstawy czasowej lub w odniesieniu do kwoty roszczeń lub zobowiązań.

Artykuł 30

Art. 27 pozycja 3 (układ pionowy)


Art. 28 pozycja B 2 (układ poziomy)
Dochody z akcji i innych papierów wartościowych o nieustalonym oprocentowaniu, dochody z akcji i partycypacji, dochody z akcji w przedsiębiorstwach powiązanych
Pozycja ta obejmuje wszelkie dywidendy i inne dochody z papierów wartościowych o nieustalonym oprocentowaniu, dochody z partycypacji oraz dochody z akcji w przedsiębiorstwach powiązanych. Dochody z akcji i udziałów w spółkach inwestycyjnych włącza się również do niniejszej pozycji.
Artykuł 31
Art. 27 pozycje 4 i 5 (układ pionowy)
Art. 28 pozycje A2 i B 3 (układ poziomy)

Dochody i koszty z tytułu prowizji

Bez uszczerbku dla przepisów art. 29, dochody z tytułu prowizji obejmują dochody z tytułu wszelkich usług świadczonych na rzecz osób trzecich, zaś koszty z tytułu prowizji obejmują wydatki z tytułu usług wykonanych przez osoby trzecie, w szczególności


- prowizje z tytułu gwarancji, obsługi administracyjnej pożyczek w imieniu innych kredytodawców i operacji związanych z obrotem papierami wartościowymi na rzecz osób trzecich,
- prowizje i inne koszty oraz dochody z tytułu transakcji płatności, opłat administracyjnych za prowadzenie rachunków oraz prowizji za przechowywanie i obsługę administracyjną papierów wartościowych,
- prowizje z tytułu transakcji walutowych oraz kupna i sprzedaży monet i metali szlachetnych w imieniu osób trzecich,
- prowizje należne za usługi maklerskie w związku z umowami dotyczącymi oszczędności i umowami ubezpieczenia oraz pożyczkami.

Artykuł 32

Art. 27 pozycja 6 (układ pionowy)


Art. 28 pozycje A 3 i B 4 (układ poziomy)

Wynik netto z operacji finansowych

Pozycja ta obejmuje:


1. zysk lub stratę netto z przeprowadzenia operacji związanych z obrotem papierami wartościowymi, które nie stanowią finansowych składników majątku trwałego wraz z aktualizacją i reaktualizacją wartości tych papierów wartościowych, uwzględniając, w przypadku stosowania przepisów art. 36 ust. 2, różnicę wynikającą ze stosowania tych przepisów. Jednakże w tych Państwach Członkowskich, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 37, wspomniane zyski i straty netto oraz aktualizacja i reaktualizacja wartości wykazuje się jedynie w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do papierów wartościowych znajdujących się w portfelu transakcyjnym;
2. zysk lub stratę netto z przeprowadzonych operacji wymiany, bez uszczerbku dla przepisów art. 29 pkt 3;
3. zyski i straty netto z przeprowadzonych pozostałych operacji kupna i sprzedaży z udziałem instrumentów finansowych, w tym metali szlachetnych.

Artykuł 33

Art. 27 pozycje 11 i 12 (układ pionowy)


Art. 28 pozycje A 7 i B 5 (układ poziomy)
Aktualizacja wartości w stosunku do pożyczek, zaliczek i przepisy dotyczące zobowiązań warunkowych i innych zobowiązań
Reaktualizacja wartości pożyczek, zaliczek i przepisy dotyczące zobowiązań warunkowych i innych zobowiązań
1. Pozycje te obejmują, z jednej strony, koszty z tytułu aktualizacji wartości w stosunku do pożyczek i zaliczek wykazywanych w pozycjach 3 i 4 aktywów oraz przepisy dotyczące zobowiązań warunkowych i zobowiązań wykazywanych w pozycjach pozabilansowych 1 i 2, oraz, z drugiej strony, środki uzyskane z odpisanych pożyczek i zaliczek oraz kwoty stanowiące odpisanie wcześniej dokonanych aktualizacji wycen i utworzonych rezerw.
2. W tych Państwach Członkowskich, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 37, pozycja ta obejmuje także wynik finansowy netto z przeprowadzonych operacji związanych z obrotem papierami wartościowymi wykazanych w pozycjach 5 i 6 aktywów, które nie stanowią finansowych składników majątku trwałego zgodnie z definicją art. 35 ust. 2, ani nie znajdują się w portfelu transakcyjnym, łącznie z aktualizacją wyceny i reaktualizacją wyceny wartości takich papierów wartościowych, uwzględniając, w przypadku stosowania przepisów art. 36 ust. 2, różnicę wynikającą z zastosowania przepisów artykułu. Należy wówczas wprowadzić odpowiednią nazwę tej pozycji.
3. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wzajemne kompensowanie kosztów i dochodów ujętych w niniejszych pozycjach, z wykazaniem jedynie ich kwoty netto (będącej dochodem lub kosztem).
4. Aktualizację wartości w stosunku do pożyczek i zaliczek udzielonych instytucjom kredytowym, klientom oraz przedsiębiorstwom, z którymi instytucja kredytowa jest powiązana poprzez udziały partycypacyjne oraz przedsiębiorstwom powiązanym, w przypadku, gdy ma to istotne znaczenie, wykazuje się odrębnie w informacji dotyczącej bilansu rocznego. Przepis ten nie musi być stosowany, jeśli Państwo Członkowskie zezwala na kompensowanie kosztów i dochodów na podstawie ust. 3.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna