Dyrektywa rady 86/635/ewgPobieranie 148,18 Kb.
Strona4/8
Data14.02.2018
Rozmiar148,18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH POZYCJI BILANSOWYCH
Artykuł 13Aktywa: pozycja 1 – Gotówka w posiadaniu, saldo w banku centralnym i bankach pocztowych
1. Gotówka w posiadaniu obejmuje prawne środki płatnicze, włączając banknoty i monety zagraniczne.
2. Pozycja ta może obejmować jedynie salda w bankach centralnych i pocztowych kraju lub krajów, w których ustanowiona została instytucja kredytowa. Salda takie muszą pozostawać do stałej dyspozycji instytucji kredytowej. Pozostałe roszczenia względem banków muszą być wykazywane jako pożyczki i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (pozycja 3 aktywów) lub jako pożyczki i zaliczki udzielone klientom (pozycja 4 aktywów).
Artykuł 14
Aktywa: pozycja 2 – Krótkookresowe obligacje Skarbu Państwa i inne dłużne papiery wartościowe nadające się do refinansowania w banku centralnym
1. Pozycja ta obejmuje, w lit. a), krótkookresowe obligacje Skarbu Państwa i podobne papiery wartościowe, to jest krótkookresowe obligacje Skarbu Państwa, papiery Skarbu Państwa i podobne papiery dłużne emitowane przez instytucje publiczne, nadające się do refinansowania w banku centralnym kraju lub krajów, w których instytucja kredytowa została ustanowiona. Te papiery dłużne emitowane przez instytucje publiczne, które nie spełniają powyższego warunku, należy wykazać w podpozycji 5 lit. a) aktywów.
2. Pozycja ta obejmuje, w lit. b), weksle nadające się do refinansowania w banku centralnym, to jest wszystkie weksle posiadane w portfelu, zakupione od instytucji kredytowych lub od klientów, w zakresie, w jakim nadają się na mocy prawa krajowego do refinansowania w banku centralnym kraju lub krajów, w których instytucja kredytowa posiada siedzibę.

Artykuł 15
Aktywa: pozycja 3 – Pożyczki i zaliczki na rzecz instytucji kredytowych

1. Pożyczki i zaliczki na rzecz instytucji kredytowych obejmują wszystkie pożyczki i zaliczki wynikające z operacji bankowych przeprowadzonych z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kredytowymi, udzielone przez instytucję kredytową sporządzającą bilans, niezależnie od ich rzeczywistej nazwy.


Jedynym wyjątkiem są pożyczki i zaliczki reprezentowane przez dłużne papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe, które wykazuje się w pozycji 5 aktywów.
2. Do celów niniejszego artykułu instytucje kredytowe obejmują wszystkie instytucje z listy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich na podstawie art. 3 ust. 7 dyrektywy 77/780/EWG oraz banki centralne i oficjalne krajowe i międzynarodowe organizacje bankowe oraz wszystkie przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego, nie założone na terytorium Wspólnoty, lecz spełniające kryteria zawarte w definicji określonej w art. 1 dyrektywy 77/780/EWG.
Pożyczki i zaliczki na rzecz przedsiębiorstw nie spełniających powyższych warunków, zamieszcza się w pozycji 4 aktywów.
Artykuł 16

Aktywa: pozycja 4 – Pożyczki i zaliczki na rzecz klientów

Pożyczki i zaliczki na rzecz klientów obejmują wszelkiego typu aktywa w formie roszczeń od krajowych i zagranicznych klientów, innych niż instytucje kredytowe, niezależnie od ich rzeczywistego oznaczenia.


Jedyny wyjątek stanowią pożyczki i zaliczki w postaci dłużnych papierów wartościowych lub wszelkie inne papiery wartościowe, które zamieszcza się w pozycji 5 aktywów.

Artykuł 17Aktywa: pozycja 5 – Dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie
1. Pozycja ta obejmuje przenaszalne dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez instytucje kredytowe, przez inne przedsiębiorstwa lub przez instytucje publiczne. Papiery wartościowe emitowane przez instytucje publiczne mogą być tu jednakże ujęte jedynie wówczas, gdy nie zamieszcza się ich w pozycji 2 aktywów.
2. Papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, ulegającym zmianie w zależności od określonych czynników, na przykład stopy opłacalności na rynku międzybankowym lub na rynku euro, uważa się również za dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie.
3. W podpozycji 5 lit. b) można wykazywać jedynie odkupione i zbywalne własne dłużne papiery wartościowe.

Artykuł 18
Pasywa: pozycja 1 – Kwoty należne wobec instytucji kredytowych

1. Kwoty należne wobec instytucji kredytowych obejmują wszystkie kwoty wynikające z operacji bankowych, należne innym krajowym lub zagranicznym instytucjom kredytowym od instytucji kredytowej sporządzającej bilans, niezależnie od ich rzeczywistego oznaczenia.


Jedynym wyjątkiem są zobowiązania, w postaci dłużnych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych, które zamieszcza się w pozycji 3 pasywów.
2. Do celów niniejszego artykułu instytucje kredytowe obejmują wszystkie przedsiębiorstwa z listy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich na podstawie art. 3 ust. 7 dyrektywy 77/780/EWG oraz banki centralne i oficjalne krajowe i międzynarodowe organizacje bankowe oraz wszystkie przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego, nie założone na terytorium Wspólnoty, lecz spełniające kryteria zawarte w definicji określonej w art. 1 dyrektywy 77/780/EWG.

Artykuł 19
Pasywa: pozycja 2 – Kwoty należne wobec klientów

1. Kwoty należne wobec klientów obejmują wszystkie kwoty należne wierzycielom nie będącym instytucjami kredytowymi w rozumieniu art. 18, niezależnie od ich rzeczywistej nazwy.


Jedynym wyjątkiem są pasywa w postaci dłużnych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych, które wykazuje się w pozycji 3 pasywów.
2. Jako depozyty oszczędnościowe traktowane są jedynie te depozyty, które spełniają warunki ustanowione w prawie krajowym.
3. Oszczędnościowe bony zamieszcza się w odpowiedniej podpozycji jedynie wówczas, gdy nie posiadają one formy świadectw zbywalnych.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna