Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona8/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

   1. pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm. ).

  2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinno w swej treści wskazywać jako Wykonawcę/Zobowiązanego z tytułu Umowy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.

  4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę.

  5. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  6. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady powinny być zgodne z załączonym wzorem, tj. zał. nr 1 do wzoru umowy.

  7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

   1. 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70 % wartości zabezpieczenia);

   2. nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego (30 % wartości zabezpieczenia).

  8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 1. Wadium
  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

Część 1 :3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

Część 2 :1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Część 3 :1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Część 4 :1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
  1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

   1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 51103015080000000550059088; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.).

   6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.

   7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, II piętro pokój 214, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty.

  2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  4. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 19.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 19.2. zostanie odrzucona.

  5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).

   1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

   1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

   2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

   3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna