Dr Karolina Marchlewska 5 kroków do firmyPobieranie 310,98 Kb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar310,98 Kb.
1   2   3

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP-1

Kolejnym krokiem na drodze do rejestracji działalności gospodarczej jest nadanie firmie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Należy tego dokonać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby firmy.NIP nadawany jest podatnikowi będącemu osobą fizyczną na całe życie. Osoba fizyczna pragnąca rozpocząć działalność gospodarczą, która już wcześniej posługiwała się osobistym numerem NIP – nie otrzymuje nowego. W momencie założenia firmy jego dotychczasowy numer nie ulega zmianie. Potrzebna jest jedynie aktualizacja danych zawartych w pierwotnym wniosku o NIP, który od tej pory staje się również numerem identyfikacji podatkowej firmy.

Osoby fizyczne, które jednak nie posiadają NIP-u muszą złożyć wypełniony formularz NIP-1.

W formularzu NIP-1, który złożyć należy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane: • Imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców;

 • PESEL;

 • Płeć;

 • Rodzaj i numer dowodu tożsamości;

 • Obywatelstwo;

 • Adres miejsca zamieszkania i zameldowania;

 • Dane kontaktowe;

 • Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • Numer REGON;

 • Rodzaj przeważającej działalności, kod PKD;

 • Numer rachunku bankowego;

 • Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację;

 • Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.


Jaka forma podatku dochodowego?

Przyszły przedsiębiorca musi także podjąć decyzje, w jakiej formie zamierza płacić podatek dochodowy. Do wyboru ma następujące formy:

 • Karta płatnicza;

 • Ryczałt ewidencjonowany;

 • Zasady ogólne (wypełniając księgę przychodów i rozchodów). Należy wiedzieć, że podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu.


VAT-owiec czy nie?

Przyszły przedsiębiorca podczas wizyty w urzędzie skarbowym musimy zadeklarować czy będziemy płatnikami podatku VAT, czy też nie. Jeżeli decydujemy się być „vat-owcem” zostaje zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Opłata z tego tytułu wynosi 170 zł.


W celu dokonania rejestracji w Urzędzie Skarbowym należy wziąć ze sobą:

 • Zaświadczenie o numerze statystycznym REGON, który wydawany został przez Urząd Statystyczny;

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydawane przez Urząd Gminy lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku wspólników ww. spółek również umowę spółki;

 • Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba;

 • Kopię umowy rachunku bankowego (dotyczy przedsiębiorców, na które przekazywane są zwroty podatku od towarów i usług).


Przedsiębiorco pamiętaj!!!!

W przypadku rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2 wraz z dołączonym formularzem NIP D (informacją o wspólnikach).
IV etap zakładania firmy wiąże się z koniecznością rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wiąże się z tym obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, takie jak:

 • Emerytalne,

 • Rentowe,

 • Wypadkowe,

 • Zdrowotne;

 • Istnieje dodatkowo obowiązane opłacania składki na Fundusz Pracy.

Oznacza to, że przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on zarówno jako płatnik - czyli osoba wpłacająca składki za swoich pracowników i siebie samego oraz jako ubezpieczony - jakby na równi ze swoimi pracownikami.

Aby dokonać zgłoszenia w ZUS-ie, przedsiębiorca musimy wypełnić formularz ZFA.

Pamiętać należy jednak, że:


 • Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej);

 • Jeżeli firma będzie naszym dodatkowym zajęciem (pracujemy np. na etat u innego pracodawcy), wówczas wypełniamy formularz ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiana danych)

 • Kiedy natomiast my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS: • REGON firmy,

 • Numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,

 • Numer rachunku bankowego firmy,

 • Dane personalne,

 • Numery NIP (wszystkich osób),

 • Rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.


Zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są bezpłatne.


ZUS dla nowych firm

Podstawa wymiaru składki

Składki ZUS za 2011

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

Konto 83..1

bez chorobowego

Konto 83..1

z chorobowym

Konto 78..2

Konto 73..3

za okres

113,05 zł

123,24 zł

243,39 zł

10,19 zł

01-12.2011

01-12.2011

01-12.2011

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie

zdrowotne

Fundusz Pracy**

Emer.

Rent.

Chor.

Wyp.*

243,39 zł

10,19 zł

415,80 zł

2704,31 zł

415,80 zł

81,16 zł

24,95 zł

10,19 zł

6,94 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.

** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2011r.: 1.386,00 zł).


 • 356,44 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

 • 366,63 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)Przedsiębiorco pamiętaj, że:

 • Gdy zatrudniamy pracowników stajemy się automatycznie ich pracodawcą. Oznacza to, że jesteśmy zobligowani do zgłoszenia zatrudnionych do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Zatrudniając pracowników będziemy płacić dodatkowo składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 • W przypadku gdy NIE zatrudniamy pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i rozliczamy się z ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Jeśli natomiast zatrudniamy pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Ostatnim krokiem w procesie rejestracji działalności gospodarczej jest Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa i Sanepid.

W sytuacji, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników, wówczas fakt ten zgłaszamy do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Z kolei w przypadku Sanepidu, w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności należy udać się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu powiadomienia o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników. Jeżeli jednak nie zamierzamy zatrudnić pracowników, wówczas nie kontaktujemy się z PIP-em i Sanepidem.

Z kolei firmy, które koncentrują się na produkcji wyrobów i usługach dla ludności, a zwłaszcza na handlu detalicznym lub gastronomii, muszą zgłosić podmiot do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Handlowej.
Integralną część artykułu stanowią następujące załączniki:

 • Formularz wniosku CEIDG-1;

 • Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1;

 • NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą;

 • NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej płatnikiem lub podatnikiem;

 • NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej;

 • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową;

 • VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług;

 • Formularz ZUS ZBA;

 • Formularz ZUS ZFA;

 • Formularz ZUS ZUA;

 • Formularz ZUS ZZA.


Przydatne strony WWW:

 • Kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), [Online], dostępne: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

 • Wyszukiwarka kodów PKD, [Online], dostępne: http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/zezwolenia/


Materiał przygotowany został w oparciu o następujące źródła:

 • Akademia PARP, [Online], dostępne: http://www.akademiaparp.gov.pl/, 16.07.2011.

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (film): [Online], dostępne: http://www.youtube.com/user/CEIDG, 16.07.2011.

 • Formularze ZUS, [Online], dostępne: http://www.zus.pl/default.asp?id=1083, 16.07.2011.

 • Mam Biznes.pl, [Online], dostępne: http://mambiznes.pl/artykuly/lista/id/14, 14.07.2011.

 • PIT.pl, [Online], dostępne: http://www.pit.pl/zus_dla_nowo_zakladanych_firm_760.php, 13.07.2011.

 • Załóż działalność gospodarczą, [Online], dostępne: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1, 11.07.2011.

 • Zanim przetniemy wstęgę, [Online], dostępne: http://www.dotacje.xtp.pl/unijne,link-65.html,Zanim+przetniemy+wstege, 13.07.2011.


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna