Dpz/147/PN/131/17 Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 474,1 Kb.
Strona1/18
Data24.02.2019
Rozmiar474,1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


DPZ/147/PN/131/17

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 NIP 525-22-48-481http://www.zdm.waw.pl e-mail: zzp@zdm.waw.pl
ZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 209 000 EUROZATWIERDZAM:
Łukasz Puchalski

Dyrektor

Zarządu Dróg Miejskich


Warszawa, listopad 2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II Załączniki - wzory

załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu

załącznik nr 2 Wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy

załącznik nr 3 Wykaz osób

załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Rozdział III: Formularz Oferty
Rozdział IV: Wzór umowy z załącznikiem

załącznik nr 1 wzór zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy/ wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady

Rozdział V: Opis przedmiotu zamówienia na 4 części


Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „Specyfikacją”.


NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl
ROZDZIAŁ I

Instrukcja dla Wykonawców 1. Zamawiający


  1. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działający na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48 (22) 55-89-000 fax.: +48 (22) 620-06-08 e-mail: zzp@zdm.waw.pl http://www.zdm.waw.pl 1. Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów
  1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu pod numerem: (22) 890-92-11 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej (e-mail: zzp@zdm.waw.pl.).

  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień w formie pisemnej. Przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień, Wykonawca jest również zobowiązany przesłać faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, kopię wyjaśnień lub uzupełnień, które zamierza przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.

  4. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez Wykonawców Zamawiającemu pod numer faksu: (22) 890-92-11 lub email: zzp@zdm.waw.pl

  5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jest oznaczone znakiem: DPZ/147/PN/131/17. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Suchecka, fax: (22) 890-92-11. 1. Tryb udzielenia zamówienia
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.).

  2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna