Dowództwo wojsk lądowych rozkaz nr 40 dowódcy wojsk lądowych z dnia 05 lutego 2013 rokuPobieranie 47,2 Kb.
Data18.12.2017
Rozmiar47,2 Kb.

DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH


ROZKAZ Nr 40

DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH

z dnia 05 lutego 2013 roku

w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń


w Wojskach Lądowych

Na podstawie § 3 ust. 6 Szczegółowego zakresu działania Dowództwa Wojsk Lądowych stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2011 r. oraz w celu realizacji zadań w Wojskach Lądowych związanych z wykonaniem Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 2/Szkol./P7 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wdrożenia i funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozkazu Nr 904/Szkol/CDiS SZ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP” i Wytycznych Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 23 maja 2011r. w sprawie organizacji


i funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP”
r o z k a z u j ę 1. Zastępcy Dowódcy Wojsk Lądowych - Szefowi Sztabu:

  1. Nadzorować i weryfikować przyjęte rozwiązania w ramach procesu wykorzystania doświadczeń w podległych jednostkach Wojsk Lądowych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

  2. Zapewnić, na wniosek Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
   (CDiS SZ), udział przedstawicieli/specjalistów Wojsk Lądowych w prowadzonych analizach, działaniach naprawczych i w procesie ich weryfikacji.

  3. Umożliwić udział przedstawicieli Dowództwa Wojsk Lądowych w etapie analizy, działań naprawczych i ich weryfikacji, które przekraczają kompetencje dowódców/komendantów/szefów jednostek wojskowych Wojsk Lądowych.

  4. Zapewnić udział przedstawicieli/specjalistów Wojsk Lądowych w odprawach koordynacyjnych, warsztatach i spotkaniach roboczych dotyczących SWD, organizowanych przez CDiS SZ.

  5. Wyznaczyć specjalistów z podległych komórek organizacyjnych DWL do współpracy z Wydziałem Wykorzystania Doświadczeń.

  6. Nadzorować proces wdrażania Planów Działań Naprawczych, do realizacji których Dowództwo oraz podległe komórki organizacyjne określono jako głównego wykonawcę.

  7. Zapewnić udział w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy i pracowników Systemu Wykorzystania Doświadczeń oraz przedstawicieli komórek funkcjonalnych zaangażowanych w proces analiz, rozwoju koncepcji i eksperymentowania, w tym w oparciu o szkolenia i kursy organizowane przez JALLC/SACT.

  8. Współuczestniczyć w identyfikacji „obserwacji” w zakresie swoich kompetencji.

 2. Szefowi Szkolenia Wojsk Lądowych:

  1. Pozyskiwać na bieżąco wnioski z ćwiczeń, operacji wojskowych i konfliktów zbrojnych w zakresie realizacji procesu szkolenia oraz wdrażać je do działalności szkoleniowej.

  2. Nadzorować i weryfikować realizację Procesu Wykorzystania Doświadczeń
   w podległych jednostkach Wojsk Lądowych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

  3. Nadzorować wdrażanie planów naprawczych, w których podległe komórki organizacyjne pionów szkolenia określono jako Wykonawcę Działań Naprawczych.

  4. Umożliwić udział specjalistów Pionu Szkolenia DWL w etapie analizy, działań naprawczych i w procesie weryfikacji tych działań.

 3. Szefowi Wydziału Wykorzystania Doświadczeń:

 1. Pełnić funkcję organizatora i koordynatora Systemu Wykorzystania Doświadczeń
  w Wojskach Lądowych.

 2. Realizować zamierzenia w ramach Systemu Wykorzystania Doświadczeń Wojsk Lądowych, zgodnie z dokumentami normatywnymi (szczegóły określa załącznik nr 1).

 3. Prowadzić analizę zidentyfikowanych „obserwacji” oraz zgłoszonych problemów do analizy w odniesieniu do zdolności operacyjnych oraz pokojowego funkcjonowania Wojsk Lądowych.

 4. Sukcesywnie wypracowywać wnioski i rekomendacje w oparciu o naukowe metody badawcze we współpracy z komórkami wewnętrznymi DWL oraz z poszczególnych szczebli dowodzenia, w tym działania zmierzające do poprawy funkcjonowania SWD.

 5. Współdziałać w zakresie wykorzystania doświadczeń z Centrum Doktryn
  i Szkolenia SZ, Dowództwem Operacyjnym SZ, Dowództwem Marynarki Wojennej, Dowództwem Sił Powietrznych, Dowództwem Wojsk Specjalnych, Inspektoratem Wsparcia SZ.

 6. Organizować i koordynować współpracę w zakresie wymiany doświadczeń
  w wymiarze sojuszniczym i międzynarodowym.

 7. Organizować szkolenia oraz cykliczne odprawy koordynacyjno-szkoleniowe z zakresu problematyki wykorzystania doświadczeń w Wojskach Lądowych.

 8. Sporządzać sprawozdania końcowe z przeprowadzonych analiz, dotyczących zidentyfikowanych obserwacji, zgłoszonych zgodnie z Formularzem Zgłoszenia Obserwacji.

 9. Koordynować i monitorować wdrażanie Planów Działań Naprawczych, w których Dowództwo określono jako wykonawcę działań naprawczych.

 10. Upowszechniać najlepsze rozwiązania wypracowane w ramach SWD.

 11. Opracowywać sprawozdanie z realizacji zamierzeń w zakresie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych w terminie
  do 08 stycznia każdego roku i zapoznawać z nim komórki wewnętrzne DWL.

 1. Szefom wewnętrznych komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych
  Dowódcy Wojsk Lądowych:


 1. Podejmować działania w zakresie SWD, stosownie do swoich kompetencji.

 2. Wyznaczyć oficerów kierunkowych do współpracy z Wydziałem Wykorzystania Doświadczeń DWL.

 3. Na bieżąco prowadzić identyfikację obserwacji oraz zgłaszać je w formie i na zasadach określonych w Instrukcji Systemu Wykorzystania Doświadczeń
  w SZ RP.

 4. Wdrażać Plany Naprawcze, w których dana komórka organizacyjna została określona jako Wykonawca Działań Naprawczych.

 1. Dowódcom/Komendantom/Szefom Jednostek Bezpośrednio Podległych Dowódcy Wojsk Lądowych, według kompetencji:

  1. Kontynuować zamierzenia Systemu Wykorzystania Doświadczeń zgodnie
   z dokumentami normatywnymi biorąc pod uwagę wnioski i doświadczenia zdobyte podczas funkcjonowania systemu w latach minionych.

  2. Koordynować funkcjonowanie Systemu Wykorzystania Doświadczeń na swoim szczeblu dowodzenia oraz przedstawiać poprzez Szefa WWD propozycje rozwiązań w zakresie doskonalenia procedur funkcjonowania SWD;

  3. Prowadzić wstępną analizę zidentyfikowanych problemów lub negatywnych zjawisk (sposoby i zasady określa załącznik nr 1);

  4. Zapoznać stan osobowy macierzystej jednostki wojskowej z zapisami Instrukcji Systemu Wykorzystania Doświadczeń w SZ RP oraz zadaniami realizowanymi w ramach tego Systemu, w terminie do 30 dni od chwili ukazania się Rozkazu.

  5. Wdrażać Plany Naprawcze, w których jednostkę określono jako Wykonawcę Działań Naprawczych.

  6. Prowadzić identyfikację obserwacji oraz zgłaszać je w formie problemów do analizy, stosownie do posiadanych kompetencji.

  7. Organizować współpracę w zakresie wykorzystania doświadczeń w wymiarze sojuszniczym i międzynarodowym w ramach swoich kompetencji.

  8. Realizować zadania wynikające z systemu meldunkowo–sprawozdawczego (szczegóły w załączniku nr 1 do rozkazu)

  9. Składać sprawozdania z realizacji zamierzeń w zakresie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń oraz osiągniętych efektów w podległych jednostkach poprzez Szefa Wydziału Wykorzystania Doświadczeń i „do wiadomości” odpowiednich merytorycznie Szefów komórek organizacyjnych Dowództwa Wojsk Lądowych, w terminie do 30 listopada każdego roku.

  10. Zaktualizować, w terminie do 15.02.2013 r. wykaz osób komórek wykorzystania doświadczeń1, oraz na bieżąco uaktualniać poprzez Szefa WWD.

  11. Wykorzystywać CBD jako narzędzie do gromadzenia i procedowania obserwacji SWD poprzez osoby z nadanymi uprawnieniami upoważniającymi do dostępu do CBD.

 2. Ponadto, wszystkie dokumenty opracowane w DWLąd zawierające analizy i wnioski należy przesyłać „do wiadomości” WWD w celu ciągłego określania potrzeb w zakresie procesu WD w Wojskach Lądowych.

 3. Tracą moc wytyczne Dowódcy wojsk Lądowych z dnia 09. stycznia 2012 roku
  w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń
  w Wojskach Lądowych.

 4. Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki: 7

Załącznik 1 – Ustalenia organizacyjno-funkcjonalne

Załącznik 2 – wzór Formularza zgłoszenia obserwacji

Załącznik 3 – wzór Sprawozdania końcowego z analizy

Załącznik 4 – wzór Planu Działań Naprawczych

Załącznik 5 – wzór Listy Priorytetowych Analiz (LPA)

Załącznik 6 – wzór Sprawozdania z realizacji zamierzeń …

Załącznik 7 – Rozdzielnik
D O W Ó D C A

WOJSK LĄDOWYCH

gen. broni Zbigniew GŁOWIENKA
1 Wyspecjalizowana struktura SWD na poziomie taktycznym obejmuje sekcję/specjalistę WD.

Strukturę i organizację komórek określa właściwy dowódca.P.P. (878-834)

Str. z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna