Dyrektor Dorota StefaniakPobieranie 196,51 Kb.
Strona1/2
Data23.05.2018
Rozmiar196,51 Kb.
  1   2
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
ul. Warecka 41
ogłasza nabór na stanowisko
:

głównego księgowego

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa na czas określony od 1 października 2016 z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi 91-212 ul. Warecka 41.Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów Art. 54 Ustawy o finansach publicznych Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.

 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze (minimum 5 lat stażu na stanowisku głównej księgowej)

 • znajomość zasad obsługi finansowej jednostki budżetowej, ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową jednostek budżetowych

 • biegła znajomość obsługi komputera (programy finansowe, płacowe i biurowe)

 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych

 • znajomość bankowości elektronicznej Getin-bank

 • znajomość przepisów VAT oraz rozliczanie projektów unijnych.


Zakres wykonywanych zadań:


 • prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i realizowanie operacji bankowych,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych opatrzone podpisem złożonym na dokumentach danej operacji,

 • prowadzenie zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym oraz bieżące księgowanie dokumentów,

 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i ich terminowe przekazywanie,

 • ewidencja wykonania budżetu,

 • terminowe rozliczanie należności i zobowiązań,

 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów odnośnie spraw finansowo – księgowych,

 • bieżąca korespondencja w zakresie spraw finansowych jednostki,

 • prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji,

 • ochrona danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji,

 • współpraca z pracownikami szkoły,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

 • przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

 • prowadzenia rachunkowości jednostki w tym wydzielonego rachunku (znajomość produkcji w toku i innych zagadnień związanych z działalnością produkcyjną)

 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

 • nadzór nad działem płac

 • nadzór na pracownikiem administracyjno - gospodarczym w zakresie ksiąg inwentarzowych

 • dokonywania wstępnej kontroli:

  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych.


Wymagane dokumenty:

  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  • List motywacyjny,

  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z praw publicznych (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),

  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  • Kserokopie świadectw pracy,

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. Zm.),

  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna