Dostawa wyposażenia medycznegoPobieranie 0,94 Mb.
Strona1/7
Data15.03.2018
Rozmiar0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

PZOZ/DZP/382/02PN/16 Dostawa wyposażenia medycznego

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn:


Dostawa wyposażenia medycznego

Nr PZOZ/DZP/382/02PN/16


 1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05. 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 45 pakietów.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: • 3319000-8 dla Pakietów nr 1-4, 7-17, 20-22, 24-29, 33-36, 39-44

 • 33140000-3 dla Pakietów nr 5, 6, 19, 23, 37, 38.

 • 33141800-8 dla Pakietu nr 18

 • 33141000-0 dla Pakietów nr 30-32, 45

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.45 do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 6. Termin wykonania zamówienia:

- sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy – dot. pakietu nr 11,12,15,23-45;

- sukcesywnie przez 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy – dot. pakietu nr 1-10, 13,14,16-22. 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

   1. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony
  w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

   1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
    w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:


   1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

   1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
    do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach,
    o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument:
    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika Nr 7 do SIWZ

   2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

 1. Katalogów/ folderów/ opisów w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich pakietów. Zamawiający zwraca się z prośbą o zaznaczenie na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą co ułatwi szybką identyfikację;

 2. Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu nr 2 wg Załącznika Nr 8 do SIWZ.

   1. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

    1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

    2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.45 do SIWZ.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
   z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską – Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 2. Opis sposobu przygotowania oferty  1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

 1. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

 2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

 3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

  1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 17 marca 2016 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,
   ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

Oferta na dostawę wyposażenia medycznegoNr sprawy PZOZ/DZP/382/02PN/16 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 12:00
   w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

 2. Opis sposobu obliczenia ceny.

  1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.
 1. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym
  a Wykonawcą.


Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).


 1. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów dla każdego pakietu indywidualnie.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób punktowania

1

Cena

95%

najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x % waga kryterium


2

Termin dostawy częściowej (T)*

5%

liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryteriumZamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej”
w sposób następujący:

Dostawy w trybie standardowym:

 • czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt

 • czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt

Zamówienia CITO:

 • 36-48 godzin - otrzyma 1 pkt

 • 24-35 godzin - otrzyma 5 pkt

 • 12-23 godziny - otrzyma 10 pkt

Kryterium (T) obliczymy dodając punkty uzyskane za dostawy częściowe zwykłe + CITO.
UWAGA !

Zaoferowany „Termin dostawy częściowej” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz max. czas dostawy na CITO tj. 36-48 godzin.


  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „Termin dostawy częściowej”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 1. Udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 24 Siwz.

  2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone
   w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własn ej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

  4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

  3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony, jak również
   w zakresie wartości netto zaoferowanej ceny brutto oferty.

 2. Istotne postanowienia umowy.

  1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2015 r. poz. 2164).


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna