Dotyczy: Przetargu nieograniczonego naPobieranie 221,86 Kb.
Data31.01.2018
Rozmiar221,86 Kb.


ZOZ.ZP-382-8-Odp.2/13 Strzyżów, dnia 2013-06-26

DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na Oprogramowanie specjalistyczne i wdrożenie, zakup sprzętu i integracja z PSIM na potrzeby projektu Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ogłoszonego dnia 25/05/2013r w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 2013/S 100-171264 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zozstrzyzow.pl .


  1. W związku ze złożonymi zapytaniami firm dotyczącymi ww. przetargu nieograniczonego Zamawiający, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, w myśl art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwaną dalej Ustawą PZP, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w myśl art. 38 ust. 4 zmiany treści SIWZ.
Treść pytania 16: Dotyczy Załącznika nr 18, System archiwizacji i dystrybucji PACS, pkt. 61. Aby potwierdzić ten zapis SIWZ potrzebujemy potwierdzenia, że Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do tych danych. Prosimy Zamawiającego o informację w jaki sposób Wykonawca może ten zapis spełnić tak, aby firma PIXEL Technology s.c., która może być zainteresowana udziałem w niniejszym postępowaniu, nie żądała dowolnie ustalonego przez siebie wynagrodzenia od innego Wykonawcy za dostęp do tych danych. Jakikolwiek koszt podyktowany przez tę firmę będzie musiał zostać doliczony do oferty danego Wykonawcy, zapłaci de facto Zamawiający, który finansuje ten projekt ze środków publicznych. Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców ponoszenia koszów migracji danych z serwera której właścicielem jest inna firma komercyjna (potencjalnie konkurencyjna dla pozostałych Wykonawców w tym postępowaniu), na której politykę Zamawiający nie ma wpływu, a która będzie miała możliwość ustalenia tego kosztu na dowolnym poziomie uniemożliwiając w praktyce pozostałym Wykonawcom złożenie korzystniejszej oferty. Ten zapis uniemożliwia uczciwą konkurencję i jest sprzeczny z ustawą o zamówieniach publicznych. Należy pamiętać, że Zamawiający jest właścicielem danych zgromadzonych na dzierżawionym przez Zamawiającego serwerze, a firma PIXEL Technology s.c. jest jedynie przetwarzającym te dane, do czego musiała zostać umocowana przez Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy. Na mocy Ustawy 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2012 Nr 159) do prowadzenia dokumentacji
w sposób odpowiadający wymogom tej Ustawy oraz przepisom szczególnym. Na Państwie natomiast jako twórcy systemu teleinformatycznego ciąży obowiązek zapewnienia, aby elektroniczna dokumentacja medyczna była prowadzona w systemie teleinformatycznym zapewniającym w szczególności zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji, udostępnianie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo jej części dokumentacji w formacie XML i PDF, a także eksport całości danych w formacie XML w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym, co wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697).

Odpowiedź 16: ZOZ Strzyżów jako użytkownik systemu ExPACS jest głównym i jedynym właścicielem danych w nim zgromadzonych, ze wszystkimi prawami do ich dysponowania, a co za tym idzie nie potrzebuje zgody na ich dysponowanie od podmiotów trzecich.

Migracja danych jest częścią przedmiotu zamówienia, a Zamawiający podał niezbędne informacje dotyczące zakresu przenoszonych danych, od Wykonawcy tego zamówienia zależy sposób i metoda przeprowadzenia migracji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 33: Dotyczy migracji danych. W jakiej formie dane do przejęcia będą dostarczone i jak dokładny jest sposób ich udokumentowania

Odpowiedź 33: Zamawiający nie wymaga przeniesienia danych w ZDL
Treść pytania 34: W załączniku nr 19, Wymagania szczegółowe dla oprogramowania laboratoryjnego, w pkt 1 Zamawiający podaje zapis „Zmiana miejsca podłączenia nie może wymagać uzyskiwania nowych licencji”.

Pytanie – Proszę o wyjaśnienie jakie podłączenie Zamawiający ma na myśli. Czy dotyczy to wymiany analizatora na inny analizator w ramach tej samej licencji czy o inne połączenie?Odpowiedź 34: Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 19 oprogramowanie ZDL, Wymagania szczegółowe dla oprogramowania laboratoryjnego w pkt. 1. Zmodyfikowany załącznik stanowi integralną część specyfikacji.
Treść pytania 35: W załączniku nr 19, rejestracja. Funkcjonalność – Wymagania minimalne, w pkt 8 Zamwiający podaje zapis „Drukowanie kodów kreskowych podzielonych na zestawy o różnej liczbie (2-8) lub korzystanie z gotowych kodów kreskowych z możliwością ich dodrukowywania”

Pytanie- Czy dostarczenie kodów kreskowych jest wymagane w niniejszym zamówieniu wraz z dostawą systemu informatycznego dla laboratorium? Jeśli tak, to proszę podać ilości zamawianych zestawów kodów (zestawy np po 2,4,6 itd. pojedynczych kodów kreskowych)Odpowiedź 35: Dostarczenie kodów kreskowych nie jest wymagane w niniejszym zamówieniu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 40: W Załączniku nr 16, Sprzęt komputerowy, pkt 17, Zamawiający wymienia 4 czytniki kodów

Pytanie – czy ta ilość ma być przeznaczona dla laboratorium? Czy ewentualne dodatkowe wyposażenie laboratorium w czytniki ma być obowiązkiem Wykonawcy jako kompleksowej dostawy w laboratoryjny system informatyczny i równocześnie w zapewnienie czytników kodów?

Pytanie-Proszę podać ile stanowisk będzie obsługiwanych w laboratorium, gdzie będą potrzebne do zainstalowania czytniki kodów kreskowych?

Odpowiedź 40: Zamawiający wymaga instalacji 4 czytniki kodów w następujących miejscach: Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii, Pracownia USG. Do laboratorium nie są przewidziane czytniki kodów.
Treść pytania 42: Załącznik nr 17a – prosimy o podanie zakresu danych do przeniesienia z posiadanych modułów oraz zapewnić dostęp do danych tj. export tych danych do pliku w ogólno dostępnym formacie wraz z opisem struktury i danych w nim zawartych.

Odpowiedź 42: ZOZ Strzyżów jako użytkownik posiadanych systemów jest głównym i jedynym właścicielem danych w nim zgromadzonych, ze wszystkimi prawami do ich dysponowania, a co za tym idzie nie potrzebuje zgody na ich dysponowanie od podmiotów trzecich.

Migracja danych jest częścią przedmiotu zamówienia, a Zamawiający podał niezbędne informacje dotyczące zakresu przenoszonych danych, od Wykonawcy tego zamówienia zależy sposób i metoda przeprowadzenia migracji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 45: W ramach integracji PSIM prosimy o udostępnienie kodów źródłowych i interfejsów wymaganej integracji. Wskazujemy, że przedstawiony link dokumentacji w urzędzie Marszałkowskim dotyczy postępowania, które jest w toku, nie ma wybranego wykonawcy i rozwiązania, a dodatkowo nie ma gwarancji, że zostanie zakończone wyborem. Stąd w przypadku unieważnienia postępowania cała dokumentacja może ulec zmianie w kolejnej edycji i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za takie zmiany.

Odpowiedź 45: Zamawiający ogłosił bieżące postępowanie jako działanie komplementarne z Projektem Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – cytat ze specyfikacji Urzędu Marszałkowskiego wskazanej w linku (OPZ pkt 1.4.):

Jednostki powiatowe, realizujące własne projekty komplementarne, które będą integrowane z RCIM:1) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

2) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

3) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

4) Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

5) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

6) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

7) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowie

8) Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

9) Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

10) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

11) 12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

12) Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

13) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

14) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

15) Centrum Medyczne w Łańcucie

16) Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

17) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

18) Szpital Specjalistyczny w Jaśle

19) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

20) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku „

W ramach postępowania Zamawiający zobowiązany jest dostosować się do zaleceń Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Fundamentalnym dokumentem dla zbudowania infrastruktury informatycznej gotowej do integracji w ramach projektu jest umowa partnerska pomiędzy Zamawiającym a Województwem Podkarpackim w sprawie realizacji właściwych działań zmierzających do realizacji projektu, gdzie w Załączniku nr 1 określone zostały Niezbędne inwestycje zapewniające realizację RCIM. Specyfikacja opracowana w bieżącym postępowaniu spełnia wymagania minimalne zawarte w umowie partnerskiej, które warunkują możliwość późniejszej integracji na poziomie województwa. Jednocześnie link podany przez Zamawiającego w specyfikacji ma zapewnić Wykonawcom możliwość zaznajomienia się ze strukturą PSIM na poziomie lokalnym i regionalnym, gdzie w obszernych dokumentach opracowanych na potrzeby postępowania na budowę PSIM został podany szereg uwarunkowań, jakie będą gwarantowały integrację. Zatem zamawiający zasadnie odesłał do tych dokumentów, z nadzieją na ułatwienie Wykonawcom zebrania informacji co do przyszłej realizacji zamówienia.

W specyfikacji Urzędu Marszałkowskiego zawarte zostały obwarowania, które umożliwią integrację RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi , m. in. cytowane poniżej:

Zadania te polegają na integracji wskazanych jednostek ochrony zdrowia i RCIM w ramach Systemu PSIM, zgodnie z wymaganą architekturą rozwiązania systemu PSIM oraz określonymi elementami warstwy integracji Systemu PSIM. .Głównym celem integracji jest uruchomienie e-Usług w zakresie synchronizacji i wymiany danych pomiędzy RCIM a systemami użytkowanymi u Partnerów Projektu oraz systemami użytkowanymi przez Podmioty leczniczej.Wymiana informacji w ramach sieci pomiędzy jednostkami ochrony zdrowa wykorzystaniem RCIM, realizującej e-Usługi ma wykorzystywać interfejsy wymiany danych zgodne z przyjętymi standardowymi protokołami w ochronie zdrowia (np. HL7, DICOM, XML i PDF zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). W przypadku konieczności standardowe protokoły mogą zostać rozbudowane o dodatkowe elementy, nie występujące w w/w protokołach.”

Zatem zapisy specyfikacji ze strony zamawiającego nie mogą ściślej wskazywać sposobu integracji, gdyż jej warunki są precyzowane przez instytucję nadrzędną. Zamawiający opracowując specyfikację wypełnił warunki zawarte w Załączniku nr 1 Niezbędne inwestycje zapewniające realizację RCIM. Zadaniem Wykonawcy, który będzie składał ofertę, jest spełnić wymagania specyfikacji i umożliwić integrację ze strony Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..
Treść pytania 53:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Wymaganie ogólne systemu

Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem finansowo- księgowym działającym u Zamawiającego, Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowym operacji przez użytkownika lub administratora

W związku z wyrokiem KIO 2752/10 z 7 stycznia 2011 r., tj.

„Za istotny brak w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemu z oprogramowaniem używanym przez zamawiającego należy uznać brak zapewnienia wykonawcy dostępu, choćby po podpisaniu umowy, do opisu interfejsów wymiany danych lub jeżeli oprogramowanie tych interfejsów nie posiada, kodów źródłowych. Skoro brak tych informacji uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemów, to potwierdza iż opis przedmiotu zamówienia nie został przez zamawiającego opisany w sposób wyczerpujący.”Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych systemu finansowo-księgowego działającego u Zamawiającego z którym Wykonawca ma się zintegrować albo zapewnienie że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie punktu SIWZ, ponieważ narusza on również zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 53: Wszelkie minimalne oczekiwania i funkcjonalności oprogramowania Zamawiający zawarł w Załączniku nr 17 do SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 54:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł rozliczenia kontraktów z NFZ

- Różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego,

Ze względu na fakt, że schematy krotności i miesiąca bardzo często są niepoprawnie zdefiniowane w umowie i proces automatycznego przekodowania po wczytaniu aneksu mógłby spowodować błędne przekodowanie, czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności zbiorczej modyfikacji pozycji, w których jest różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego?

Odpowiedź 54: Wszelkie minimalne oczekiwania funkcjonalności oprogramowania Zamawiający zawarł w Załączniku nr 17 do SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 55:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł rozliczenia kontraktów z NFZ

System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności z tego powodu, że przygotowanie danych do rozliczenia jak i wysyłka danych jest w rzeczywistości uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i nie można takiego procesu zharmonogramować?

Odpowiedź 55: Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 17 Wymagania dla oprogramowania, Moduł rozliczenia kontraktów z NFZ w pkt. 85-87. Zmodyfikowany załącznik stanowi integralną część specyfikacji.
Treść pytania 56:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Fakturowanie

wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT:

Czy pod pojęciem wprowadzanie Zamawiający rozumie możliwość wystawienia faktury?

Odpowiedź 56: Wprowadzanie dokumentów zakupu z rozbiciem na NETTO, BRUTTO, różne stawki VAT.

Wszelkie minimalne oczekiwania funkcjonalności oprogramowania Zamawiający zawarł w Załączniku nr 17 do SIWZ. Wskazany zapis nie jest jedynym wymaganiem. Moduł Fakturowanie - Wymagania minimalne, 8 wymagań. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 57:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Obsługa Kasy

- obsługa operacji gotówkowych

Czy pod pojęciem operacji zakupu Zamawiający operacje KP/KW?

Odpowiedź 57: Zamawiający w Załączniku nr 17 do SIWZ wyraźnie i jednoznacznie sprecyzował wymagania

Moduł Obsługa kasy - Wymagania minimalne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 58:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Obsługi Kasy

- obsługa drukarek fiskalnych

Prosimy o wskazanie producentów, modeli oraz wersji oprogramowania drukarek fiskalnych z jakich Zamawiający korzysta, w przeciwnym wypadku wymaganie jest zbyt ogólne przez co nie jest możliwe do spełnienia. Proszę o uzupełnienie w/w informacji lub usunięcie zapisu.

Odpowiedź 58: Zamawiający nie posiada drukarek fiskalnych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 59:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Obsługa rachunku kosztów

możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez moduł Finanse-Księgowość,

Za istotny brak w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemu z oprogramowaniem używanym przez zamawiającego należy uznać brak zapewnienia wykonawcy dostępu, choćby po podpisaniu umowy, do opisu interfejsów wymiany danych lub jeżeli oprogramowanie tych interfejsów nie posiada kodów źródłowych. Skoro brak tych informacji uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemów, to potwierdza, iż opis przedmiotu zamówienia nie został przez zamawiającego opisany w sposób wyczerpujący.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych systemu finansowo-księgowego działającego u Zamawiającego z którym Wykonawca ma się zintegrować, albo zapewnienie że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie punktu SIWZ, ponieważ narusza on również zasady uczciwej konkurencji.Odpowiedź 59: Wszelkie minimalne oczekiwania funkcjonalności oprogramowania Zamawiający zawarł w Załączniku nr 17 do SIWZ. Wskazany zapis nie jest jedynym wymaganiem. Moduł Obsługa rachunku kosztów - Wymagania minimalne, 35 wymagań. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 60:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Obsługa rachunku kosztów

- automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich lub z aktualnych zapisów księgowych realizowanych przez moduł Finanse-Księgowość ( np. koszty leków, koszty osobowe)

Za istotny brak w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemu z oprogramowaniem używanym przez zamawiającego należy uznać brak zapewnienia wykonawcy dostępu, choćby po podpisaniu umowy, do opisu interfejsów wymiany danych lub jeżeli oprogramowanie tych interfejsów nie posiada kodów źródłowych. Skoro brak tych informacji uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemów, to potwierdza, iż opis przedmiotu zamówienia nie został przez zamawiającego opisany w sposób wyczerpujący.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych systemu finansowo-księgowego działającego u Zamawiającego z którym Wykonawca ma się zintegrować, albo zapewnienie że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie punktu SIWZ, ponieważ narusza on również zasady uczciwej konkurencji.Odpowiedź 60: Wszelkie minimalne oczekiwania funkcjonalności oprogramowania Zamawiający zawarł w Załączniku nr 17 do SIWZ. Wskazany zapis nie jest jedynym wymaganiem. Moduł Obsługa rachunku kosztów - Wymagania minimalne, 35 wymagań. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 61:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

System Informowania Kierownictwa (Raporty Medyczne, Administracyjne, Rozliczeniowe

Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, w oparciu o hurtownie danych

Czy Zamawiający miał na myśli w tym punkcie tylko systemy objęte tym postępowaniem?

Jeśli nie to w związku z wyrokiem KIO 2752/10 z 7 stycznia 2011 r. tj.

„Za istotny brak w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemu z oprogramowaniem używanym przez zamawiającego należy uznać za brak zapewnienia wykonawcy dostępu, choćby po podpisaniu umowy, do opisu interfejsów wymiany danych lub jeżeli oprogramowanie tych interfejsów nie posiada, kodów źródłowych. Skoro brak tych informacji uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemów, to potwierdza , iż opis przedmiotu zamówienia nie został przez zamawiającego opisany w sposób wyczerpujący.” Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych systemów o których mowa w tym punkcie z którym, Wykonawca ma się zintegrować, albo zapewnienie że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swoje stronie.


Odpowiedź 61: Oczekiwania minimalne Zamawiającego dotyczą systemów objętym postępowaniem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 62:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

System Informowania Kierownictwa (Raporty Medyczne, Administracyjne Rozliczeniowe)

Utylizacja zasobów – oddziały

Utylizacja zasobów - przychodnia

Utylizacja zasobów - pracownie diagnostyczne

Utylizacja zasobów – laboratoriaUprzejmie prosimy o wskazanie systemu z którego mają pochodzić dane o utylizacji zasobów wymagane w tym raporcie. Wskazujemy, że żaden z modułów dostarczanych w ramach niniejszego postępowania nie posiada w liście wymagań funkcji umożliwiającej ewidencję danych na temat utylizacji zasobów. Prosimy o wykreślenie punktu SIWZ.

Odpowiedź 62: Pod pojęciem „utylizacja zasobów” należy rozumieć wykorzystanie zasobów czyli: zużyte leki i materiały, czas pracy personelu, wykorzystanie urządzeń diagnostycznych i gabinetów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 63:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

- możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych),

Grupa leków to jest podzbiór asortymentu zdefiniowanego w systemie. Z uwagi na ten fakt prosimy o modyfikacje zapisu o grupach globalnych i lokalnych gdyż wskazany podział nie ma uzasadnienia biznesowego lub wyjaśnienie czym jest grupa lokalna i czym różni się od grupy lokalnej.

Odpowiedź 63: Podział na grupy globalne obowiązuje w całej jednostce zamawiającego. Podziały lokalne mają zasięg w obrębie poszczególnych jednostek np. oddziałów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 64:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

- możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów,

Leki w zintegrowanym systemie aptecznym pochodzą z jednego słownika, dlatego tworzenie lokalnych słowników leków jest nieuzasadnione i sprzeczne z założeniami systemu zintegrowanego. Prosimy o osunięcie zapisu.

Odpowiedź 64: Zamawiający oczekuje możliwości tworzenia i obsługi lokalnych słowników leków, zawierających podzbiór globalnego słownika i właściwych dla danego magazynu, zawierający wyłącznie leki dostępne w tym magazynie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 65:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

- dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzania ich drogą elektroniczną (możliwość rejestrowania również dostaw nie fakturowanych).

Czy pod pojęciem drogi elektronicznej Zamawiający rozumie możliwość wprowadzania dokumentów Faktur VAT za pomocą importu plików w najbardziej popularnych na rynku formatach KAMSOFT oraz DATAFARM? Dla dostaw niefakturowanych nie ma możliwości wprowadzania przychodu drogą elektroniczną z uwagi na fakt, że nie ma jednego ustalonego formatu dokumentów WZ/PZ. Prosimy o modyfikację zapisu w tym zakresie.

Odpowiedź 65: Wszelkie minimalne oczekiwania funkcjonalności oprogramowania Zamawiający zawarł w Załączniku nr 17 do SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 66:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

- kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów magazynowych leków przeterminowanych.

Automatyczne zdejmowanie ze stanów leków przeterminowanych jest niezgodne z prawem z uwagi na fakt, że asortyment powinien zostać zutylizowany i usunięty z systemu za pomocą odpowiedniego dokumentu straty w przypadku asortymentu przeterminowanego. Prosimy o modyfikację zapisu w tym zakresie.

Odpowiedź 66: System powinien kontrolować daty ważności leków, informować o ich przekroczeniu lub zbliżającym się terminie upływu ważności oraz podpowiadać utworzenie właściwego dokumentu tzn wydania, straty … zgodnie z decyzją użytkownika. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 17 Wymagania dla oprogramowania, Moduł Apteka - Wymagania minimalne w pkt. 29. Zmodyfikowany załącznik stanowi integralną część specyfikacji.
Treść pytania 67:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych):

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie umożliwiał definiowanie oraz kontrolę realizacji umów przetargowych zarówno jeżeli chodzi o realizacje umowy w ujęciu wartościowym jak i ilościowym?

Odpowiedź 67: Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie umożliwiał definiowanie oraz kontrolę realizacji umów przetargowych zarówno jeżeli chodzi o realizacje umowy w ujęciu wartościowym jak i ilościowym. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 68:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

- przekazywanie listy asortymentowo-wartościowej leków do modułu realizującego funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów.

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie umożliwiał wyeksportowanie listy przetargowej utworzonej w module aptecznym do pliku zewnętrznego?

Odpowiedź 68: Zamawiający oczekuje, że system będzie umożliwiał przekazywanie danych do modułu obsługi zamówień i przetargów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 69:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Apteka

- pobieranie zwycięskiej oferty (umowy).

Prosimy o usuniecie zapisu z uwagi na fakt iż pobranie zwycięskiej oferty w sposób automatyczny nie będzie możliwe z uwagi na fakt dopasowania asortymentu znajdującego się w systemie Zamawiającego oraz asortymentu zapisanego w umowie z Dostawcą. Niestety jest to proces bardzo trudny do automatyzacji dlatego z uwagi na interes Zamawiającego prosimy o usuniecie tego zapisu.

Odpowiedź 69: Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 17 Wymagania dla oprogramowania, Moduł Apteka - Wymagania minimalne w pkt. 33. Zmodyfikowany załącznik stanowi integralną część specyfikacji.
Treść pytania 70:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Przychodnia (Rejestracja, Gabinet lekarski, Statystyka)

możliwość zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta

Prosimy o przekazanie specyfikacji kart identyfikacyjnych lub usunięcie zapisu.

Odpowiedź 70: Zamawiający oczekuje możliwości skojarzenia pacjenta z numerem karty lub kodem, za pomocą którego będzie możliwa identyfikacja pacjentów. Zamawiający nie posiada kart identyfikacyjnych ale przewiduje w przyszłości wdrożenie systemu lojalnościowego dla pacjentów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Treść pytania 71:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Przychodnia (Rejestracja, Gabinet lekarski, Statystyka)

wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów.

Z uwagi na fakt iż zapis jest nieprecyzyjny prosimy o dospecyfikowanie i wyjaśnienie zapisu. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość wyszukania wolnego terminu np. w oparciu o kryteria usług, gabinetu, lekarza?

Odpowiedź 71: Zamawiający oczekuje, ze system będzie wyszukiwał wolne terminy w terminarzach usług, pomieszczeń, urządzeń i personelu, bez konieczności kojarzenia poszczególnych terminarzy przez użytkownika tzn jeśli usługa realizowana jest w gabinecie, przez lekarza i z użyciem aparatu to system powinien wskazać wolne terminy dla wszystkich tych zasobów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 72:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Przychodnia (Rejestracja, Gabinet lekarski, Statystyka)

- automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji pacjenta

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia automatyczna. czy Zamawiający rozumie przez to możliwość zarezerwowania terminu przez pacjenta?

Odpowiedź 72: Zamawiający oczekuje, że pacjent za pośrednictwem portalu internetowego będzie miał możliwość samodzielnie zarejestrować się na wizytę (termin) i rejestracja dokonana ta drogą będzie odzwierciedlona w terminarzu lekarza, gabinetu do którego pacjent się rejestruje.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania 73:
Wymaganie SIWZ

Pytanie Wykonawcy

Moduł Rehabilitacja

Współpracę z systemem Finasowo-Księgowym

Prosimy o wskazanie zakresu i przedmiotu współpracy z systemem FK. Wymaganie w tej postaci jest niejasne i nieprecyzyjne co implikuje fakt że nie może zostać spełnione. W przeciwnym wypadku prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź 73: Zamawiający oczekuje współpracy z systemem Finansowo-Księgowym w zakresie umożliwiającym rozliczanie kosztów usług świadczonych w Dziale Rehabilitacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający modyfikuje PROJEKT UMOWY poprzez dodanie ppkt. e) w §18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 3, pkt. 2.W załączeniu zmodyfikowane załączniki, tj:

Zal nr 17- Wymagania dla oprogramowania

Zal nr 19 oprogramowanie ZDL

Projekt umowy

.............................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:  1. Strona internetowa,

  2. A/a.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna