Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food productsPobieranie 25,36 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar25,36 Kb.

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products.

Małgorzata Bąk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, branża 10, finanse długoterminoweWprowadzenie

Głównym celem każdej firmy nie jest jakby się mogło wydawać maksymalizacja zysków czy kontynuacja działalności. Finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacja bogactwa właścicieli. Temu długoterminowemu zadaniu towarzyszy konieczność akceptacji ryzyka i określenie poziomu oczekiwanego zysku. Aby osiągnąć cele potrzebna jest przemyślana organizacja całej firmy, jak i procesu produkcji, magazynowania i sprzedaży oraz zarządzania.

Analizowana firma zajmuje się produkcją jogurtów i produktów mlecznych, zgodnie z raportami agencji badań rynku jest to sektor prężnie rozwijający się, przynoszący wzrost oczekiwanych przychodów.

Decyzje długoterminowe

Podstawowym elementem rozróżniającym rodzaje decyzji jest czas, w przypadku inwestycji długoterminowych - powyżej jednego roku roku i charakter operacji. Decyzje długoterminowe to przede wszystkim podjęcie decyzji: jakie wyroby będą produkowane, jakie maszyny będą wykorzystywane w procesie produkcji, polityka dywidend, częstotliwość wypłat i wysokość oraz możliwość przeznaczania ich w celu zwiększania kapitału własnego, a także struktura kapitału przedsiębiorstwa. Powyższe decyzje są praktycznie nie odwracalne, popełnione błędy przynoszą skutki finansowe. Decyzje długoterminowe to decyzje fundamentalne, nadają kształt całości finansów przedsiębiorstwa i sposobu zarządzania nim.

Inwestycjami długoterminowymi są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Są to więc aktywa, które stanowią długookresowe lokaty kapitału1 . Wykazywane są w bilansie w czterech grupach: 1) Nieruchomości, 2) Wartości niematerialne i prawne, 3) Długoterminowe aktywa finansowe, 4) Inne inwestycje długoterminowe. Pierwsze z dwóch traktowane są jako inwestycje długoterminowe pod warunkiem jeżeli dana jednostka traktuje je jako długookresowe lokaty kapitału i nie zostały nabyte w celu użytkowania. Długoterminowe aktywa finansowe wykazywane są w bilansie jako udziały i akcje, inne papiery wartościowej, udzielone pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstwa, oprócz sprawności bieżącego rządzenia, ma podejmowanie właściwych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i źródłami finansowania. Decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa to takie, których skutkiem jest realizacja często długotrwałych przedsięwzięć inwestycyjnych2. Tak więc inwestowanie pociąga ze sobą konieczność dysponowania znacznym kapitałem potrzebnym do sfinansowania nakładów początkowych. Tego rodzaju decyzje niosą ze sobą ryzyko błędu i niepowodzenie projektu.

Badania rynku brytyjskiej agencji YouGov SithSens3 odnośnie branży spożywczej i produkcji jogurtów wykazują wysoką rentowność produktów mleczarskich. Jogurty są reklamowane poprzez promowanie zdrowego trybu życia i zdrowego jedzenia. Ponadto są uznawane jako dobre produkty w żywieniu dzieci. Powyższe badania wykazują popyt na produkty mleczarskie i stały jego wzrost. W porównaniu z rokiem 2009, w 2011 przychody ze sprzedaży wzrosły o 20 %. Część wzrostu związane jest z podwyżką cen jednak nie aż o 20 %, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. wyniósł 4,3 %4.

W przedsiębiorstwie należącym do branży spożywczej, fundamentalną decyzją jest wybór rodzaju produkcji. Najlepszą decyzją jest zmechanizowanie poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe i ograniczenie zatrudnienia pracowników w celu obniżenia wydatków bieżących przedsiębiorstwa na wynagrodzenia. W przypadku analizowanej firmy branży spożywczej w przeciągu 3 lat 2009-2011 nastąpił spadek zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o około 10%, oraz wzrost wartości środków trwałych o około 20%. Wynagrodzenia w 2011 stanowią 0,75 % przychodów ze sprzedaży. W 2009 wydatki te stanowiły 1% przychodów. Zgodnie z powyższym branża ta charakteryzuje się niskimi wydatkami na wynagrodzenia, w porównaniu z przedsiębiorstwami/instytucjami z innych branż, w których wydatki z tytułu wynagrodzeń stanowią prawie 90 %.

Decyzje o wypłacie dywidendy, to strategiczne posunięcia. Walne zgromadzenie poprzez uchwałę, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podejmuje decyzje czy część zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom, czy też nie. Dywidenda ma wpływ na strukturę kapitału firmy. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o reinwestowaniu zysku, przy pozostałych warunkach nie zmienionych wrasta udział kapitału własnego. Drugim rozwiązaniem w celu osiągnięcia podobnego efektu jest emisja dodatkowych akcji. Jednak bardziej efektowną metodą w sytuacji niedoskonałości rynku jest gromadzenie funduszy rozwojowych poprzez reinwestowanie zysków.

Struktura kapitału

Oprócz inwestycji długoterminowych jako decyzji podejmowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w długoterminowym okresie czasu, istnieją także długoterminowe zobowiązania dotyczące uzupełniania braków kapitału własnego. Zadanie to wykonywane jest przez przedsiębiorstwo za pomocą emisji obligacji lub kredytów bankowych., czy długoterminowe kapitały obce.

Kapitały własne są najbardziej stabilną podstawą finansowania działalności przedsiębiorstwa, decydują w istotnej mierze o stopniu utrzymania płynności finansowej5. Zobowiązania długoterminowe wykorzystywane są na finansowanie działalności przez dłuższy okres czasu, dlatego też wraz z kapitałem własnym stanowią kapitał stały firmy. Największą pewność płynności finansowej w momencie nieprzewidzianego kryzysu firmy zapewnia pokrywanie w całości posiadanego majątku kapitałami własnymi.


Udział w finansowaniu majątku kapitałów firmy X:

2009

2010

2011

  1. własnych

30,36%

27,30%

21,24%

b) obcych

69,64%

72,70%

78,76%

Tabela 1. : opracowanie własne

Wzrost kapitałów obcych spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wysokości kredytów, zmniejszeniem wyniku finansowego przedsiębiorstwa oraz wzrostu zobowiązań z dostawcami i odbiorcami. Jednak jeżeli zwiększenie kapitałów obcych umożliwi rozwój firmy w dłuższym okresie, to należy pamiętać o utrzymaniu rozsądnego poziomu ryzyka finansowe dla uniknięcia sytuacji uzależnienia przedsiębiorstwa od wierzycieli, co w dłuższym okresie mogłoby doprowadzić do bankructwa. Polityka doboru źródeł finansowania powinna opierać się na zachowaniu rozsądnych proporcji pomiędzy kapitałem własnych, a kapitałem obcym.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia dla analizowanego przedsiębiorstwa z branży Manufacture of food products wynosi 1,32 i mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług. Wysoki poziom wskaźnika oznacza duży udział długu w działalności firmy i przez to ryzyko nawet bankructwa w wypadku pogorszenia się koniunktury. Jednak duże wartości wskaźnika nie przekreślają od razu okazji inwestycyjnej, ale są sygnałem że inwestycja nie jest bardzo bezpieczna. W takim przypadku należy obserwować wartość ogólnego zadłużenia w kolejnych kwartałach, czy spada lub przynajmniej utrzymuje się na stałym poziomie. W przypadku analizowanej firmy pogorszenie wskaźnika nastąpiło w 2011 roku, w poprzednim roku wynosił 0,63. Oznacza ponad dwukrotny wzrost zadłużenia. Natomiast wskaźnik zadłużenia długoterminowego dla 2011 roku wynosi 0,77 % co oznacza, że zobowiązania długoterminowe nie przekraczają kapitału własnego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia powyższego wskaźnika firma jest wypłacalna.

Podsumowanie

Długoterminowe decyzje w finansach przedsiębiorstw wymagają przemyślanych kroków, opracowania strategii. Zbyt pochopne decyzje mogą doprowadzić do niepowodzenia przedsiębiorstwa, i zamiast maksymalizować bogactwo właścicieli doprowadzą do bankructwa. Branża spożywcza to obiecujący sektor, który pomimo dużej konkurencji jest niezbędny na rynku i cały czas się rozwija. Występują w nim duże możliwości strategiczne w zakresie asortymentu, rodzaju produkcji i marketingu.Bibliografia

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999, s. 172

G. Michalski, Wprowadzenia do zarządzania finansami przedsiębiorstw , Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2010, s. 66

E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych , Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005, s. 75

Strona internetowa: http://www.forummleczarskie.pl/NEWS/00895/jogurty-yougov-danone-activia-light-badania-rynku-badania-rynku-jogurtow-mleczarstwo-wielka-brytania-james-mccoy/

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. (M.P.2012.23)1 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych , Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005, s. 752G. Michalski, Wprowadzenia do zarządzania finansami przedsiębiorstw , Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2010, s. 66


3Strona internetowa: http://www.forummleczarskie.pl/NEWS/00895/jogurty-yougov-danone-activia-light-badania-rynku-badania-rynku-jogurtow-mleczarstwo-wielka-brytania-james-mccoy/


4Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. (M.P.2012.23)


5W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999, s. 172

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna