Dostawa I wdrożenie rozwiązania macierzowegoPobieranie 80,5 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar80,5 Kb.

Załącznik nr 5

Specyfikacja technicznaDostawa i wdrożenie rozwiązania macierzowego


1. W skład środowiska będącego przedmiotem zamówienia wchodzą:

Poz 1.1. macierz dyskowa – 1 sztuka;

Poz 1.2. UPS – 1 sztuka;

Poz 1.3. Szafa serwerowa – 1 sztuka;

2. Wdrożenie obejmuje:

• Wykonawca, wybrany w prowadzonym postępowaniu będzie zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia zaoferowanego rozwiązania macierzowego;

• Wykonawca dokona konfiguracji sprzętowej w tym montażu do szaf rackowych, połączenia wszystkich urządzeń oraz uruchomienia;

• Wykonawca dokona konfiguracji według wytycznych Zamawiającego dostarczonej macierzy tj. instalacja i konfiguracja, podział przestrzeni dyskowych wg potrzeb zamawiającego, utworzenie wolumenów,


3. Gwarancje i serwis
Poz. 3 dot. poz. 1.1, 1.2, 1.3


Poz. 1.1.

Macierz dyskowa szt 1 (wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu oferowanego urządzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….PARAMETR WYMAGANY
PARAMETRY OFEROWANE WPISUJE WYKONAWCA

Obudowa

1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD i/lub dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami

2) Macierz musi posiadać architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski

3) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19”, a jego maksymalna wysokość to 2U

4) Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy

5) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne informujące o stanie macierzy

6 Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy

7) Moduły dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości w szafach przemysłowych standardu 19” nie większej niż 2U i powinny oferować możliwość instalacji do 25 dysków 2,5” lub 12 dysków 3,5” oraz nie większej niż 4U w przypadku modułów tzw. wysokiej gęstości dedykowanych dla instalacji minimum 50 dysków 3,5”.

8) W przypadku konfiguracji macierzy z dwoma kontrolerami wszystkie zewnętrzne połączenia kablowe pomiędzy modułami muszą pozwalać na połączenie kaskadowe jaki i w układzie tzw. pętli – należy zapewnić minimum 2-torową redundancję takich połączeń.

9) Połączenia kablowe pomiędzy modułami muszą zapewniać przepustowość minimum 48Gb/s w ramach pojedynczego połączenia.TAK

Podać – Opisać
Pojemność

1) Model oferowanej macierzy musi obsługiwać min. 140 dyski wykonane w technologii hot-plug, także w konfiguracji z jednym kontrolerem w macierzy

2) Model oferowanej macierzy musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 860TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów – wymagana zgodność z zapisami w aktualnej na moment składania oferty specyfikacji technicznej macierzy udostępnionej publicznie na stronie internetowej producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

3) Model oferowanej macierzy musi umożliwiać rozbudowę do wyższego modelu z tej samej rodziny urządzeń w trybie w „data-in-place” tj. z wykorzystaniem wszystkich modułów półek rozszerzeń dyskowych wykorzystywanych przed rozbudową i z dostępem do wcześniej zapisanych,

4) Pojemność użyteczna wszystkich zainstalowanych w macierzy dysków hot-plug (pojemności wynikające z zastosowanego poziomu zabezpieczenia RAID dla grup dyskowych) musi być w 100% dostępna dla zapisu danych użytkownika

5) Oferowana macierz musi zawierać dyski 2.5” SAS o prędkości obr. 7200 obr/min udostępniające użytkownikowi powierzchnię w trybie tzw. surowym (raw) min. 5TBTAK

Podać – Opisać
Kontrolery

1) Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami


2) Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać minimum 4GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache z danymi do zapisu na dyskach musi być identyczna (tzw. cache mirror) dla wszystkich kontrolerów macierzy
3) Macierz musi obsługiwać rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu do minimum 800GB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontroleach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD,
4) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. bez zasilania zewnętrznego lub bateryjnego.
5) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – wymaganie w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami.
6) Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach w przypadku awarii macierzy z jednym zainstalowanym kontrolerem
7) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością 100Mb/s i 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.
8) Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 4 rdzeniami,
9) Każdy kontroler macierzy musi pozwalać na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN oraz NAS,
10) Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać protokoły transmisji: FC, iSCSI, FCoE, SAS
11) Dla obsługi operacji plikowych I/O w sieci NAS Ethernet kontrolery macierzy muszą wspierać minimum protokoły dostępu: CIFS, NFS.
12) Uruchomienie obsługi protokołów CIFS i NFS nie może powodować zmniejszenia rozmiaru pamięci podręcznej cache wykorzystywanej przez macierz do obsługi protokołów blokowych – wymagane jest skonfigurowanie dodatkowo minimum po 4GB pamięci podręcznej Cache dla każdego kontrolera lub dodatkowo jednej grupy dyskowej z dyskami SAS SSD 200GB zabezpieczonej poziomem RAID10.
13) Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 70 grup dyskowych w całym rozwiązaniu
14) Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych.

TAK

Podać – Opisać
Interfejsy

1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty FC 8Gb/s, do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID.

2) Macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s, SAS 6Gb/s.

3) Wymiana portów jak w pkt.2 nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych.

4)Dla obsługi protokołów NFS i CIFS model oferowanej macierzy musi pozwalać na instalację minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb bądź minimum 8 portów Ethernet 1Gb/s – porty muszą być wyprowadzone na kontrolerach macierzy,


TAK

Podać – Opisać
Poziomy RAID

Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5 , 50, 6TAK

Podać – Opisać
Wspierane dyski

1) wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex

2) Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug:

- dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności min. 400GB

- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 300GB i prędkości obrotowej 15k rpm

- dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 300GB i prędkości obrotowej 10k rpm,

- dyski mechaniczne HDD NLSAS o pojemności min. 1TB i prędkości obrotowej min. 7,2k krpm,

3) Macierz musi obsługiwać dyski hot-plug SSD i HDD wyposażone w porty SAS 12Gb/s zainstalowane w dowolnym module rozwiązania

4) Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5” i 3,5”

5) Macierz musi obsługiwać min. 48 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu,

6) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków hot-plug.

7) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym.

8) Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybach:

- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID

- hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID.

9) W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess)

10) Macierz musi być dostarczona z co najmniej 5 dyskami SAS o pojemności 1 TB pracującymi z prędkością 7200 RPM


TAK

Podać – Opisać
Opcje software’owe

1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 1024 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je dostarczyć dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy


2) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów (LUN)
3) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC
4) Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych na zainstalowanych dyskach. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane w ramach tego postępowania
5) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów
6) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupe dyskową
7) Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2008/2012, SuSE Linux, Oracle Linux, Oracle VM, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare , Citrix XEN Server
8) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI.
9) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB.
10) Macierz musi posiadać jako opcję, możliwość uruchomienia mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI i bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji.
11) Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication.
12) Replikacja danych jak w pkt.10 musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych
13) Macierz musi obsługiwać mechanizmy ograniczania wielkości pamięci podręcznej cache do obsługi wybranych woluminów LUN (tzw. cache partitioning. Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane w ramach tego postępowania.
14) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD.
15) W przypadku obsługi protokołów CIFS i NFS wymagana jest funkcjonalność agregacji przepustowości dla interfejsów dedykowanych do obsługi tych protokołów
16) Macierz musi obsługiwać dla interfejsów iSCSI i interfejsów obsługujących protokoły CIFS i NFS adresacje IP v.4 i IP v.6
17) Obsługa protokołów CIFS i NFS musi odbywać się jednocześnie, jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy.
18) Macierz musi obsługiwać migrację danych off-line z innych macierzy z wykorzystaniem minimum portów FC i bez wykorzystywania zewnętrznych serwerów w procesie kopiowania migrowanych danych
19) Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware VASA, Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji
20) Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów Off-loaded Data Transfer i Space Reclamation w środowiskach MS Windows 2012
21) Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy.
22) Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązania klasy ‘klastra storage’ tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po FC pomiędzy minimum 2 macierzami. Na tym etapie postępowania nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności.
23) Pod użytym w pkt. 22 pojęciem ‘wysoka dostępność zasobów dyskowych’ należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzy bądź awarii samej macierzą, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej
24) Funkcjonalności ‘storage cluster’ dla macierzy musi być możliwa do uruchomienia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury FC SAN Użytkownika. Uruchomienie tej funkcjonalności nie może wymagać dedykowanego dla niej środowiska SAN
25) Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową, wykorzystanych w układzie ‘klastra storage’, musi wspierać poziomy RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną
26) Funkcjonalność ‘klaster storage’ musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover)
27) Funkcjonalność ‘klaster storage’ musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover)
28) Funkcjonalność ‘klaster storage’ musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback )
29) Funkcjonalność ‘klaster storage’ musi wspierać konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy lokalizacjami
30) Funkcjonalność ‘klaster storage’ musi wspierać dwukierunkowe przełączanie macierzy podstawowej na zapasową tj. przypadek, gdy każda z tych macierzy obsługuje własne środowisko produkcyjne, a rolę jej macierzy zapasowej pełni druga z macierzy

TAK

Podać – Opisać
Konfiguracja,zarządzanie:

1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS, FCoE) jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS/NFS.


2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.
3) Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora
4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI

TAK

Podać - Opisać

Poz. 1.2
UPS szt 1 (wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu oferowanego urządzenia )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...PARAMETR WYMAGANY
PARAMETRY OFEROWANE WPISUJE WYKONAWCA

Parametry UPS

Moc pozorna 1000VA

Moc rzeczywista 900W

Architektura UPSa online

Kształt napięcia przy pracy akumulatorowej sinusoida

Czas przełączenia na baterię 0 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 6 x IEC C13

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A)

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 6 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 17 min

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 115-280 V

Sprawność przy pełnym obciążeniu: min 88%

Zimny start tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) tak

Dopuszczalny zakres częstotliwości 40-70Hz

Porty komunikacji USB, Intellislot, RS232

Funkcja EPO - Emergency Power Off tak

Rodzaj baterii wewnętrznych 12V – 5Ah

Typ baterii wewnętrznych: kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe

Czas ładowania baterii max. 5h - do 90%

Ilość zewnętrznych modułów baterii możliwych do dołączenia max. 6

Diody sygnalizacyjne tak

Alarmy dźwiękowe "Rozładowanie akumulatora

Niski poziom naładowania akumulatora

Usterka zasilacza UPS

Przeciążenie

Wymiana akumulatora

Brak akumulatora

Problem z okablowaniem

Przypomnienie dotyczące obejścia

praca z baterii,

awaria sieci zasilającej,

znaczne wyczerpanie baterii

Wyposażenie standardowe

Instrukcja obsługi,

Kabel RS232,

Kable wyjściowe 10A - 2szt.,

Kabel USB,

Oprogramowanie na CD,

Podstawki do montażu Tower

Typ obudowy 2U Rack / Tower

Szerokość 430mm

Wysokość 85mm (max. 2U)

Głębokość 408mm

Masa netto 18.2 kg

Temperatura pracy zasilacza: od 0ºC do +40ºC

Temperatura przechowywania zasilacza: od -15ºC do +50ºC

Poziom hałasu: < 43 dBA

Certyfikaty, normy: "CE,

ISO 9001,

ISO 14001

ISO 50001

• EN 62040-1:2008

• TUV/GS and CE compliance mark and Australia C-tick (C√) mark

• EN50091-1-1

• EN50091-2, Class A

• EN50082-1

• EN62040-2, 2nd Ed, Category C2

• EN61000-4-2

• EN61000-4-3

• EN61000-4-4

• EN61000-4-5

• EN61000-4-6

• EN61000-3-2

• RoHS2 (6 by 6)

• REACH and WEEE

• ISTA Procedure 1A/1E

Energy Star
TAK

Podać - Opisać
Poz. 1.3.
Szafa rack szt 1 (wykonawca zobowiązany jest do podania producenta i modelu oferowanego urządzenia

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….PARAMETR WYMAGANY
PARAMETRY OFEROWANE WPISUJE WYKONAWCA

Parametry szafy

Szafa 42U 800x1000 wraz dodatkowymi panelami wentylacyjnymi min 2 sztuki, listwą zasilającą, panelami porządkującymi, dostosowana do zaoferowanego rozwiązania serwerowo - macierzowegoTAK

Podać - Opisać
Poz 1.4.
Gwarancja i serwis


1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia
2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu.
3) Wraz z macierzą należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji
4) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP
5) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych
6) Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia
7) w przypadku awarii dysku – zostanie dostarczony nowy dysk bez konieczności zwrotu dysku uszkodzonego przez zamawiającego (oświadczenie)
Wszystkie powyższe wymagania gwarancyjne winny zostać potwierdzone przez producenta urządzenia stosownym oświadczeniem które należy dołączyć do oferty

TAK

Podać – Opisać - Załączyć

Miejscowość ................................ data


.................................................................


podpis z pieczęcią imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy
Pouczenie: Formularz stanowi integralną część Specyfikacji, Wykonawca obowiązany jest do jego wypełnienia.

Formularz powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim i podpisany przez osobę uprawnioną do przygotowania oferty.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna