Dr witold LucińskiPobieranie 202,08 Kb.
Strona1/5
Data16.05.2018
Rozmiar202,08 Kb.
  1   2   3   4   5


BANKOWOŚĆ – RYNEK KAPITAŁOWY

P
rodukty bankowe A = PBILANS – cechy charakterystyczne

PRZEDSIĘBIORSTWO nie bankowe :


Aktywa:

Majątek trwały - 70 % typowe dla przemysłu

Majątek obrotowy - 30 % ciężkiego: huta

Pasywa :


Zobowiązania - 50 %

Kapitały własne - 50 %


PRZEDSIĘBIORSTWO handlowe :

Aktywa:


Majątek trwały - 30 %

Majątek obrotowy - 70 %

Pasywa :

Zobowiązania wobec dostawców - 75 %

Kapitały własne - 25 %

BANK A P A P
AZ 85%

N

ależności N

PP 5%

10% PA KW 10%


AKTYWA


AZaktywa zarabiające lub dochodowe – to te produkty banku przynoszące bezpieczny przychód bankowi – kredyt, pożyczki dla innych banków, operacje factoringowe, leasing, zakup papierów wartościowych skarbu państwa, zakup akcji, obligacji municypalnych (miejskich), zakup nieruchomości, udział w vanture capital.
PApozostałe aktywa – majątek trwały i pozostała część majątku obrotowego – zapas papieru do drukarek, zapasy tonerów, części zamiennych do komputerów

Majątek obrotowy to jest tylko 10 % aktywów.

Koszt inwestycji jednego oddziału 1 – 3 mln.

PASYWA


Pasywa odsetkowe – związane z kreowaniem kosztów: działalność depozytowa banku, koszt obsługi pieniądza, zobowiązania depozytowe jednostek budżetowych, wobec innych banków, zobowiązanie wobec banku Centralnego – lombardowego, redyskontowego, zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów dłużnych, np.: obligacji, certyfikatów depozytowych, bonów lokacyjnych itd., np.: bon progresja.
PPpozostałe zobowiązania – zobowiązanie jak w przypadku firm nie bankowych, zobowiązanie wobec pracowników, budżetu (ZUS), dostawców za usługi: telefon, prąd, papier, toner itd.
KWkapitały własne – to, co bank otrzymał od akcjonariuszy + to, co zarobil, wypracował sam, a nie zostało rozdysponowane na dywidendy.
Podstawą działalności bankowej na świecie jest przyjmowanie depozytów.

BIG S.A. w latach 1992-93 miał 20 kredytobiorców w ciągu roku. Brali depozyty i inwestowali w papiery skarbowe.


Kredyty udzielane 40% * 100 kredytów = 40

Depozyt roczny 30% * 100 depozytów = 30 jednostek
10 marża, dochód banku

BIG S.A. lokował na rynku międzybankowym

35% * 100 = 35

odsetki 30% * 100 = 30
5

Jakość kredytów – tylko połowa była zdrowa (spłacano odsetki)

Nie było 40 jednostek kredytów tylko 20 stąd marża wynosiła –10.

Nie ma banku, który nie przyjmowałby depozytów.

O kondycji banku świadczy kondycja pasywów.


 1. Produkty pasywne (bierne) – grupa produktów związana z pozyskiwaniem pieniądza.

 2. Produkty aktywne (czynne) – grupa produktów związana z zarabianiem pieniądza.

 3. Usługi (produkty) pośredniczące (rozliczeniowe).

Podstawową pozycją w bankach, na których zarabiają są aktywa w postaci kredytów.


Różnice między kredytami a pożyczkami:

Oba związane są z tym, że bank daje klientowi pieniądze. 1. Kredyt – ma wymiar gotówkowy lub bezgotówkowy.

Pożyczka – ma wymiar gotówkowy, dotyczy mniejszych kwot.

 1. Kredyt – ma zawsze w umowie kredytowej zaznaczony cel. W umowie jest klauzula mówiąca, że jeśli pieniądze przeznaczy się na inny cel i wtedy bank może zarządzać w 1 lub 2 tygodnie spłaty kredytu wraz z odsetkami. Z działalności firmy wynika możliwość spłaty kredytu (czy np.: niciarnia może być tak samo rentowna jak firma transportowa).

Pożyczka – nie ma celu wpisanego, jest związany z nieokreślonym celem i banku to nie powinno interesować. Jest więc wyższe ryzyko, które dyskontuje bank wyższym od 1 – 2 punktów procentowych.

 1. Kredyt – wyraźnie określony schemat spłat, zwłaszcza w długich kredytach.

10 50 30 10Inwestycja jest związana z kupnem ziemie, podłączeniem wody, ogrodzeniem itd. będzie tu potrzebne 10 jednostek pieniężnych. Zatrudnienie ludzi, postawienie hali – 50 jednostek, zakup maszyn – 30 jednostek, usunięcie wad, wymiana maszyn – 10 jednostek. Przedsiębiorca nie dostaje całości, ale kiedy podpisany zostanie protokół odbiorczy poszczególnych prac przedsiębiorca dostanie pieniądze na kolejne prace. Jeden dzień zwłoki może być obciążony 0,01% oprocentowania.Pożyczka – od razu dostaje się całość pożyczki.

 1. Kredyt – zawsze jest oprocentowany.

Pożyczka – może być nie oprocentowana.

 1. Kredyt – każda umowa kredytowa musi mieć postać pisemną.

Pożyczka – umowa nie musi mieć postaci pisemnej, ale jeśli pożyczka jest większa niż 500 zł, to musimy (jako pożyczkodawca) mieć to na piśmie.

Holdingi M kredyt

100 * 20% = 20-


C1 C2

100 * 14% = 14+

depozyt -6
Podstawowy podział kredytów:


 1. Na cele gospodarcze – dla firm i podmiotów gospodarczych, dzielą się standardowo na 2 grupy:

 1. obrotowena pokrycie bieżących potrzeb

 2. inwestycyjne – związane z potrzebami rozwojowymi firmy
  (np.: technologie)

 1. Na cele konsumpcyjne – dla osób indywidualnych – na sprzęt AGD

 • samochodowy

 • turystyczne

Inny podział kredytów ze względu na czas: 1. Krótkoterminowe – do 1 roku

 2. Średnioterminowe – 1 – 3 lat albo 1 – 5 lat

 3. Długoterminowe – powyżej 3 lat albo powyżej 5 lat.

Za średnioterminowy kredyt w warunkach polskich uważa się okres 1 – 3 lat,


w innych krajach 1 – 5 lat.
Podział kredytów ze względu na formę (podział niejednorodny) :

 1. Kredyt w rachunku bieżącym

 2. Kredyt w rachunku kredytowym

 3. Kredyty wekslowe

 4. Kredyty hipoteczne

 5. Kredyty lombardowe

 6. Leasing

 7. Factoring

Kredyt może być wekslowy i zapisany w rachunku bieżącym. Mogą być mieszane. Jest to bardzo niespójna forma.
Podział kredytów ze względu na walutę kredytu:

 1. PLN w polskich złotych

 2. W walutach obcych

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna