Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona2/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe, podwykonawcy
  1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej

  2. Opis części zamówienia:

Część 1:

Opis części zamówienia (nazwa): opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjeńskich – Przy BażantarniCzęść 2:

Opis części zamówienia (nazwa): opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. KEN – Surowieckiego – Beli Bartoka, w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018r. pn. „Usprawnienie ruchu rowerów od Al. KEN do Doliny Służewieckiej”Część 3:

Opis części zamówienia (nazwa): opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Koszykowa – Noakowskiego – E. Plater, w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018r. pn. „Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego - Koszykowa


i stwórzmy trasę rowerową przez centrum”

Część 4:

Opis części zamówienia (nazwa): opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego, w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018r. pn. „Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów”.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub wszystkie 4 części.

  2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego.

  3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział V).

  4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

  5. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

  6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 1. Termin realizacji zamówienia
  1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

   1. rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy,

   2. zakończenie: 180 dni od daty zawarcia umowy. 1. Oferty wariantowe oraz informacja o powtórzeniu podobnych zamówień
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  1. nie podlegają wykluczeniu,

  2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
   1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

    1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:

Część 1 - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Część 2 - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Część 3 - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Część 4 - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),


    1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na każdą część.
   1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

    1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 3 usługi dotyczące opracowania projektów wykonawczych na budowę lub remont drogowej sygnalizacji świetlnej z dostosowaniem jej do pracy w akomodacji. Projekty te powinny dotyczyć obszarów miejskich o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 000.
    1. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. -Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (staż zawodowy w latach) – podstawa dysponowania.

1) Projektant robót drogowych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń – 1 osoba - 4 lata – 4 lata - podstawa dysponowania
2) Projektant robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – 1 osoba - 4 lata – 4 lata - podstawa dysponowania
Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1946, z późn. zm.).

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
  1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:   1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

   2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

      1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z póżn.zm.),

      2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

      3. skarbowe,

      4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

   1. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.3.2.;

   2. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

   3. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

   4. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   5. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   6. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

   7. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

   8. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn.zm.);

   9. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

   10. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

a także w przypadku gdy (art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp):

   1. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);

   2. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

   3. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

  1. Wykluczenie wykonawcy następuje:

   1. w przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.2. lit a-c i pkt 7.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 7.3.2. lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

   2. w przypadkach, o których mowa:

    1. w pkt 7.3.2. lit. d i pkt 7.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 7.3.2. lit. d,

    2. w pkt 7.3.4.

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

   1. w przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.7. i 7.3.9. lub pkt 7.3.14. i 7.3.15., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

   2. w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

   3. w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.3.2., 7.3.3., 7.3.5. – 7.3.9. lub pkt 7.3.13. - 7.3.15. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

   1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.5.

   2. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

  2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna