Dostawy laminatów zabudowy wewnętrznej (okna, drzwi, osłony, słupki) do wykonania ot6 wagonów ngt 6 I seriaPobieranie 148,49 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar148,49 Kb.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


na

Dostawy laminatów zabudowy wewnętrznej (okna, drzwi, osłony, słupki) do wykonania OT6 wagonów NGT 6 I Seria
zamówienie sektorowe

o wartości poniżej 414 000 euro


Znak sprawy: FZ-281-93/15

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.)
na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 13

Adres do korespondencji:

30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Dział ZamówieńTelefon: 12 254 12 44

Faks: 12 254 12 41

e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

SPIS TREŚCI:

I. Opis przedmiotu zamówienia 3

II. Termin wykonania zamówienia 4

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 4

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 6

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 7

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7

VII. Termin związania ofertą 7

VIII. Wymagania dotyczące wadium 7

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 9

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 10

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 10

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 11

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 12

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zawarciu umowy 13

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach 13

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postę­powania o udzielenie zamówienia 14

XVII. Pozostałe informacje 14Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

 1. wymagania techniczne i technologiczne (załącznik nr 1),

 2. wzór formularza oferty (załącznik nr 2),

 3. formularz cenowy (załączniki nr 3a, 3b),

 4. projekt umowy (załącznik nr 4),

 5. warunki gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako wadium (załącznik nr 5),

 6. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6),

 7. wykaz zdjęć poglądowych (załączniki nr 7)

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie i dostawy elementów z laminatu do zabudowy wagonów tramwajowych typu NGT6 (zwanymi dalej elementami), w zakresie określonym w pkt. I.2 SIWZ

 2. Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie rysunków technicznych wszystkich elementów (szkice z naniesionymi wymiarami). Wykonawca przenosi na Zamawiającego w sposób niewyłączny prawa autorskie majątkowe do przekazanych rysunków.

  2. Wykonanie i dostarczenie elementów wyszczególnionych w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ.

 3. Ilości podane w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ określają szacunkowe potrzeby przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.

 4. Zamawiający w ramach maksymalnej wartości zamówienia wynikającej z oferty zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zawartych w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ, w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oddzielnie na zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2 zgodnie z podziałem określonym w załącznikach nr 3a i 3b SIWZ.

 6. Oferowane elementy muszą spełniać wymagania techniczne i technologiczne, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty:

  1. wyników z badań dla zastosowanego (w danym zadaniu) materiału (laminatu) wg. normy PN-K-02511: 2000, przeprowadzonych przez uprawnioną instytucję lub

  2. zaświadczenia o dopuszczeniu zastosowanego (w danym zadaniu) materiału (laminatu) do produkcji elementów zabudowy  do stosowania w wagonach tramwajowych, wystawionego przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie lub inną uprawnioną instytucję.

 8. W ofercie Wykonawca ma określić rodzaj zastosowanego laminatu do wykonania elementów dla którego przedstawi dokumenty, o których mowa w pkt. 7.

 9. Wykonawca wykona wszystkie elementy zgodnie ze zdjęciami poglądowymi wymienionymi w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ oraz w oparciu o dokonane przez siebie oględziny i pomiary wagonu tramwajowego typu NGT6.

  1. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin i pomiarów wagonu tramwajowego typu NGT6 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Rafałem Walaszkiem tel. kom. 662003949 (kontakt w godz. od 6 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku), względnie z innym upoważnionym przedstawicielem Stacji Obsługi i Remontów MPK S.A.

 10. Warunki realizacji zamówienia:

  1. Warunki płatności: Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

  2. Transport elementów do magazynu Zamawiającego każdorazowo zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

  3. Ceny jednostkowe zawierają koszt transportu do Zamawiającego.

  4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie mogą ulec podwyższeniu.

 11. Wymagane warunki gwarancji

  1. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty dostawy każdej zamawianej partii przedmiotu zamówienia.

Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące – okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub wad jakościowych oraz niezgodności z SIWZ dostarczonej partii elementów, Zamawiający nie przyjmie dostawy i pozostawi elementy do dyspozycji Wykonawcy.

  2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich usunięcia oraz modyfikacji lub uzupełnienia dokumentacji, w terminie do 7 dni od daty złożenia reklamacji (faksem lub e-mailem).

  3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady dostarczonych elementów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad i spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji (faksem lub e-mailem).

Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

  1. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego (protokół reklamacyjny).

 1. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

 2. W ofercie Wykonawca obowiązany jest wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 3. Miejsce wykonywania zamówienia (dostawy): MPK S.A. w Krakowie – Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków. Dostawy będą przyjmowane w godzinach od 6:00 do13:30 od poniedziałku do piątku.

II. Termin wykonania zamówienia


 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy w oparciu o indywidualnie składane zlecenia określające ilości i asortyment zamawianych elementów.

 2. Wykonanie poszczególnych zleceń (dostaw): do 14 dni od daty złożenia zlecenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem).

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 4. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 5. Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

 6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej SIWZ, w zakresie spełnia / nie spełnia.

 7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  10. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 1.1 do 1.3;

 8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również Wykonawców, którzy:

  1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ;

  2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem pkt XII.2 SIWZ;

  4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III.1 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wymienione w pkt. 1.2 składa każdy z Wykonawców.

 3. Dokumenty wymienione w punkcie 1 mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, a w przypadku dokumentu,
  o którym mowa w pkt. 1.2 wydanym w Polsce w formie wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG (osoby fizyczne) lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (osoby prawne).

 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w kraju w którym nie wydaje się odpisu z rejestru, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 5. Ponadto na żądanie Zamawiającego wystosowane po upływie terminu składania ofert Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i złożył odpis z rejestru ma obowiązek złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4-5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4-5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 6 stosuje się odpowiednio.

 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  1. . W sprawach formalnych: p. Magdalena Prorok, tel. 12 254 12 44, faks: 12 254 12 41. e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

  2. . W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Adam Baran tel. 12 254 12 74

VII. Termin związania ofertą


 1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert: 60 dni.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium


 1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

dla Zadania nr 1

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

dla Zadania nr 2

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Dla ofert zawierających więcej niż jedno zadanie, wadium stanowi sumę odpowiednich wyżej wymienionych kwot.

W przypadku wniesienia przez danego Wykonawcę wadium w kwocie mniejszej niż suma w/w kwot i jeżeli nic innego z oferty nie wynika, wówczas Zamawiający zaliczy wniesione wadium na poszczególne części zamówienia (zadania) według następującej kolejności:

a. krok 1 – na zadania, w których Wykonawca złożył ofertę, która mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza w kolejności numerów zadań 1 - 2.

b. krok 2 – na zadania, w których Wykonawca złożył ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona i mogłaby podlegać ocenie według kolejności numerów zadań 1 - 2.c. pozostałe przypadki według kolejności numerów zadań 1 - 2.

 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy wpłacić w Kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (kasa czynna jest: w poniedziałki, środy i piątki – w dni robocze – w godz. od 9.00 do 13.00, we wtorki i czwartki kasa jest nieczynna) lub przelać na konto Zamawiającego w mBANK S.A. Oddział w Krakowie (dla przelewów zagranicznych BIC; SWIFT: BREXPLPW) nr (IBAN) PL 59 1140 1081 0000 2155 9000 1001, z dopiskiem „Wadium – laminaty NGT6, zadanie nr…….., znak sprawy FZ-281-93/15 ”. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto, do oferty należy dołączyć kopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku dokonywania przelewu środków na wskazane powyżej konto w walucie innej niż PLN na Wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania kwoty przelewanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi Wykonawca

 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji / poręczenia należy złożyć w formie umożliwiającej zwrot po zakończeniu postępowania.

Dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać w treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.

 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.

 2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia.

 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w pkt. XII.2 SIWZ nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. IV.1, IX 3.8. lub pełnomocnictw, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

  2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert


 1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Oferta musi odpowiadać wymogom określonym w niniejszej specyfikacji.

  4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem określonym w załącznikach nr 3a, 3b do SIWZ, tj. na zadanie nr 1 i/lub na zadanie 2.

  6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  7. Załączone do oferty dokumenty sporządzone w językach obcych winny być przetłumaczone na język polski.

  8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat: MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb postępowania: przetarg sektorowy

znak sprawy: FZ-281-93/15

Nazwa postępowania: „Dostawy laminatów zabudowy wewnętrznej (okna, drzwi, osłony, słupki) do wykonania OT6 wagonów NGT 6 I Seria.”

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy: ……………………………………………………..

adres Wykonawcy: .....................................................................................................

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.07.2015 r. GODZ. 11:30”
  1. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  3. Wszystkie kopie składane wraz z ofertą winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

  4. Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  5. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 1. Zmiany i wycofanie oferty:

  1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany
   w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna.

  3. Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak jak oferta pierwotna, w szczególności powinno być opatrzone napisem:” NIE OTWIERAĆ PRZED…” i dodatkowo napisem „ZMIANA”.

  4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE”.

  5. Od Wykonawcy osobiście odbierającego ofertę wymaga się odpowiednio:

   1. Przedstawienia dokumentu tożsamości;

   2. Złożenia czytelnego podpisu z datą pod oświadczeniem potwierdzającym osobisty odbiór oferty;

  6. Jeżeli ofertę odbiera pełnomocnik Wykonawcy – zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa do osobistego odebrania wycofanej oferty.

 2. Zawartość oferty:

  1. Dowód wniesienia wadium;

  2. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), podpisany przez Wykonawcę, w sposób określony w punkcie IX.1.9 SIWZ;

  3. Wypełniony formularz cenowy na wybrane zadanie/zadania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 3a i/lub 3b do SIWZ) podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie IX.1.9 SIWZ.

  4. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ;

  5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie;

  6. Umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji Wykonawcy, jeśli dotyczy;

  7. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie, jeśli dotyczy.

  8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego tj.

   1. wyniki z badań dla zastosowanego (w danym zadaniu) materiału (laminatu) wg. normy PN-K-02511: 2000, przeprowadzonych przez uprawnioną instytucję lub

   2. zaświadczenie o dopuszczeniu zastosowanego (w danym zadaniu) materiału (laminatu) do produkcji elementów zabudowy  do stosowania w wagonach tramwajowych, wystawione przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie lub inną uprawnioną instytucję

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy
  ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 21.07.2015 r. o godz. 11:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona po terminie nie podlega zwrotowi.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2015 r. o godz. 11:30 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

 6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych istotnych elementów ofert.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny


 1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915) za dostawę przedmiotu zamówienia/zadań, z wyszczegól­nieniem cen jednostkowych poszczególnych elementów, wartości netto i brutto, obliczonych odpowiednio zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3a i/lub 3b do SIWZ. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. W przypadku, gdy cena będzie zawierała więcej niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający  zaokrągli cenę  do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, tj. dla cyfr mniejszych od 5 cenę zaokrągli w dół, a dla cyfr równych lub większych od 5 cenę zaokrągli w górę.

 3. W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie wynikające z wymagań określonych w SIWZ, w tym koszty transportu, koszt wykonania rysunków, koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich itp.

 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie mogą ulec podwyższeniu.

 5. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie podlegają negocjacjom.

 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert


 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 1. W przypadku braku złożenia w ofercie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego lub złożenia informacji sprzecznej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy wobec oferty Wykonawcy zachodzą podstawy do poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty lub do odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie:

  1. nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,

  2. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,

  3. albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy,

  4. lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu o którym mowa w IV.1.2 SIWZ w przypadku, gdy dokument ten Zamawiający jest w stanie uzyskać w formie wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG (osoby fizyczne) lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (osoby prawne). W takiej sytuacji wykluczenie Wykonawcy z pkt III.8.3 SIWZ nie znajduje zastosowania. 1. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,

  2. omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega, że odchylenia obliczonych przez Wykonawcę wartości wynikające z zastosowania różnych sposobów zaokrąglania nie stanowią omyłek rachunkowych wymagających poprawiania.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. jej treść nie odpowiada treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, z zastrzeżeniem pkt 4.3;

  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4.3;

  6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

  7. Wykonawca został wykluczony z postępowania.

 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 5. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena oferty (brutto) - 100% - liczona dla każdego zadania oddzielnie

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:Vx = (Cn / Cx )x 100% x 100, gdzie:

Vx – ilość punktów za cenę oferty brutto proponowaną w ofercie badanej,

Cn – najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert,

Cx – cena oferty brutto - oferty badanej.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.Maksymalną liczbę punktów tj. 100 otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty uzyskane przy zastosowaniu powyższego wzoru.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji z najniższą ceną.

 2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  1. nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;

  2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku tym jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami;

  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.


 1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia sektorowego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

 2. Umowa jest zawierana w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w punkcie XII.13 SIWZ.

 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 4. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami o ile dokumenty te nie zostały złożone wraz z ofertą. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.

 6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy jest on zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.

 7. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na potrzeby rozliczeń za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać swój numer rachunku.

 8. Dokumenty o których mowa w pkt. 4-7 wybrany Wykonawca powinien dostarczyć do Działu Zamówień, we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie.

 9. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w pkt. 4-8 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium na podstawie pkt. VIII.12. SIWZ.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zawarciu umowy


 1. Nie dotyczy.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach


 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i projekcie umowy.

 3. Wykonawca może udzielić Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego na poszczególne elementy będące przedmiotem zamówienia w ramach indywidualnych zamówień realizowanych na podstawie zawartej umowy. Zastosowanie cen z udzielonym rabatem/ upustem przy poszczególnych zamówieniach nie stanowi zmiany umowy i odbywa się po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. Potwierdzeniem udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego jest wystawiona przez Wykonawcę faktura za zrealizowane indywidualne zamówienia z wyszczególnieniem cen podanych w umowie oraz wysokości udzielonego rabatu/upustu

 4. Ponadto, umowa może zostać zmieniona m.in. w przypadku:

  1. zmiany obowiązującej stawki VAT wynikającej z przepisu prawa,

  2. zmiany podwykonawców.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postę­powania o udzielenie zamówienia


 1. Wykonawcy przysługuje od momentu wszczęcia postępowania prawo do wniesienia protestu na następujące czynności Zamawiającego:

  1. Na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji,

  2. Na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia,

  3. Na wykluczenie protestującego Wykonawcy z postępowania,

  4. Na odrzucenie oferty protestującego Wykonawcy,

  5. Na wybór Wykonawcy w postępowaniu.

 2. Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

 3. Protest dotyczący postanowień „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

 5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

 6. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

 7. O złożeniu protestu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 8. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też Wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpią do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

 9. Protest rozpatruje Zarząd MPK S.A. w Krakowie, w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

 10. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

 11. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.

 12. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia postępowania.XVII. Pozostałe informacje


 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

 2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono „Specyfikację istotnych warunków zamówienia”, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej gdzie udostępniono SIWZ.

 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Dokonaną modyfikację przekazuje się jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” oraz zamieszcza na stronie internetowej gdzie udostępniono SIWZ.

 4. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz zamieszcza na stronie internetowej gdzie udostępniono SIWZ.

 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej gdzie udostępniono SIWZ.

 6. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

 8. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie oraz Kodeksu Cywilnego.

Kraków, dnia ………..2015 r.

Komisja Przetargowa: Z a t w i e r d z i l i:

RW - ..............................................

BN - .............................................

AS - ............................................

AB - ..............................................

MP - ..............................................
FZ-281-93/15
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna