Druga część protokołu : rak jamy ustnej oraz warg I językaPobieranie 3,29 Mb.
Data18.03.2018
Rozmiar3,29 Mb.

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA

(Carcinomas of the Lip and Oral Cavity)

Józef Kobos


  1. Opis umiejscowienia materiału (wycinka)Otrzymano

Materiał świeży (nieutrwalony)

Materiał utrwalony w formalinie

Nieokreślono sposobu utrwalenia materiału
  1. Procedura chirurgiczna

Wycinek

Materiał usunięty w całości

Resekcja

Usunięcie języka

Usunięcie żuchwy

Usunięcie szczęki

Usunięcie podniebienia

Usunięcie węzłów chłonnych szyi

Inny zabieg

Nie podano rodzaju zabiegu
  1. Informacje kliniczne (wymień wszystkie podane)

+ Terapia indukcyjna /neoadjuwantowa

+ Zastosowano (opisz typ/rodzaj)

+Nie zastosowano

+Nie można określić/brak informacji

+ Inne dane kliniczne (opisz)


  1. Badanie makroskopowe


Charakter (spoistość - integralność) nadesłanego materiału

Materiał w całości

Materiał we fragmentach
Rozmiar nadesłanego materiału

Największy wymiar

Dodatkowe wymiary

Nie można określić


Rozmiar guza

Największy wymiar

Dodatkowe wymiary

Nie można określić


Umiejscowienie (strona) materiału

Prawa


Lewa

Obustronnie

W części pośrodkowej

Nie określono


Czy guz jest jedno czy wieloogniskowy?

Pojedyncze ognisko

Zmiana wieloogniskowa
Czy powierzchnia zewnętrzna jest zachowana w pełni, czy są obecne owrzodzenia?
Opis makroskopowy guza

Podtyp makroskopowy

Guz polipowaty

Guz egzofityczny

Guz endofityczny

Guz owrzodzony

Guz “siedzący” na szerokiej szypule

Inny (określ jaki)


Makroskopowe określenie relacji guza do tkanek otaczających

Opisz (np. naciek struktur lub tkanek otaczających)
  1. Badanie mikroskopowe


Typ histologiczny nowotworu wg. aktualnie obowiązującej klasyfikacji
Stopień złośliwości/zróżnicowania histologicznej/ego

Ocena niemożliwa do zastosowania/użycia/nie stosuje się

GX: Nie można ocenić stopnia złośliwości/zróżnicowania

G1: (nowotwór/typ) dobrze zróżnicowany/o niskim stopniu złośliwości

G2: (nowotwór/typ) o pośrednim stopniu zróżnicowania złośliwości

G3: (nowotwór/typ) o niskim stopniu zróżnicowania/o wysokim stopniu złośliwości

Inny typ (opisz obraz morfologiczny)

Marginesy nowotworu (opisz wszystkie granice możliwe do oceny)

Nie można ocenić/określić marginesów

Marginesy materiału nie są objęte naciekiem raka/nowotworu

Najmniejsza odległość nacieku od guza ___w mm lub__ w cm

Opisz dokładnie margines(y) i zorientowanie materiału, jeśli to możliwe

Marginesy objęte naciekiem raka/nowotworu

Opisz dokładnie margines(y) i zorientowanie nacieku raka, jeśli to możliwe

Marginesy nie objęte naciekiem raka in situ (także z cechami pośredniej i ciężkiej dysplazji)

Najmniejsza odległość raka in situ od marginesu: __w mm lub __ w cm

Opisz dokładnie margines(y) i ich zorientowanie, jeśli to możliwe

Marginesy objęte naciekiem raka in situ (także z cechami pośredniej i ciężkiej dysplazji)

Opisz dokładnie margines(y) i ich zorientowanie, jeśli to możliwe

Ocena nie odnosi się do ocenianego przypadku
Opis zmian związanych z zastosowanym leczeniem (martwicy i zmian regresywnych)

W przypadku zastosowania terapii indukcyjnej (neoadjuwantowej).

Nie stwierdza się

Zmiany są obecne (opisz je np. obecność martwicy i zmiany regresywnych)

Niemożliwe do oceny
Inwazja/obecność komórek nowotworu/nacieku naczyń chłonnych

Nie stwierdza się

Obecne cechy inwazji

Niemożliwe do oceny


Naciek struktur okołonerwowych

Nie stwierdza się

Obecne cechy inwazji

Niemożliwe do ocenyObecność przerzutów w węzłach chłonnych oraz naciek nowotworowy wychodzący poza torebkę węzła.

Nie stwierdza się

Obecny naciek wychodzący poza torebkę

Niemożliwe do oceny


Stan zaawansowania nowotworu wg. Skali/Klasyfikacji pTNM

Opis nowotworu w skali TNM (należy opisać jeśli jest to możliwe do zastosowania)

m (Wieloogniskowy nowotwór pierwotny)

r (Nowotwór nawrotowy)

y (Opis guza po zastosowanym leczeniu)


Opis odnoszący się do wszystkich typów raka z wyłączeniem pierwotnego czerniaka błon śluzowych
Opis guza pierwotnego (pT)

pTX: Nie można określić (miejsca/punktu wyjścia)

pT0: Brak obecności/ nie stwierdza się guza pierwotnego

pTis: Rak in situ

pT1: Guz o największym wymiarze nie większym niż 2 cm

pT2: Guz o największym wymiarze większym niż 2 cm lecz nie większym niż 4 cm

pT3: Guz o największym wymiarze większym niż 4 cm

pT4a: Choroba nowotworowa o umiarkowanym zaawansowaniu miejscowym

Wargi: Guz nacieka warstwę korową kości, dolny nerw wyrostka zębodołowego, dno jamy ustnej, skórę twarzy, bródki lub nosa itp.

Jama ustna: Guz nacieka jedynie sąsiadujące struktury np. warstwę korową kości, wnika do głębokich mięśni języka, zatoki szczękowe, czy też skórę twarzy.

pT4b: Bardzo zaawansowana miejscowo choroba nowotworowa. Guz nacieka przestrzeń żwaczową, przestrzeń skrzydłową, podstawę czaszki i/lub otacza (nacieka) wewnętrzną tętnicę szyjną
Regionalne (lokalne węzły chłonne)

pNX: Nie można ocenić

pN0: Nie stwierdza się przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych

pN1: Stwierdza się przerzuty w pojedynczym węźle po jednej stronie. Węzeł o (największym) wymiarze nie większym niż 3 cm.

pN2a: Stwierdza się przerzuty w pojedynczym węźle po jednej stronie. Węzeł o (największym) wymiarze większym niż 3 cm.

pN2b: Stwierdza się przerzuty w licznych węzłach po jednej stronie. Żaden węzeł o (największym) wymiarze nie przekracza 6 cm.

pN2c: Stwierdza się przerzuty w licznych węzłach po obu stronach lub po przeciwnej stronie, gdzie umiejscowiony jest guz pierwotny. Żaden węzeł o (największym) wymiarze nie przekracza 6 cm.

pN3: Stwierdza się przerzuty w węźle chłonnym wymiarze, który przekracza 6 cm.


Nie znaleziono lub nie nadesłano do badania węzłów chłonnych
Liczba znalezionych I ocenianych węzłów chłonnych

Opisz


Liczba nie może być określona (wyjaśnij dlaczego):
Liczba zajętych/”pozytywnych” węzłów chłonnych

Opisz


Liczba nie może być określona (wyjaśnij dlaczego):

Podaj wymiar największego „pozytywnego” węzła chłonnego z naciekiem


Odległe przerzuty

Nie dotyczy ocenianego przypadku

pM1: Obecne odległe przerzuty

Opisz miejsce, jeśli znane

Opisz skąd (z jakiego miejsca) pochodzi preparat zawierający przerzut(y)

+ Dodatkowe dane/badania


+ Określ ich typ(y)/rodzaj(e)

+ Podaj wyniki tych danychKomentarz

Zalecana ocena tzw. frontu nacieku guza (sposób naciekania, reakcja tkanek otaczających, naciek limfocytarny) wg. podanej w tabeli skali

Nie ma istotnych jednoznacznych czynników predykcyjnych w zakresie markerów histochemicznych i molekularnych w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej. Badania indeksu proliferacyjnego Ki-67 ukazują możliwą potencję progresji, badania indeksu p53 wskazują na obszar guza lub obszar możliwej transformacji stan przednowotworowy oraz nowotwór.

Należy przyjąć koncepcję „field cancerisation” – rakowacenia polowego w obrębie błony śluzowej jamy ustne, jako czynnik istotny w podejmowaniu decyzji o dalszej obserwacji pacjenta (follow – up). W postępowaniu klinicznym oznacza to konieczność stałej obserwacji pacjenta (w szczególności obszarów, z których usunięto zmiany nowotworowe), gdyż w tym polu istnieje bardzo duża szansa na rozwinięcie się ogniska nowotworu.
Kolejnym czynnikiem o istotnym znaczeniu dla przebiegu raka płaskonabłonkowego jest obecność wirusów z grupy HPV (HPV 16, 18, 33, 34, 35). Konieczne jest udowodnienie obecności białek (immunohistochemicznie) lub genomu wirusa (badania molekularne). Obecność „koilocytozy” nie jest jednoznacznym dowodem na aktualne istnienie infekcji.

Piśmiennictwo:  1. Protocol for the Examination of Specimens From Patients With Carcinomas of the Lip and Oral Cavity. http://www.cap.org/apps/docs/committees/cancer/cancer_protocols/2013/LipOralCav_13protocol_3200.pdf

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna