Druki siwz skład I druk fpPobieranie 116,44 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar116,44 Kb.

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.26.08.2016.SC SIWZ: załącznik nr 1a


O F E R T A

zadanie 1.

nazwa, siedziba i adres wykonawcy (pieczęć)
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając w imieniu i na rzecz:


Nazwa wykonawcyREGON NIP

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)


Członkowie władz (dot. osób prawnych)Internet http:// e–mail:

telefon/-y: faks:

niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie składu i druku 2 000 egzemplarzy Suplementu 2016 Farmakopei Polskiej wydanie X oraz wersji elektronicznej kumulatywnego wydania X Farmakopei Polskiej na płytach DVD.

 1. Oferujemy należyte wykonanie zamówienia opisanego w pkt 1 SIWZ (zadanie 1.), tj. skład i druk 2 000 egzemplarzy książki „Suplement 2016 Farmakopei Polskiej wydanie X” (dalej publikacja) oraz wykonanie 5 000 egzemplarzy wersji elektronicznej kumulatywnego wydania FP X na płytach DVD (dalej wersja elektroniczna), za łączną cenę brutto, obliczoną zgodnie z pkt 4 SIWZ

................................. pln (wraz z podatkiem od towarów i usług)

(słownie złotych: ....................................................................................................................................................................... ),

w tym łączna kwota podatku od towarów i usług wynosi ........................................... pln

Zaoferowane ceny jednostkowe netto (bez podatku od towarów i usług) wynoszą odpowiednio:

………. pln (słownie złotych: …………………………………..………………………. ) za 1 egz. publikacji / 1 szt. książki……..… pln (słownie złotych: ……………….….…………. ) za 1 egz. wersji elektronicznej / 1 szt. DVD

Zobowiązujemy się uzyskać dla publikacji oraz wersji elektronicznej numer lub numery ISBN.


   1. Zakres oferty dotyczący wykonania publikacji:

    1. konwersja tekstów zapisanych w edytorze MS WORD na płytach DVD, przekazywanych sukcesywnie przez zamawiającego w terminie do dnia 1 września 2016 r.; materiały służące do wykonania publikacji obejmują około 1 780 stron tekstu specjalistycznego z chemicznymi wzorami strukturalnymi, wzorami matematycznymi, rycinami, wykresami i tabelami oraz skorowidzem,

    2. redakcja techniczna i wprowadzenie korekt naniesionych na wydruki kolejnych wersji wydawniczych przez pracowników Departamentu Farmakopei zamawiającego,

    3. przygotowanie plików na CtP oraz około 285 plików w formacie PDF dla wszystkich monografii - jeden plik zawierający zapis jednej monografii, przy zachowaniu treści i układu graficznego stron zapisanych w formacie PDF identycznie jak w publikacji,

    4. wykonanie wydruków i makiety, a następnie druku,

    5. przekazanie zamawiającemu plików na CtP, plików otwartych i plików PDF, o których mowa w pkt 2c, także konwersja materiałów publikacji z edytora wydawniczego na wersję MS WORD.

Pod względem technicznym publikacja podlega wykonaniu w następujący sposób:

 • nakład 2 000 egzemplarzy jednotomowych,

 • objętość około 1 040 stron (około 130 arkuszy drukarskich),

 • format bloku A4 (wymiary bloku 20,00 x 29,00 / 20,5 x 29,5 cm), 

 • papier biblijny Op Medical Print 45 g/m2,

 • czcionka MINION PRO,

 • druk offsetowy arkuszowy 1+1,

 • rodzaj oprawy: szyta oprawa twarda kreda 135 g/m2, (CMYK, C100, M 91, Y7, K32) pantone 2758, folia błysk, tektura 2,5, kapitałka biała, grzbiet zaokrąglony, wyklejka zadrukowana 1 kolor, tłoczenie złotą folią na pierwszej stronie okładki i na grzbiecie.

   1. Zakres oferty dotyczący wykonania wersji elektronicznej:

  1. wykonanie wersji elektronicznej kumulatywnego wydania FP X na płytach DVD, w zakresie treści FP X 2014 i Suplementu 2015 FP z materiałów dostarczonych przez zamawiającego na DVD oraz w zakresie treści Suplementu 2016 FP X z materiałów przygotowanych przez wykonawcę w ramach tej części zamówienia w formie pojedynczych plików PDF dla każdej monografii, o których mowa w pkt 2c, w uzgodnieniu z pracownikami Departamentu Farmakopei zamawiającego,

  2. przekazanie zamawiającemu wersji elektronicznej kumulatywnego wydania X FP (tj. części podstawowej FP X 2014, Suplementu 2015 FP X i Suplementu 2016 FP X).

Pod względem technicznym wersja elektroniczna podlega wykonaniu w następujący sposób:

 • nakład 5 000 nośników (płyt DVD), obejmujący nośniki odrębne dla nw. systemów operacyjnych, tj. 2 500 nośników dla komputerów z systemem operacyjnym MS Windows oraz 2 500 nośników do zastosowania w komputerach Macintosh; z oryginalną etykietą (hologram i nadruk ustalony przez zamawiającego), w tym 4 000 płyt (tj. 2 000 płyt dla komputerów z systemem operacyjnym MS Windows oraz 2 000 płyt do zastosowania w komputerach Macintosh) każda płyta w tekturowej obwolucie i dołączona do książki, oraz 1 000 płyt DVD w etui o wymiarach 135 mm x 190 mm x 14 mm (w każdym etui komplet 2 płyt, z których jedna płyta do zastosowania w komputerze z MS Windows i jedna płyta do zastosowania w komputerze Macintosh – łącznie 500 kompletów płyt), na wierzchniej części z folią, na której umieszczona będzie okładka z kolorowym nadrukiem; wzory graficzne i tekst nadruku ustalone przez zamawiającego,

 • o układ graficzny wyświetlenia zgodny z wersją książkową FP X, treść identyczna jak w wersji książkowej FP X (pliki PDF),

 • zabezpieczenie przed kopiowaniem i instalacją, 

 • każdy z 5 000 nośników (płyt DVD) z ograniczeniem użytkowania: np. z możliwością uruchomienia oryginalnego nośnika tylko po wprowadzeniu indywidualnego kodu, który jest trwale nadrukowany na płycie; dostęp do zawartości płyty tylko po jej wprowadzeniu do napędu dysków optycznych,

 • strona startowa stanowiąca stronę okładkową Farmakopei Polskiej (w kolorze granatowym); aktywny spis treści, podzielony na rozwijane działy, umożliwiający wyświetlenie/otworzenie danego rozdziału lub monografii w formacie PDF, zgodnie z układem tekstu w publikacji; wyszukiwarka do terminów (po pełnym i po fragmencie słowa oraz po złożeniu słów; w tym tytuły rozdziałów i monografii), wyświetlająca wyniki w postaci aktywnej listy pozycji, w których znajduje się poszukiwane hasło, umożliwiającej wyświetlanie rozdziałów i monografii, w których poszukiwane hasło będzie wyróżnione; możliwość drukowania materiału tylko w postaci pojedynczych rozdziałów lub monografii z ograniczeniem liczby stron możliwych do wydruku w trakcie jednej operacji druku (10 stron); przesuwanie tekstu w pionie.

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z wersji elektronicznej:komputery z systemem operacyjnym MS Windows

 • procesor Intel Core 2 Duo o częstotliwości 2 GHz lub szybszy

 • minimum 1 GB RAM, rekomendowane 4 GB

 • rozdzielczość 1024 × 768 lub wyższa

 • Windows XP lub nowszy

 • Internet Explorer 7, Chrome, Firefox 2.0, Safari 1.0 lub nowsza

 • dla Windows 2000 Internet Explorer 6.0

 • zainstalowany program Adobe Flash Player wersja 9 lub nowsza;

komputery Macintosh z systemem operacyjnym

 • procesor PowerPC G5 1,8 GHz, Intel Core Duo 1,33 GHz lub szybszy

 • minimum 1 GB RAM, rekomendowane 4 GB

 • rozdzielczość 1024 × 768 lub wyższa

 • Mac OS X 10.2 lub nowszy

 • Safari1.0, Chrome, Firefox 2.0 lub nowszy

 • zainstalowany program Adobe Flash Player wersja 9 lub nowsza.

  1. Zamówienie zrealizujemy w terminie 12 tygodni, licząc od dnia przekazania przez zamawiającego ostatniej partii materiału tekstowego, służącego do wykonania przedmiotu zamówienia; zakończenie nastąpi nie później niż w dniu 24 listopada 2016 r.

  2. Zaoferowane dostawy/usługi wykonamy samodzielnie przez cały okres obowiązywania umowy, w terminach w niej ustalonych, za wyjątkiem następujących czynności, które powierzamy naszemu podwykonawcy (naszym podwykonawcom) - należy podać zakres czynności powierzonych podwykonawcy/-om:

…………………..…………….…………….…………………………………………………………….………..

  1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

  2. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ. Zgadzamy się na jednorazową płatność w terminie 14 dni od doręczenia faktury zamawiającemu, wystawionej po przyjęciu przez zamawiającego dostaw jako należycie wykonanych i podpisaniu protokołu przekazania-odbioru.

  3. Uważamy się za związanych tą ofertą w okresie upływającym w dniu 14 czerwca 2016 r.

  4. Wraz z ofertą składamy próbkę określoną w pkt 3.1 SIWZ oraz dokumenty wymagane na zasadach określonych w pkt 3.2-3.6 SIWZ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................................................................................................................... 1. Oświadczamy, że ta oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w dokumentacji ofertowej na stronach nr

uwaga: Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca obowiązany jest wykazać/uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

 1. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

......................................... dn. ....... maja 2016 r.

.................................................................................

podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / wykonawcę

albo pełnomocnika wykonawcy

UWAGA: Ofertę oraz inne wymagane dokumenty należy złożyć u zamawiającego

Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C, Kancelaria Główna (pokój 08) w terminie do 16 maja 2016 r. godz. 10:00

O F E R T A

zadanie 2.

nazwa, siedziba i adres wykonawcy (pieczęć)
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając w imieniu i na rzecz:


Nazwa wykonawcyREGON NIP

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)


Członkowie władz (dot. osób prawnych)Internet http:// e–mail:

telefon/-y: faks:

niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie druku 450 dwutomowych egzemplarzy Farmakopei Polskiej wydanie X.

     1. Oferujemy należyte wykonanie zamówienia opisanego w pkt 1 SIWZ (zadanie 2.), tj. druk 450 dwutomowych egzemplarzy książki „Farmakopea Polska wydanie X” (dalej dzieło) za łączną cenę brutto obliczoną zgodnie z pkt 4 SIWZ .............................. pln (wraz z podatkiem od towarów i usług)

(słownie złotych: ....................................................................................................................................................................... ),

w tym łączna kwota podatku od towarów i usług wynosi ........................................... pln

Zaoferowana cena jednostkowa netto (bez podatku od towarów i usług) wynosi:

………. pln (słownie złotych: …………………………………..………………………. ) za 1 egz. dzieła / 1 szt. książki     1. Dzieło podlega wykonaniu w następującym zakresie i w następujący sposób:

 1. wykonanie makiety, przygotowalni i druku, z materiału w formie plików na CtP, udostępnionych wykonawcy przez zamawiającego wraz z zawarciem Umowy,

 2. nakład 450 egzemplarzy dwutomowych,

 3. łączna objętość wynosi 4 276 stron (całość) w tym: 2 040 (tom I), 2 236 (tom II),

 4. format bloku A4 (wymiary bloku 20,00 x 29,00 cm / 20,5 x 29,5 cm), 

 5. papier biblijny Primabrite Brilliant 40 g/m2, 1+1 (K),

 6. druk offsetowy arkuszowy 1+1,

 7. rodzaj oprawy: szyta oprawa twarda kreda 135 g/m2, (CMYK, C100, M 91, Y7, K32) pantone 2758, folia błysk, tektura 2,5, kapitałka biała, grzbiet zaokrąglony, wyklejka zadrukowana 1 kolor, tłoczenie złotą folią na pierwszej stronie okładki i na grzbiecie.

  1. Zamówienie zrealizujemy w terminie ……… (słownie ………………………………….) dni od dnia zawarcia umowy i przekazania nam materiału w formie plików na CtP.

  2. Zaoferowane dostawy wykonamy samodzielnie przez cały okres obowiązywania umowy, w terminach w niej ustalonych, za wyjątkiem następujących czynności, które powierzamy naszemu podwykonawcy (naszym podwykonawcom) - należy podać zakres czynności powierzonych podwykonawcy/-om:

…………………..…………….…………….…………………………………………………………….………..

  1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

  2. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ. Zgadzamy się na jednorazową płatność w terminie 14 dni od doręczenia faktury zamawiającemu, wystawionej po przyjęciu przez zamawiającego dostaw jako należycie wykonanych i podpisaniu protokołu przekazania-odbioru.

  3. Uważamy się za związanych tą ofertą w okresie upływającym w dniu 14 czerwca 2016 r.

  4. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymagane na zasadach określonych w pkt 3.2-3.6. SIWZ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


  1. Oświadczamy, że ta oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w dokumentacji ofertowej na stronach nr

uwaga: Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca obowiązany jest wykazać/uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

   1. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

......................................... dn. ....... maja 2016 r..................................................................................

podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / wykonawcę

albo pełnomocnika wykonawcy

UWAGA: Ofertę oraz inne wymagane dokumenty należy złożyć u zamawiającego

Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C, Kancelaria Główna (pokój 08) w terminie do 16 maja 2016 r. godz. 10:00O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nazwa, siedziba i adres wykonawcy (pieczęć)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na (*wybrać właściwe, skreślić niewłaściwe):

zadanie 1. - wykonanie składu i druku 2 000 egzemplarzy Suplementu 2016 Farmakopei Polskiej wydanie X oraz wersji elektronicznej kumulatywnego wydania X Farmakopei Polskiej na płytach DVD *

zadanie 2. - wykonanie druku 450 dwutomowych egzemplarzy Farmakopei Polskiej wydanie X *

oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy wykonawcę, którego nie dotyczą okoliczności określone w przepisach art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stanowiące, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

 2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

 10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

 11. wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych; zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Informuję/-emy, że jako wykonawca nie należę/-ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku różnym od wskazanego w zdaniu poprzednim składam/-y listę podmiotów, razem z którymi należę/-ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
......................................... dn. ....... maja 2016 r.

..........................................................................................podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / wykonawcę

albo pełnomocnika wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na (*wybrać właściwe, skreślić niewłaściwe):

zadanie 1. - wykonanie składu i druku 2 000 egzemplarzy Suplementu 2016 Farmakopei Polskiej wydanie X oraz wersji elektronicznej kumulatywnego wydania X Farmakopei Polskiej na płytach DVD *

zadanie 2. - wykonanie druku 450 dwutomowych egzemplarzy Farmakopei Polskiej wydanie X *

oświadczam/-y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych możemy ubiegać się o udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/-emy wykonawcę, który:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności opisanych w SIWZ, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2.2 SIWZ, co potwierdzają informacje zawarte w <wykazie głównych dostaw/usług> (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty dodatkowe określone odpowiednio w pkt 3.3 lub 3.5 SIWZ;

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................................ dn. ....... maja 2016 r...........................................................................................

podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / wykonawcę

albo pełnomocnika wykonawcyW Y K A Z G Ł Ó WN Y C H D O S T A W / U S Ł U G

określony w pkt 3.3 SIWZ

nazwa, siedziba i adres wykonawcy (pieczęć)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na (*wybrać właściwe, skreślić niewłaściwe):

zadanie 1. - wykonanie składu i druku 2 000 egzemplarzy Suplementu 2016 Farmakopei Polskiej wydanie X oraz wersji elektronicznej kumulatywnego wydania X Farmakopei Polskiej na płytach DVD *

zadanie 2. - wykonanie druku 450 dwutomowych egzemplarzy Farmakopei Polskiej wydanie X *

oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy podmiot, który w okresie od 15 maja 2013 r. do 15 maja 2016 r. (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał następujące dostawy/usługi określone odpowiednio w pkt 2.2.a lub 2.2.b SIWZ:

Podmioty, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane

Przedmiot dostawy/usługi (opis charakteru książki podlegającej składowi

i drukowi, albo tylko drukowi), miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia dostawy/usługi, wartości dostaw/usług w pln łącznie z podatkiem od towarów i usług


Uwaga: Do wykazu należy załączyć dokumenty dowodzące, czy wykazane dostawy/usługi zostały należycie wykonane w ww. okresie lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw/usług niezakończonych do 15 maja 2016 r. Dokumentami potwierdzającymi, że ujęte w ww. wykazie dostawy/usługi zostały wykonane należycie w danym okresie mogą być w szczególności: referencje, listy referencyjne, rekomendacje, itp. pisma; protokoły odbiorów wykonanych usług; dokumenty płatności dokonanych przez odbiorców dostaw/usług, bez żadnych pomniejszeń z tytułu nienależytego wykonania dostawy/usługi w okresie rozliczeniowym, a mianowicie faktury wystawione na kwotę za należyte wykonanie dostaw/usług oraz potwierdzenia zapłaty w pełnej wysokości. W zakresie dokumentowania dostaw/usług zamieszczonych w wykazie zastosowanie mają przepisy § 1 ust. 2 pkt 1, 3 oraz ust. 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

....................................... dn. ......... maja 2016 r...........................................................................................

podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / wykonawcę

albo pełnomocnika wykonawcy

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna