Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3Pobieranie 474,1 Kb.
Strona18/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3
TEMAT: opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Koszykowa – Noakowskiego – E. Plater, w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018r. pn. „Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego – Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum”

Przebudowa skrzyżowania ul. Koszykowa - Noakowskiego – E. Plater wynika z potrzeby dostosowanie geometrii skrzyżowania i działania sygnalizacji świetlnej do wyznaczenia brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Koszykową, wyznaczenia przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu oraz wyznaczenia pasa i kontrpasa rowerowego na ul. Emilii Plater i ul. Noakowskiego.
 1. Opinia komunikacyjna Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy (jeżeli będzie wymagana z powodu zmian w geometrii skrzyżowania).

 2. Projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez WRD Komendy Stołecznej Policji, Zarząd Dróg Miejskich (w tym Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg/Zespół ds. Opiniowania, TOR, TMS i TZM) i inne stosowne instytucje, oraz zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilności
  i Transportu m.st. Warszawy. Wymagane jest złożenie minimum 5 egz. w tym 3 egz. oryginalnych.

 3. Uzgodniony i zatwierdzony projekt sygnalizacji świetlnej zawierający m. in.:

 • opis techniczny;

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów oraz detektorów dla pojazdów i pieszych;

 • aktualne dane o ruchu kołowym w szczycie porannym i popołudniowym, oraz międzyszczycie, tj. natężenie i strukturę kierunkową;

 • obliczenia przepustowości;

 • schemat podstawowych faz ruchu;

 • tablicę minimalnych czasów międzyzielonych dla strumieni kolizyjnych;

 • wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;

 • programy sygnalizacji dostosowane do pracy w akomodacji wraz z harmonogramem ich pracy;

 • algorytmy sterowania;

 • określenie min. i maks. wartości sygnałów zielonych w grupach akomodowanych;

 • określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu;

 • wykres koordynacji.

 1. Uzgodniony projekt elektryczny instalacji sygnalizacji świetlnej uwzględniający m. in.:

 • instalację układu pomiarowego z wymianą W.L.Z.;

 • przebieg kabli sterowniczych;

 • zasilenie latarń sygnalizacyjnych, detektorów pojazdów, przycisków dla pieszych i rowerzystów.

Urządzenie sterujące (sterownik) musi spełniać wymagania funkcjonalne dla urządzeń sterujących zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r., zał. nr 3, pkt 3.3.1) potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-HD638:S1, wydanym przez niezależne jednostki badawcze

Sterownik musi umożliwiać pracę sygnalizacji przy napięciu 40/42V i zawierać m.in.: • układ UPS min. 1 godz. pracy;

 • układ „ściemniania” luminancji nadawanych sygnałów w godzinach nocnych;

 • układ przesyłu danych, oparty o protokół komunikacyjny umożliwiający współpracę
  z Centrum Zarządzania Ruchem ZDM.

Wielkość obudowy sterownika musi umożliwiać umieszczenie elementów niezbędnych do podłączenia światłowodów (przełącznica, konwerter, mufy kablowe).

Monitoring stanu pracy sterowników oraz detektorów drogą internetową z uwzględnieniem przesyłu danych do ZDM-TSO poprzez stałe łącze IP lub modem łączności bezprzewodowej LTE / LR77. Dla potrzeb monitoringu pracy sterownika na skrzyżowaniach należy zastosować kamery obrotowe z uchwytem do mocowania, zainstalowane na wysokości 8m z doprowadzeniem ze sterownika odpowiedniego kabla teleinformacyjnego FTP 4x2xAWG24/kat.5e. Monitoring pracy urządzeń sygnalizacji wraz z utrzymaniem przesyłu przez 24 m-ce powinien zapewniać poniższe funkcje w języku polskim: • wizualizacja programów sygnalizacji;

 • wizualizacja stanu skrzyżowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyżowania;

 • rozmieszczenia grup sygnalizacyjnych i detektorów;

 • wizualizacja stanów detektorów;

 • możliwość odczytu archiwum sterownika.

Maszty sygnalizacyjne (MS 3300; 3600; 3900) należy montować w podłożu utwardzonym (chodnik, kostka) w gniazdach montażowych (RS-115/600, RS-B/D typ A), a w podłożu nie utwardzonym na fundamentach prefabrykowanych (Fs/0,50,50,6m). Maszty MSŁ, MSOś
o długości wysięgnika 57m na fundamentach F12/3 (0,80,81,7m), MSŁ, MSOś
o długości wysięgnika 9m na fundamentach F16 (1,01,02,5m). Maszty sygnalizacyjne i słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, kolor naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy masztu lub słupa. Maszty stalowe z powłoką ochronną kolor RAL-9006 antyplakat z gwarancją 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy słupa. Zachować bezwzględną skrajnię 0,5m przy lokalizacji masztów sygnalizacyjnych
i słupów od obrzeża ścieżki rowerowej.

Sygnalizatory LED 42V z mocowaniem dwupunktowym. Przy lokalizacji sygnalizatorów na słupach oświetleniowych należy uwzględnić zastosowanie słupa wykonanego w wersji dwuwnękowej (układ sygnalizacyjny bez skrzynek kablowych). Zalecana wysokość mocowania sygnalizatorów na masztach liczona od poziomu gruntu:

- LSK; LSP - 2,30m;

- LST, LSR oraz wspólne LSP+LSR - 2,50m.

Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilających należy prowadzić w pełni drożnej kanalizacji kablowej w rurach typu RHDp, DVR/110 z łukami, trójnikami, itp., z zastosowaniem studni kablowych z poliwęglanu wymiarach o wymiarach 315x315x300 dla pętli indukcyjnych oraz o wymiarach 315x315x300 dla pętli indukcyjnych oraz 800x550x735 i 800x800x735 w obrębie skrzyżowania. Studnie kablowe z poliwęglanu o spienionej strukturze z ożebrowanym korpusem zapewniającym trwałe połączenie z gruntem. Korpus studni musi posiadać miejsca pocienienia do wprowadzenia rur bez konieczności wiercenia otworów. Stalowa rama ocynkowana ogniowo musi zawierać uszczelkę, która zapobiega przed przymarzaniem i klekotaniem pokrywy. Modułowe ramy boczne muszą być połączone ze sobą zapewniając tym samym stabilność całej konstrukcji. Studnie muszą posiadać element do płynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm oraz logo ZDM Warszawa. Pokrywa musi być dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Dla uszczelnienia rur ochronnych w studniach zastosować dławice czopowe o rozmiarze 90/3. Przy sterownikach należy umieszczać studnie kablowe w rozmiarze 960x960x750, w których lokalizować zapasy kablowe. Trasy kabli sygnalizacyjnych należy projektować w układzie jedno lub wielopętlowym (w zależności od ilości grup wykonawczych) z 20 % rezerwą żył w pętli kablowej.

Na przejściach dla pieszych należy przewidzieć kasety przyciskowe sensorowe, wykonane


z poliwęglanu, w układzie styków normalnie zwartym, pracujące w zakresie napięć 21 ÷ 230 V, kolor obudowy RAL 1023, II klasa ochrony, stopień ochrony IP54, z optycznym i akustycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika, z obsługą osób niewidomych i niedowidzących (sygnał naprowadzania na przycisk, sygnał akustyczny i wibracja przy świetle zielonym, opis Braille’a o topografii przejścia). Sygnał akustyczny dla osób niewidomych na wszystkich przejściach dla pieszych (typu A/B/C) powinien być nadawany z dodatkowego głośnika zainstalowanego na maszcie, nad LSP. Urządzenia akustyczne muszą mieć możliwość zmiany parametrów dźwiękowych bez ich demontażu. Natężenie dźwięku musi dynamicznie dostosowywać się do poziomu głośności otoczenia. Zaprojektowane rozwiązanie musi uwzględnić w godz. 2000 ÷ 800 i w dni świąteczne wyłączanie sygnału akustycznego oraz wyciszenie sygnału naprowadzania na przycisk. Wymagana wysokość montażu kaset przyciskowych 130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej kasety przyciskowej. Do podłączenia kaset należy zastosować kabel typu XzTKMXpw 620,8 mm2 prowadzony osobno do każdej grupy logicznej. Dodatkowo na przejściach dla pieszych należy zaprojektować automatyczną detekcję pieszych, poprzez zastosowanie wideo detekcji lub kamery termowizyjnej. Do podłączenia zastosować kable FTP 4x2x0.5/ kat.5e LAN, prowadzone osobno do każdej kamery.

Na przejazdach dla rowerzystów należy przewidzieć kasety przyciskowe sensorowe,


wykonane z poliwęglanu, w układzie styków normalnie zwartym, pracujące w zakresie napięć 21 ÷ 230 V, kolor obudowy RAL 1023, II klasa ochrony, stopień ochrony IP54, z optycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika. Wymagana wysokość montażu kaset przyciskowych 130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej przycisku. Do podłączenia kaset należy zastosować kabel typu XzTKMXpw 620,8 mm2 prowadzony osobno do każdej grupy logicznej. Dodatkowo na przejazdach dla rowerzystów należy zaprojektować automatyczną detekcję rowerzystów, poprzez zastosowanie wideo detekcji lub kamery termowizyjnej. Do podłączenia zastosować kable FTP 4x2x0.5/ kat.5e LAN, prowadzone osobno do każdej kamery.

Do detekcji pojazdów należy zastosować: • pętle indukcyjne (zalecane);

 • pętle dla jednośladów;

 • inne sposoby detekcji po uzgodnieniu z ZDM-TSO.

Trasę kabla koordynacyjno-komunikacyjnego należy zaprojektować w pełni drożnej kanalizacji kablowej z rur ochronnych RHDp, DVR/110 mm, przystosowanej do linii światłowodowej, ze studniami kablowymi z poliwęglanu o wymiarach 800x550x735. Kabel światłowodowy jedno modowy np. Z-XOTKtsd 24J. Przy sterownikach zaprojektować studnie kablowe o wymiarach 960x960x750 + 2 elementy dodatkowe dolne 220 mm. Studnie wyposażyć w wieszaki do ułożenia zapasów kabla światłowodowego - 15 m.

Trasę kabla zasilającego, koordynacyjno-komunikacyjnego i kabli sterowniczych należy projektować na terenie zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Przebieg kanalizacji kablowej i sposób wykonania przepustów należy uzgodnić w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg Zarządu Dróg Miejskich.

Projektowaną trasę kabli zasilających i sygnalizacyjnych, lokalizację sterownika, masztów sygnalizacyjnych, studni kablowych i detektorów przed złożeniem w ZUDP należy uzgodnić
w ZDM-TSO.

Wystąpić do Innogy Stoen Operator o Warunki Techniczne przyłączenia dla w/w skrzyżowania (zasilanie 3-fazowe, określenie mocy wynika z ilości sygnalizatorów na danym skrzyżowaniu przy założeniu, że zastosowane zostaną sygnalizatory LED o mocy 15W). Wniosek o warunki przyłączenia przedstawić do wglądu w ZDM-TSO, ul. Chmielna 85/87, tel. (22)55-89-223 lub (22)55-89-263. 1. Projekt branży drogowej uwzględniający m.in.:

 • korektę wysokości krawężników na przejściach dla pieszych;

 • korektę geometrii skrzyżowania zgodnie z opinią komunikacyjną i projektem organizacji ruchu;

 • remont chodników w rejonie skrzyżowania w zakresie uzgodnionym przez Wykonawcę
  z Wydziałem Utrzymania i Remontów Dróg ZDM;

 • rozwiązania drogowe należy uzgodnić w Wydziale TZM w zakresie instalacji infrastruktury związanej z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Kompletna dokumentacja ze wszystkich branż powinna zawierać: • projekt wykonawczy wraz z uzgodnionymi projektami innych branż, związanymi z usunięciem ewentualnych kolizji w zakresie wynikającym z opinii komunikacyjnej i projektu organizacji ruchu;

 • przedmiary robót (kosztorysy ślepe) i jeden egzemplarz kosztorysu inwestorskiego;

 • szczegółowe specyfikacje techniczne;

 • opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUDP (jeden oryginalny egz. ZUD i trzy kolorowe kopie);

 • inne uzgodnienia branżowe (m.in. ZTM, Innogy Stoen, ZOM);

 • wypis z ewidencji gruntów w rejonie opracowania wraz z planem zagospodarowania i zakresu robót;

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót;

 • zapis na płycie CD w plikach formatu PDF i plikach źródłowych (Word, Excel, AutoCAD).

Uwaga:


Wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną dokumentacji ponosi Wykonawca projektu.

Projektant zobowiązany jest do wystąpienia do Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wydanie szczegółowych warunków technicznych do projektowanej sygnalizacji. Wydanie ww. warunków możliwe będzie po przedstawieniu opinii do projektu organizacji ruchu wydanej przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 4
TEMAT: opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego, w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018r. pn. „Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów”
Przebudowa skrzyżowania ul. Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego wynika z potrzeby dostosowanie geometrii skrzyżowania i działania sygnalizacji świetlnej do budowy brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Marynarską, spowodowaną koniecznością skomunikowania budynków znajdujących się po południowo-zachodniej części skrzyżowania ul. Marynarskiej i ul. Rzymowskiego z przystankiem autobusowym, Galerią Mokotów oraz ułatwieniem poruszania się osobom starszym, mającym problemy z poruszaniem się i matkom z wózkami.


 1. Opinia komunikacyjna Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy (jeżeli będzie wymagana z powodu zmian w geometrii skrzyżowania).

 2. Projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez WRD Komendy Stołecznej Policji, Zarząd Dróg Miejskich (w tym Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg/Zespół ds. Opiniowania, TOR, TMS i TZM) i inne stosowne instytucje, oraz zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilności
  i Transportu m.st. Warszawy. Wymagane jest złożenie minimum 5 egz. w tym 3 egz. oryginalnych.

 3. Uzgodniony i zatwierdzony projekt sygnalizacji świetlnej zawierający m. in.:

 • opis techniczny;

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów oraz detektorów dla pojazdów i pieszych;

 • aktualne dane o ruchu kołowym w szczycie porannym i popołudniowym, oraz międzyszczycie, tj. natężenie i strukturę kierunkową;

 • obliczenia przepustowości;

 • schemat podstawowych faz ruchu;

 • tablicę minimalnych czasów międzyzielonych dla strumieni kolizyjnych;

 • wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;

 • programy sygnalizacji dostosowane do pracy w akomodacji wraz z harmonogramem ich pracy;

 • algorytmy sterowania;

 • określenie min. i maks. wartości sygnałów zielonych w grupach akomodowanych;

 • określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu;

 • wykresy koordynacji.

 1. Uzgodniony projekt elektryczny instalacji sygnalizacji świetlnej uwzględniający m. in.:

 • instalację układu pomiarowego z wymianą W.L.Z.;

 • przebieg kabli sterowniczych;

 • zasilenie latarń sygnalizacyjnych, detektorów pojazdów, przycisków dla pieszych i rowerzystów.

Urządzenie sterujące (sterownik) musi spełniać wymagania funkcjonalne dla urządzeń sterujących zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r., zał. nr 3, pkt 3.3.1) potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-HD638:S1, wydanym przez niezależne jednostki badawcze

Sterownik musi umożliwiać pracę sygnalizacji przy napięciu 40/42V i zawierać m.in.: • układ UPS min. 1 godz. pracy;

 • układ „ściemniania” luminancji nadawanych sygnałów w godzinach nocnych;

 • układ przesyłu danych, oparty o protokół komunikacyjny umożliwiający współpracę
  z Centrum Zarządzania Ruchem ZDM.

Wielkość obudowy sterownika musi umożliwiać umieszczenie elementów niezbędnych do podłączenia światłowodów (przełącznica, konwerter, mufy kablowe).

Monitoring stanu pracy sterowników oraz detektorów drogą internetową z uwzględnieniem przesyłu danych do ZDM-TSO poprzez stałe łącze IP lub modem łączności bezprzewodowej LTE / LR77. Dla potrzeb monitoringu pracy sterownika na skrzyżowaniach należy zastosować kamery obrotowe z uchwytem do mocowania, zainstalowane na wysokości 8m z doprowadzeniem ze sterownika odpowiedniego kabla teleinformacyjnego FTP 4x2xAWG24/kat.5e. Monitoring pracy urządzeń sygnalizacji wraz z utrzymaniem przesyłu przez 24 m-ce powinien zapewniać poniższe funkcje w języku polskim: • wizualizacja programów sygnalizacji;

 • wizualizacja stanu skrzyżowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyżowania;

 • rozmieszczenia grup sygnalizacyjnych i detektorów;

 • wizualizacja stanów detektorów;

 • możliwość odczytu archiwum sterownika.

Maszty sygnalizacyjne (MS 3300; 3600; 3900) należy montować w podłożu utwardzonym (chodnik, kostka) w gniazdach montażowych (RS-115/600, RS-B/D typ A), a w podłożu nie utwardzonym na fundamentach prefabrykowanych (Fs/0,50,50,6m). Maszty MSŁ, MSOś
o długości wysięgnika 57m na fundamentach F12/3 (0,80,81,7m), MSŁ, MSOś
o długości wysięgnika 9m na fundamentach F16 (1,01,02,5m). Maszty sygnalizacyjne i słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, kolor naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy masztu lub słupa. Maszty stalowe z powłoką ochronną kolor RAL-9006 antyplakat z gwarancją 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy słupa. Zachować bezwzględną skrajnię 0,5m przy lokalizacji masztów sygnalizacyjnych
i słupów od obrzeża ścieżki rowerowej.

Sygnalizatory LED 42V z mocowaniem dwupunktowym. Przy lokalizacji sygnalizatorów na słupach oświetleniowych należy uwzględnić zastosowanie słupa wykonanego w wersji dwuwnękowej (układ sygnalizacyjny bez skrzynek kablowych). Zalecana wysokość mocowania sygnalizatorów na masztach liczona od poziomu gruntu:

- LSK; LSP - 2,30m;

- LST, LSR oraz wspólne LSP+LSR - 2,50m.

Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilających należy prowadzić w pełni drożnej kanalizacji kablowej w rurach typu RHDp, DVR/110 z łukami, trójnikami, itp., z zastosowaniem studni kablowych z poliwęglanu wymiarach o wymiarach 315x315x300 dla pętli indukcyjnych oraz o wymiarach 315x315x300 dla pętli indukcyjnych oraz 800x550x735 i 800x800x735 w obrębie skrzyżowania. Studnie kablowe z poliwęglanu o spienionej strukturze z ożebrowanym korpusem zapewniającym trwałe połączenie z gruntem. Korpus studni musi posiadać miejsca pocienienia do wprowadzenia rur bez konieczności wiercenia otworów. Stalowa rama ocynkowana ogniowo musi zawierać uszczelkę, która zapobiega przed przymarzaniem i klekotaniem pokrywy. Modułowe ramy boczne muszą być połączone ze sobą zapewniając tym samym stabilność całej konstrukcji. Studnie muszą posiadać element do płynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm oraz logo ZDM Warszawa. Pokrywa musi być dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Dla uszczelnienia rur ochronnych w studniach zastosować dławice czopowe o rozmiarze 90/3. Przy sterownikach należy umieszczać studnie kablowe w rozmiarze 960x960x750, w których lokalizować zapasy kablowe. Trasy kabli sygnalizacyjnych należy projektować w układzie jedno lub wielopętlowym (w zależności od ilości grup wykonawczych) z 20 % rezerwą żył w pętli kablowej.

Na przejściach dla pieszych należy przewidzieć kasety przyciskowe sensorowe, wykonane


z poliwęglanu, w układzie styków normalnie zwartym, pracujące w zakresie napięć 21 ÷ 230 V, kolor obudowy RAL 1023, II klasa ochrony, stopień ochrony IP54, z optycznym i akustycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika, z obsługą osób niewidomych i niedowidzących (sygnał naprowadzania na przycisk, sygnał akustyczny i wibracja przy świetle zielonym, opis Braille’a o topografii przejścia). Sygnał akustyczny dla osób niewidomych na wszystkich przejściach dla pieszych (typu A/B/C) powinien być nadawany z dodatkowego głośnika zainstalowanego na maszcie, nad LSP. Urządzenia akustyczne muszą mieć możliwość zmiany parametrów dźwiękowych bez ich demontażu. Natężenie dźwięku musi dynamicznie dostosowywać się do poziomu głośności otoczenia. Zaprojektowane rozwiązanie musi uwzględnić w godz. 2000 ÷ 800 i w dni świąteczne wyłączanie sygnału akustycznego oraz wyciszenie sygnału naprowadzania na przycisk. Wymagana wysokość montażu kaset przyciskowych 130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej kasety przyciskowej. Do podłączenia kaset należy zastosować kabel typu XzTKMXpw 620,8 mm2 prowadzony osobno do każdej grupy logicznej. Dodatkowo na przejściach dla pieszych należy zaprojektować automatyczną detekcję pieszych, poprzez zastosowanie wideo detekcji lub kamery termowizyjnej. Do podłączenia zastosować kable FTP 4x2x0.5/ kat.5e LAN, prowadzone osobno do każdej kamery.

Na przejazdach dla rowerzystów należy przewidzieć kasety przyciskowe sensorowe,


wykonane z poliwęglanu, w układzie styków normalnie zwartym, pracujące w zakresie napięć 21 ÷ 230 V, kolor obudowy RAL 1023, II klasa ochrony, stopień ochrony IP54, z optycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika. Wymagana wysokość montażu kaset przyciskowych 130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej przycisku. Do podłączenia kaset należy zastosować kabel typu XzTKMXpw 620,8 mm2 prowadzony osobno do każdej grupy logicznej. Dodatkowo na przejazdach dla rowerzystów należy zaprojektować automatyczną detekcję rowerzystów, poprzez zastosowanie wideo detekcji lub kamery termowizyjnej. Do podłączenia zastosować kable FTP 4x2x0.5/ kat.5e LAN, prowadzone osobno do każdej kamery.

Do detekcji pojazdów należy zastosować: • pętle indukcyjne (zalecane);

 • pętle dla jednośladów;

 • inne sposoby detekcji po uzgodnieniu z ZDM-TSO.

Trasę kabla koordynacyjno-komunikacyjnego należy zaprojektować w pełni drożnej kanalizacji kablowej z rur ochronnych RHDp, DVR/110 mm, przystosowanej do linii światłowodowej, ze studniami kablowymi z poliwęglanu o wymiarach 800x550x735. Kabel światłowodowy jedno modowy np. Z-XOTKtsd 24J. Przy sterownikach zaprojektować studnie kablowe o wymiarach 960x960x750 + 2 elementy dodatkowe dolne 220 mm. Studnie wyposażyć w wieszaki do ułożenia zapasów kabla światłowodowego - 15 m.

Trasę kabla zasilającego, koordynacyjno-komunikacyjnego i kabli sterowniczych należy projektować na terenie zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Przebieg kanalizacji kablowej i sposób wykonania przepustów należy uzgodnić w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg Zarządu Dróg Miejskich.

Projektowaną trasę kabli zasilających i sygnalizacyjnych, lokalizację sterownika, masztów sygnalizacyjnych, studni kablowych i detektorów przed złożeniem w ZUDP należy uzgodnić
w ZDM-TSO.

Wystąpić do Innogy Stoen Operator o Warunki Techniczne przyłączenia dla w/w skrzyżowania (zasilanie 3-fazowe, określenie mocy wynika z ilości sygnalizatorów na danym skrzyżowaniu przy założeniu, że zastosowane zostaną sygnalizatory LED o mocy 15W). Wniosek o warunki przyłączenia przedstawić do wglądu w ZDM-TSO, ul. Chmielna 85/87, tel. (22)55-89-223 lub (22)55-89-263. 1. Projekt branży drogowej uwzględniający m.in.:

 • korektę wysokości krawężników na przejściach dla pieszych;

 • korektę geometrii skrzyżowania zgodnie z opinią komunikacyjną i projektem organizacji ruchu;

 • remont chodników w rejonie skrzyżowania w zakresie uzgodnionym przez Wykonawcę
  z Wydziałem Utrzymania i Remontów Dróg ZDM;

 • rozwiązania drogowe należy uzgodnić w Wydziale TZM w zakresie instalacji infrastruktury związanej z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Kompletna dokumentacja ze wszystkich branż powinna zawierać: • projekt wykonawczy wraz z uzgodnionymi projektami innych branż, związanymi z usunięciem ewentualnych kolizji w zakresie wynikającym z opinii komunikacyjnej i projektu organizacji ruchu;

 • przedmiary robót (kosztorysy ślepe) i jeden egzemplarz kosztorysu inwestorskiego;

 • szczegółowe specyfikacje techniczne;

 • opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUDP (jeden oryginalny egz. ZUD i trzy kolorowe kopie);

 • inne uzgodnienia branżowe (m.in. ZTM, Innogy Stoen, ZOM);

 • wypis z ewidencji gruntów w rejonie opracowania wraz z planem zagospodarowania i zakresu robót;

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót;

 • zapis na płycie CD w plikach formatu PDF i plikach źródłowych (Word, Excel, AutoCAD).

Uwaga:


Wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną dokumentacji ponosi Wykonawca projektu.

Projektant zobowiązany jest do wystąpienia do Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wydanie szczegółowych warunków technicznych do projektowanej sygnalizacji. Wydanie ww. warunków możliwe będzie po przedstawieniu opinii do projektu organizacji ruchu wydanej przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna