Dyrektor Szkoły Podstawowej nr im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy Ogłasza nabór na stanowisko: głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w ŚwidnicyPobieranie 12,27 Kb.
Data10.03.2018
Rozmiar12,27 Kb.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

Ogłasza nabór na stanowisko: głównego księgowego

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
Data publikacji: 02.wrzesnia 2011 r.
1. Adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 39, 58 – 100 Świdnica, tel. (74) 852 29 24


2. Określenie stanowiska: główny księgowy
3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)
4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zgodnie z art. 45, ust. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104 z dnia 30.06.2005 r./):
· obywatelstwo państwa członkowskiego UE

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

· wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości bądź wykształcenie średnie (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości

· biegła znajomość ustawy o finansach publicznych

· doświadczenie w pracy w szkole

· oświadczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku
5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

· biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet)

· znajomość obsługi programu „Vulcan”, „Księgowość”

· znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej

· znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego

· znajomość zasad współpracy z PFRON

· umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych

· umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji


6. Zakres zadań:
· prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

· odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi

· odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej
· odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki

· dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

· dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym

· sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki


7. Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

· list motywacyjny

· dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego

· dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy

· oświadczenie o niekaralności

· kserokopia dowodu osobistego

· inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


8. Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 16.09.2011 r. do godziny 15:00 w siedzibie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 39
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.
Przewidywany termin wstępnej analizy złożonych ofert pod względem formalnym: 19.09.2011 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP i szkoły.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna