Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona11/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Załącznik nr 3(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


WYKAZ OSÓB

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:


L.p.


Imię i nazwisko


Rola w realizacji zamówienia


Kwalifikacje zawodowe

(wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień)

Okres posiadania wymaganych uprawnień

(w latach)
Doświadczenie zawodowe

(staż zawodowy w latach))
Podstawa do dysponowania osobą

(pracownik własny – np. umowa o pracę, umowa zlecenia/pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot)1

2

3

4

5

6

7


1

………………………

Projektant robót drogowych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

…………………


………………………

(min. 4 lata)

………………………

(min 4 lata)


………………..2

…………………….Projektant robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

…………………


………………………

(min. 4 lata)


………………………

(min. 4 lata)


………………………
UWAGA


W przypadku gdy osoba/y wskazana/e w wykazie, została oddana do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na potrzeby realizacji zamówienia

__________________ dnia _________ r.

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 4UWAGA: Oświadczenie (oryginał) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (patrz Ad. pkt 3.)


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej oznaczenie sprawy DPZ/147/PN/131/17, w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*

2. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia* _____________________________________________________________

3. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*.
* niepotrzebne skreślić
Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot.Ad. pkt 2. Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Ad. pkt 3. Może złożyć Wykonawca, według swego wyboru, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiast złożenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________ r._______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna