Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona7/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

- cena ofertowa brutto: 60%

- wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego: 20%

- tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych 10%

- zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”): 10%

  1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

   1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:Cena minimalna

------------------------------ x 60 pkt

Cena ofertowa
gdzie:

cena minimalnacena ofertowa brutto oferty najtańszej

cena ofertowa – cena ofertowa brutto oferty ocenianej

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
   1. W zakresie kryterium wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wykona, do zatwierdzonego projektu sygnalizacji świetlnej i wraz


z projektem przekaże Zamawiającemu na nośniku CD, komputerową symulację ruchu drogowego wraz z uzyskanymi wskaźnikami jakości sterowania, to otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiej deklaracji, to otrzyma 0 pkt.

Przebieg symulacji należy zapisać w postaci plików możliwych do odtworzenia na dowolnym komputerze PC, np. w postaci plików avi, a wskaźniki oceny jakości sterowania np. w postaci plików pdf. Na płycie CD należy również zapisać pliki źródłowe z programu, za pomocą którego została wykonana symulacja.
   1. W zakresie kryterium tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że do końca pierwszego dnia roboczego każdego tygodnia, będzie wykonywał i przesyłał do wskazanej przez Zamawiającego osoby prowadzącej projekt, sprawozdanie


z postępów prac, za okres od poprzedniego sprawozdania (lub od dnia zawarcia umowy – w przypadku pierwszego sprawozdania) w formie edytowalnego pliku tekstowego, to otrzyma 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiej deklaracji, to otrzyma 0 pkt.

Sprawozdanie ma zawierać wszystkie czynności jakie Wykonawca wykonał w ciągu danego okresu objętego sprawozdaniem, z podaniem dokładnej daty ich wykonania oraz czynności.
   1. W zakresie kryterium zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zapewni stały dostęp (24 godz. na dobę) do wersji elektronicznych dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze stałym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”), to otrzyma 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiej deklaracji, to otrzyma 0 pkt.Wykonawca będzie przechowywał wszystkie rysunki, pliki tekstowe, tabele, skany wystąpień
i uzgodnień, oraz inne na dostępnym na bieżąco dla Zamawiającego przez 24 godziny na dobę serwerze. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, przekazać Zamawiającemu login oraz hasło umożliwiające wgląd w dokumentację projektową w każdym momencie. Dostęp do dokumentacji musi odbywać się przez Internet, aby Zamawiający miał możliwość dostępu do dokumentacji z każdego miejsca z dostępem do Internetu.


  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

  2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).


 1. Udzielenie zamówienia
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 94 ustawy Pzp.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna