Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona1/5
Data26.03.2018
Rozmiar1,12 Mb.
  1   2   3   4   5

Znak sprawy: NZ 042.7.2011


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa pomocy edukacyjnych, laptopów i sprzętu RTV na potrzeby realizacji projektu systemowego – Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III w Gminie Dubiecko. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Gmina Dubiecko

Adres zamawiającego: ul. Przemyska 10

Kod. Miejscowość: 37-750 Dubiecko

Telefon/Fax: (16) 65 11 156

Adres strony internetowej: www.dubiecko.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dubiecko.pl

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30II. Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – teks jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078, także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817)

  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796) .

  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

  3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia , zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia


  1. Miejsce realizacji projektu

Gnina Dubiecko, Szkoły Podstawowe w: Dubiecku, Bachórcu, Drohobyczce, Nienadowej (nr 1), Iskani, Przedmieściu Dubieckim.

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do szkół podstawowych objętych projektem pomocy dydaktycznych oraz komputerów przenośnych, odtwarzaczy CD, DVD na potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych. Szczegółowy opis poniżej:

Wyjaśnienie „lub równoważny”- cechy,paramerty takie jak w specyfikacji lub lepsze.

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna