DotychczasowychPobieranie 34,29 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar34,29 Kb.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w woj. podlaskim 2018/2019


Zakres wiedzy i umiejętności

wymaganych na poszczególnych stopniach Wojewódzkiego Konkursu

Języka Polskiego

przeprowadzanego w DOTYCHCZASOWYCH gimnazjach w roku szk. 2018/2019
Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z języka polskiego w dotychczasowym gimnazjum.
Wiedza i umiejętności wymagane od uczestnika konkursu

Opis wymagań

Treści kształcenia w podstawie programowe

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela

Stopień szkolny

 1. Rozumienie tekstu na poziomie dosłownym, przenośnym, symbolicznym.

I.1.1-9, 11

Podręczniki do nauczania języka polskiego dopuszczone do użytku szkolnego w gimnazjum i dostosowane do nich zeszyty ćwiczeń, np.:

Seria „Świat w słowach i obrazach”.

Seria „Między nami”.

Seria „Słowa na czasie”.

Seria „Bliżej słowa”.

Seria „Po polsku”.

Seria „Swoimi słowami”.

Znajomość lektur przewidzianych podstawą programową oznaczonych gwiazdką (*). 1. Umiejętność analizy, interpretacji tekstów kultury, argumentowania oraz wnioskowania.

II.1, 2.1-3, 6, 7, 9, 3.1

 1. Rozpoznawanie wartości uniwersalnych, zawartych w tekstach literackich, ich nazywanie, opisywanie i interpretowanie.

II.4.1, 2

 1. Znajomość treści z zakresu nauki o języku oraz posługiwanie się nimi przy analizie utworów.

I.3.1, 2, 5-9

 1. Dokonywanie celowych operacji na tekście – streszczanie, skracanie, stosowanie mowy zależnej i niezależnej w różnych formach wypowiedzi.

III.2.7

 1. Znajomość form wypowiedzi i tworzenie własnego tekstu w formie krótszej: zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, plan, notatka, podanie.

III.1.1-7

 1. Umiejętność redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, list, sprawozdanie, kartka z pamiętnika) z uwzględnieniem reguł językowo-stylistycznych opisanych w podstawie programowej, wg której uczeń:

 • tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści;

 • stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie;

 • stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom;

 • wykorzystuje wiedzę o składni
  w stosowaniu reguł interpunkcyjnych;

 • stosuje średnik;

 • przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie, przekształca konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie, zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie, ze świadomością ich funkcji i odpowiednio do celu całej wypowiedzi; zamienia mowę niezależną na zależną;

 • wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu znaczenia składników wypowiedzi;

 • wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażenia emocji; stosuje wołacz w celu osiągnięcia efektów retorycznych;

 • stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków;

 • stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu);

 • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych.

III.1.1-7

III.2.3-11 1. Wyszukiwanie informacji w różnych tekstach i wykorzystywanie ich przy redagowaniu własnych tekstów.

I.1.2

 1. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

III. 2.5, 6 (wymagania podstawy programowej dla sześcioletniej szkoły podstawowej)

III. 2.6


Stopień rejonowy
Od uczestnika konkursu wymagane są wiedza i umiejętności ze stopnia szkolnego oraz:

 1. Określanie funkcji zastosowanych w tekście środków stylistycznych.

I.2.4

Znajomość lektur:

 • Juliusz Słowacki, Balladyna

 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace*

 • Stanisław Lem, Bajki robotów

 • Pieśń o Rolandzie

 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik

 • Adam Mickiewicz, Wybór poezji

 • Wisława Szymborska, Wybór poezji
 1. Omawianie elementów konstrukcyjnych utworu.

I.2.5

 1. Rozpoznawanie odmian gatunkowych literatury popularnej.

II.2.8

 1. Umiejętność wykorzystania kontekstów, np.: historycznego, biograficznego, filozoficznego i innych.

II.3.2

 1. Umiejętność redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej (opis sytuacji i przeżyć, opis dzieła sztuki, charakterystyka, rozprawka, sprawozdanie ze zdarzenia z życia) z uwzględnieniem reguł językowo-stylistycznych.

II.1.1

 1. Dostosowywanie odmiany i stylu języka do gatunku, w którym tworzona jest wypowiedź.

II.1.1

 1. Rozróżnianie gatunków publicystycznych (artykuł, wywiad, reportaż).

I.1.10

 1. Dostrzeganie zróżnicowania słownictwa.

I.3.3

Stopień wojewódzki
Od uczestnika konkursu wymagane są wiedza i umiejętności ze stopnia szkolnego, rejonowego oraz:

 1. Umiejętność redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej (charakterystyka porównawcza*, list otwarty*, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu, CV, list motywacyjny).

III.1.1

Wiedza i umiejętności poszerzające treści podstawy programowej

Znajomość lektur:

 • Bogurodzica*

 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz*

 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze*

 • Ryszard Kapuściński, Cesarz

 • Zbigniew Herbert, Wybór poezji

 1. Odnajdowanie w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; wskazywanie mieszania gatunków.

I.2.10

 1. Uwzględnianie w analizie specyfiki tekstów kultury przynależnych do literatury, teatru, filmu, sztuk plastycznych.

I.2.11

 1. Rozpoznawanie cech kultury i języka swojego regionu.

I.3.4

Uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy edukacyjnych.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna