Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona14/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

§ 4 Zabezpieczenie


 1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości umowy brutto, tj. w kwocie _____________ zł. (słownie: _______________________) w formie……………………………………………….

 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

 1. 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia (70% wartości zabezpieczenia),

 2. nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

 1. W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia nie jest wykonywany w terminach określonych umową lub nie został wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru.

 2. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia przedmiotowej przesłanki.

 3. W przypadku zwiększenia kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpowiedniego, proporcjonalnego zwiększenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5 % zmienionej wartości umowy brutto, z tym, że wartość zabezpieczenia po zmianie nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

 4. Zmiana o której mowa w ust. 5 nastąpi w drodze aneksu do umowy.

§ 5 Rękojmia za wady


 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady ujawnione w okresie 2 lat, liczonym od daty wykonania Przedmiotu zamówienia, wskazanej w protokole odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 z zastrzeżeniem § 6 ust. 3

 2. W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z rękojmi za wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, chyba że wystąpią szczególne okoliczności uzasadniające wydłużenie przez Zamawiającego przedmiotowego terminu.

§ 6 Obowiązki i prawa Wykonawcy


 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Polsce normami oraz przepisami, dostosowując swe działania, metody i sposób wykonania prac do najnowszych obowiązujących w tym zakresie, stosowanych w praktyce standardów i rozwiązań projektowych.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nie odpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego.

 3. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć, w szczególności, gdy wady takie zostaną ujawnione w fazie realizacji robót budowlanych.

 4. Dokumentacja jaka zostanie stworzona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym) oraz w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, w formie opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie zapewniając, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami, oraz że jest ona kompletna, a także że obie wersje elektroniczna i papierowa są tożsame.

 5. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót nie podlegających pozwoleniu na budowę albo uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane prawomocne pozwolenie na budowę) odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 2.

 6. Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego nie oznacza jej sprawdzenia pod względem jakości i prawidłowości a tym samym nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do zgłaszania wad.

 7. O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 8. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie przenoszenia praw lub zobowiązań z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

 9. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe w trakcie wykonywania a także po zakończeniu umowy zaistniałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich wskutek realizacji lub pozostające w związku z niniejszą umową.

 10. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania i stanu zaawansowania realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu stan zaawansowania prac oraz udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie wykonywania Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

 12. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, do końca pierwszego dnia roboczego każdego tygodnia, będzie wykonywał i przesyłał do wskazanej przez Zamawiającego osoby prowadzącej projekt, tj. Roberta Kraszewskiego sprawozdanie z postępów prac za okres od poprzedniego sprawozdania (lub od dnia zawarcia umowy - w przypadku pierwszego sprawozdania) w formie edytowalnego pliku tekstowego. Sprawozdanie ma zawierać wszystkie czynności jakie Wykonawca wykonywał w ciągu danego okresu objętego sprawozdaniem, z podaniem dokładnej daty ich wykonania oraz czynności.

 13. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, będzie przechowywał wszelkie rysunki, pliki tekstowe, tabele, skany wystąpień i uzgodnień, oraz inne na dostępnym na bieżąco dla Zamawiającego przez 24 godziny na dobę serwerze. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni od dnia zwarcia umowy, przekazać Zamawiającemu login oraz hasło umożliwiające wgląd w dokumentację projektową w każdym momencie. Dostęp do dokumentacji musi odbywać się poprzez Internet, aby Zamawiający miał możliwość dostępu do dokumentacji z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

 14. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, wykona do zatwierdzonego projektu sygnalizacji świetlnej i wraz projektem przekaże Zamawiającemu na nośniku CD komputerową symulację ruchu drogowego wraz z uzyskanymi wskaźnikami jakości sterowania. Przebieg symulacji należy zapisać w postaci plików możliwych do odtworzenia na dowolnym komputerze PC, np. w postaci plików avi, a wskaźniki oceny jakości sterowania np. w postaci plików pdf. Na płycie CD należy również zapisać pliki źródłowe z programu, za pomocą którego została wykonana symulacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna