Dotyczy str 112 w lsrPobieranie 38,83 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar38,83 Kb.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 10/09 WZC z dnia 16.11.2009 w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Dotyczy str 112 w LSR:

„(…) określonych kryteriów i punktacji wpisując do pustych punktów liczbę punktów. W ostatnim wierszu wpisuje sumę punktów i składa podpis na karcie wraz z datą.

Po wypełnieniu „Karty oceny …” przez każdego oceniającego obecnego na posiedzeniu Rady, komisja skrutacyjna zbiera karty i sprawdza pod względem formalnym poprawność ich wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień Członek Rady może na oddanej prze siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

W trakcie zliczania punktów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „Suma punktów” została obliczona poprawnie. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „Suma punktów” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.

Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza się listę operacji ocenionych. Na najwyższych miejscach na liście znajdują się te operacje, które otrzymały największą średnią liczbę punktów.

Rada po ustaleniu listy rankingowej przekazuje wnioskodawcom informację o wynikach oceny operacji – wniosku wraz z informacją o możliwości złożenia odwołania.

Na etapie oceny operacji według kryteriów lokalnych procedura ta jest przejrzysta oraz gwarantuje jawność. Karty z oceny operacji nie są anonimowe (każdy z członków Rady podpisuje się) i mogą być publicznie udostępniane do wglądu w siedzibie LGD każdemu zainteresowanemu.

Przewiduje się ewentualną zmianę kryteriów lokalnych, w szczególności, gdy wynika to z następujących przyczyn: zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR.

Za propozycje zmian kryteriów lokalnych odpowiada Kierownik Biura, który przekazuje propozycję zmian do Zarządu LGD. Zarząd LGD podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany kryteriów lokalnych oceny operacji i aktualizacji LSR.


Tabela 13. Procedura odwoławcza


Lp.

Podmiot wykonujący czynność

Opis czynności

Czas wykonania
(dni)


1.

Beneficjent

Otrzymuje na piśmie rozstrzygnięcie Rady w sprawie oceny i operacji; publikacja listy operacji ocenionych na stronie internetowej LGD

-

2.

Beneficjent

Złożenie odwołania na piśmie w Biurze LGD

5 dni od otrzymania rozstrzygnięcia lub do 8 dnia od publikacji w Internecie listy rankingowej operacji

3.

Rada

Posiedzenie w sprawie odwołania i ustalenie ostatecznej listy rankingowej.

Do 10 dnia od publikacji listy rankingowej operacji.

4.

Biuro LGD

Przekazanie do właściwego Organu Wdrażającego PROW 2007-2013 ostatecznej listy rankingowej operacji wraz z wnioskami.

Do 14 dnia od publikacji listy rankingowej operacji przed odwołaniem.

5.

Biuro LGD

Przekazanie informacji wnioskodawcom, którzy złożyli odwołanie o wynikach rozpatrzenia odwołania przez Radę.

Do 14 dnia od publikacji listy rankingowej operacji przed odwołaniem.

6.

Beneficjent

Nie przysługuje dalszy tryb odwoławczy.

-


Dotyczy str. 124 w LSR:
Wzór pisma do beneficjenta z informacją o wynikach oceny jego operacji:

…………………………………..

(pieczęć LGD) Nałęczów, ……..……………….

(data)Informacja o wynikach oceny

Wnioskodawca: ..............................................................


Numer i nazwa operacji: .................................................

Niniejszym informuje się, że w wyniku oceny przez Radę LGD „Zielony Pierścień”

operacja otrzymała następujące oceny:

1. W/w operacja jest/nie jest zgodna z LSR w następującym zakresie:

a) z celem ogólnym nr ..................................... (........ głosów co stanowi zwykłą większość na ...... obecnych członków Rady);

b) z celem szczegółowym nr ..................................... (........ głosów co stanowi zwykłą większość na ...... obecnych członków Rady);

c) z przedsięwzięciem nr ....................... (........ głosów co stanowi zwykłą większość na ...... obecnych członków Rady);

2. W/w operacja w wyniku oceny według lokalnych kryteriów otrzymała następującą liczbę punktów: .................

W wyniku oceny operacja znalazła się na pozycji ......... na liście ocenionych operacji.

Od rozstrzygnięcia Rady wnioskodawcy przysługuje złożenie odwołania w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż do dnia ...............

………………………………… …………………………………..

(podpis i pieczęć kierownika Biura LGD) (data)
Dotyczy rozdziału 9.4 LSR:
9.4.Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady
Tryb odwoławczy określony jest w Regulaminie Rady w §29.

 1. Od rozstrzygnięcia Rady w sprawie oceny operacji przysługuje Wnioskodawcy odwołanie na piśmie.

 2. Odwołanie należy złożyć w Biurze w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wynikach oceny operacji – wniosku przez Radę, ale nie później niż w ciągu 8 dni od ukazania się na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień” listy ocenionych operacji, o której mowa w §28 ust. 8 niniejszego Regulaminu. Najpóźniej w 8 dniu od publikacji na stronie internetowej LGD listy ocenionych operacji odwołanie musi wpłynąć do Biura.

 3. Odwołanie winno zawierać zwięzłe zarzuty dotyczące oceny operacji przez Radę w sprawie złożonej operacji-wniosku przez odwołującego się.

 4. Rada pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia w przypadku wniesienia odwołania do Biura LGD po terminie, tj. po upływie 5 dni licząc od dnia, w którym dostarczono wnioskodawcy informację o wynikach oceny operacji. Rada pozostawia odwołanie także bez rozpatrzenia w przypadku gdy odwołanie wpłynęło do LGD po 8 dniach od dnia publikacji na stronie internetowej LGD listy ocenionych operacji.

 5. Odwołanie kieruje się do Rady celem rozpatrzenia. Posiedzenie Rady w sprawie odwołania odbywa się nie później niż w 10 dniu licząc od dnia publikacji listy ocenionych operacji na stronie internetowej przed procedurą odwoławczą.

 6. Rada na posiedzeniu rozpatruje odwołanie w formie głosowania przez podniesienie ręki w obecności co najmniej połowy składu Rady. Odwołanie jest pozytywnie rozpatrzone jeżeli uzyska zwykłą większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Radę wnioskodawca nie ma możliwości dalszego odwoływania się.

 8. Po rozpatrzeniu odwołań w stosunku do każdej operacji podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać:

 1. wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR;

 2. wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD i sporządzoną na tej podstawie listę oceny operacji;

 3. dostępność środków LGD na sfinansowanie operacji.

 1. Każda uchwała powinna zawierać:

 1. informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP)

 2. tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku;

 3. kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku;

 4. informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR;

 5. informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.

 1. LGD w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia ustalenia listy operacji po rozpatrzeniu odwołań, ale nie później niż w 14 dniu licząc od dnia, w którym na stronie internetowej opublikowano listę operacji przed procedura odwoławczą, przekazuje do właściwego Organu Wdrażającego PROW 2007-2013:

- Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem;

- Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem;

- Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie wyboru;

- Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą;

- Wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru;

- Listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą. 1. Rada po ustaleniu ostatecznej listy operacji przekazuje wnioskodawcom informacje o:

- wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania;

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane. 1. W przypadku dwóch lub więcej operacji, które po ocenie według lokalnych kryteriów oceny uzyskały tę samą liczbę punktów, a limit dostępnych środków do dofinansowania w danym naborze nie jest wystarczający dla wszystkich operacji z tą samą liczba punktów, o ich kolejności na liście rankingowej decyduje Rada poprzez głosowanie przez podniesienie ręki, z wykluczeniem członków Rady, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 2. Wybrana jest ta operacja, która uzyskuje zwykłą większość głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna