Dyrektywa rady 86/635/ewgPobieranie 148,18 Kb.
Strona5/8
Data14.02.2018
Rozmiar148,18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Artykuł 20
Pasywa: pozycja 3 – Zobowiązania potwierdzone świadectwami

1. Niniejsza pozycja obejmuje zarówno dłużne papiery wartościowe, jak i zobowiązania, dla których wystawiono zbywalne świadectwa, w szczególności kwity depozytowe, „bons de caisse” i zobowiązania wynikające z własnych weksli akceptowanych i własnych weksli.


2. Jako własne weksle akceptowane należy traktować jedynie weksle akceptowane, które dana instytucja kredytowa wystawiła w celu własnego refinansowania i w stosunku, do których jest pierwszym dłużnikiem („trasatem”).

Artykuł 21
Pasywa: pozycja 8 – Zobowiązania podporządkowane

Zobowiązania wykazuje się w tej pozycji w przypadku, gdy zostało uzgodnione w umowie, że w razie likwidacji lub upadłości pasywa, potwierdzone lub nie potwierdzone świadectwami, spłata nastąpi jedynie po zaspokojeniu roszczeń wszystkich innych wierzycieli.Artykuł 22
Pasywa: pozycja 9 –Kapitał subskrybowany

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie kwoty, niezależnie od ich rzeczywistego określenia, które, zgodnie ze strukturą prawną danej instytucji, uważa się na mocy prawa krajowego za kapitał własny subskrybowany przez akcjonariuszy lub innych właścicieli.Artykuł 23
Pasywa: pozycja 11 – Rezerwy

Pozycja ta obejmuje wszystkie typy rezerw wymienione w art. 9 dyrektywy 78/660/EWG jako pozycja A.IV pasywów, zgodnie z definicją. Państwa Członkowskie mogą ponadto przewidzieć w razie potrzeby tworzenie innych typów rezerw tym instytucjom kredytowym, których struktura prawna nie jest objęta zakresem regulacji dyrektywy 78/660/EWG.


Typy rezerw określony w akapicie pierwszym, wykazuje się odrębnie jako podpozycje pozycji 11 pasywów w bilansie instytucji kredytowych, z wyjątkiem rewaluacji rezerwy, którą wykazuje się w pozycji 12.

Artykuł 24Pozycje pozabilansowe: pozycja 1 – Zobowiązania warunkowe
Pozycja ta obejmuje wszystkie transakcje na podstawie, których instytucja zaciągnęła zobowiązania wobec osób trzecich.
W informacji dotyczącej rachunku określa się charakter i kwotę wszelkiego rodzaju zobowiązań warunkowych mających istotne znaczenie dla działalności danej instytucji.
Zobowiązania wynikające z akceptacji redyskontowanych weksli zamieszcza się w tej pozycji jedynie wówczas, gdy prawo krajowe nie stawia innych wymogów. To samo odnosi się do weksli akceptowanych innych niż własne weksle akceptowane.
Gwarancje i poręczenia majątkowe udzielone tytułem zabezpieczenia dodatkowego obejmują wszystkie zobowiązania o charakterze gwarancji i zastawy udzielone tytułem zabezpieczenia dodatkowego, ustanowione na rzecz osób trzecich, w szczególności w odniesieniu do poręczeń i nieodwołalnych akredytyw.
Artykuł 25

Pozycje pozabilansowe: pozycja 2 – Zobowiązania

Pozycja ta obejmuje wszystkie nieodwołalne zobowiązania powodujące ryzyko.


W informacji dotyczącej rachunków określa się charakter i kwotę wszelkiego rodzaju zobowiązań warunkowych mających istotne znaczenie dla działalności danej instytucji.
Zobowiązania wynikające z tytułu zawartych transakcji sprzedaży z klauzulą odkupu obejmują zobowiązania zaciągnięte przez instytucję kredytową w związku z transakcjami sprzedaży z klauzulą odkupu (na podstawie wiążących umów sprzedaży z opcją odkupu) w rozumieniu art. 12 ust. 3.
SEKCJA 5

UKŁAD RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Artykuł 26

W celu przedstawienia rachunku zysków i strat Państwa Członkowskie wprowadzają jeden lub oba układy określone w art. 27 i 28. Jeśli Państwo Członkowskie wprowadza oba układy, wówczas może zezwolić przedsiębiorstwom na dokonanie wyboru między nimi.Artykuł 27
Układ pionowy

1. Otrzymywane korzyści i podobne dochody, z wykazaniem odrębnym dochodów z papierów wartościowych o stałym dochodzie


2. Korzyści płatne i podobne koszty
3. Dochody z papierów wartościowych:
a) Dochody z akcji i innych papierów wartościowych o nieustalonym oprocentowaniu
b) Dochody z partycypacji
c) Dochody z akcji i udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych
4. Dochody z tytułu prowizji
5. Koszty z tytułu prowizji
6. Zysk lub straty netto operacji finansowych
7. Pozostałe zyski z działalności operacyjnej
8. Koszty związane z ogólnym zarządem
a) Wydatki personalne, odrębnie wskazujące:
- płace i wynagrodzenia
- koszty zabezpieczeń społecznych z odrębnym wykazaniem odnoszących się do emerytur
b) Pozostałe koszty administracyjne
9. Aktualizacja wartości pozycji 9 i 10 aktywów
10. Pozostałe koszty operacyjne
11. Aktualizacja wartości w stosunku do pożyczek, zaliczek i przepisów dotyczących zobowiązań warunkowych i innych zobowiązań
12. Reaktualizacja wartości w stosunku do pożyczek, zaliczek i przepisów dotyczacych zobowiązań warunkowych i innych zobowiązań
13. Aktualizacja wartości w stosunku do posiadanych zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, partycypacji i udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych
14. Reaktualizacja wartości w stosunku do posiadanych zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, partycypacji i udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych
15. Podatek od zysków i strat w stosunku do zwykłej działalności
16. Zyski i straty zwykłej działalności po opodatkowaniu
17. Zyski nadzwyczajne
18. Opłaty nadzwyczajne
19. Nadzwyczajne zyski i straty
20. Podatek od nadzwyczajnych zysków i strat
21. Wynik nadzwyczajnych zysków i strat po opodatkowaniu
22. Pozostałe podatki nie wykazane w poprzednich pozycjach
23. Zyski lub straty za rok budżetowy

Artykuł 28
Układ poziomy

A. Opłaty
  1. Odsetki płatne i podobne koszty
  1. Koszty z tytułu prowizji
  1. Strata netto z operacji finansowych
  1. Ogólne koszty administracyjne:

a) Wydatki personalne, odrębnie wskazujące:


- płace i wynagrodzenia
- koszty zabezpieczenia społecznego z odrębnym wykazaniem kosztów ubezpieczenia emerytalnego
b) Pozostałe ogólne koszty administracyjne
5. Aktualizacja wartości w stosunku do pozycji 9 i 10 aktywów
6. Pozostałe koszty operacyjne
7. Aktualizacja wartości w stosunku do pożyczek, zaliczek i rezerw na poczet zobowiązań warunkowych i innych zobowiązań
8. Aktualizacja wartości w stosunku do posiadanych zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, partycypacji i udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych
9. Podatek od zysków i strat w stosunku do zwykłej działalności
10. Wynik działalności operacyjnej po opodatkowaniu
11. Wydatki nadzwyczajne
12. Obciążenie podatkowe wyniku operacji nadzwyczajnych
13. Straty nadzwyczajne po opodatkowaniu
14. Pozostałe podatki nie wykazane w poprzednich pozycjach
15. Zysk za rok budżetowy
B. Dochód
1. Dochody z tytułu odsetek i podobne dochody, z wykazaniem odrębnym dochodów z papierów wartościowych o stałym dochodzie
2. Dochody z papierów wartościowych:
a) Dochody z akcji i innych papierów wartościowych o zmiennym dochodzie
b) Dochody z partycypacji
c) Dochody z akcji i udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych
3. Dochody z tytułu prowizji
4. Zysk netto z operacji finansowych
5. Reaktualizacja wartości w stosunku do pożyczek, zaliczek i rezerw na poczet zobowiązań warunkowych i innych
6. Reaktualizacja wartości posiadanych zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, partycypacji i udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych
7. Pozostałe dochody z działalności operacyjnej
8. Wynik działalności operacyjnej po opodatkowaniu
9. Dochód nadzwyczajny
10. Zyski nadzwyczajne po opodatkowaniu
11. Strata za rok budżetowy
SEKCJA 61   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna