Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich


Powoływanie się na zasoby innych podmiotówPobieranie 474,1 Kb.
Strona5/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Powoływanie się na zasoby innych podmiotów
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów oraz którego oferta zostanie oceniona najwyżej, powinien przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów te same dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, które jest zobowiązany złożyć wykonawca, jak również te same dokumenty dot. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca wykazuje z powołaniem się na zasoby tego podmiotu .

  3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej przedstawia Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

  4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

  5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:

   1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

   3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

   4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 10.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2.

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

  2. Pytania należy kierować na adres:


Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

e-mail: zzp@zdm.waw.pl fax: 22 890 92 11


  1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  2. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.1.

  3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

  4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

  5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl). 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty


  1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o zakres prac przedstawiony
   w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział V). Uznaje się, że cena oferty pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.

  2. Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym, cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości netto i brutto oraz podatek VAT

  3. Cenę oferty brutto Wykonawca uzyska powiększając cenę oferty netto o należny podatek VAT.

  4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania danej części przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.

  5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna