Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona12/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18ROZDZIAŁ III

Formularz Oferty(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OFERTA

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pnOpracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej”, nr postępowania DPZ/147/PN/131/17


MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


  1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

  3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:


Część nr____*

netto: ____________ zł słownie: ___________________________________________ zł


podatek VAT 23 % ____________ zł
brutto: ___________ zł słownie: ___________________________________________ zł
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
*należy wpisać nr części na którą jest składana oferta

wypełnić oddzielnie na każdą część

  1. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)


□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),

jednocześnie wskazujemy:

nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

…………………………………………………………………….….………….

……………………………………………………………………………………

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).


  1. DEKLARUJEMY/NIE DEKLARUJEMY* część nr ___**

Wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
* niewłaściwe skreślić

** należy wpisać nr części na którą jest składana oferta
UWAGA! patrz pkt 16.2.2. Instrukcji dla Wykonawców
5.1. DEKLARUJEMY/NIE DEKLARUJEMY* część nr ___**

Tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
* niewłaściwe skreślić

** należy wpisać nr części na którą jest składana oferta
UWAGA! patrz pkt 16.2.3. Instrukcji dla Wykonawców


    1. DEKLARUJEMY/NIE DEKLARUJEMY* część nr ___**

Zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
* niewłaściwe skreślić

** należy wpisać nr części na którą jest składana oferta
UWAGA! patrz pkt 16.2.4. Instrukcji dla Wykonawców


  1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z pkt 5 powyżej.

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. ZASTRZEGAMY, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące dokumenty:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

Firma (nazwa) Podwykonawcy

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty (odpowiednio dla danej części zamówienia), w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej (przed podpisaniem umowy).

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy*.

*niepotrzebne skreślićUWAGA! patrz pkt. 21.3-21.8 SIWZ

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________________________

nr fax ___________________

nr tel. ___________________

e-mail ___________________

15. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.

______________________dnia _______roku________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna