Dostawa urządzeń odczytu zdjęć rtg do szpitala Zakładu Karnego w CzarnemPobieranie 0,59 Mb.
Strona1/7
Data20.05.2018
Rozmiar0,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Zakład Karny w Czarnem

Dostawa urządzeń odczytu zdjęć RTG do szpitala Zakładu Karnego w Czarnem

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przeznaczenie dokumentu

Status dokumentu

Wersja/Data

Dokument główny

Zewnętrzny

Zwykły

201704200000
Dostawa urządzeń odczytu zdjęć RTG do szpitala Zakładu Karnego w Czarnem.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ·Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

Spis treści 2

Historia dokumentu 4

Słownik 5

1.Wstęp 9

1.1Opis przedmiotu zamówienia 9

1.2Kody CPV 11

1.3Infrastruktura Zamawiającego 12

2.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 13

2.1Wymagania związane z przepisami prawa 13

2.2Wymagania techniczne – funkcjonalne 16

2.2.1Skaner płyt obrazowych – wymagania 16

2.2.2Komplet kaset ogólnodiagnostycznych z płytami do skanera płyt obrazowych 19

2.2.3Stacja technika 20

2.2.4Stacja lekarska - diagnostyczna 23

2.2.5Oprogramowanie systemowe PACS 28

2.2.6Oprogramowanie aplikacyjne RIS 33

2.2.7Oprogramowanie aplikacyjne do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i środowiska serwera baz danych i aplikacji 37

2.2.8Serwer PACS/RIS 43

2.3Pozostałe wymagania 47

3.Usługi związane z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i eksploatacją przedmiotu zamówienia 48

3.1Wymagania ogólne dla usług 48

3.2Instalacja i uruchomienie 49

3.2.1Instalacja i uruchomienie skanera płyt obrazowych 49

3.2.2Instalacja i uruchomienie serwera PACS/RIS 49

3.2.3Instalacja i uruchomienie stacji technika 50

3.2.4Instalacja i uruchomienie stacji lekarskiej – diagnostycznej 50

3.3Szkolenia dotyczące przedmiotu zamówienia 50

3.3Serwis przedmiotu zamówienia 52

4.Oświadczenie Wykonawcy 53

Spis rysunków 54

Spis tabel 55Historia dokumentu
Data

Wersja

Opis

Autor

20170401

201704010000

Wersja 1.0

Dział kwatermistrzowski ZK w Czarnem

20170420

201704200000

Wersja 2.0

Dział kwatermistrzowski ZK w Czarnem


Słownik


Ilekroć w dokumentacji SIWZ i innych dokumentach dotyczących bieżącego postępowania przetargowego użyto określeń z tabeli nr 1 maja one znaczenie zgodne z opisem w tabeli nr 1.

Tabela 1 SłownikOkreślenie

Znaczenie/wartość

Active Directory

usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows

Aplikacja

program komputerowy będący częścią składową (modułem) Oprogramowania aplikacyjnego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania aplikacyjnego

Autentyczność

właściwość, która polega na tym, że podmiot jest tym, za kogo się podaje

Awaria (błąd krytyczny)

nieprawidłowość w pracy Aplikacji lub motoru bazy danych uniemożliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i użytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne

Bezpieczeństwo

informacji

zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Dodatkowo można brać pod uwagę inne własności, takie jak: autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność

Błąd aplikacji

reakcja programu komputerowego użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją a niepowodowana, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn:

 1. Zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

 2. Błędne wprowadzenie przez użytkownika danych,

 3. Użytkowanie Aplikacji na sprzęcie komputerowym niespełniającym ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,

 4. Użytkowanie Aplikacji na sprzęcie komputerowym niespełniającym minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych.

 5. Użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,

 6. Działanie wirusa komputerowego,

 7. Wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez WYKONAWCĘ,

 8. Niedomaganie Aplikacji wykryte po wgraniu update i ugrane, jeśli ZAMAWIAJĄCY dokonywał w okresie poprzedzającym wgrania powyższych modyfikacji, ingerencji w strukturę bazy danych,

 9. Działanie osób spoza organizacji ZAMAWIAJĄCEGO,

 10. Działanie siły wyższej,

 11. Użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniami umowy licencyjnej.

Ze względu na uciążliwość błędy Aplikacji zostały podzielone na trzy grupy: awarie, wady, usterki.

Certyfikacja

(Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) działanie jednostki notyfikowanej wykazujące przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, zakończone wydaniem certyfikatu zgodności

Certyfikat zgodności

(Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający prze-prowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, pro-ces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

Dane osobowe

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

DICOM

(ang. Digital lmaging and Communications in Medicine) – obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie - norma opracowana przez ACR/NEMA(American College of Radiology / National Electrical Manufacturers Association) dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie

DMWL

DICOM Modality Work List

Dokumentacja

podręcznik w formie elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim

Dostępność

właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie autoryzowanego podmiotu

HDD

(ang. hard disk drive) - rodzaj pamięci masowej, wykorzystującej nośnik magnetyczny do przechowywania danych

HIS

(ang. Hospital lnformation System) - szpitalny system informacyjny. Zintegrowany komputerowy system obiegu informacji (obsługi informatycznej) podmiotu leczniczego.

HL7

(ang. Health Level Seven) - standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych

Incydent medyczny

 1. wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, lub

 2. techniczną lub medyczną przyczynę związaną z właściwościami lub działaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, a w przypadku wy-robu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, i prowadzącą z tego powodu do podjęcia przez wytwórcę zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa;

Integralność

właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności

Integralność danych

właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany

Kalibrator

substancja, materiał lub artykuł, przeznaczone przez ich wytwórcę do użycia w celu ustalenia zależności pomiarowych wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro;

Motor bazy danych

(lub System Zarządzania Bazą Danych) – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych

Niezaprzeczalność

zdolność do udowodnienia, że wystąpiły deklarowane zdarzenia lub działania oraz że wywołał je dany podmiot

Niezawodność

właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowanie i skutki

Niezgodność

niespełnienie wymagania

Nośnik

fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD

Oprogramowanie aplikacyjne

(system obsługi podmiotu leczniczego) – zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym o nazwie oraz będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi

PACS

(ang. Picture archiving and communication systems) - system archiwizacji i transmisji obrazów medycznych

Patch

(łata) - obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów poszczególnych Aplikacji, najczęściej nieingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiążą się ze zmianą interface lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają Aplikacji o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji Aplikacji składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami “n.x.y” patch wiąże się ze zmianą numeru “y”, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki patch wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1

Poufność

właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana ani ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub proce-som

Poufność danych

Właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom

RIS

(ang. Radiology lnformation System)- radiologiczny system informacyjny

Rozliczalność

Właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.

Serwer

specjalizowany komputer przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych, wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, a także innym oprogramowaniem koniecznym do pracy oprogramowania aplikacyjnego oraz motoru bazy danych.

Serwis

Departament WYKONAWCY, w zakres obowiązków, którego wchodzi między innymi realizacja zobowiązań z tytułu opieki serwisowej i gwarancyjnej

Update

upgrade nieobwarowany koniecznością dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji Aplikacji składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami “n.x.y” update wiąże się ze zmianą numeru “x”, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1.

Upgrade aplikacji

obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:

 1. Usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,

 2. Poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,

 3. Dodanie nowych mechanizmów,

 4. Zmiany estetyczne i formalne.

obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:

 1. Usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,

 2. Poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,

 3. Dodanie nowych mechanizmów,

 4. Zmiany estetyczne i formalne.

Upgrade Aplikacji pociąga za sobą konieczność dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji Aplikacji składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami “n.x.y” Upgrade wiąże się ze zmianą pierwszej z nich - “n”, przy założeniu, że każda nowa wersja Aplikacji (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade’u wersji n-1

Usterka

nieprawidłowość w pracy Aplikacji o znaczeniu marginalnym bez usunięcia, której aplikacja może normalnie funkcjonować, lecz jej użytkowanie jest uciążliwe

Użytkownik

osoba należąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego

Wada

nieprawidłowość w pracy Aplikacji uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą, której eksploatacja Aplikacji staje się nie ergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych

Wykonawca

osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę i zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego objętego aktualną procedurą przetargową ogłoszoną przez Zamawiającego

Wyrób medyczny

(Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w ce-lach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wy-twórcę do stosowania u ludzi w celu:

a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

d) regulacji poczęć

– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;Zamawiający

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, która realizuje aktualną procedurę przetargową

Polityka bezpieczeństwa informacji

zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa

wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania;
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna