Dyrektywa 98/37/we parlamentu europejskiego I rady z 22 czerwca 1998 r w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego maszynPobieranie 499.32 Kb.
Strona1/6
Data26.03.2018
Rozmiar499.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Dyrektywa 98/37/WE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I Rady
z 22 czerwca 1998 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego maszyn

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności jego art. 100A,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Komitetu Gospodarczo-Społecznego1,
działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189B Traktatu2,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. dyrektywa Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie maszyn3 była często i istotnie zmieniana; ze względu na racjonalność takiego kroku i jasność, tekst tej dyrektywy należy ujednolicić;
 1. rynek wewnętrzny stanowi obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;
 1. sektor maszynowy jest ważną gałęzią techniki przemysłowej i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki Wspólnoty;
 1. koszty społeczne dużej liczby wypadków spowodowanych przez użytkowanie maszyn mogą zostać zmniejszone poprzez projektowanie i wykonywanie maszyn bezpiecznych z samego założenia oraz poprzez właściwe ich instalowanie i konserwację;
 1. państwa członkowskie są na swoim terytorium odpowiedzialne za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz - w odpowiednich przypadkach - za ochronę zwierząt domowych i towarów, a w szczególności za ochronę pracowników, w znacznym stopniu w związku z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania maszyn;
 1. w państwach członkowskich systemy legislacyjne odnoszące się do zapobiegania wypadkom są mocno zróżnicowane; zważywszy, że odpowiednie obowiązujące przepisy, często uzupełniane za pomocą faktycznie obowiązkowych specyfikacji technicznych i/lub nieobowiązkowych norm, niekoniecznie prowadzą do nierówności w poziomie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia, jednakże niejednolitość tych przepisów powoduje powstawanie barier w handlu wewnątrz Wspólnoty; ponadto certyfikacja zgodności i krajowe systemy certyfikacji maszyn różnią się w znacznym stopniu;
 1. istniejące przepisy krajowe dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i zapewniające ochronę przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem maszyn powinny być zbliżone, tak aby zagwarantować swobodny przepływ na rynku maszyn bez obniżania istniejących w państwach członkowskich uzasadnionych poziomów ochrony; przepisy tej dyrektywy dotyczące projektowania i wykonywania maszyn, będące podstawą do stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy, powinny być uzupełnione szczegółowymi przepisami dotyczącymi zapobiegania zagrożeniom, na które w pewnych wypadkach mogą być narażeni robotnicy podczas pracy, a także przepisami opartymi na organizacji bezpieczeństwa pracowników w środowisku pracy;
 1. prawa Wspólnoty w ich obecnej formie przewidują, poprzez odstępstwo od jednej z fundamentalnych zasad Wspólnoty, to znaczy od swobodnego przepływu towarów, że przeszkody w przepływie na terenie Wspólnoty, wynikające z różnic pomiędzy prawami krajowymi, odnoszącymi się do sprzedaży towarów, muszą być zaakceptowane w takim stopniu w jakim te przepisy mogą być uznane za niezbędne do spełnienia wymagań nadrzędnych;
 1. ust. 65 i 68 Białej Księgi, dotyczące utworzenia rynku wewnętrznego, zatwierdzone przez Radę Europejską w czerwcu 1985 r. przewidują nowe podejście do harmonizacji prawa; w takim wypadku harmonizacja prawa powinna być ograniczona do tych wymagań, które są niezbędne do spełnienia nadrzędnych i zasadniczych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w dziedzinie maszyn; wymagania te powinny zastąpić odpowiednie przepisy krajowe ze względu na swój zasadniczy charakter;
 1. utrzymanie lub poprawa poziomu bezpieczeństwa osiągniętego przez państwa członkowskie stanowi jeden z podstawowych celów niniejszej dyrektywy a także zasad bezpieczeństwa określonych przez wymagania zasadnicze;
 1. obszar stosowania niniejszej dyrektywy powinien opierać się na ogólnej definicji pojęcia „maszyna”, umożliwiającej techniczny rozwój wyrobów; rozwój złożonych instalacji i zagrożenia jakie one powodują, są równoważne powodowanym przez maszyny i ich formalne włączenie do dyrektywy jest zatem uzasadnione;
 1. niezbędne jest również zajęcie się urządzeniami zabezpieczającymi, które są umieszczane na rynku oddzielnie, a których funkcje zabezpieczające są zadeklarowane przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie;
 1. na targach, wystawach, itp. powinna istnieć możliwość pokazania maszyn, które nie spełniają wymogów niniejszej dyrektywy; jednak strony zainteresowane powinny być właściwie poinformowane, że maszyny te nie spełniają wymagań i nie mogą być zakupione w takiej postaci;
 1. zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powinny być przestrzegane w celu zapewnienia, że maszyny są bezpieczne; wymagania te powinny być stosowane z odpowiednią wnikliwością, biorąc pod uwagę stan techniki w momencie powstania maszyny oraz wymagania techniczne i ekonomiczne;
 1. oddanie do użytku maszyny w znaczeniu określonym przez niniejszą dyrektywę może odnosić się wyłącznie do użytkowania tej maszyny zgodnego z zamiarami wytwórcy; nie wyklucza to możliwości ustalania dodatkowych warunków dotyczących użytkowania, o ile nie pociągają one za sobą modyfikacji maszyny w sposób nie wymieniony w niniejszej dyrektywie;
 1. konieczne jest nie tylko zapewnienie wolnego obrotu oraz oddawania do użytku maszyn posiadających oznakowanie CE i certyfikat zgodności WE, ale należy także zapewnić wolny obrót maszynami nie posiadającymi oznakowania CE, które mają być wbudowane do innych maszyn lub zmontowane z innymi maszynami tak, że będą stanowić instalacje złożone;
 1. niniejsza dyrektywa określa zatem jedynie zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa o ogólnym zastosowaniu, uzupełnione pewną liczbą bardziej szczegółowych wymagań dla niektórych rodzajów maszyn; by pomóc wytwórcom w udowodnieniu zgodności z tymi wymaganiami zasadniczymi oraz aby zezwolić na kontrolowanie tej zgodności, pożądane jest posiadanie norm zharmonizowanych na poziomie europejskim w celu zapobieżenia powstawaniu zagrożeń spowodowanych konstrukcją i wykonaniem maszyn; normy te, zharmonizowane na poziomie europejskim, są opracowywane przez jednostki o charakterze przedsiębiorstw prywatnych i powinny utrzymać swój nieobowiązkowy status; Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) są jednostkami uznanymi za właściwe w zakresie przyjmowania norm zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w sprawie współpracy między Komisją i tymi jednostkami, podpisanymi 13 listopada 1984 r.; zgodnie ze znaczeniem przyjętym w ramach niniejszej dyrektywy norma zharmonizowana oznacza specyfikację techniczną (normę europejską lub dokument harmonizacyjny) przyjętą przez jedną z tych jednostek lub obie te jednostki, na podstawie upoważnienia przez Komisję zgodnie z postanowieniami zawartymi w dyrektywie 83/189/EWG1 oraz na podstawie ogólnych wytycznych wymienionych powyżej;
 1. uważa się za niezbędne ulepszenie ram prawnych, tak aby zapewnić skuteczny i odpowiedni udział pracodawców i pracowników w procesie normalizacji;
 1. odpowiedzialność państw członkowskich na ich terytorium za ochronę bezpieczeństwa i zdrowia oraz inne zagadnienia, których dotyczą wymagania zasadnicze, powinna być stwierdzona w klauzuli zabezpieczającej zapewniającej odpowiednie procedury ochronne w ramach Wspólnoty;
 1. zgodnie z obecnie przyjętą praktyką w państwach członkowskich wytwórcy pozostają odpowiedzialni za certyfikację zgodności wyprodukowanych przez siebie maszyn z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi; zgodność z normami zharmonizowanymi pociąga za sobą domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi; w wyłącznej gestii wytwórcy pozostaje, czy widzi potrzebę zbadania swoich wyrobów oraz wystawienia certyfikatu przez stronę niezależną;
 1. w stosunku do niektórych typów maszyn o podwyższonym wskaźniku ryzyka pożądane jest stworzenie surowszej procedury certyfikacyjnej; przyjęcie procedury badania typu WE może dawać w wyniku deklarację WE wydaną przez wytwórcę bez spełnienia jakichkolwiek surowszych wymagań, takich jak gwarancja jakości, weryfikacja lub nadzorowanie WE;
 1. z zasady wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty powinien stworzyć techniczną dokumentację konstrukcyjną przed wystawieniem deklaracji zgodności WC; nie wymaga się jednak aby dokumentacja ta była w całości i stale dostępna w sensie materialnym, choć powinna być dostępna na żądanie; dokumentacja ta nie musi zawierać dokładnych rysunków podzespołów wykorzystanych do produkcji maszyny, o ile informacje takie nie są niezbędne do upewnienia się o spełnieniu przez maszynę zasadniczych wymagań bezpieczeństwa;
 1. Komisja w komunikacie z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do badań i certyfikacji1 zaproponowała opracowanie wspólnych reguł dotyczących oznakowania zgodności CE o jednolitej postaci; zważywszy, że w uchwale z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do oceny zgodności2 Rada zatwierdziła jako wiodącą zasadę przyjęcie spójnego podejścia, takiego jak podejście zastosowane w przypadku wykorzystywania oznakowania CE; dwoma podstawowymi elementami, które zatem powinny być stosowane, są wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności;
 1. adresaci decyzji podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy powinni być poinformowani o przyczynach podjęcia tych decyzji, jak również o przysługujących im prawnych środkach odwoławczych;
 1. niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązków państw członkowskich dotyczących ostatecznych terminów przeniesienia i wdrożenia dyrektyw, ustanowionych w zał. VIII, część B,

PRZYJĘŁMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:ROZDZIAŁ 1
ZAKRES, UMIESZCZANIE NA RYNKU I SWOBODNY PRZEPŁYWPobieranie 499.32 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna