Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona13/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


ROZDZIAŁ IV

Wzór UmowyWzór umowy nr DPZ/147/PN/131/17 część nr _____

zawarta w dniu ………………… w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwane dalej „ustawa Pzp”

pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działający na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr …………………………………………………. z dnia …………………… przez …………………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

_________________________ z siedzibą w Warszawie przy ul. ……………………………………; ……………………… zarejestrowaną w ………………………………………………………………………………

pod numerem KRS ……………………………………, posługującą się numerem REGON: ……………………………, oraz numerem NIP: …………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną jednoosobowo/dwuosobowo przez:


 1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

zwanymi łącznie „Stronami”


§ 1 Przedmiot zamówienia


 1. Z mocy niniejszej umowy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pt.: Właściwa nazwa część ……………………………………………………………………………………………………………..

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej,

 2. dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robót albo uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że jest ono wymagane.

 1. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie z dokumentów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr …do SIWZ.

 2. Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia dla robót budowlanych, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

 3. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót.

 4. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, SIWZ i niniejszej umowie oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

 5. Wykonawca będzie realizował Przedmiot zamówienia zespołem projektowym w składzie zgodnym z wymogami określonymi w SIWZ i treścią złożonej oferty.

§ 2 Termin wykonania


 1. Wykonawca wykona Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2), zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, SIWZ, w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………………………… oraz zgodnie z harmonogramem określonym w § 2 ust 2.

 2. W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową dowody skutecznego zgłoszenia robót nie podlegających pozwoleniu na budowę, albo jeżeli będzie ono wymagane prawomocne - pozwolenie na budowę.

 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz aktualizację harmonogramu w terminie 14 dni od wystąpienia przesłanki do jego aktualizacji.

 4. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 3 Wynagrodzenie


 1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 oraz przeniesienie praw określonych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

netto: …………………… zł (słownie: …………………………..);

podatek VAT: ………………

brutto …………………………. zł. (słownie: ……………………).


 1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego, w którym Zamawiający potwierdzi odbiór wykonanych prac oraz termin ich wykonania. Sporządzenie protokołu z zastrzeżeniami Zamawiającego, dotyczącymi prawidłowości, jakości lub kompletności, nie stanowi protokołu potwierdzającego wykonanie usługi i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. W takim przypadku podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, w ślad za tym fakturowanie, nastąpią dopiero po usunięciu wad lub nieprawidłowości, w terminie dodatkowo wyznaczonym Wykonawcy.

 2. Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

 3. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność nastąpi na niżej podany numer rachunku bankowego:

w banku:……………………………………………………………………………………………..

nr rachunku: ……………………………………………………………………………………… 1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia przysługujących mu wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna