Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz członków ich rodzinPobieranie 114,15 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar114,15 Kb.


Konin, dnia 06.11.2012 r.
Nr sprawy: WSPR-I-ZZ-20/12


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługi grupowego

ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Koninie oraz członków ich rodzin.

W związku ze zgłoszonym przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759) wyjaśniam:


Pytanie 1

Czy podane wysokości świadczeń w tabeli są skumulowanymi wysokościami świadczeń?SIWZ, Par.3, pkt.1

Odpowiedź: Tak. Wysokości świadczeń są wartościami skumulowanymi ale nie stanowią ostatecznej kwoty do wypłaty z tytułu danego ryzyka.
Pytanie 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zmniejszenie świadczeń za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wypadku przy pracy i wypadku komunikacyjnego przy pracy z „dodatkowo 150 000 PLN” na „dodatkowo 120 000 PLN” ?SIWZ Par. 3 ust. 1 tabela poz. 2,3 i 5

Odpowiedź: Nie. Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 3

Czy w leczeniu szpitalnym pobyt minimum 4 dni dotyczy wszystkich rodzajów pobytu tzn. pobytów w wyniku choroby, zawału serca, udaru mózgu, wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy?SIWZ §3 ust.1 i ust. 3 h)


Odpowiedź:
Tak. Dotyczy wszystkich rodzajów pobytu w szpitalu.
Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna jako zamienny katalog poważnych zachorowań wykonawcy oraz definicję poważnego zachorowania:poważne zachorowanie – jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela:

katalog poważnych zachorowań:

1) nowotwór (guz) złośliwy,

2) zawał serca,

3) udar mózgu,

4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,

5) niewydolność nerek,

6) przeszczepianie narządów,

7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi,

8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,

9) paraliż,

10) utrata kończyn,

11) utrata wzroku,

12) utrata słuchu,

13) utrata mowy,

14) ciężkie oparzenia,

15) łagodny nowotwór mózgu

16) śpiączka,

17) choroba Creutzfeldta-Jacoba,

18) operacja aorty,

19) choroba Alzheimera,

20) schyłkowa niewydolność wątroby,

21) operacja zastawek serca,

22) stwardnienie rozsiane,

23) choroba Parkinsona,

24) anemia aplastyczna,

25) zapalenie mózgu,

26) schyłkowa niewydolność oddechowa,

27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

28) bąblowiec mózgu

29) zgorzel gazowa

30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie

31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu

32) ropień mózgu

33) sepsa

34) borelioza

35) tężec

36) wścieklizna

37) gruźlica

38) choroba Huntingtona

39) zakażona martwica trzustki

40) choroba neuronu ruchowego

41) bakteryjne zapalenie wsierdzia

42) utrata kończyn wskutek choroby

43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych

44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C?

SIWZ, Par. 3 tabela poz. 14

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna jako zamienny katalog poważnych zachorowań podanych w pytaniu, z uwzględnieniem zachorowania: 1) oponiak, 2) transplantacja organów, 3) chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, 4) wylew krwi do mózgu.
Pytanie 5

Czy Zamawiający uzna sformułowanie oponiak jako zamienne dla sformułowania łagodny nowotwór mózgu wykonawcy? Definicja wykonawcy (poniżej) jest szersza dla tego schorzenia (oponiak stanowi jedną z form) i będzie korzystniejsza dla pracowników Zamawiającego :Za łagodny nowotwór mózgu uważa się wewnątrzczaszkowy zagrażający życiu, niezłośliwy nowotwór mózgu, powodujący uszkodzenie mózgu, potwierdzony przez neurologa lub neurochirurga, wymagający usunięcia neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania operacji, powodujący trwały ubytek neurologiczny?

W załączeniu definicja oponiakaOponiak (łac. meningioma, ang. meningioma) – zazwyczaj łagodny (w 90% I° wg WHO) nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, zwykle łatwy do zoperowania, umiejscowiony w oponach mózgowo-rdzeniowych mózgowia lub rdzenia kręgowego. Oponiaki są najczęstszymi łagodnymi nowotworami mózgu.

SIWZ, Par. 3 tabela poz. 14

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 6

Jaka jest wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem od 15-tego dnia pobytu?SIWZ Par. 3 ust.1 tabela poz. 17

Odpowiedź: Wysokość świadczeń wynosi 125 zł jak w SIWZ §3 ust.1 tabela poz.17.
Pytanie 7

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważne w miejsce rekonwalescencji definicję rehabilitacji poszpitalnej wykonawcy:rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 10 dni i kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital?

SIWZ, Par. 3 tabela poz.22

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zaakceptuje propozycję Wykonawcy.
Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zastosowania otwartego katalogu operacji, zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacja Procedur Medycznych - ICD 9? oraz Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tak określonego Katalogu Wykonawcy (charakter otwarty nielimitowany) z podziałem na 5 klas operacji ze świadczeniami o następującej wysokości:

a. klasa 1 operacje najlżejsze

b. klasa 2

c. Klasa 3

d. klasa 4e. klasa 5 op. Najcięższe
W załączeniu Katalog grup operacji ze skalą trudności

1. OPERACJE POWŁOK CIAŁA

a) przepukliny nabyte (2)*

b) operacje plastyczne rekonstrukcyjne następstw wypadków (1)

c) usunięcie zmiany skóry, tkanki podskórnej (1)

d) usunięcie zmian w obrębie sutka (2)

2. OPERACJE PRZEWODU POKARMOWEGO I NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

a) operacje przełyku (5)

b) operacje przepukliny rozworu przełykowego (2)

c) operacje żołądka

- częściowa resekcja żołądka (3)

- całkowita resekcja żołądka (4)

- operacja wrzodu żołądka, dwunastnicy (3)

d) operacje jelit (4)

e) operacja wyrostka robaczkowego (1)

f) operacje odbytnicy, odbytu (żylaki odbytu patrz pkt 11 c)

- bez utworzenia stałego sztucznego odbytu (4)

- z utworzeniem stałego sztucznego odbytu (5)

g) operacje wątroby (5)

h) operacje pęcherzyka i dróg żółciowych (2)

i) operacje trzustki (5)

j) operacje śledziony (3)

3. AMPUTACJE

a) amputacja palców (1)

b) amputacja ręki, przedramienia, stopy (3)

c) amputacja podudzia, ramienia, uda (4)

d) całkowita amputacja kończyny z wyłuszczeniem w stawie (5)

e) amputacja prosta sutka/ów (3)

f) amputacja doszczętna sutka/ów z usunięciem zawartości dołu pachowego (5)

4. OPERACJE ZWIĄZANE Z OTWARCIEM KLATKI PIERSIOWEJ

a) operacje płuca (5)

5. OPERACJE NARZĄDÓW ZMYSŁU

a) operacje oka

- urazowe uszkodzenie gałki ocznej (3)

- usunięcie gałki ocznej (3)

- jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki (2)

b) operacje ucha

- zabiegi w obrębie ucha środkowego (2)

- zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego (4)

c) operacje nosa

- operacje zatok (2)

- operacje przegrody nosowej i małżowin nosa (1)

6. OPERACJE W OBRĘBIE JAMY USTNEJ I KRTANI

a) operacja migdałków podniebiennych (1)

b) operacje ślinianek (2)

c) usunięcie zmiany w obrębie krtani (1)

7. OPERACYJNE LECZENIE KOŚĆCA

a) operacje czaszki

- usunięcie kości, trepanacja lub odbarczenie (3)

- otwarcie jamy czaszki (5)

b) operacje twarzoczaszki (2)

c) operacje kręgosłupa, obręczy barkowej i miednicy (4)

d) operacje kończyn (3)

8. OPERACJE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, WIĘZADEŁ (2)

9. OPERACJE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

a) operacje nerki (4)

b) operacje dróg moczowych (3)

c) operacje prostaty (3)

d) operacje ginekologiczne

- jajnika i jajowodu (2)

- w obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy (2)

- wycięcie macicy (3) - usunięcie zmian w obrębie macicy (2)

e) operacje męskich narządów płciowych (2)

10. OPERACJE GUZÓW NOWOTWOROWYCH

a) usunięcie guzów złośliwych, z wyłączeniem guzów skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej (5)

b) usunięcie guzów złośliwych skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej (3)

11. OPERACJE NACZYŃ UKŁADU KRWIONOŚNEGO

a) operacje tętnic (5)

b) operacje żył (2)

c) żylaki odbytu (1)

12. OPERACJE KARDIOCHIRURGICZNE

a) chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej - by-pass (5)

b) wymiana zastawek wskutek wad nabytych (5)

c) wszczepienie rozrusznika serca (3)

d) wycięcie tętniaka serca (5)

e) zabieg udrożnienia tętnic wieńcowych – PTCA (2)

13. OPERACJE NEUROCHIRURGICZNE

a) operacje centralnego układu nerwowego - mózg i rdzeń kręgowy (5)

b) operacje obwodowego układu nerwowego (2)

14. OPERACJE TARCZYCY (4)

15. PRZESZCZEPY

a) przeszczep serca (5)

b) przeszczep wątroby (5)

c) przeszczep nerki (5)

d) przeszczep innych narządów (4)

16. OPERACJE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LASEROWYCH (1)

* w nawiasach podano skalę operacji od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe)

SIWZ, Par. 3 tabela poz.23,24,25.

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.

Pytanie 9

Zamawiający wskazał liczbę pracowników przystępujących do ubezpieczenia na dzień 30.10.2012. Czy ta liczba jest równa liczbie zatrudnionych? Jeżeli nie, to czy można otrzymać informację o liczbie osób zatrudnionych i strukturę wiek na 2013 rok -płeć-stanowisko zatrudnionych?SIWZ, Par. 3 ust.2

Odpowiedź: Jest to liczba zadeklarowanych dobrowolnie pracowników i członków ich rodzin na dzień 30.10.2012 r. Na dzień dzisiejszy nie znamy liczby pracowników i osób mogących skorzystać z ubezpieczenia.
Pytanie 10

Czy zamieszczoną strukturę przystępujących pracowników Zamawiający może przedstawić w postaci wiek na 2013 rok –płeć -stanowisko?SIWZ, Par. 3 ust.2 druga tabela

Odpowiedź: Przedstawienie struktury przystępujących do ubezpieczenia grupowego w przedziale poszczególnych lat oraz wyszczególnienie stanowisk nie wydaje nam się konieczne, ponieważ nie są to ubezpieczenia indywidualne lecz grupowe. Jednocześnie nie jest istotna liczba pracowników, bowiem zakres ubezpieczenia ma być taki sam.
Pytanie 11

Czy Zamawiający uzna za równoważną dla definicji nieszczęśliwego wypadku definicję wypadku wykonawcy:wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia,

SIWZ, Par. 3 pkt.3 a).

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 12

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu wykonawcy:trwały uszczerbek na zdrowiu (NW)– zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję ?

trwały uszczerbek na zdrowiu (udar/wylew)– zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem zawału serca lub udaru mózgu, przebytych przez ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję,

SIWZ, Par. 3 pkt.3 b).

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 13

Czy Zamawiający uzna za zamienną definicję wypadku komunikacyjnego wykonawcy:wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela następujące w związku z ruchem:

1/ lądowym pojazdów mechanicznych, z udziałem pojazdu mechanicznego, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołane:

a) działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

b) wywróceniem się pojazdu, lub

c) pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

2/ wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

3/ lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi.

3) statek wodny – urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego (w tym prom, wodolot, poduszkowiec) przeznaczone lub używane w żegludze śródlądowej lub morskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o żegludze śródlądowej lub kodeksu morskiego, posiadające dokumenty rejestracyjne w myśl obowiązujących przepisów, z wyłączeniem statków użytkowanych w celach sportowych,

4) statek powietrzny – urządzenie zdefiniowane jako statek powietrzny zgodnie z ustawą prawo lotnicze, należący do przewoźnika lotniczego (działającego zgodnie z przepisami prawa lotniczego), posiadający aktualne dokumenty potwierdzające zdatność statku powietrznego do przewozów lotniczych, a osoba pilotująca posiada uprawnienia niezbędne do kierowania danym statkiem powietrznym.?

SIWZ, Par. 3 pkt.3 c).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienną definicję podaną przez Wykonawcę z wyłączeniem pkt 1/ podpunkt a), b), c) oraz pkt 3) wyrażenie: „z wyłączeniem statków użytkowanych w celach sportowych”.
Pytanie 14

Czy Zamawiający w miejsce definicji niezdolności do pracy zarobkowej zaakceptuje definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji wykonawcy:niezdolność do samodzielnej egzystencji – zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji

organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczyciela,?

SIWZ, Par. 3 pkt.3 e).

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 15

Czy Zamawiający uzna za zamienną definicję wypadku przy pracy wykonawcy:wypadek przy pracy – wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP, który nastąpił w związku z pracą:

a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych,

b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,

c) w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

SIWZ, Par. 3 pkt. 3 f).

Odpowiedź: Podtrzymujemy jak w SIWZ.
Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się by w definicji partnera zrezygnować z pojęcia partnera tej samej płci co ubezpieczony /SIWZ, Par. 3 pkt. 3 g).

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 17

Czy Zamawiający zaakceptuje definicję partnera wykonawcy :partner - osoba płci przeciwnej wobec ubezpieczonego, wskazana przez ubezpieczonego w deklaracji uczestnictwa/zmiany jako osoba z nim nie spokrewniona, pozostająca z ubezpieczonym w nieformalnym związku, prowadząca z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostająca w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile ubezpieczony w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia również nie pozostaje/wał w związku małżeńskim z osobą trzecią,?

SIWZ, Par. 3 pkt. 3 g).

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 18

Czy ten punkt należy rozumieć jako przekazywanie Wykonawcy przez osobę/y wskazaną przez Ubezpieczającego list przystępujących wraz z deklaracjami i list występujących?SIWZ, Par. 3 pkt. 4.b).

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 19

Jakiej wysokości wynagrodzenie prowizyjne przewiduje Zamawiający za czynności określone w pkt. 4? Prosimy o podanie wykonawcom tej danej z uwagi na fakt iż wpływa ona na wysokość składki ubezpieczeniowej?SIWZ, Par. 3 pkt. 5.

Odpowiedź: Prowizja będzie wynosiła 6% składki miesięcznej.
Pytanie 20

Czy punkt ten należy rozumieć w ten sposób, że osoby przystępujące do ubezpieczenia z dniem początku polisy nie będą miały karencji, pod warunkiem, że były objęte dotychczasowym ubezpieczeniem co oznacza że ciągłość ubezpieczenia zostanie zachowana?SIWZ, Par. 3 pkt. 8.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 21

Czy dożywotnie indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia z możliwością zmiany stopy składki i zmiennością opcji ubezpieczeniowej oznacza, że Wykonawca ma prawo zaproponować zmianę warunków Indywidualnej Kontynuacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanej?SIWZ, Par. 3 pkt. 9.

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie o ustanie czego chodzi w tym podpunkcie?SIWZ, Par. 3 pkt. 9. a)

Odpowiedź: Jeżeli ustanie polisa lub umowa ubezpieczenia, osoba ubezpieczona będzie miała możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.
Pytanie 23

Czy Zamawiający może wyraźnie potwierdzić, że chodzi tu o ustanie stosunku prawnego łączącego pracownika z Zamawiającym?SIWZ, Par. 3 pkt. 9. b)

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 24

Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie powodujące że uszczerbek w wyniku wypadku jest wypłacany do ukończenia 70 roku życia?SIWZ, Par. 3 pkt. 10.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 25

Czy punkt ten należy rozumieć w ten sposób, że do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, małżonkowie i pełnoletnie dzieci pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia?SIWZ, Par. 3 pkt. 11.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26

Czy Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczeń przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych dla następujących ryzyk:

Zgon rodziców i teściów,

urodzenie się dziecka,

urodzenie martwego dziecka?

Czy w przypadku pozostałych ryzyk Zamawiający zaakceptuje terminy realizacji świadczeń zgodnie z OWU Wykonawcy?SIWZ, Par. 3 pkt. 13.

Odpowiedź:. Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 27

Czy Zamawiający zaakceptuje i wskaże osobę, która po odpowiednim przeszkoleniu i na mocy dodatkowej umowy z wykonawcą wypłacać będzie w WSPR świadczenia bezsporne.? Ułatwi to i przyspieszy wypłatę świadczeń.SIWZ, Par. 3 pkt. 13.

Odpowiedź: Nie akceptujemy wypłaty świadczeń bezspornych w siedzibie WSPR.
Pytanie 28

W punkcie 2 Zamawiający napisał, że liczba pracowników przystępujących do ubezpieczenia to 138 osób, natomiast ten punkt mówi, że przewidywana liczba osób do ubezpieczenia z uwzględnieniem członków rodzin pracowników to 138 osób. Czy to oznacza, że Zamawiający przewiduje, że żaden małżonek ani pełnoletnie dziecko nie przystąpi do ubezpieczenia?SIWZ, Par. 3 pkt. 14.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że liczba ubezpieczonych może ulec zmianie.
Pytanie 29

Skoro cena oferty = składka miesięczna x 12 x liczba ubezpieczonych, a przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć iż Ubezpieczający nie gwarantuje, że do ubezpieczenia przystąpią wszystkie przewidywane osoby, to jaką liczbę należy przyjąć za liczbę ubezpieczonych?SIWZ, Par. 3 pkt. 14.

Odpowiedź: Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć liczbę osób podaną na dzień 30.10.2012 r.
Pytanie 30

Kryterium dodatkowe świadczenia – czy poprzez Db należy rozumieć liczbę świadczeń dodatkowych w ocenianej ofercie, a poprzez Dn – najwyższą liczbę świadczeń dodatkowych spośród złożonych i ocenianych ofert? Czy w przypadku, gdy żadna ze złożonych i ocenianych ofert nie będzie zawierała świadczeń dodatkowych to punktacja za to kryterium wynosi 0 (wzór dawałby wyrażenie 0:0)?SIWZ, Par. 20.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 31

Czy Zamawiający zaakceptuje zdanie że za dzień zapłacenia składki uważać się będzie dzień wpływu składki na rachunek wykonawcy?Umowa, Par. 5 ust. 3.

Odpowiedź: Nie. Pozostaje jak w Umowie.
Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis „ Wykonawca poinformuje Zamawiającego o konsekwencjach nieopłacenia składki w dodatkowym wyznaczonym terminie zapłaty składki”?Umowa, Par. 5 ust. 4.

Odpowiedź: Tak jak w Umowie.
Pytanie 33

Jak Zamawiający przy konkretnym określeniu przystępujących zamierza finansować ubezpieczenie dodatkowych osób (ponad liczbę 138 osób) skoro w specyfikacji nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego dla tego ubezpieczenia?Umowa, Par. 5 ust. 7 i 8. oraz SIWZ par. 6.

Odpowiedź: Zamawiający nie finansuje ubezpieczenia pracowników a jedynie jest pośrednikiem w opłacaniu składek.
Pytanie 34

Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę wpisując wystawienie polisy każdemu ubezpieczonemu zamiast wyrazu certyfikat czy rzeczywiście oczekuje takiej usługi?Umowa, Par. 7 ust. 1.

Odpowiedź: Powinna być wystawiona jedna polisa na Zamawiającego dla wszystkich ubezpieczonych oparta na imiennych deklaracjach złożonych przez każda osobę przystępującą do ubezpieczenia.
Pytanie 35

Zawierającym polisę jest Zamawiający, pracownicy Zamawiającego, małżonkowie pracowników i pełnoletnie dzieci pracowników są osobami przystępującymi/ubezpieczonymi. Kim zatem są osoby, które zgłosiły chęć zawarcia polisy?Umowa, Par. 7 ust. 2.

Odpowiedź: Osobami, które zgłosiły chęć zawarcia polisy są osoby przystępujące do ubezpieczenia.
Pytanie 36

Czy Zamawiający może wyjaśnić co należy rozumieć pod pojęciem „jednolitość ryzyka ubezpieczeniowego”?Umowa, Par. 8 ust. 1.

Odpowiedź: Wszyscy ubezpieczeni podlegają jednolitej ocenie ryzyka (tj. są jednakowo traktowani bez względu na wiek, płeć, staż pracy etc.).
Pytanie 37

To chyba omyłka pisarska. Ubezpieczyciel nie opłaca składki za ubezpieczonego. Ta sprawa leży w gestii Zamawiającego.Umowa, Par. 11.
Odpowiedź: Umowa § 11 powinien brzmieć: „Ubezpieczający ma prawo do złożenia wniosku o zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej i nieopłacenia składki w stosunku

do danego ubezpieczonego na okres….”


Pytanie 38

Czy Zamawiający rozumie w tym określeniu, że wszyscy obecnie ubezpieczeni pracownicy przystąpią do ubezpieczenia bez karencji w przypadku zachowania ciągłości ubezpieczenia tzn. przystąpią do ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia tj. od 1.01.2013r.?Umowa, Par. 13.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39

Czy podobne potraktowanie w sprawie karencji dotyczyć będzie nowo przystępujących :

nowozatrudnionych, współmałżonków (partnerów) po zawarciu związku w trakcie trwania ubezpieczenia czy pełnoletnich dzieci po osiągnięciu 18 lat w trakcie trwania ubezpieczenia?

Umowa. Par. 13.

Odpowiedź: Karencja nie dotyczy osób, które będą kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie.
Pytanie 40

Czy Zamawiający potwierdzi ze wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron umowy ?Umowa. Par. 15.

Odpowiedź: Tak wymagają zgody obu stron zgodnie z umową pod rygorem nieważności.
Pytanie 41

Czy Zamawiający może potwierdzić, że łączna wysokość świadczeń oferowana przez ubezpieczyciela to suma kwot wpisanych w kolumnie 4 formularza z wierszy od 1 do 26 i od 28 do 29?Załącznik nr 5 – formularz cenowy

Odpowiedź: Łączna wysokość świadczeń oferowanych przez Ubezpieczyciela wykazana w formularzu cenowym (Lp. 30) to suma kwot wszystkich świadczeń oferowanych przez Ubezpieczyciela od poz. lp. 1-26 i od lp. 28-29. Pozycje lp. 18,19,20 do sumy brane są obie kwoty.
Pytanie 42

Wykonawca prosi o potwierdzenie zasady, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ i OWU wykonawcy, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia OWU Wykonawcy.Odpowiedź: Tak. Potwierdzamy zasady podane w pytaniu.
Pytanie 43

SIWZ, § 3, punkt 1 (Tabela)  – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że podane w tabeli wartości świadczeń są wartościami skumulowanymi.

Odpowiedź: Tak. Wysokości świadczeń są wartościami skumulowanymi ale nie stanowią ostatecznej kwoty do wypłaty z tytułu danego ryzyka.
Pytanie 44

SIWZ, § 3, punkt 1 (Tabela, poz. 6, 20 i 29)  – Czy Zamawiający skłonny byłby przyjąć, jako równoważną, w miejsce jednostki chorobowej „wylewu krwi do mózgu” – stosowaną przez o.w.u. Wykonawcy jednostkę „krwotok śródmózgowy”?

Odpowiedź: Nie. Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 45

SIWZ, § 3, punkt 3, pkt c) i d) – Czy zamawiający byłby skłonny przyjąć, jako równoważną, stosowaną przez Wykonawcę szerszą i doprecyzowującą definicję wypadku komunikacyjnego w brzmieniu:

wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: 1. wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,

 2. wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

 • pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

 • pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

 • wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,

 1. wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

 2. wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.

Odpowiedź: Dopuszczamy definicję podaną przez Wykonawcę.
Pytanie 46

SIWZ, § 3, punkt 3, pkt e) – Czy zamawiający byłby skłonny przyjąć, jako równoważną, stosowaną przez Wykonawcę doprecyzowującą, likwidującą potencjalne przyszłe spory interpretacyjne w przypadku likwidacji świadczeń, definicję w brzmieniu: trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej
w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 47

SIWZ, § 3, punkt 3, pkt g) – Pytanie do Zamawiającego, czy przyjmie stosowaną przez Wykonawcę, doprecyzowującą, usuwającą potencjalne konflikty interpretacyjne (np. kwestie pokrewieństwa) definicję partnera życiowego w brzmieniu: osoba niebędąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z ubezpieczonym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym.

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 48

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że realizacja wskazanego zapisu w Umowie Zał. nr 7 § 7 pkt.1 jest możliwa poprzez udostępnienie Zamawiającemu nieodpłatnego sytemu elektronicznego, który umożliwi wydruk indywidualnego potwierdzenia dla każdego Ubezpieczonego. System umożliwi każdorazową aktualizację i wydruk w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia lub wysokości świadczeń.Odpowiedź: Tak. Jest możliwe udostępnienie systemu elektronicznego.
Pytanie 49

Wykonawca oświadcza, iż w związku ze specyfiką wykonywanej działalności jest związany ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 23 maja 2003r (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami) na mocy której zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy ubezpieczeniowej, w szczególności do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. Zakres danych jakie Wykonawca miałby wskazać w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczy stron i przedmiotu umowy co narusza art. 19 ustawy. Mając na uwadze powyższe wnosimy o przyjęcie oświadczenia potwierdzającego wykonywanie umów, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ, które Wykonawca załączy do składanej oferty w miejsce załącznika nr 4. Jednocześnie Wykonawca załączy referencje wystawione przez klientów spełniających określone przez Zamawiającego wymagania.Odpowiedź: Tak. Przyjmujemy propozycję.
Pytanie 50

Czy zamawiający dopuszcza aby obsługa grupowego ubezpieczenia odbywała się drogą elektroniczną. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny do obsługi ubezpieczenia po podpisaniu umowy.Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy proponowaną obsługę.
Pytanie 51

SIWZ § 3 pkt. 4 oraz Umowa Zał. nr 7 § 6 pkt. 4 Informacje nt. czynności ubezpieczającego w obu wskazanych zapisach mają inne brzmienie, czy w związku z tym Zamawiający przyjmuje poniższą formę: Ubezpieczający będzie wykonywał następujące czynności:

 1. informowanie pracowników o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia,

 2. sporządzania wykazu osób, za które Ubezpieczający rozpoczął i zaprzestał przekazywania składek w danym miesiącu,

 3. sporządzania raz w miesiącu deklaracji rozliczeniowej z informacją o wysokości należnych składek.

 4. przekazaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia,

 5. potrącanie składek za udzieloną ochronę ubezpieczeniową z wynagrodzeń ubezpieczonych i przekazywanie ich na rachunek bankowy Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Tak. Przyjmujemy zaproponowaną formę.
Pytanie 52

SIWZ § 3 pkt. 13. Ubezpieczyciel zobowiązuje się dokonywać wypłaty świadczeń wymienionych w § 3 pkt.1 -tabela przedmiotu zakresu ubezpieczenia poz. 1, 7,9,10,11 12,13 w terminie 3 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów od Ubezpieczonego. – Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 7 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów od Ubezpieczonego z uwagi na wskazanie zbyt krótkiego terminu wypłaty świadczeń ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy stanowisko jak w SIWZ.
Pytanie 53

SIWZ, § 3, punkt 8  – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis o możliwości przystępowania do ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego bez okresu karencji oznacza, iż będzie mogła przystąpić do niej osoba bez względu na okres opłacania przez nią składki w ubezpieczeniu grupowym (jedyny warunek – to zapłata przynajmniej jednej składki za nią w ramach umowy ubezpieczenia grupowego). Odpowiedź: Tak. Potwierdzamy.
Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za zgon


w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, jeżeli udar/krwotok śródmózgowy lub zawał serca  wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, a śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca tylko jeżeli udar/krwotok śródmózgowy lub zawał serca  wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową?Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np.

- wypłata świadczenia z tytuły śmierci w NW tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW

- wypłata świadczenia z tytuły śmierci w WK tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WK

- wypłata świadczenia z tytuły śmierci w WP tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WP

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w owu Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 60, 65 lat)– np. śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej?Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%?Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 59

Czy zamawiający zgadza aby wniosek o zawarcie ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego musiał być złożony przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca okresu, za który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu grupowym, z zastrzeżeniem, że jeżeli wniosek zostanie złożony przez pierwsze 3 miesiące, kontynuacja ubezpieczenia nie będzie objęta karencją?Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji, poważnego zachorowania, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między operacją a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 61

Zgodnie z zapisem SIWZ „Za czynności, o których mowa wyżej pracownik Ubezpieczającego otrzyma od Ubezpieczyciela wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące procentowy wskaźnik sumy składek przekazywanych Ubezpieczającemu przez Ubezpieczającego w miesiącu.” Prosimy o informację ile będzie wynosiła prowizja za obsługę administracyjną polisy? Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia składki ubezpieczeniowej.Odpowiedź: Prowizja będzie wynosiła 6% od składki miesięcznej.
Pytanie 62

Prosimy o informacje, czy w postępowaniu przetargowym bierze udział broker, jeżeli tak, to prosimy o informację o prowizji należnej brokerowi.Odpowiedź: Nie. W postępowaniu nie bierze udziału broker.
Pytanie 63

Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości grupy na koniec września 2012 roku, bądź jeżeli to niemożliwe podanie najbardziej aktualnego poziomu wskaźnika szkodowości.Odpowiedź: Nie prowadzimy takiej ewidencji.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna