Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona16/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

§ 11 Zmiany umowy


 1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące wartości umowy, terminu realizacji umowy, sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 1. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych;

 2. w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji zamówienia o ile ich przyczyną nie są zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy;

 3. ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia;

 4. konieczności wykonania opracowań projektowych zamiennych.

– odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały wyżej wymienione przypadki.

 1. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do niniejszej umowy.


§ 12 Odstąpienie od umowy


Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 635 k.c., a także w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie, jeżeli:

 1. zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy;

 2. zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu zamówienia;

 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W powyższym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy;

 4. Wykonawca jest w zwłoce w usunięciu wad opracowanej dokumentacji ponad 10 dni.

 5. jeżeli wartość kar umownych, o których mowa paragrafie 8 ust. 2 pkt 1, pkt. 3 i 4 przekroczy lub będzie równa 20% wartości umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Do kontaktów związanych z realizacją Zamawiający wyznacza:……………………. tel./ adres e-mail……………………………..

 6. Do kontaktów związanych z realizacją Wykonawca wyznacza::…………………….. tel./ adres e-mail…………………………………………….

§ 14 Dostęp do informacji publicznej


 1. Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

 2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ____ /załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy.

§ 15 Załączniki


Integralną cześć umowy stanowią dokumenty:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

 2. Opis Przedmiotu Zamówienia

 3. oferta z załącznikami,

 4. pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.§ 16 Egzemplarze umowy


Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 pozostają u Zamawiającego, a 1 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


Załącznik nr 1 do wzoru umowyWZÓR ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY /

WZÓR ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA
wystawiona w …………………………………….. [miejsce wystawienia Gwarancji]

w dniu: ………………………………………………. [data wystawienia Gwarancji]


przez …………………………………………………………..… [firma / nazwa, adres, inne dane identyfikujące Gwaranta]

w imieniu którego występuje ……………………………………….… [imię i nazwisko osoby reprezentanta Gwaranta]

reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Nr …………………………………………….. z dnia ……………………..…,

którego oryginał / kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, zostało przedłożone wraz z niniejszym Zabezpieczeniem

zwany dalej „Gwarantem”
pozostałe użyte w treści niniejszej Gwarancji określenia oznaczają:
Beneficjent Gwarancji: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Wykonawca / Zobowiązany z tytułu Umowy: [nazwa, adres, inne dane identyfikujące Wykonawcę; w przypadku Konsorcjum należy wymienić wszystkich Wykonawców oraz podać dla każdego z nich: firmę / nazwę, adres, inne dane identyfikujące każdego z Wykonawców]
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / zabezpieczenie należytego wykonania rękojmi za wady dotyczy Umowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 1


 1. Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy/rękojmią za wady fizyczne lub prawne.

 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy należy również rozumieć wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Beneficjenta z winy Wykonawcy, a także wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2 1. Gwarant nieodwołalnie, bezwarunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej Gwarancji, oraz na pierwsze pisemne żądanie gwarantuje na rzecz Beneficjenta Gwarancji:

 1. zapłatę do kwoty … (słownie: …) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz

 2. zapłatę do kwoty … (słownie: …) z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 1. Kwoty Gwarancji określone w ust. 1 odpowiednio w pkt 1) i pkt 2) stanowią górne granice odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu Gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta z danego tytułu o wysokość wypłaconej kwoty.

§ 3 1. Niniejsza Gwarancja jest ważna w okresie:

 1. od dnia …….……… do dnia …………… - w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy oraz

 2. od dnia ………. do dnia …………. - w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 1. Wezwanie do zapłaty otrzymane przez Gwaranta w terminie ważności Gwarancji będzie zobowiązywało Gwaranta do zapłaty żądanej kwoty.

 2. Po upływie okresu ważności, określonego w ust. 1, niniejsza Gwarancja powinna zostać zwrócona Gwarantowi.

§ 4 1. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant zapłaci na rzecz Beneficjenta Gwarancji kwotę roszczenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania oryginału pisemnego wezwania do zapłaty.

 2. Wezwanie do zapłaty powinno:

 1. być podpisane przez Beneficjenta Gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania, a do wezwania do zapłaty powinien być dołączony obowiązujący dokument potwierdzający umocowanie tych osób do składania oświadczeń lub kserokopia w/w dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza,

 2. być doręczone do Gwaranta najpóźniej w terminie ważności Gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

 3. powinno zawierać oznaczenie rachunku, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji,

 4. powinno opiewać na kwotę nie wyższą niż określone w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

 1. Wezwanie do zapłaty Beneficjent Gwarancji powinien przesłać na adres Gwaranta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…

 1. Za „zapłatę”, o której mowa w ust. 1, uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Beneficjenta Gwarancji.

§ 5
Gwarancja traci ważność, a zobowiązanie Gwaranta wygasa w następujących przypadkach:

 1. upływu okresu jej ważności, o którym mowa w § 3 ust. 1,

 2. zwrotu oryginału niniejszej Gwarancji do Gwaranta

 3. zwolnienia Wykonawcy przez Beneficjenta Gwarancji ze wszystkich zobowiązań, których zabezpieczeniem jest niniejsza Gwarancja,

 4. zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta Gwarancji ze wszystkich zobowiązań których zabezpieczeniem jest niniejsza Gwarancja,

 5. wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, których zabezpieczeniem jest niniejsza Gwarancja,

 6. nie złożenia przez Beneficjenta Gwarancji wezwania do zapłaty, spełniającego wymagania określone w § 4 ust. 2, przed upływem ważności niniejszej Gwarancji, o której jest mowa w § 3 ust. 1,

 7. po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty z niniejszej Gwarancji, o której jest mowa w § 2 ust. 1.

§ 6
Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej, pod rygorem nieważności pisemnej zgody Gwaranta.


§ 7


 1. Do rozstrzygania wszelkich sporów będzie miało zastosowanie prawo polskie.

 2. W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla Siedziby Beneficjenta Gwarancji.

§ 8
Niniejsza Gwarancja została sporządzona w jednym egzemplarzu.………….……………………….…………….
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Gwaranta)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna